Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BIB LA AK APOSTAZI JODI A!

THE BIBLE AND TODAY’S APOSTASY
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Jou aswè Senyè a 17 Jen 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 17, 2018


Tanpri tounen Bib ou a nan II Timote, chapit twa. Li nan paj 1280 nan Bib etid Scofield la. Kounye a, gade. Tanpri, gade Bib ou ouvè nan chapit sa a.

Mwen konsidere II Timote, chapit twa ak kat la, ki dwe youn nan pasaj ki pi enpòtan nan Bib la pou nou jodi a. II Timote se dènye bagay Apòt la te ekri pou Bib la. Li te ekri apeprè nan 67. Pòl te arete pa Anperè Nero a pou te yon pwofesè kretyen. Li te anchennen nan prizon Mamertine, yon distans kout ki sòti nan Kolize a. Madanm mwen ak mwen te desann nan prizon fènwa sa a. Se la Pòl te ekri lèt sa a. Yo te koupe tèt li kèk mwa aprè li te ekri II Timote. II Timote te ekri nan montre nou kijan yo viv kòm kretyen nan yon moman apostazi - yon tan nan enkwayans ak rejè nan Krisyanis la. Li te ekri espesyalman pou tan an nan kote nou ap viv! 20yèm ak 21yèm syèk yo se peryòd ki pi san Bondye nan istwa lemonn. Gade nan chapit 3, vèsè 1 an.

“Mete sa byen nan tèt ou, nan dènye jou yo tan an ap difisil anpil” (II Timote 3:1).

Gade, tanpri. Gen kèk ekriven ki di se peryòd antyè a depi Asansyon Kris la. Mwen pa kwè sa. Doktè J. Vernon McGee te di a, "Nou se, mwen kwè, k ap pase nan dènye jou yo ... Mwen kwè ke nou kounye a [ap viv] nan jou sa yo ki danjere. Mwen pa konnen konbyen tan li pral dire, men mwen sèten li pral vin pi mal "(McGee, Atravè Bib la; nòt sou II Timote 3: 1). Pwochen vèsè yo ilistre grafikman tan an kote nou ap viv la. Gade vèsè 2-7 la.

“Moun pral fè rayisab, y ap renmen lajan, y ap fè grandizè, lògèy ap vire tèt yo, y ap pale Bondye mal, y ap dezobeyi papa ak manman yo, y ap engra, y ap san okenn respè pou bagay Bondye. Kè yo ap di, y ap san pitye, y ap pale moun mal, y ap fè gwo kòlè, y ap brital. Yo p ap vle wè sa ki byen menm Y a mode antrèt, y a fè kòlè fasil, lògèy va gonfle lestomak yo. Y ap pito plezi pase sèvis Bondye. Y ap fè tankou y ap sèvi Bondye. Men, yo pa kwè nan pouvwa Bondye a tout bon vre. pa mele ak moun konsa menm. Gen ladan yo k ap antre lakay moun pou pran tèt medam ki fèb yo, ki gen konsyans yo chaje anba peche epi k ap kite tout kalite move lanvi mennen lavi yo. Medam sa yo toujou ap chache konnen. Men, yo pa janm ka rive konnen verite a.” (II Timote 3:2-7).

Li sanble tankou yon lis moun ki te divize legliz nou an lè Mesye Olivas te kite a. Nou nan dènye jou yo! Kounye a, gade nan vèsè 12 ak 13 la.

“Tout moun ki vle viv nan sèvis Bondye ansanm ak jezikri gen pou soufri pèsekisyon. Men, mechan k ap fè bagay pou twonpe moun yo pral pi lwen toujou nan mechanste yo, yo toujou ap twonpe moun y ap kite moun twonpe pwòp tèt yo tou” (II Timote 3:12, 13).

Gade.

Vèsè sa yo dekri yon mond aposta, yon mond ki te rejte Bondye ak Bib la, yon mond mal epi sadik kote anpil moun aji tankou sovaj, yon mond kote “tout moun ki ap viv mal” [lavi Kretyèn] pral pèsekite nan yon fason oswa lòt fason, yon mond la, yon mond kote bon kretyen yo meprize [vèsè 3]. Nou wè tout jodi a. Layik yo menase Kreyen ki leve kont “revolisyon seksyèl.” Li fè anpil manm legliz yo pè. 200,000 Batis Sidyo kouri al kache nan legliz yo ane pase a. Plis yo ap kouri pou lavi yo ane sa a – sòti na laperèz, nan tan “danjrez,” danjere, epi tan dyabolik. Mizilman yo ap vini. Bonm yo ap pale. Abi dwòg ap monte. Kwa yo te kraze nèt vide atè. Timoun yo te di ke yo pa ka priye nan lekòl la. Tout moun sanble yo konprann ke bagay sa yo tèrib yo pral rive nan nasyon nou an ak nan mond nou an.

Ou menm ak mwen ap viv nan tan danjere sa a. Evanjelis Britanik Leonard Ravenhill te di. “Sa yo se dènye jou yo!” Yon kèk segonn aprè mwen te ekri ke fraz mwen te tande ke teyoris mizilman yo te atake Pari nan plizyè kote. Mizilman yo te asasinen plis pase 120 moun nan san frèt. Se Sèlman 24 èdtan pi bonè Obama te di, “ISIS se kontni.”Ala yon blag! Obama se te prezidan Amerik pi fèb ki te genyen depi Jimmy Carter!

Sa yo se moman danjere. Sa yo se peryòd danjere. Sa yo se tan aposta. Legliz nou yo plen moun pèdi. Anpil pastè tèlman pè yon moun ap kite legliz yo a pou pa preche Levanjil la – paske yo te pè mete an kòlè yon moun ki te pèdi! Kolèj ou yo plen pwofesè k ap fimen tabak ki di ou Bib la plen manti. Ou konnen ke yo fè l. Ou konnen m gen rezon! Ki repons lan? Kisa nou ta dwe fè? Apòt la te bay repons lan nan vèsè 14 la,

“Kanta ou menm, se pou ou kenbe fèm sa yo te montre ou la, sa ou te resevwa ak fèm konviksyon, paske ou konnen nan men ki moun ou te aprann yo” (II Timote 3:14).

“Kontinye nan bagay ou te aprann yo.” Kontinye vini legliz kelkeswa sa k pase! “Kontinye nan bagay yo ou te aprann.” Doktè Lee Roberson (1909-2007) se te yon gwo patriyach Batis. Deviz li se te “Twa pou Pwospere” – “yon deviz mwen te preche pou plis pase swasant ane!” – “Fidelite nan adorasyon – dimanch maten, dimanch swa ak mèkredi swa” (Lee Roberson, D.D., “Deklarasyon Twa pou Pwospere,” Nonm ki nan selil No. 1, Epe Letènèl la Piblikatè, 1993, kouvèti dèyè).

Kisa ki mal nan sa? Pa gen anyen ki mal nan sa! Vin isit la nan legliz la olye pou yo kouri nan yon fèt avèk enkonvèti! Vin isit la nan legliz la, olye pou yo kouri ale Las Vegas, oswa nan vil mechan San Francisco! Vin isit la chak dimanch maten, chak dimanch swa, ak chak mèkredi swa! Kèlkeswa sa k pase! Kòm apostazi a asonbri, “kontinye nan bagay yo ou te aprann.” Amèn pou sa! Kounye a gade vèsè 15 la.

“Depi ou te tou piti, ou konnen sa ki nan Liv Bondye a. Se liv sa a k ap ba ou bon konprann, bon konprann ki fè moun rive delivre, gremesi konfyans yo gen nan Jezikri” (II Timote 3:15).

Gade. Doktè McGee te di,

Sèl antidòt kont yon mond nan apostazi se Pawòl Bondye a [Bib la]. Sèl resous ak resous pou pitit Bondye a se Pawòl Bondye a.

Si ou pa li Bib la chak jou, ou pral konfonn epi dekonsète pa apostazi a jodi a. Kounye a, gade vèsè 15 lan,

“Depi ou te tou piti, ou konnen sa ki nan Liv Bondye a. Se liv sa a k ap ba ou bon konprann, bon konprann ki fè moun rive delivre, gremesi konfyans yo gen nan Jezikri” (II Timote 3:15).

Doktè McGee te di,

Ekriti yo pa sèlman ban nou [fason] an pou sove...men li sove nou nan mond ki mal sa a...Se kontansyon mwen ke etid la konstan nan Pawòl Bondye a se [repons lan]. Li kapab fè nou “saj pou Sali pa lafwa nan Kris Jezi.” Epi...li fè nou saj nan konnen kijan pou viv isit la [nan mond dyabolik sa a].

Poukisa nou ta dwe li Bib la, e obeyi li? Se paske Bib la pa tankou nenpòt lòt liv. Gade nan vèsè 16 la,

“Tou sa ki ekri nan liv la, se nan Lespri Bondye a yo sòti. Y ap sèvi pou montre moun verite a, pou konbat moun ki nan lerè, pou korije moun k ap fè fòt, pou montre yo kijan pou yo viv byen devan Bondye” (II Timote 3:16).

Doktè W. A. Criswell (1909-2002) se te yon gran chanpyon Bib la. Li te di,

Fason pi klè pou bay sans Pòl se tradui l konsa: “Tout Ekriti, paske li enspire de Bondye, se pwofitab...orijin Ekriti a te deklare: li enspire de Bondye (theopneustos, Grèk), sa vle di, pawòl ki nan Ekriti a dwe resevwa kòm sòti nan Bondye Li menm. Doktrin Ekriti a te soutni pa Bib la se ke pawòl li yo “enspire de Bondye”... Dezyèm Pyè 1:21 founi plis prèv ke Sentespri a kominike bay otè yo nan Ekriti a egzakteman [pawòl] sa yo ke Bondye te vle transmèt (W. A. Criswell, Ph.D., Bib Etid Criswell la, nòt sou II Timote 3:16).

II Pyè 1:21 di ke “mesye ki sen yo te pale kòm si yo te pouse pa Sentespri a.” “Moved” sòti nan mo grèk la pherō. Sa vle di “pote sòti.” Bib la enfayib paske Sentespri a “te pote, oswa te pote” otè yo ki te pale epi ki te ekri pawòl yo nan Bib la. Sentespri a te bay otè imen yo mo yo pou anrejistre san erè. Kidonk, pawòl ki nan Bib Ebre ak Grèk la se Pawòl Bondye bay lòm. Doktè Henry M. Morris te di, “‘Tout ekriti,’ chak ‘ekriti’ endividyèl enkli ...pa sèlman panse yo, men ekri reyèl yo, mo yo ekri. Konsa, pawòl yo se [enspirasyon] Bondye...vrè doktrin lan se enspirasyon vèbal plenyè de Ekriti Sen yo” (Henry M. Morris, Ph.D., Defansè Etid Biblik la, nòt sou II Timote 3:16).

“Plenyè” vle di “tout.” “Vèbal” vle di “mo.” “Enspirasyon” vle di “Enspire pa Bondye.” Tout mo yo nan Bib la te bay pa enspirasyon. Se enspirasyon vèbal plenyè, doktrin kòrèk de Krisyanis Òtodòks la. (Doktè R. L. Hymers, Jr.).

Mo Ebre ak Grèk nan tout Bib la se “theopneustos” – “Bondye te respire” – te bay pa enspirasyon de Bondye. Pwofèt yo ak Apòt yo te ekri mo Ebre yo ak grèk yo kòm lespri yo te “deplase” pa Sentespri a. Enspirasyon an pa pwolonje nan nenpòt ki tradiksyon, ki gen ladan KJV, men se sèlman mo ebre yo ak grèk yo ki te ekri pa pwofèt yo ak apòt yo. Maniskri Lanmè Mòt yo montre ekstrèmman degre wo nan prezèvasyon nan Bib Ebre a. Tèks Receptus grèk la se yon transmisyon trè serye nan original grèk Nouvo Testaman an. Lè ou louvri Bib King James lan ou ap li yon tradiksyon trè serye nan Pawòl Bondye yo ki enspire nan Bib ebre ak grèk la.

Mwen konnen Bib la te voye pa Bondye,
   Ansyen an ke Nouvo a;
Enspire epi sen, Pawòl vivan an,
   Mwen konnen Bib la se laverite.
Menm si lènmi yo refize ak yon espri fonse,
   Mesaj la fin vye, men toujou nouvo,
Sa se verite li pi dous chak fwa ke nou te di li,
   Mwen konnen ke Bib la se laverite.
Mwen konnen, mwen konnen, mwen konnen Bib la se laverite;
   Divinman enspire tout wout la nan,
Mwen konnen Bib la se laverite.
    (“Mwen konnen Bib la se laverite” pa Doktè B. B. McKinney, 1886-1952).

Mwen te aprann de pastè mwen an depi lontan, Doktè Timote Lin, ki te yon savan Biblik enpresyonan, e te anseye nan depatman etid siperyè nan Inivèsite Bob Jones. Aprè sa, li te ale nan yo dwe prezidan Seminè evanjelik Lachin nan Taipei, Taiwan, aprè prezidans Doktè James Hudson Taylor III, mwen te rankontre plizyè fwa. Lòt pwofesè mwen an se te Doktè J. Vernon McGee, kè m te koute radyo chak jou pandan plis pase dis ane. Mwen te aprann nan men gran savan yo ke Bib la se literalman vre.

Se konsa, lè m te ale nan Eta Cal la, Los Angeles, kote m te dekwoche bakaloreya mwen an, mwen pa te konfonn pa liberal yo pou rejte Bib la kite anseye lòt bò a. Mwen konnen ke yo te gen tò, e ke Bib la te gen rezon. Lè sa a mwen te gen yon metriz nan teyoloji nan Seminè Teyolojik Batis Golden Gate la, toupre San Francisco. Prèske tout pwofesè yo se te liberal ki rejte Bib la. Mwen te rayi pou te la. Li te fè frèt epi san lavi ak lanmò. Mwen te anseye pa pwofesè yo ki te “mouri nan transgresyon yo ak peche yo” (Efezyen 2:1) – pwofesè yo ki te gen “Lespri yo bouche, yo p ap viv lavi Bondye bay la, paske yo pa konn anyen, ke yo fin di,” Efezyen 4:18.

Mwen memorize manti yo te di epi te bay repons yo te vle sou tès mwen te pran yo. Men, mwen pa t kwè yon sèl mo nan fatra liberal yo te anseye nou. Twa vèsè nan Sòm 119 la te ede mwen pase atravè twa ane tèrib mwen te pase yo nan seminè aposta sa a,

“O jan mwen renmen lalwa ou! Se meditasyon mwen tout jounen an. Ou fè m pi saj pase tout lènmi m yo, pase ou toujou kenbe pawòl mwen yo. Mwen gen plis konprann pase tout pwofesè m yo: paske temwayaj ou se meditasyon mwen” (Sòm 119:97-99).

Toupre nan fen etid mwen an nan twou demonyak de liberalism lan, mwen te santi mwen prèske tankou yon moun mouri. Sèl bagay ki te kenbe m kontinye se te Bib la. Anpil nuit frèt e solitè mwen te ale dòmi nan dòtwa a avèk mwen louvri nan Sòm 119 – kouche nan pwatrin mwen. Mwen konplètman dakò ak Doktè McGee lè li te di, “Antidòt la sèlman kont yon mond nan apostazi se Pawòl Bondye a. Sèl resous ak resous pou pitit Bondye a se Pawòl Bondye a...e li pral adekwatman reponn a bezwen nou...Tout Ekriti te bay pa enspirasyon Bondye – li te enspire de Bondye. Li di sa Bondye vle di, e li te di tout sa li vle di. Pou rezon sa a li satisfè bezwen kè moun.” (McGee, ibid.; nòt sou II Timote 3:14-17).

Mwen te vle ou memorize pawòl beni Bondye yo. Tounen nan Pwovèb 3:5-7. Se nan paj 673 Bib Etid Scofield la.

“Mete tout konfyans ou nan Senyè a. Pa gade sou sa ou konnnen. Toujou chonje Senyè a nan tou sa w ap fè. Li menm, la montre ou chemen pou ou pran. Pa mete nan tèt ou ou gen plis konprann pase sa. Gen krentif pou Senyè a, refize fè sa ki mal” (Pwovèb 3:5-7).

Memorize vèsè sa yo. Repete yo a ou menm.“Eksplikasyon nou jwenn nan pawòl ou klere lespri nou.Yo louvri lespri moun ki san konprann yo pou yo konprann” (Sòm 119:130). Pwochen pasaj la m pral fè w memorize a se Sòm 119:97-99. Se nan paj 660 lan nan Bib Etid Scofield la. An nou kanpe epi li l awotvwa.

“O jan mwen renmen lalwa ou! Se meditasyon mwen tout jounen an. Ou fè m pi saj pase tout lènmi m yo, pase ou toujou kenbe pawòl mwen yo. Mwen gen plis konprann pase tout pwofesè m yo: paske temwayaj ou se meditasyon mwen” (Sòm 119:97-99).

Ou ka chita.

Kijan mwen priye pou ke mo sa yo, Bondye te bay pa li menm, pral ede ou pase atravè yon edikasyon layik san yo pa te twonpe pa pwofesè enkwayan yo. Mo sa yo ap pwoteje ou kont liv Bondye refize yo ou dwe li pou gen yon diplòm de yon kolèj layik.

Nan jou sa yo sa ki mal nan apostazi ak peche, mwen priye ke ou pral li Bib la chak jou. Ou pral aprann renmen li. Li pral vin zanmi pi chè ou nan tan kote ou nan solitid ak chagren ke nou tout ap travèse nan lavi a. Konseye mwen Abraham Lincoln te di, “Bib la se pi bon kado Bondye te bay lòm. Pran tout liv sa a sou rezon ki fè ou kapab ak balans pa lafwa, epi ou pral viv e mouri yon nonm pi byen.”

Men yon lòt vèsè pou memorize. Ale nan Ebre 13:17. Li nan paj 1304 nan Bib Etid Scofield la. Kanpe epi li li awotvwa.

“Obeyi chèf nou yo, soumèt devan yo. Se tout tan y ap veye sou nanm nou paske yo gen pou yo rann Bondye kont pou travay yo. Si nou obeyi yo, y a fè travay yo ak kè kontan. Men, si nou pa obeyi yo, y a fè l ak kè sere. Lè sa a, p ap gen okenn avantaj pou nou” (Ebre 13:17).

Ou ka chita. Moun ki “gen règ la sou ou a” se pastè yo nan legliz la. Nan Travay 20:28 Apòt Pòl te di a pastè yo ak lidè yo, “Mouton legliz Bondye a ki te achte ak pwòp san Pitit Li a.” Pastè yo ak lidè yo nan legliz la yo bay gid epi mennen ou tankou gadò mouton yo mennen mouton yo. Pastè yo pa pafè. Men, mwen te jwenn ke, menm si pastè m pa t yon nonm pafè, li te yon nonm ki te renmen ak sèvi Bondye. Mwen pa ta dwe yon pastè jodi a si mwen te revòlte kont li.

E men yon lòt pasaj pou memorize. Ale nan Ebre 10:24, 25. Li nan paj 1300 nan Bib Scofield la. Kanpe epi li li.

“Se pou nou youn veye sou lòt pou youn ka ede lòt gen renmen nan ke nou, pou youn ka ankouraje lòt nan fè sa ki byen. Pa pran egzanp sou moun ki pran abitid pa vin nan reyinyon nou yo. Okontrè, se pou youn ankouraje lòt fè sa, kounye a pi plis pase anvan, paske nou wè jou Senyè a ap pwoche” (Ebre 10:24, 25).

Ou ka chita. Sa a se yon fason pi gwo fason pou rete nan yon kote ki espirityèlman bon. Youn nan pi bon fason pou fè sa se dwe nan yon ti gwoup lapriyè ak yon kèk moun ou fè konfyans. Se mwen menm ki nan kontak konstan ak yon kèk moun nan legliz nou an. San doktè Cagan ak jènjan yo nan gwoup lapriyè mwen ta abandone plizyè fwa.

“Fè zanmi ak moun ki gen konesans, ou menm tou w a vin gen konesans. Fè zanmi ak moun ki san konprann, ou nan pwoblèm” (Pwovèb 13:20).

Ak yon sèl bagay plis. Fè sa Bib la di epi w pral konvèti. Bib la di, "Mete konfyans nou nan Senyè Jezikri a, epi ou va sove" (Travay 16:31). Lè ou kwè nan Jezi, lè ou fè li konfyans ak tout kè ou, ou pral sove. Li te mouri, kloure sou yon kwa, nan plas ou, yo peye penalite a pou peche ou. San li vide sòti nan senk blesi yo nan kò li. San sa a te koule pou netwaye ou anba tout peche. Vini epi mete konfyans nan Jezi, epi ou pral sove pou tout letènite. Bib la di sa - e Bib la pa ka bay manti, paske li se Pawòl Bondye vivan an!

Ou se pi bon zanmi mwen pa t janm konnen,
Konstans ou a mwen te eseye;
Lè tout te fo, mwen te jwenn ou vre,
Konseye ak gid mwen.

Min latè a pa gen trezò ki bay,
Sa ta ka achte volim sa a,
Nan anseye m kijan pou viv,
Sa te aprann mwen mouri!

Sovè Jezi presye ak imiyab la te revele nou nan paj Liv Sen yo!Amèn!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te Chante Anvan Mesaj la pa Mesye Noah Song:
      “Mwen konne Bib la se Verite” (pa Doktè B. B. McKinney, 1886-1952).