Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
“MEN SI SE PA” – LÒM BONDYE YO NAN BABILÒN

« BUT IF NOT » - GOD’S MEN IN BABYLON
(Creole)

pa Doktè. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
nan Jou Aswè Senyè a, 3 Desanm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 3, 2017

“Chadrak, Mechak, ak Abèdnego, reponn, yo di wa a, O Nebikadneza, nou p ap eseye defann tèt nou. Si Bondye n ap sèvi a ka wete nou nan gwo fou tou limen an, si li ka delivre nou tou anba men ou, l ap fè l. O wa, menm si li pa vin delivre nou, nou tou di ou nou p ap adore bondye pa ou yo, ni nou p ap mete ajenou devan estati lò ou te fè fè a” (Danyèl 3:16-18).


Yo te a 1,500 mil de kay la. E yo se te sèlman adolesan. Lavil la te plen ak fo relijyon, alkòl ak peche.Yo te ka fè prèske nenpòt ki bagay san ke paran yo pa menm konnen! Men yo te konnen Bondye t ap gade.

Yo te pran yo lakay yo lè Nebikadneza te anvayi lavil Jerizalèm. Te gen kat nan yo. Yo pa t tankou lòt ti gason yo. Yo te pi fò epi pi entèlijan. Yo se te krèm rekòlt la – pi bon pami pi bon an. Yo te atlèt. Men, yo se te tou etidyan “A” toudwat yo. Wa a te chwazi yo pou fòme yo kòm moun ki saj. Lè yo te gradye yo ta dwe konseye espesyal wa a.

Yo te trè jèn. Chèchè yo estime ke toulekat se te adolesan – yo chak te gen ant 17 oswa 18 an. Yo te la nan inivèsite wa a, nan yon peyi payen, 1,500 mil de lakay yo.

Jodi a jèn gason nan pozisyon sa a t ap viv li! Yo ta p sou. Yo t ap frekante fèt sovaj yo. Yo t ap pran sa yo te aprann nan inivèsite sa a epi t ap sèvi ak li kòm yon eskiz pou nye egzistans Bondye. Yo te ka vin tounen fèta, tankou moun yo nan jou Lòt yo. Yo te kapab kite Bondye sòti nan lavi yo, tankou Lòt li menm te fè lè li te deplase sou sèn fèt la nan Sodòm. Yo te ka gaspiye lavi yo "ak yon lavi timiltyez" - tankou pitit gason pwodig la te fè. Yo te ka fè zanmi pèdi e yo te kenbe nan yon fòm materyalism epi yo te pèdi wout yo, jan Abraram te fè nan Ur nan Kalde a. Yo te kapab vire do epi pèdi nanm yo, tankou Demas zanmi Pòl te fè, "Demas te kite m, te renmen mond sa a kounye a" (II Timote 4:10).

Men ti gason jwif sa yo lwen lakay yo, nan yon inivèsite Babilonyèn, pa janm fayi oswa echwe! Yo te anba Alyans Mozayik la, alò yo te kenbe kosher. Yo pa ta souye avèk diven wa a oswa manje wa a. Yo rete fidèl a Bondye ak ansèyman relijyez yo ke yo te aprann nan kay la. Yo te tankou FOBs (ki se inisyal pou Frèchman Sòti nan Bato. Li refere a moun Chinwa ki fèt LaChin ki te rive resamman Etazini), timoun ki sòti an Chin, ki gen paran yo ki voye yo byen lwen lakay yo an Chin. Mèsi Bondye, kèk ladan yo vini legliz epi yo sove. Alò ou pral tankou gason jwif sa yo an kaptivite babilonyèn

Danyèl te lidè de jèn gason sa yo. Li te pwobableman yon ti kras pi piti pase twa lòt yo. Men, li te yon lidè natirèl. Li te dirije twa lòt yo. Li te gen kapasite lidèchip tankou John Cagan. Se poutèt sa mwen te santi Jan te kapab yon pastè. Gason ki pi gran pase Jan ap suiv li paske li se yon lidè. Danyèl se te yon nonm ki te konn lapriyè. Danyèl se te yon jèn gason ki gen yon objektif ak lafwa nan Bondye. Danyèl te yon pwofèt. Li t'ap anonse bòn nouvèl la bay wa Nebikadneza, paske li te pale ak tout moun ki te nan palè wa a. Wa a te gen anpil konfyans nan Danyèl. Li te fè Danyèl yon gwo gason lè li te sèlman gen ventan. Men, Danyèl pa t bliye twa zanmi l yo. Yo te rele Chadrak, Mechak ak Abèdnego. Danyèl te mande pou twa zanmi Ebre li yo tou yo pral bay pozisyon segondè nan gouvènman an nan lavil Babilòn.

Twa jèn gason sa yo tout te pase egzamen fidelite yo a Bondye. Epi, koulye a yo rekonpanse ak pozisyon segondè paske yo te fidèl. Lè Bondye konnen ke ou mete l an premye, lè sa a, Bondye ba ou travay pi enpòtan pou fè. Yo raple m de Noe, Jak ak Arawon. Yo toujou jèn, men yo te òdone kòm dyak paske nou konnen yo ka okipe bagay Bondye yo. E Bondye konnen ke li ka fè yo konfyans pou pase tès pi difisil yo.

Wa Nebikadneza te vin pi pwisan epi egotistik. Nan fyète l wa a te fè yon gwo estati de li menm. Li te gen anviwon katrevendis pye de wo, epi li te fèt an lò, oswa te kouvri ak lò. Nebikadneza te bati gwo estati jigantèks de li menm sou "plenn Dura" (Danyèl 3: 1). Koulye a, koute Danyèl 3: 4-6.

“Alò youn nan moun ki te konn fè pblikasyon yo pran rele byen fò, li di: Nou menm moun tout nasyon, moun tout ras ki pale tout kalite lang, men lòd yo ba nou. Talè konsa nou pral tande yo kònen twonpèt. Aprè sa, yo pral jwe fif, bandjo, gita. Lèfini, yo pral jwe tout lòt enstriman mizik yo ansanm. Lè mizik la kòmanse, se pou nou mete ajenou devan estati lò wa Nebikadneza te fè fè a. Se pou nou adore l. Tout moun ki refize mete ajenou devan estati a pou adore l, y ap pran l al lage tou vivan anndan yon gwo fou tou limen” (Danyèl 3:4-6).

Entèpretasyon prensipal la nan eksperyans sa a se ke Bondye t ap ran swen pèp li a de alyans li ak Izrayèl pandan yo depòte Babilonyen yo. Sa se entèpretasyon ak aplikasyon prensipal la. Men, gen yon lòt aplikasyon tou. II Timote 3:16-17 di nou ke “Tout ekriti yo bay pa enspirasyon Bondye, e se pwofitab” a Kretyen yo jodi a. Ki pasaj sa a nan Danyèl ki di nou kòm Kretyen se pa aplikasyon. Twa jèn gason Ebre yo te di yo te adore zidòl lò a ansanm ak tout lòt moun nan Babilòn. Yo te fòse yo konfòme yo, yo ale ansanm ak foul moun yo, pou “bese tèt epi adore imaj an lò a [ke] wa a mete kanpe a” (Danyèl 3:5).

Wa Nebikadneza se yon kalite oswa ilistrasyon Satan isit la. Nouvo Testaman an rele Satan “Bondye nan mond sa a” (II Korentyen 4:4). Satan rele nou pou bese tèt e adore l. men Kris la rele nou pou nou diferan. Kris te di,

“Pa gen moun ki ka sèvi de mèt...Nou pa ka sèvi Bondye ak mamon (materyalism)” (Matye 6:24).

Ou dwe chwazi. Satan rele ou pou bese tèt a materyalism. Bondye rele ou pou pwostène devan Li sèlman. Bondye di, “Ou pa dwe gen lòt Bondye devan mwen” (Egzòd 20:3). Sa a se youn nan Dis Kòmandman yo.

Twa jèn Ebre yo, Chadrak, Mechak ak Abèdnego, te oblije chwazi. Èske yo ta bese tèt devan imaj an lò a? Osinon, èske yo ta ka refize adore zidòl lò sa a? Jenn gason sa yo te gen plizyè altènativ. Yo te ka di, “Se devwa nou kòm sitwayen pou bese tèt epi obeyi wa a.” Oswa yo te ka di, “Se sèlman yon kesyon de fòm Bondye konnen ke nan kè nou, nou renmen l, menm si nou bese tèt devan zidòl la.” Yo te kapab bese tèt yo epi yo pa tonbe nan pwoblèm. Bib la di, “Chwazi jounen jodi a kimoun ke nou pral sèvi” (Jozye 24:15).

Kòm nou apwoche sa mond lan rele “jou ferye yo,” chak nan nou pral gen pou fè chwa sa a. Èske w ap bese tèt devan Satan, oswa èske w pral fidèl a Bondye? Èske w ap nan legliz la pou Nwèl la, oswa ou pral kouri ale nan Las Vegas? Èske w ap nan legliz la nan lavèy nouvèl ane a, oswa ou pral kouri nan yon fèt? Èske w ap bese tèt pou imaj an lò nan materyalism Ameriken an, oswa ou pral nan legliz ak pèp Bondye a? Mwen te kritike anpil pa fèb nouvo evanjelik yo pou di li konsa. Yo te di mwen te twò strik. Yo te di ke li te legalis pou fè ou chwazi ant Bondye ak mamon. Men, yo bliye ke mwen pa t mete kanpe dikotomi sa a. Mwen pa t kreye separasyon sa a. Kris te fè a! Se te Senyè Jezikri ki te di: “Pa gen moun ki ka sèvi de mèt.” Se te Kris la ki te di, “Nou pa ka sèvi Bondye ak mamon” (Matye 6:24). Se te Kris la ki te di nou,

“Chèche premyèman wayòm Bondye, ak jistis li” (Matye 6:33).

Bib Etid Refòm lan di nan Matye 6:33, “Nou dwe fè de souverènte Bondye a ak yon bon relasyon ak li pi gwo priyorite nan lavi a...Bondye ap satisfè tout bezwen moun ki riske tout pou Li” (nòt sou Matye 6:33).

Fanmi ou ak zanmi pèdi ou yo ap fè yon gwo zafè pou yo eseye rale ou lwen legliz nan Nwèl la ak Nouvèl Ane a. Yo pral rele ou “etranj” oswa yon “fanatik” si ou nan legliz la nan moman sa yo, olye pou kouri ale nan Las Vegas, San Francisco, oswa lòt kote! Ou pral gen pou deside si yo bese tèt devan zidòl yo – oswa sèvi Bondye isit la nan legliz la! Ou pral gen pou deside!

Pwòp papa m te fache epi te rele sou mwen lè mwen toujou te chwazi pou pase lavèy ane a ak frè yo ak sè yon an legliz Chinwaz la. Li ta rele, “Poukisa ou vle pase Lavèy nouvèl ane a ak moun Chinwa sa yo olye fanmi ou?” Mwen pa t diskite avè l. Mwen jis kontinye prezan nan legliz la pou Nwèl la ak Nouvèl Ane a. Mwen envite l ale avè m nan legliz la. Lè li te refize fè sa mwen te jis di tèt mwen, “Ou se moun ki divize fanmi an! Ou se moun ki refize vini avè m legliz la!”

Ou wè, se attitid sa a ki fè diferans ant yon kretyen nominal ak yon Kretyen reyèl! Si ou te gen kontak ak nouvo-evanjelik yo, fòk gen yon zak Bondye nan lavi ou pou ou wè ke relijyon yo se yon konpwomi – ak Dyab la! Li reyèlman enposib pou ou marye youn nan jèn nou yo ki se Kretyen ki serye. Li ta dwe swa konpwomèt epi abandone seryozite yo – oswa ou ta dwe abandone konpwomi ou a epi vin yon Kretyen reyèl – olye yon evanjelik nominal (nan non sèlman)! Nou pa pral fè konpwomi! Alò, se ta pi bon pou ou abitye ak li – swa sa a, oswa ale nan yon lòt legliz! CS Lewis te di li byen, “Mwen te yon payen konvèti, k ap viv nan mitan piriten aposta yo.” Kòm Kipling mete l, “Lès se Lès leve epi Lwès se Lwès, e jamè toulede pa pral rankontre.” Evanjelism se evanjelism, ak Fondamantalism se Fondamantalism, e jamè toulede pa pral rankontre. Vini avèk nou epi vin yon Kretyen reyèl! Abandone relijyon mòtèl ou a epi san valè de nouvèl evanjelism lan! Abandone l! Vini avèk nou epi vin yon Kretyen reyèl!

Ou konnen, fòk pa gen anpil kontak ak nouvo-evanjelism lan pou ruine yon moun. Ale avèk yo pou kèk mwa – nan lekòl yo oswa nan legliz yo – epi fòk pral gen yon mirak Bondye pou ke ou vini avèk nou! Fòk pral gen mirak konvèsyon an pou ke ou panse tankou nou! George Bernard Shaw te di ke moun yo inokile ak yon ti dòz Krisyanis jan timoun yo raman jwenn bagay ki reyèl la. Doktè Curtis Hutson te ekri yon liv ki rele “New Evangelicalism, the enemy of Fundamentalism (Nouvo Evanjelism,/lènmi Fondamantalism).” Li te gen rezon. Yo se lènmi nou an. Nou ka si janti ke posib ak yo – men yo ap toujou atake nou! Poukisa? Paske yo pa renmen Krisyanism serye, se poutèt sa! Mwen te yon payen konvèti, k ap viv nan mitan nouvo-evanjelik aposta yo! Mwen te aprann, nan ane sa yo, nan atann ke yo deteste lafwa mwen epi pale kont mwen! Ou dwe aprann sa tou – si ou vle eksperimante yon konvèsyon reyèl, epi yo vin yon Kretyen reyèl!

Ou wè, nouvo-evanjelik la pa vrèman kwè Bib la. Yo pa reyèlman kwè ke kè yo se “twonpri epi dezespereman mechan” – ki vle di yo pa kwè Jeremi 17:9. Yo panse ke yo pa si move menm jan ak lòt moun yo, alò yo pral nan paradi paske yo si move ke lòt yo. Sa siyifi ke yo pa kwè Bib la,“pou chak moun ki leve tèt li yo pral bese” (Lik 18:14); “Chèche m, O Bondye, epi konnen kè m: eseye m, e konnen panse mwen: epi wè si m sou yon move chemen” (Sòm 139:23, 24). Nouvo-evanjelik yo pa vini anba kondanayson peche a, paske yo pa pran bib la oserye. Yo eskize tèt yo; se poutèt sa, yo pa ka konvèti. Yo ka sèlman se piriten aposta. Dr A. W. Tozer te di konsa, “Liv ki pi reyalis nan mond lan se Bib la. Bondye reyèl, e peche a tou, epi lanmò ak lanfè tou, nan direksyon peche kondui inevitabman” (Fèt Aprè Minwi).

Jèn gason sa yo pa t nouvo-evanjelik. Yo pa te anpwazonnen pa yon sans fo epi ireyèl nan Bondye ak jijman pou peche a. Chadrak, Mechak ak Abèdnego, se te fondamantalis ki te kwè Bib la. Yo te sanble nan laperèz devan Bondye. Yo te pè Bondye tèlman ke yo te vle boule vivan olye ke yo dezobeyi Bondye e bese tèt devan zidòl wa a. Bib la di, “Lè ou gen krentif pou Bondye se lè sa a ou kòmanse gen konesans” (Pwovèb 1:7). Men, nouvo-evanjelik yo pa gen krentif pou Bondye. Bid la di, “Pa gen krentif pou Bondye devan je yo” (Women 3:18). Bay tèt ou yon tès. Èske ou gen krentif pou Bondye tankou jenn gason sa yo? Oswa èske pa gen “okenn krentif pou Bondye devan je yo”? Si pa gen okenn krentif pou Bondye, ou se yon nouvo-evanjelik. Ou sipoze gen krentif pou Bondye! Ou te di nan Bib la ke ou pèdi! Èske li anmède ou? Èske li kenbe ou reveye nan mitan lannwit, gen krentif pou lanfè? Si se pa ka a, ou te anpwazonnen pa nouvo-evanjelik yo ou te ekspoze a. Se pwazon! Se pwazon! Se pwazon! Ou sipoze pè kòlè Bondye!

Wa a te di yo, “si nou pa bese tèt nou jouk atè e adore zidòl lò sou latè, mwen pral jete nou nan gwo fou tou limen an – epi ki moun ki Bondye sa a ki va delivre nou an?” (Danyèl 3:15)

Twa jèn gason sa yo te konvèti. Yo te pè Seyè a. Yo te fè Seyè a konfyans.Yo te aprann ane anvan yo pou pa konfòme ak peche Babilòn yo. Yo te aprann kanpe poukont yo devan Bondye!

Oze pou se yon Danyèl,
   Oze pou kanpe poukont ou!
Oze pou gen yon objektif fèm!
   Oze pou fè l konnen!
(“Oze pou se yon Danyèl” pa Philip P. Bliss, 1838-1876).

Kanpe epi chante li!

Oze pou se yon Danyèl,
   Oze pou kanpe poukont ou!
Oze pou gen yon objektif fèm!
   Oze pou fè l konnen!

Mwen te jis yon jèn gason. Mwen te poukont mwen! Mwen pa te gen okenn lajan! Mwen pa te gen okenn moun pou te soutni m! Dr. Green gade m epi li te di, “Si ou pa sispann reponn pwofesè yo ki rejte Bib la, ou pa pral janm jwenn yon legliz Sid Batis a pastè a!” Mwen te aprann kanpe poukont mwen pou Bondye. Mwen te travay sou wout mwen nan kolèj. Mwen te travay 16 èdtan nan yon jounen, sèt jou pa semèn – pou peye pwòp fason mwen nan kolèj ak seminè. Mwen te aprann gen krentif pou Bondye, olye lèzòm. Dr Green te di, “Si ou pa sispann reponn pwofesè yo ou pa pral janm jwenn yon legliz Sid Batis a pastè a.”

Mwen te gade l dwat nan je epi te di, “Si se sa li koute mwen pa vle yon sèl!” Mwen pa vle yon sèl si se sa li te koute! Mwen pa vle yon sèl!

Oze pou se yon Danyèl,
   Oze pou kanpe poukont ou!
Oze pou gen yon objektif fèm!
   Oze pou fè l konnen!

Mwen pa t gen okenn privye sekirite! Mwen te panse se te fen karyè mwen. Mwen te panse mwen te gaspiye kat ane nan kolèj ak twa ane nan seminè. Men sa pa t di m anyen. Mwen te dwe leve kanpe! Mwen te oblije menm si li vle di ke mwen pa ta janm gen yon legliz a pastè a! Menm si yo jete m nan yon fou toulimen! Menm si m pa ta janm gen yon legliz! Si se sa li kouteMwen pa vle yon sèl! Èske mwen te pè? Natirèlman mwen te! Men, mwen fini ekri istwa avi mwen an semèn pase a. Men tit liv mwen an – Kont Tout Krent!

Anpil gwo ak predikatè popilè te andose liv mwen an. Deklarasyon yo sou kouvèti a! Doktè Bill Monroe, ki sot pase prezidan Fellowship Bible Batis la, te di konsa, “Hymers se yon Danyèl jou modèn nan yon jou modèn Babilòn – anba lavil Los Angeles. Li istwa l epi beni, menm jan mwen te beni an!”

Doktè Neal Weaver, prezidan Inivèsite Batis Lwizyàn, te ekri – Hymers “pa pè pou goumen pou konviksyon [li] kont tout chans. Moun sa a se bon zanmi m, Dr. R.L. Hymers, Jr.”

Doktè Herbert M. Rawlings, pitit gason Dokte Rawlings, epi CEO (Ofisye Chèf Ekzekitif) Fondasyon Rawlings lan, te di Hymers se “yon Ameriken orijinal! Yon vizyonè! Lavi li montre pasyon l pou motive lòt moun pou kòz Kris la.”

Doktè Dan Davidson, pastè nan Santa Ana, Kalifòni, te di, “Obstak yo...te epapiye nan chemen Doktè Hymers la ta kenbe pifò gason sòti nan ministè a – men Doktè Hymers te simonte tout!”

Rev. Roger Hoffman te ekri, “mwen trè rekòmande liv sa a. Si ou se yon predikatè oswa ou pa, li pral enspire ou ak ogmante lafwa ou.”

Doktè Robert L. Sumner te di, “mwen admire yon nonm ki vle pran yon pozisyon pou verite, menm lè tout chans yo kont li. Robert Leslie Hymers, Jr. se yon kalite de Kretyen.”

Doktè Paige Patterson, gran ak ogis prezidan nan Seminè Teyolojik Batis nan Sidwès [Sid] te ekri, “Kont Tout Krent se istwa ki enpwobab epi mirakilez de Robert L. Hymers, Jr, predikatè fidèl levanjil la. Li liv sa a epi w ap beni.”

Doktè Bob Jones III, Chanselye de Inivèsite Bob Jones, te ekri, “Otobiyografi li revele l pou … tankou yon pwofèt Ansyen Testaman … Mwen menm ak papa m anvan m, ak fyète rele nou menm zanmi Doktè R. L. Hymers, Jr.”

Dr. Kreighton L. Chan te ekri, “Li liv sa a epi krent ou yo de echèk pral vole nan fenèt la! Ou pral jwenn fòs gras a lavi de Doktè Hymers. Li liv sa a! Sa pral enspire w.”

Doktè Edi Purwanto nan Endonezi te ekri, “lè Bondye ak yon nonm, li pa ka abat. Doktè Hymers se yon ewo ki te siviv anpil lagè ki touye moun.”

Mwen te kapab ale sou li epi li plis, men sa ase. Mwen pa panse de tèt mwen kòm yon ewo. Mwen se yon nonm sèlman, jis yon nonm ki tankou Chadrak, Mechak ak Abèdnego. Jis yon non moun ki te gen krentif pou Bondye ase pou yo pa bese pou liberal yo ki te rejte Bib la, pou yo pa bese pou Hollywood le li te atake Jezi, jis yon nonm ki pa t ap bese pou Richard Olivas, ni Los Angeles Times, ni tout televizyon nouvo pwogram nan Amerik la. Jis yon nonm, tankou Chadrak, Mechak ak Abednego!

Nou pa pran prekosyon pou reponn ou nan zafè sa a. Si se pa konsa, Bondye nou an, n ap sèvi a, kapab delivre nou anba gwo fou tou limen an. L ap delivre nou anba men w, O wa. Men, si se pa sa (ha! ha! – se tout!). “Men si se pa sa, se pou ou fè konnen, wa, pou nou pa sèvi Bondye nou yo, ni adore imaj an lò nou te tabli a.” Mesye Manuel Mencia te ban m yon plak ki kanpe sou biwo mwen, isit la nan biwo mwen an legliz la. Sou ki plak Mesye Mencia mete mo sa yo sòti nan ewo nou yo nan lavil Babilòn, E SI NON! Bondye ka delivre nou. E SI NON – menm si nou boule nan lanmò “nou pa pral sèvi bondye nou yo, ni adore imaj an lò nou drese a.”

Chè jèn zanmi mwen yo, ou te tande m preche anpil fwa. Mwen fyè de ou! Mwen fè kòlè sou moun nan nou yo ki sove tout kote m ale. Men, gen kèk nan nou ki poko sove. Ou dwe debarase w de chenn yo epi chenn de nouvo-evanjelism lan! Ou dwe vin jwenn Jezi. Ou dwe jete w sou Sovè a ki te mouri pou ou. Jete ou menm sou Jezi. Li ka sove w. Li ka padone peche ou epi ba ou lavi etènèl. Ou di, Li ka pa ka sove m.” Mwen reponn ak mo jèn ewo Ebre nou yo, ni adore imaj an lò materyalism lan ke ou te monte pou tante nou!”

Kijan yo ta ka gen konfyans sa a? Si yo te fè tèt yo konfyans dyab la ta sonje yo jan yo te fèb. Men yo pa t gen konfyans nan pwòp fòs yo oswa pwòp kapasite yo. Yo te fè Kris la konfyans paske Li ten an gwo fou toulimen an avèk yo). “Fè Kris konfyans,” ou di,“Èske se tout sa mwen bezwen?” Wi, sa se tout sa ou bezwen. Mwen konnen, paske te gen anpil fwa lè mwen pa te gen lòt bagay pou fè konfyans! Mwen te santi m trè fèb epi dekouraje. Men, Kris la toujou sove m, menm nan feblès mwen. Atravè chak feblès ak tantasyon Kris la te kenbe m an sekirite. Gran Spurgeon te di, “Si ou mete konfyans nan Kris la epi ou dane, mwen pral dane avèk ou. Paske sèl espwa sali m rezide nan Kris. Mwen gen konfyans nan Jezi e Li se fòs mwen ak Sali mwen.” Ou di, “Li pa ka sove m.” Sa a se Dyab la. Pa koute l! Jezi pa janm pèdi yon sèl nanm ki te fè l konfyans. Pa gen yon sèl ki te pèdi konfyans li nan Jezi! E Li pa pral janm fè l.

Kisa sa vle di fè Li konfyans? Se tankou ale nan kabann lannwit. Mwen fè kabann lan konfyans pou kenbe m. Mwen kouche sou li epi repoze. Se fason sa a pou fè Jezi konfyans. Kouche sou Kris la. Fè L konfyans “nan chak tanpèt wo epi orajez.” Fè L konfyans lè “toutotou nanm ou sede.” “M pa oze fye m a kad pi dou a, men mwen apiye m antyèman sou non de Jezi.” Apiye sou Jezi. Jete w sou Li menm jan ou jete w sou kabann ou nan nwit lan. Kabann lan pa pral kite w tonbe. Jezi pa pral kite w echwe. Fè l konfyans menm jan ou fè kabann ou konfyans lannwit. Li pral sipòte w, menm nan pi move ka a. Mwen konnen pa eksperyans. “Men si non, konnen O wa, ke nou pa pral sèvi bondye nou yo, ni adore imaj an lò ke ou te drese a.” Fè Kris konfyans! Fè Kris konfyans! Li te soufri epi mouri nan plas ou pou sove ou. Fè L konfyans e Li pral sipòte ou “nan chak tanpèt wo epi orajez” lavi a! Nan chak tantasyon ak laperèz. Nan tout sikonstans, menm nan lanmò limenm, Jezi pa pral manke ou!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Oze pou se yon Danyèl” (pa Philip P. Bliss, 1838-1876).