Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KÒMAN LAPRIYÈ AK KÒMAN DIRIJE YON REYINYON LAPRIYÈ

(ANSÈYMAN DE DOKTÈ. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
(Creole)

Yon mesaj ki te ekri pa Doktè R. L. Hymers, Jr.
epi te preche pa Mesye John Samuel Cagan
nan Tabènak Batis Los Angeles la
Aswè Jou Senyè a, 15 Oktòb, 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 15, 2017

“Men, lè moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske l ap jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou latè?” (Lik 18:8).


Doktè Hymers pastè pandan lontan, Doktè Timothy Lin (1911-2009), te gen yon gran konpreyansyon de Bib la. Li te fè yon Doktora nan lang Ebre ak langaj Cognate. Nan ane 1950 yo, nan lekòl gradye nan Inivèsite Bob Jones, li te anseye teyoloji sistematik, Teyoloji biblik, Ansyen Testaman ebre, aramik biblik, arab klasik, ak Syèk Peshitta. Pita li te prezidan Seminè Evanjelik nan La Chin, siksede Doktè James Hudson Taylor III. Li se te tou youn nan tradiktè yo de Ansyen Testaman an nan Nouvo Bib Estanda Ameriken an (NASB). Doktè Lin te pastè Doktè R. L. Hymers, Jr pandan vennkat ane. Doktè Hymers te di sa san kesyon, Doktè Lin te pastè ki pi efikas li pa t janm konnen. Lè li te yon manm nan legliz li Doktè Hymers te wè Bondye voye yon revèy kote anpil santèn moun te sove epi te antre nan legliz la.

“Men, lè moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske l ap jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou latè?” (Lik 18:8).

Pifò nan kòmantè yo pa trete kòrèkteman ak vèsè sa a. Pa egzanp, yon kòmantè popilè di, "Kondisyon an jeneral sou latè a pral youn nan enkredilite." Men se pa sa Jezi ap pale nan pasaj sa a. Li pa pale sou apostazi jeneral la nan fen tan an isit la, ni Jezi pa kesyone si pral gen vrè kretyen lè li retounen. Anfèt, Jezi te di egzakteman opoze de Pyè,

“Se sou wòch sa a m ap bati legliz mwen. Ata lanmò p ap kapab fè l anyen” (Matye 16:18).

Matye 16:18 montre nou ke, kèlkeswa pwofondè ak gravite Gran Apostazi a tounen, gen ankò anpil Kretyen avèk lafwa salvatris lè Jezi pral retounen. Anpil vrè Kretyen pral anleve, patikilyèman an Chin ak lòt pati nan Tyè Mond lan, kote ki genyen vrè revèy jodi a.

“Epi Senyè a menm va desann sot nan syèl la ak yon rèl, ak vwa akanj lan, ak twonp Bondye a: epi moun ki te mouri nan Kris yo va resisite premyèman: Aprè sa, nou menm ki va vivan toujou lè sa a, y ap vin pran nou, nou menm ansanm ak moun ki sòti vivan nan lanmò yo, y ap mete nou sou nyaj yo pou n al kontre Senyè a anwo a.: konsa, nou tout n ap toujou ansanm ak Senyè a” (I Tesalonisyen 4:16-17).

Menm nan Gran Tribilasyon an li menm gran miltitid moun pral sove.

“Yon gwo foul moun, ke pèson pa t kapab konte, se tout moun tout lòt nasyon” (Revelasyon 7:9).

“Se moun ki pase anba gwo pèsekisyon an, yo lave rad yo, yo blanchi yon an san ti Mouton an” (Revelasyon 7:14).

Se konsa, Jezi pa te pale sou absans lafwa salvatris la nan retou l, lè Li te di,

“Men, lè moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske l ap jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou latè?” (Lik 18:8).

I. Premyèman, enpòtans lapriyè pèseveran an.

Pifò nan kòmantè yo fo, men Doktè. Lin te bay vrè entèprestasyon an de tèks nou an. Doktè Lin te di,

Mo "lafwa" a te lajman itilize nan Bib la. Siyifikasyon egzakt li ka sèlman defini aprè yon egzamen atantif de kontèks li. Tèks la anvan vèsè sa a se parabòl la, ki montre ke nou dwe priye tout tan epi pa dekouraje [Lik 18: 1-8a], pandan ke tèks annapre a [Lik 18: 9-14] se parabòl lapriyè yo de yon farizyen ak yon pèseptè taks. Se konsa, kontèks vèsè sa a [Lik 18: 8] klèman endike ke mo "lafwa" a isit la refere a lafwa nan lapriyè. Ak deklarasyon Senyè nou an se yon lamantasyon ke Legliz li a ap pèdi lafwa nan lapriyè sou lavèy nan dezyèm retou a (Timothy Lin, Doktora, Sekrè kwasans Legliz la, Premye Legliz Chinwa Batis nan Los Angeles, 1992, pp. 94-95).

Doktè Lin te di ke pwen parabòl nan Lik 18: 1-8 se ke Kretyen ta dwe kontinye lapriyè epi pa febli. Vèsè uit la montre ke Kretyen yo pa pral gen lafwa pèseveran nan lapriyè nan dènye jou sa yo, nan jou yo n ap viv la. Se poutèt sa nou ka fè kòmantè sou tèks la ki di,

“Jezi te rakonte yo parabòl sa a pou l te montre yo nesesite pou yo toujou lapriyè san yo pa janm dekouraje. Men, lè moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske l ap jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou late?” (Lik 18:1,8).

Doktè Lin te kontinye pou di,

Reyinyon lapriyè yo nan anpil legliz jodi a aktyèlman dezète [oswa yo te tounen nan mitan-semèn etid Biblik yo, ak sèlman yon lapriyè senbolik oswa de]. Rankontre yon tèl eta tristès, yon kantite legliz totalman inyore avètisman enpòtan sa a ak endiljans yo pou otosatisfaksyon, anile [souvan] tout reyinyon lapriyè yo. Se vrèman [yon] siy ke dezyèm retou Senyè a pwòch! Sèjousi, anpil [manm legliz yo] ap adore plis televizyon pase Senyè yo a …Se vrèman tris! ... legliz yo nan dènye jou sa yo montre ... Apati ekstrèm [mank de enterè] nan direksyon pou reyinyon lapriyè (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

Se konsa, Lik 18: 8 bay yon siy lapriyè nan legliz yo anvan Dezyèm Retou Kris la, yon siy nan tan ke nou ap viv la, yon siy lapriyè, pa yon mank konplè sou ekonomize lafwa. Lapriyè nan legliz yo se youn nan siy ke nou ap viv nan dènye jou yo, anvan Dezyèm Retou Senyè nou an.

“Men, lè moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske l ap jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou latè?” (Lik 18:8).

II. Dezyèmman, enpòtans reyinyon lapriyè yo.

Doktè Lin tou te remake ke lapriyè endividyèl pa gen menm otorite ak pouvwa nan lapriyè konbine, nan reyinyon lapriyè. Li te di,

Moun yo souvan di ke li pa fè okenn diferans si ou priye endividyèlman oswa avèk yon gwoup, ni li pa fè okenn diferans si ou priye poukont ou lakay la oswa ansanm ak frè ak sè nan legliz la. Yon tèl deklarasyon se senpleman yon oto-konsolasyon pares la, oswa yon eksplikasyon plozib de sila a ki inyore pouvwa lapriyè a! Gade sa Senyè nou an di sou aspè lapriyè sa a:

“Men sa m ap di nou ankò: Si de nan nou mete yo dakò sou latè pou mande nenpòt ki bagay lè y ap lapriyè, Papa m ki nan syèl la va ba yo li. Paske, chak fwa de ou twa moun mete tèt yo ansanm nan non mwen, m ap la nan mitan yo.” (Matye 18:19-20).

     Senyè nou an te fè nou sonje ke itilizasyon otorite diven sa a pa janm ka reyalize pa efò yon sèl moun, men se sèlman nan efò kolektif egzekite [pa] tout legliz la. Nan lòt mo, sèlman lè ... legliz la tout antye [priye] nan yon sèl akò ... legliz la Lè sa a ka, efektivman [gen] tèl otorite divin.
     Legliz la nan dènye jou yo, sepandan, pa ka wè reyalite verite sa a, ni sonje pwosedi apwopriye a pou [jwenn] pouvwa Bondye a. Ala gwo pèt se! [Legliz la] gen otorite diven ki sòti nan syèl la, men se pa konesans nan administrasyon li, ankò li vle mare travay Satan an, libere oprime yo epi eksperimante davantaj reyalite prezans Bondye a. Elas, sa pa ka fèt! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93).

Se konsa, Doktè Lin te anseye enpòtans absoli lapriyè lafwa, ak enpòtans absoli reyinyon lapriyè legliz yo.

III. Twazyèmman, enpòtans priye nan “yon sèl akò.”

Silvouplè retounen nan Travay 1:14, epi li l fò.

Yo tout mete tèt yo ansanm, yo t ap lapriyè san rete. Medam yo te la tou ansanm ak Mari, manman Jezi, ak frè l yo tou” (Travay 1:14).

“Tout sa yo te kontinye ak yon sèl akò nan lapriyè ak siplikasyon…”. Doktè Lin te di,

Bib Chinwa a tradui “ak yon sèl akò” tankou “ak menm kè a epi menm lespri a” Se poutèt sa, pou yon reyinyon lapriyè gen prezans Bondye,non pa sèlman tout patisipan yo konprann enpòtans reyalite lapriyè a, men yo dwe vini tou, [nan reyinyon lapriyè yo] avèk yon dezi sensè pou … ofri petisyon, lapriyè, ak entèsesyon epi Aksyon de Gras a Bondye nan yon sèl akò. Reyinyon lapriyè yo pral alò gen siksè ak lòt ministè yo pral answit gen siksè (Timothy Lin, Doktora., ibid., pp. 93-94).

Pou “priye nan yon sèl akò” nou tout dwe di “amèn” kòm yon frè dirije nan lapriyè. Lè nou tout di “amèn” nou ap priye nan “yon sèl akò.”

Ou te tande ansèyman Doktè Lin lan sou enpòtans lafwa nan lapriyè, enpòtans reyinyon lapriyè yo legliz la, ak enpòtans linite, “lapriyè nan yon sèl akò.” Men, gen kèk nan ou isit la aswè a pa patisipe nan nenpòt nan reyinyon lapriyè nou yo. Pa sezi lavi espirityèl ou si tèn! Èske gen kèk nan nou isit la aswè a ki pral di, “Pastè, depi kounye a mwen pral asiste omwen youn nan reyinyon lapriyè yo”? Silvouplè fèmen je ou yo. Si ou pral fè sa, silvouplè leve men ou. Tout moun silvouplè lapriyè ke Bondye pral ede yo kenbe pwomès sa a! (tout lapriyè).

Si ou toujou pa konvèti, mwen fòtman ankouraje ou ale nan omwen reyinyon lapriyè Samdi swa a. Silvouplè fèmen je ou yo. Ki moun ki pral di, “Wi, pastè, m pral kòmanse vini chak Samdi swa pou renyinyon lapriyè”? Silvouplè leve men ou. Tout moun priye pou yo kenbe pwomès sa a! (tout lapriyè).

Kris la te mouri sou Lakwa a pou peye pou peche nou yo. Li te vèse San Li pou lave peche w yo. Li te travèse yon agoni tèrib, kloure sou lakwa a, pou ekspye pou peche ou yo. Li te leve sòti vivan nan lanmò sou twazyèm jou a. Li vivan sou bò dwat Bondye. Vini jwenn Kris la, epi ou pral sove anba peche ou yo.

Ki moun ki nan mitan nou aswè ki pa konvèti epi ki ta renmen nou priye pou konvèsyon ou? Fèmen je ou yo ankò. Silvouplè leve men ou pou nou ka priye pou konvèsyon ou. Tout moun tanpri lapriyè ke yo pral repanti de peche yo epi vini jwenn Kris, pou netwaye nan San Li!

Doktè Chan, silvouplè dirije noun an lapriyè pou yon moun sove aswè a. Si ou ta renmen pale avèk nou pou vin yon Kretyen reyèl, tanpri suiv Doktè Cagan, John Cagan ak Noah Song dèyè oditoryòm lan kounye a. Yo pral mennen ou nan yon kote trankil kote nou ka pale epi lapriyè sou konvèsyon ou an.

 

KLIKE ISI A POU LI BIYOGRAFI DOKTÈ LIN SOU WIKIPEDYA.

LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Se Lè Beni Lapriyè a” (pa Fanny J. Crosby, 1820-1915).


CHEMA DE

KÒMAN LAPRIYÈ AK KÒMAN DIRIJE YON REYINYON LAPRIYÈ
(ANSÈYMAN DE DOKTÈ. TIMOTHY LIN, 1911-2009)

HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)

Yon mesaj ki te ekri pa Doktè R. L. Hymers, Jr.
epi ki te preche pa Mesye John Samuel Cagan

“Men, lè moun Bondye voye nan lachè a va vini, èske l ap jwenn moun ki gen konfyans nan Bondye ankò sou latè?” (Lik 18:8).

(Matye 16:18; I Tesalonisyen 4:16-17; Revelasyon 7:9, 14)

I.   Premyèman, enpòtans lapriyè pèseveran an, Lik 18:8.

II.  Dezyèmman, enpòtans reyinyon lapriyè yo, Matye 18:19-20.

III. Twazyèmman, enpòtans lapriyè “nan yon sèl akò,” Travay 1:14.