Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TWA PRÈV DE REZIRÈKSYON KRIS LA

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabenak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Senyè a, 21 Avril 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 21, 2019

“Wa Agripa konn tout bagay sa yo. Se poutèt sa mwen pa pè pale devan li. Mwen sèten li konnen tout bagay sa yo, paske pa gen okenn ladann yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).


Nan chapit 26 nan Travay la Lik ekri temwayaj konvèsasyon Pòl la pou twazyèm fwa a. Rezon ki fè Lik te bay li twa fwa se fasil pou konprann. Apa de lanmò Kris la ak rezirèksyon an, pa gen okenn evènman nan istwa a nan Krisyanis ki pi enpòtan pase konvèsyon Apot Pòl la.

Yo te arete Pòl paske li te preche,

“…sou yon nonm yo rele Jezi, ki te mouri. Men, Pòl sètifye nonm sa a leve, li vivan ankò” (Travay 25:19).

Epi, Pòl te kanpe la avèk men li mare ak chenn, devan wa Agripa a. Agripa te yon jwif li menm. Se konsa, Pòl defann sa li t ap mache bay mesaj sou baz Ansyen Testaman pwofesi yo nan rezirèksyon Kris la. Pòl te defann tèt li tou pa di ke wa Agripa deja konnen sou Krisifiksyon an ak rezirèksyon nan Kris la. Krisifiksyon an ak rezirèksyon an te pran plas prèske trant ane pi bonè. Chak jwif te konnen sou sa, tankou wa Agripa. Pòl di konsa:

“Wa Agripa konn tout bagay sa yo. Se poutèt sa mwen pa pè pale devan li. Mwen sèten li konnen tout bagay sa yo, paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

“Bagay sa a pa t fèt nan yon kwen.” Sa ki te yon ekspresyon kòmen grèk nan jounen an. Se te yon ekspresyon kòmen grèk nan jounen an. Kòmantè Doktè Gaebelein an di,

Ministè Jezi a te lajman rekonèt nan Palestin, e Agripa ta tande pale de li. Yo te bay lanmò ak rezirèksyon Jezi an te ateste anpil, epi levanjil Kretyèn lan te pwoklame kounye a pandan twa deseni. Sètènman wa a te konnen de bagay sa yo, “paske li pa te fèt nan yon kwen” (Komantè Bib Deklarasyon an, Frank E. Gaebelein, DD, Jeneral Editè, Zondervan Publishing House, 1981, volim 9, p. 554; nòt sou Travay. 26: 25-27).

Anpil moun jodi a panse rezirèksyon Kris la se te yon evènman fènwa ke kèk pechè inyoran te sèlman konnen. Men, pa gen anyen ki ka pi lwen de laverite! Rezirèksyon Kris la te konnen pa chak jwif nan pèp Izrayèl la, e yo te pale nan tout mond Women an pou fèmen nan trant ane! Rezirèksyon Kris la pa t kenbe yon sekrè!

Paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB NAN TELEFÒN SELILÈ OU KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA AK MO “APP”/APLIKASYON” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI VINI AN.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Doktè Lenski te di,

Tout sa ki te di sou Jezi te tranzaksyon nan kapital la anpil nan nasyon an, ak Sanedren an ak [Gouvènè Women an] Pilat te enplike, ak Jezi se te yon figi nasyonal, ki te gen renome ranpli menm te yo ki te antoure yo. "Pa nan yon kwen" ... se pa yon ti afè fènwa ke pèsonn konnen anyen, men yon bagay ki si tèlman gran epi enpòtan anpil, si piblik e si vas, ke [Wa] Agripa te oblije ba li tout atansyon wayal li ... (RCH Lenski, DD, Entèpretasyon nan Travay Apot yo, Augsburg Publishing House, edisyon 1961, p. 1053; nòt sou Travay 26:26).

Paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

Lènmi yo nan Kris la te gen twa deseni pwouve ke Li pa t leve sòti vivan nan lanmò. Men, yo te echwe. Kèlkeswa jan yo te eseye, lènmi yo te echwe pou yo pwouve ke Jezi rete mouri aprè li te fin kloure sou kwa a. Nan epòk Pòl te pale avèk wa Agripa, plizyè milye jwif, ak dè dizèn de milye nasyon yo te pwoklame, "Kris la te leve sòti vivan nan lanmò."

Rezirèksyon Kris la se fondasyon krisyanis la. Si kò Jezi a pa t leve sòti nan kavo a, pa gen okenn baz pou lafwa kretyen. Apot Pòl li menm te di,

“Si Kris la pa te leve sòti vivan nan lanmò, mwen menm mwen pa ta gen anyen pou m annose, nou epi nou menm, nou pa ta gen anyen pou nou [kwè]” (I Korentyen 15:14).

Se pa etonan lènmi Kris yo te eseye tèlman difisil yo refi rezirèksyon li! Men, yo tout echwe. Mwen pa dakò ak Greg Laurie sou anpil sijè, men mwen dakò avè l sou rezirèksyon an nan Kris la. Greg Laurie te bay twa rezon ki fè lènmi Kris yo echwe - twa prèv pou rezirèksyon Jezikri nan men mò yo (Greg Laurie, Poukisa Rezirèksyon an? Tyndale House Publishers, 2004, pp 13-24). Mwen pral reprann yo.

Paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

I. Premyèman, tomb vid la.

Premye prèv rezirèksyon Jezi a se kavo vid la. Lefèt ke kavo Jezi a te vid twa jou aprè li te mouri, se youn nan gwo prèv rezirèksyon li. Tout otè yo nan kat levanjil yo nan akò konplè ke kavo Kris la te vid twa jou aprè li te mouri. Anpil lòt temwen te verifye tou kavo vid la.

Atak nan pi ansyen kont rezirèksyon Kris la se te ke yon moun te vòlè kò a nan Jezi. Chèf prèt yo

“…yo bay sòlda yo yon gwo lajan.Epi yo di yo: Se pou nou di se disip li yo ki te vin vòlò kò a pote ale lanwit antan nou t ap dòmi. Sòlda yo pran lajan an, yo fè jan yo te di yo fè l la. Se konsa, popagann sa a gaye pami jwif yo jouk jounen jodi a.” (Matye 28:12-15).

Men agiman sa a pa konvenk anpil moun. Bon sans ap di ou ke disip yo pa te vòlè kò l ak pretann li te resisite. Twa jou anvan disip yo te kouri pou lavi yo lè yo te arete Kris la e yo te kloure l sou kwa a. Li trè fasil pou moun pè sa yo ta gen ase kouraj pou yo vòlè kò Jezi a - epi lè sa a yo kòmanse anonse avèk fòs konviksyon ke li te leve sòti vivan nan lanmò - nan risk lavi yo! Non, ki se yon agiman trè fasil! Reyalite yo tou senpleman pa matche. Disip yo te kache nan yon chanm ak pòt la fèmen, "pou krentif pou jwif yo" (Jan 20:19). Yo te nan chòk. Yo pa t kwè ke li t ap leve ankò. Okenn nan disip Kris la te gen lafwa a oswa kouraj pou konteste pwisan gouvènman Women an ak vòlè kò Jezi a. Sa se yon reyalite sikolojik ki pa ka neglije.

Sèlman lòt sispèk yo, ki ta ka vòlè kò Kris la, se te lènmi l yo. Pwoblèm nan ak teyori sa a se ke lènmi Kris yo pa te gen okenn motif vòlè kavo li a. Prèt an chèf yo ak lòt lidè relijye mete Kris la nan lanmò paske Li te menase sistèm relijye yo ak fason pou viv. Dènye bagay mesye sa yo te vle se te pou moun panse Kris te vivan ankò! Se poutèt sa chèf relijye sa yo te fè anpil mal pou elimine nenpòt aparans rezirèksyon li. Levanjil Matye a di nou ke yo te ale kote gouvènè Women an, Pons Pilat,

“Yo di li: Chèf, nou sonje le nonm ki t ap bay manti a te vivan, li te di aprè twa jou li pral leve sòti vivan. Bay lòd pou yo veye kavo a byen veye pandan twa jou. Konsa, disip li yo p ap kapab vin pran kò a pou yo di pèp la aprè sa mesye leve sòti vivan an lanmò. Dènye kout mantis a a ta pi rèd pase premye a.” (Matye 27:63-64).

Pilat te di yo pran gad yo epi fè kavo a "asire ke jan ou kapab" - mete gad nan kavo a ak sekirite li pi bon fason posib (Matye 27:65). Se konsa, yo sele kavo a epi yo mete sòlda yo pwoteje li (Matye 27:66). Etranj, li sanble ke chèf prèt sa yo ak lidè relijye yo te gen plis konfyans nan rezirèksyon an nan Kris la ke disip li fè!

Verite a se ke lidè relijye yo te pran mezi ekstrèm kenbe kò Kris la pou yo pa vòlè l. Yo te vle pwouve ke pwomès Kris la pou leve sòti vivan nan lanmò a se te yon manti. Chèf relijye yo te fè tout sa yo te kapab pou elimine nenpòt chans pou istwa yo sikile ke Kris la leve sòti vivan nan lanmò. Vòlè kò a ta dwe dènye bagay lènmi l yo ta fè. Men, si yo te vòlè kò a, san dout yo ta pwodui l lè disip yo te kòmanse preche rezirèksyon l lan. Men, lènmi Kris la pa janm pwodwi kò li. Poukisa? Senpleman paske yo pa te gen okenn kò yo pwodwi! Kavo a te vid! Kris la te leve sòti vivan nan lanmò!

Paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

Kavo ki vid la se premye prèv rezirèksyon Kris la soti vivan nan lanmò, men gen plis!

II. Dezyèmman, temwanyaj yo.

Lè Jezi te kloure sou kwa a, disip li yo te san espwa. Yo te detwi lafwa yo.Yo pa t gen okenn espwa pou yo te ka wè l vivan ankò. Jezi te vini,

“Jezi vini, li kanpe nan mitan yo, li di yo: Benediksyon Bondye sou nou tout” (Jan 20:19).

Disip yo te wè Li vivan ankò e ankò.

“Aprè lanmò li, li te parèt plizyè fwa devan yo. Li te ba yo divès prèv li te vivan ankò. Pandan karant jou” (Travay 1:3).

Apot Pòl te di ke Kris ki te resisite a te,

“Li te fe Pyè wè li. Lèfini li te fè douz apot yo wè l tou. Aprè sa, li te fè pou pi piti senksan (500) frè wè l anmenmtan. Gen ladan yo ki mouri deja, men pifò ladan yo ap viv jouk kounye a toujou. Yon lòt fwa li te parèt ankò, li te fè Jak wè li. Aprè sa, li te fè tout lòt apot yo wè l ankò. Aprè tout moun sa yo, li te fè m wè l tou, mwen menm ki tou sanble yon pitit ki fèt anvan tèm” (I Korentyen 15:5-8).

Doktè John R. Rice te di,

Konsidere ki jan akablan te temwen sa yo ki nan literalman dè santèn de moun ki te wè Jezi aprè rezirèksyon li, kèk nan yo ankò e ankò nan yon kou nan karant jou tan! [Travay 1:3]. Règ biblik la te “nan bouch de oswa twa temwen.” Men kèk santèn temwen. Anpil moun te kondane nan lanmò sou temwayaj youn oswa de temwen.
     Se sèlman douz bouch oblije dakò sou yon jiri pou rezoud yon ka enpòtan. Isit la literalman dè santèn de temwen te dakò ke Jezi te leve sòti vivan nan lanmò. Pa gen yon sèl moun ki janm parèt yo di ke yo te wè kadav li aprè twazyèm jou a, ni kontredi nenpòt nan prèv la.
     Temwayaj temwen sa yo, temwen, temwen ki te manyen Sovè a, manyen li, te santi simagri klou yo nan men li ak pye li, te wè li manje, pale avèk li pandan karant jou - temwayaj sa a te prèv pi fò pase nenpòt ka ki nesesè anvan Tribinal Siprèm lan nan Etazini oswa devan nenpòt lòt tribinal nan mond lan ... Prèv la si akablan ke se sèlman moun ki pa vle kwè epi yo pa tcheke prèv yo rejte li. Se pa etonan ke Bib la deklare ke Jezi "te montre tèt li vivan aprè pasyon li pa anpil prèv enfayib," Travay 1: 3 (John R. Rice, DD, Rezirèksyon an nan Jezi Kris la, Piblikatè Nepe Seyè a, 1953, pp. 49 -50).

Paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

Kavo vid la, ak dè santèn de temwen, se prèv fò nan rezirèksyon Kris la soti vivan nan lanmò moun ki mouri a. Men, gen plis.

III. Twazyèmman, mati Apot yo.

Si rezirèksyon an te yon manti poukisa chak apot yo te pase nan anpil soufrans pou pwoklame l? Apot yo pa sèlman kontinye preche rezirèksyon Kris la, yo menm te mouri olye ke yo refize li! Lè nou li istwa nan legliz la nou jwenn ke chak Apot sèl [ak eksepsyon de Jan an – ki te moun ki te tòtire epi ekzile] te mouri lanmò efreyan paske yo t ap mache bay mesaj ke Kris la te leve sòti vivan nan lanmò. Doktè D. James Kennedy te di,

Sa a se yon reyalite ki enpòtan anpil. Nan istwa sikoloji a, yo pa janm te konnen ke yon moun te vle bay moute lavi l pou sa li te konnen konnen dwe yon manti. Mwen te konn mande poukisa se Bondye ki te pèmèt apot yo ansanm ak tout premye kretyen yo pase nan soufrans sa yo, gwo tantasyon tèrib epi enkwayab ... nou gen fidelite, karaktè, soufrans ak lanmò temwen sa yo, pifò nan moun sele temwayaj yo ak san yo ... Pòl Little te di, "Gason ap mouri pou sa yo kwè yo dwe vre ... Yo pa, sepandan, mouri pou sa yo konnen se yon manti" (D. James Kennedy, Ph.D., Poukisa Mwen Kwè, Thomas Nelson Publishers, 2005 edisyon, p. 47).

Mesye sa yo te mouri paske yo te di ke yo te temwen rezirèksyon Kris la pami mò yo:

Pyè – yo te sevèman flajele l epi ansuit krisifye l tèt anba.
 Andre – te krisifye sou yon kwa anfom yon X.
  Jak, pitit gason Zebede a – yo te koupe tèt li.
    Jan – yo te mete l nan yon chodyè lwil bouyi, epi ansui bani nan zile Patmos.
      Filip – yo te flajele l epi ansuit krisifye l.
        Batèlmi – yo te [kòche] l vivan epi ansuit krisifye l..
          Matye – yo te koupe tèt li.
            Jak, frè Seyè a – yo te jete l sòti nan tèt Tan plan, epi ansuit yo te bat li amò.
              Tade – yo te tire l amò avèk flèch.
                Mak – yo te trennen l nan lanmò.
                  Pòl – yo te koupe tèt li.
                    Lik – yo te pann li sou yon pye oliv.
                      Toma – yo te kouri dèyè l avèk frenn, epi jete l nan yon flanm nan yon fou.
(Nouvo Liv Mati Fòks la, Bridge-Logos Publishers,
   1997, pp. 5-10; Greg Laurie, Poukisa rezirèksyon an?
   Tyndale House Publishers, 2004, pp. 19-20).

Mesye sa yo te pase nan soufrans tèrib, epi yo te mouri lanmò tèrib, paske yo te di ke Kris la leve sòti vivan nan lanmò. Mesye yo pa mouri pou yon bagay yo pa t ! Mesye sa yo te Kris la aprè li leve sòti nan kavo a! Se poutèt sa tòti ak lanmò li menm pa t 'kapab anpeche yo pwoklame, “Kris la te leve sòti vivan nan lanmò!”

Pyè wè l sou rivaj la,
Manje avè l bò lanmè a;
Jezi te di, ak bouch yon fwa mouri,
"Pyè, ou renmen mwen?"
Moun ki mouri a vivan ankò!
Moun ki mouri a vivan ankò!
Brize grif glase lanmò an -
Moun ki te mouri a vivan ankò!
   (“Alive Again/Vivan Ankò” pa Paul Rader, 1878-1938).

Mesye sa yo te chanje sòti nan lach enkwayan nan mati Entrepid - paske yo te wè Kris la aprè li leve sòti nan kavo a!

Toma te wè l la nan chanm lan,
Li te rele l Mèt ak Seyè,
Mete dwèt li nan twou yo
Fèt ak klou epi epe.
Moun ki te mouri a vivan ankò!
Moun ki te mouri a vivan ankò!
Brize grif glase lanmò an –
Moun ki te mouri a vivan ankò!
(Paul Rader, ibid.).

Kijan mwen swete legliz nou yo ta aprann chante ankò gwo kantik pa Paul Rader! Si ou ekri m epi mande li mwen pral voye ba ou mizik la. Ekri doktè R. L. Hymers, Jr., P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 - epi mande mizik chante Paul Rader "Vivan Ankò."

Nou te ka pile menm plis prèv pou rezirèksyon Kris la, men li pa ta konvenk ou. Gen kèk moun ki te wè Kris la aprè li te leve sòti vivan nan lanmò yo toujou "te doute" (Matye 28:17). Ou dwe vini nan Kris la pa lafwa. Preenkane Kris la te di,

“N a chèche m n a jwenn mwen paske n a chèche m ak tout kè nou” (Jeremi 29:13).

“Lè yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye” (Women 10:10).

Mwen te rankontre Kris la leve sòti vivan 10:30 nan maten, 28 septanm 1961 nan oditoryòm nan Kolèj Biola (kounye a Inivèsite) aprè yo fin tande yon prèch pa Doktè Charles J. Woodbridge, ki moun ki te kite Seminè Teyoloji Fuller an 1957 akòz liberalism ki fèt la (gade Harold Lindsell, doktora, Batay pou Bib la, Zondervan Publishing House, edisyon 1978, p. 111). Epi ou ka konnen Kris la resisite tou - si ou vle konnen l ase nan "Fè efò antre nan nan pòtay etwat la" (Lik 13:24). Lè ou vini nan Kris la peche ou yo ekspye pou ak geri pa san li - epi ou ap fèt ankò pa rezirèksyon li sòti vivan nan lanmò. Se lapriyè mwen ke ou pral vini byento nan Kris la! Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Jack Ngann :
“Nan Kris sèlman” (pa Keith Getty e Stuart Townend, 2001).


CHEMA DE

TWA PRÈV REZIRÈKSYON KRIS LA

THREE PROOFS OF CHRIST’S RESURRECTION

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Wa Agripa konn tout bagay sa yo. Se poutèt sa mwen pa pè pale devan li. Mwen sèten li konnen tout bagay sa yo, paske pa gen okenn ladan yo mwen te fè an kachèt” (Travay 26:26).

(Travay 25:19; I Korentyen 15:14)

I.   Premyèman, tomb vid la, Matye 28:12-15; Jan 20:19;
Matye 27:63-64, 65, 66.

II.  Dezyèmman, temwanyaj yo, Jan 20:19; Travay 1:3;
I Korentyen 15:5-8.

III. Twazyèmman, mati Apot yo, Matye 28:17;
Jeremi 29:13; Women 10:10; Lik 13:24.