Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
YON MOSO KI MANKE NAN PWOFESI BIBLIK LA
LIMYÈ POU NOU JODI A

A MISSING PIECE OF BIBLE PROPHECY
ILLUMINATED FOR US TODAY
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Segnè a, 22 Septanm 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 22, 2019

“Bon kounye a, O Danyèl, fèmen liv la. Sele l byen sele jouk lè a va rive pout tout bagay fini...” (Danyèl 12:4; p. 919 Scofield).

“Mwen tande sa l te di a, men mwen pa t konprann. Konsa, mwen mande l: Men, Mèt, kijan sa a ap fini menm? Li reponn mwen : Danyèl monchè, ou mèt al fè wout ou, paske koze sa a fèt pou rete kache epi byen sele, jouk lè a va rive pou sa fini” (Danyèl 12:8, 9; p. 920).


Pwofèt Danyèl la pa t konprann detay sou “tan lafen an.” Nou ap pale aklè, nan vèsè 8, “Mwen tande sa l te di a, men mwen pa t konprann.” Konsa Bondye te di Danyèl, “fèmen liv yo epi sele yo jouk lè a va rive pou sa (Danyèl 12:9).

Dànyèl te konprann pawòl pwofesi yo. Men, li pa t konprann ki jan fen-tan evènman yo te vini. “Pou mo sa yo fèmen epi sele jouk nan lafen an” (Danyèl 12:9). Li te bay pawòl yo pa enspirasyon. Men, li pa te eklere konsènan siyifikasyon yo. Limyè a nan pawòl sa yo pa ta rive “jouk lè a nan fen an.” Kòm nou apwoche nan fen laj sa a, pwofesi a pral pran de plizanpli pèspektiv.

Mwen sonje byen klè premye fwa mwen te tande pale de “anlèvman.” Pwofesè mwen te di nou ke anlèvman an ta rive anvan peryòd Tribilasyon sèt ane a. Mwen te mande pwofesè mwen kote Bib la te anseye ke anlèvman ta rive anvan tribilasyon an. Li pa t kapab reponn mwen. Se konsa, pou dè dekad mwen te kesyone “nenpòt moman” anlèvman an, anvan tribilasyon sèt-ane a. Lè sa a, mwen te jwenn ke anlèvman pre-tribilasyon an te premye vilgarize pa J. N. Darby, e ke Darby “te resevwa” li di yon ti fi kenz-zan ki te rele Margaret MacDonald, yon karismatik ki te “reve” de li. Pou kèk rezon J. N. Darby te kòmanse pwoklame li. Aprè sa li te pwoklame pa C. I. Scofield nan Bib etid Scofield la. Sa se pozisyon majorite a kounye a de nouvo evanjelik yo.

Lè sa a, Marvin J. Rosenthal te ekri yon liv ki rele Anlèvman Pre-kòlè legliz la (Thomas Nelson, 1990). Pandan ke mwen pa dakò ak tout bagay Rosenthal te ekri, mwen panse ke li te louvri pòt la pou yon pi bon konpreyansyon yo genyen lè “anlèvman” an pral rive. Jwenn liv la ak li li ak anpil atansyon anvan ou kritike Vi Rev Rosenthal la. Li anseye ke “anlèvman” an pral pran plas tou pre nan peryòd tribilasyon an, yon ti tan anvan Bondye vide kòlè li nan “bòl jijman” nan Revelasyon, chapit 16. Sa fè sans pou mwen - byen lwen pi bon pase yon sèl ki baze sou ... sou rèv yon tinedjè!

Poukisa sa enpòtan? Mwen pral di w poukisa. Si anlèvman an vini anvan tribilasyon an sèt ane, kretyen pa dwe fè anyen. Jis ale ak foul moun yo pou yon èdtan nan dimanch maten! Ou pa bezwen genyen yon nanm. Ou pa bezwen separe ak moun ki pa gen respè pou Bondye. Li gen tandans pou pwodwi antinomism (klike isit la pou konnen plis).

Tit mesaj sa a se, “Yon moso pwofesi biblik ki eklere pou nou jodi a. Ki “pyès ki manke a?” Li se “Apostazi a”. M etidye pwofesi biblik plis pase 50 an. Li sanble etranj pou mwen ke yon sijè enpòtan tankou “apostazi a” te neglije tèlman nan tan nou an. Mwen gen sou biwo mwen an twa gwo liv sou pwofesi nan Bib la - ki kouvri tout pwen prensipal sijè a. Yo te ekri bon moun ki sòti nan Bondye yo, moun ki te ka fè konfyans sou sijè enpòtan sa a. Men, pa gen youn nan yo ki gen yon seksyon sou “Apostazi a.” Ak “apostazi a” se yon pwen esansyèl pou nou jodi a.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tanpri ale nan II Tesalonisyen 2: 3. Men li nan King James lan,

“Se pou pèsòn pa twonpe nou nenpòt ki fason: paske jou sa a p ap vini avan gen yon echèk ki pwodui dabò, e moun sa a peche a parèt, pitit pitit pèdisyon” (II Tesalonisyen 2: 3; p. 1272 Scofield).

Men vèsè a , menm jan li tradui nan Nouvo Bib la Estanda Ameriken an,

“Pa kite pèsonn twonpe nou, paske [jou Senyè a] p a vini jiskaske apostazi a vini anvan, epi moun ki gen mechanste revele, pitit gason destriksyon an” (2 Tesalonisyen 2: 3, NASB).

“Apostazi a” tradwi “hē apostazi.” Li tradui tou “tonbe” nan King James lan.

Doktè W. A. Criswell te resevwa yon Doktora nan ekzejèz grèk sòti nan Seminè Teyolojik Batis Sid nan Louisville, Kentucky. Dr Criswell toujou peye anpil atansyon a mo grèk yo nan Nouvo Testaman an. Doktè Criswell te di, “Anvan jou Seyè a, pral gen yon tonbe make kwayan yo deklare. Itilizasyon atik [hē] la endike ke Pòl gen nan tèt li yon apostazi espesifik. ”Konnen sa, nou aprann de bagay enpòtan nan 2 Tesalonisyen 2: 3,


1. Anvan Jou Seyè a, apostazi sa a pral pran plas.

2. Anvan Jou Seyè a, antikristyanism lan pral “revele.”


Tou de nan bagay sa yo pral rive anvan jou a Seyè a, ki se tribilasyon an ak tan nan kòlè Bondye a, nan fen laj sa a. Teyori Anlèvman Pre-Tribilasyon an gen tout kretyen yo ale deja. Se poutèt sa, “apostazi a” pa preche kretyen evanjelik yo jodi a, e se poutèt sa pa gen okenn seksyon sou “apostazi a” nan pifò liv sou pwofesi biblik jodi a!

Men, si Marvin Rosenthal gen rezon, e li gen rezon, alò nou nan kòmansman “apostazi a” kounye a! Kijan sa afekte kretyen yo jodi a? Nan “Twazyèm mond lan” yo pi pwofondman pèsekite pase nenpòt ki lè anvan. Ak nan “mond nan Lwès” nou anba gwo atak sòti nan Satan ak move lespri l yo. Men sa pwofèt Danyèl te fè konnen, li te di yo: “Mwen pa konprann.” Bondye te di Danyèl, “Pawòl yo fèt pou rete kache epi byen sele, jouk lè a va rive pou sa fini” (Danyèl 12:8, 9).

John S. Dickerson te ekri yon bon liv san patipri ki te rele, Gran Resesyon Evanjelik la (Liv Baker, 2013). Dickerson site Gabe Lyons, ki te di,

“Moman sa a kontrèman ak nenpòt ki lòt tan nan listwa. Sengilarite li yo mande yon repons orijinal. Si nou echwe ofri yon fason diferan pou pi devan, nou [ap pèdi jenerasyon tout antye a nan endiferans ak sinism … zanmi nou yo ap kontinye derive [nan] lòt fòm adorasyon ... mwens tan, men pi atiran (The Next Christians, Doubleday, 2010, p. 11; emphasis mine).

Kouvèti jakèt la nan liv Dickerson lan di,

“Legliz Amerikèn lan ... retresi. Jèn kretyen yo sove. Donasyon nou yo ap tari ... kilti a nan Etazini vin byen vit ostil ak opoze. Kijan nou ka evite yon efondreman ki te devaste? ”

Pandan ke mwen renmen premye mwatye nan liv John Dickerson lan, mwen pa dakò ak anpil nan dènye seksyon an, sou kòman yo prepare. Pou prepare nou dwe reyalize ke nou se, kounye a, nan kòmansman an nan “the Apostasy.” Si nou panse ke nou pral anleve anvan gen plis pwoblèm, nou pa pral prepare pou sa ki bay manti devan.

Pastè Richard Wurmbrand se te yon minis evanjelik ki te pase 14 ane nan prizon kominis yo, tòtire pou Kris la nan Woumani. Eksperyans li nan prizon te byen lwen dèyè nenpòt ki soufrans kretyen nan Amerik yo te konnen. Rat manje pye l nan mitan lannwit nan selil li yo. Yo te bat li. Jwè pokè trè cho te enflije l blesi tèrib sou kou l ak kò l. Li te grangou prèske nan pwen pou mouri. E laterè sa yo te dire 14 ane. Sa lakòz Pastè Wurmbrand devlope sa li te rele “soufrans” lan, doktrin soufrans lan. Aprè li te rive nan Amerik (pa yon mirak) li te anseye bezwen pou prepare yo pou soufrans nan anpil legliz - ki gen ladan pwòp legliz nou yo. Pastè Wurmbrand te anseye ke kretyen nan Amerik yo ta dwe prepare pou soufrans. Li te di, “Nou dwe fè preparasyon an kounye a, anvan nou yo nan prizon. Nan prizon ou pèdi tout bagay ... pa gen anyen nan sa ki fè lavi rete bèl. Okenn moun pa reziste ki pa renonse plezi yo nan lavi a davans ” (site pa John Piper in Let the Nations Be Glad, Baker Books, 2020, p. 10).

Doktè Paul Nyquist te di, “Mete w prè. Kòm chanjman kiltirèl bale peyi nou an, nou pral byento ap defye epi viv sa Bib la di sou ... reponn a pèsekisyon” (J. Paul Nyquist, Prepare: Living Your Faith in an Increasingly Hostile Culture, Moody Publishers, 2015, p. 14).

JOU NOE A SE APOSTAZI A

Jezi te di,

“Sa k te rive nan tan Noe a, se sa k ap rive tou lè Moun Bondye voye nan lache a ap vini. Se konsa, nan jou anvan gwo inondasyon an, moun t ap manje, yo t ap bwè, moun t ap marye, yo t ap marye pitit fi yo. Konsa, jouk jou [Noe] te antre nan gwo batiman an. Yo pa t konprann anyen nan sa ki t ap pase, jouk lè gwo inondasyon an fèt, li pote yo tout ale. Se va menm jan an tou lè Moun Bondye voye nan lachè a va vini” (Matye 24:37-39; p. 1034).

Anpil evanjelik panse ke jou Noe yo te yon tan gwo soufrans. Men, gen plis. Moun ki nan jou Noe a te “moun ki t ap manje, yo t ap bwè, moun t ap marye, yo t ap marye pitit fi yo. Konsa, jouk jou [Noe] te antre nan gwo batiman an” (Matye 24:38).

Se egzakteman sa k ap pase nan Amerik ak nan mond Oksidantal la! Nan “Twazyèm Mond lan” gen anpil pèsekisyon. Nan kote tankou Lachin genyen tou renesans reyèl. Men, pa nan Amerik ak Lwès la! Isit la moun ki konsène ak materyalism. Yo t ap manje, yo t ap bwè, yo te marye epi marye. Sa yo sanble bagay nòmal pou fè. Men, gen plis. Sa a se sant nan lavi yo - “manje ak bwè, marye epi livre nan maryaj.” Yo te panse sa yo se te bagay pou yo ap viv pou! Sant lavi yo pa t Bondye! Se te bagay materyèl nan lavi ki te pi enpòtan pou yo!

LEGLIZ NAN LAODISE SE YON IMAJ DE LEGLIZ
NAN AMERIK LA AK NAN LWÈS

Jezi te di,

“Ekri zanj legliz ki nan lavil Lawodise a. Di l konsa: Moun ki verite a, moun k ap di verite a jan l ye a san bay manti, li menm ki sous tou sa Bondye kreye a, men sa li voye di ou: Mwen konnen tou sa w ap fè.Mwen konnen ou pa ni cho ni frèt. Men, ou tyèd, ou pa cho, ou pa frèt. Mwen pral vomi ou sòti nan bouch mwen. W ap plede di: Mwen manke anyen. Podyab! Konnen ou pa konnen jan ou malere, jan ou nan gwo nesesite, jan ou pòv, toutouni ak tou de je ou yo pete! Se poutèt sa, mwen tab a ou konsèy achte nan men m bon lò san melanj ki pase nan dife. Konsa ou va rich tout bon. Achte nan men m tou rad blan pou mete sou ou pou mwen pa wè jan ou toutouni. Sa se yon wont pou ou. Achte nan men m tou renmèd pou mete nan je ou pou ou ka wè. Moun mwen renmen se yo mwen korije, se yo mwen pini. Mete plis aktivite nan sèvis ou. Tounen vin jwenn Bondye” (Revelasyon 3:14-19; p. 1334).

Sa a se yon foto nan legliz posta a. Li se yon legliz ki tyèd, "ki pa ni frèt ni cho" (Revelasyon 3:16). Li se yon legliz plen moun ki pa konvèti (Revelasyon 3:17). Se te yon legliz ki te refize repanti (Revelasyon 3:19).

Nou te fè eksperyans de gwo divizyon legliz nan 40 dènye ane yo. Toulede fwa li se te moun ki te vle pou "tyèd" ki te kite nou. Toulede nan yo te vin “tyèd” osijè ganye-nanm. Toulede nan yo rejte grav Krisyanis la.Sa ki te rale moun lwen nou, yo, se te ke nou te twò strik” epi yo ta gen plis “plezi” si yo kite nou. Men, toulede fwa yo echwe pou pou gen yon legliz “an dife”. Yo toulede te jwenn deyò (twò ta) ke pwòp pèp pa yo te kapab kenbe nan yon anviwònman tyèd.Yo toulede echwe nan fen an. Jezi te di, “Mwen pral [vomi] ou sòti nan bouch mwen” (Revelasyon 3:16). Yo pa t vle separe ak mond lan, se konsa yo te vin enfiltre pa mond lan, kò a, ak dyab la. Yo pa t vle militan fondamantalis, se konsa yo byen vit te vin tyèd nouvo-evanjelik! Espirityèlman yo rapidman te vin sèlman mwatye vivan - oswa pi mal!

Mande tèt ou. Si moun yo ki te kite ak Chan te nan peyi Lachin, èske yo te rete nan legliz anba tè a, oubyen èske yo te ale nan "Twa-Pwòp Legliz" Kominis yo? Ou konnen repons lan! Ou deja konnen repons lan! Yo ta literalman kouri al nan legliz kominis lan. Poukisa? Paske yo pa t vle Krisyanis reyèl. Bouch yo te grangou pou yon “legliz” dous ak nouvo-evanjelik la. E se sa ki aposta Chan te ba yo! Yon “legliz” dous, nouvo-evanjelik. Ou konnen li! Ou deja konnen li !!! Mwen pa di ou anyen nouvo !!!

Mwen pral fini mesaj sa a ak yon deskripsyon apostazi nan legliz yo nouvo-evanjelik nan epòk nou an,

“Mete sa byen nan tèt ou: nan dènye jou yo, tan an pral difisil anpil. Moun pral fè rayisab, y ap renmen lajan, y ap fè grandizè, logèy ap vire tèt yo, y ap pale Bondye mal, y ap dezobeyi papa ak manman yo, y ap engra, y ap san okenn respè pou bagay Bondye. Ke yo ap di, y ap san pitye, y ap pale moun mal, y ap fè gwo kòlè, y ap brital. Yo p ap vle wè sa ki byen menm. Y a mòde antrèt, y a fè kòlè fasill, lògèy va gonfle lestonmak yo. Y ap pito plezi pase sèvis Bondye. Y ap fè tankou y ap sèvi Bondye. Men, yo pa kwè nan pouvwa Bondye a tout bon vre. Pa mele ak moun konsa menm.” (II Timote 3:1-5; pp. 1280, 1281).

“Medam sa yo toujou ap chèche konnen. Men, yo pa janm ka rive konnen verite a. (II Timote 3:7; p. 1281).

“Tout moun ki vle viv nan sèvis Bondye ansanm ak JeziKri gen pou soufri pèsekisyon” (II Timote 3:12; p. 1281).

“Fè konnen pawòl Bondye a, mache bay li san pran souf, nan tout sikonstans, tan an te mèt bon li te mèt pa bon. Bay tout kalite prèv, rale zòrèy, bay konsèy, montre moun yo verite a avèk pasyans nèt ale. Yon lè, ou gen pou ou wè moun p ap vle kite yo montre yo verite a ankò, y ap vle pou yo swiv lide pa yo. Lè sa a, y a vle pou yo swiv lide pa yo. Lè sa a, y a reyini yon bann direktè met bò kote yo ki va di yo sa yo ta renmen tande. Yo p ap vle tande verite a, y a pito koute istwa ki pa vre. Men, ou menm, kenbe tèt ou anplas nan tout sikonstans. Sipòte tout kalite soufrans. Fè travay moun k ap anonse bòn nouvèl la. Fè devwa ou ak tout kè ou, tankou yon sèvitè Bondye” (II Timote 4:2-5; p. 1281).

“Se poutèt sa Demas te lage m, li renmen mond sa a” (II Timote 4:10; p. 1281).

“Kounye a, frè m yo, m ap mande nou pou n chèche konnen ki moun nou ye nan konfyans nou gen nan lalwa mwen te moutre nou an. epi evite yo. Paske, moun sa yo pa sèvi Jezikri, Seyè nou an, men vant yo. E y ap bay bèl pawòl, y ap fè bèl diskou pou achte figi moun.” (Women 16:17, 18; p. 1210).

Chè frè m ak sè m yo, gwo pwofèt Danyèl la pa t konprann tout bagay mwen te preche w aswè a. Men, di Bondye mèsi ke Li leve sòti vivan yon misyonè yo te rele Marvin Rosenthal pale epi ban nou “yon nouvo konpreyansyon sou Anlèvman an. Tribilasyon an ak dezyèm vini” Jezi a (jacket cover of The Pre-Wrath Rapture of the Church, Thomas Nelson, 1990).

Wi, nou kounye a nan kòmansman etap nan apostazi nan fen-tan. Wi, nou prale nan pèsekisyon, tankou moun ki nan peyi Lachin gen, tankou Richard Wurmbrand te fè sa, tankou moun ki nan tout “twazyèm mond lan” genyen. Men, moun ki renmen Kris yo pral triyonfe nan fen an, paske Jezi te di,

“Menm jan ou te kenbe lòd mwen te ba ou lè m te mande ou pou te pran pasyans lan, konsa tou, m a kenbe ou, m a pwoteje ou nan malè ki pral vini sou tout latè a. Se va yon gwo eprèv pou tout moun ki sou latè. Anvan lontan m a pral vini. Kenbe sa ou genyen an fèm pou pèsòn pa wete rekonpans ou nan men ou. Tout moun ki va goumen jouk yo genyen batay la, m ap fè yo tounen yon gwo poto nan kay Bondye a. Aprè sa, yo p ap janm sòti. M a make non Bondye ansanm ak non lavil Bondye a, lòt Jerizalèm k ap desann sot nan syèl la, sou yo. M ap make lòt non mwen an sou yo tou. Se pou tout moun ki gen zòrèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di legliz yo” (Revelasyon 3:10-13; p. 1334).

Tanpri kanpe epi chante stwòf 1, 2 ak 4 nan “Èske mwen se yon sòlda sou kwa a? ”

Èske mwen se yon sòlda sou kwa a, yon disip ti Mouton an,
Èske m pè pou m defann kòz mwen?

Mwen ta dwe pote nan syèl la sou kabann flè nan fasilite,
Pandan ke lòt moun te goumen pou pou genyen pwi a, Epi navige nan lanmè san?

Asire w mwen dwe goumen, si mwen ta gouvènen; Ogmante kouraj mwen, Seyè;
Mwen pral pote travay la, kenbe doulè a, sipòte pa Pawòl ou.
   (“Èske Mwen se yon sòlda sou kwa a?” Pa doktè Isaac Watts, 1674-1748).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.