Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
APÈL NOU POU W VIN MISYONÈ!

OUR CALL TO BE MISSIONARIES!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.,
Pastè Emeritus

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aprèmidi Segnè a, 8 Mas 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, March 8, 2020


Ezayi te, sanble pou mwen, pi gran pwofèt pase tout. Men, kijan Izayi te vin yon moun konsa? Nan sizyèm chapit Ezayi a, nou gen repons lan.

“Nan ane wa Ozyas mouri, mwen te wè Senyè a chita sou yon fotèy ki wo ak leve, epi tren li plen tanp lan” (Ezayi 6:1).

Ezayi tande Serafen yo kriye, "Sen, sen, sen, se Seyè ki gen tout pouvwa a: tout tè a ranpli ak bèl pouvwa li" (Ezayi 6: 3).

Jèn Ezayi te renmen wa Ozyas, yon bon wa e onorab. Men kounye a, bon wa a te mouri. Kisa ki ta rive Ezayi kounye a ke bon wa a te mouri? Mwen panse ke jèn gason sa a te santi l tankou kèk nan nou. Ou santi ou deprime ke legliz nou an te fini. Men, Bondye pa t fini avèk Ezayi.

Vizyon sa a te kenbe nanm li. Ezayi pa t tonbe nan yon depresyon san espwa. Olye de sa, vizyon Bondye a te kenbe l nan yon lòt fason. Li te di,

“Mwen di: Nanpwen sove pou mwen! Jodi a m ap mouri vre! Paske tout pawòl ki sòti nan bouch mwen se move pawòl. Epi m ap viv nan mitan yon pèp ki pa janm gen bon pawòl nan bouch li. Lèfini, mwen wè Wa a, Senyè ki gen tout pouvwa a, avèk pwòp je m” (Ezayi 6:5).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sa a se te yon zouti espirityèl pou jèn Izayi! Sa a se yon zouti ou kapab tou fè eksperyans. Men, ou dwe dezire ke Bondye plis pase tout lòt! Doktè A. W. Tozer te deklare: “Yo pa t rete lwen legliz la paske yo pa t vle Bondye – men paske yo te jwenn kèk bagay yo te vle plis pase Bondye … lè nati ansyen yo te ajite, yo te vire do bay Bondye e yo te rete lwen legliz yo. Yo antre nan relasyon avèk jèn fanm oswa gason enpi. Yo te antre nan relasyon zanmitay mond lan. Yo te detèmine pou genyen sa yo te vle pi plis la… Mwen refize twonpe yo epi dane yon an anseye yo ke ou kapab vin kretyen e renmen mond aktyèl la, paske ou pa kapab. Oui, ou ka yon ipokrit epi renmen mond lan. Ou ka yon pastè ki desi epi renmen mond lan. Ou ka yon evanjelik modèn bon mache epi renmen mond lan. Men ou pa ka vrèman yon kretyen biblik epi renmen mond lan. M ta gen gwo lapenn kanpe sèl sou prensip sa a, men mwen pa pral bay manti sou sijè sa a” (The Tozer Pulpit).

Ankò yon fwa, DoktèTozer te deklare: “Nan opinyon pa m, pi gran bezwen jodi a se ke evanjelik lejè e sipèfisyèl yo te kraze ak yon vizyon de Bondye eleve avèk tren li ranpli tanp lan.” San yon vizayon Bondye konsa “nou livre a nou menm e fòse fè aktivite bon mache e san skripil pou kapte atansyon moun legliz yo…Nou telman pe pou vine twat ke nou te louvri pot nou yo nan mondanite. Sa pa mennen nan trajedi espirityèl… Evanjelism lan tonbe anba atitid li anvè Bondye, ak atitid li anvè mond lan ak atitid li anvè peche” (Leaning Into the Wind | Panche nan van an).

Remake vèsè 5 lan,

“Mwen di: Nanpwen sove pou mwen! Jodi a m ap mouri vre! Paske tout pawòl ki sòti nan bouch mwen se move pawòl. Epi m ap viv nan mitan yon pèp ki pa janm gen bon pawòl nan bouch li. Lèfini, mwen wè Wa a, Senyè ki gen tout pouvwa a, avèk pwòp je m.” (Ezayi 6:5).

Se sèlman lè sa a jèn Ezayi te geri avèk dife Bondye a “e peche ou yo te retire, ak peche ou netwaye” (Ezayi 6: 7).

Koulye a, gade nan vèsè 8. “Mwen tande vwa Seyè a, li di: Ki moun mwen pral voye, epi ki moun ki va ale pou nou? Lè sa a, mwen di: Men mwen! voye m” (Ezayi 6: 8).

Lè sisyon legliz la rive, mwen te asire w ke mwen ta pèdi zèl mwen pou evanjelizasyon an. Se konsa, mwen deside pase chak swa ak twa moun ki te bay tout bagay pou Kris la – Pastè Richard Wurmbrand, John Wesley, ak dènye pyonye misyonè a nan peyi Lachin, Jonathan Goforth. Se te yon desizyon ki saj. Mwen te fè twalèt la ti kras, pwochen nan chanm nou an, kote mwen nan lapriyè ak di Bondye mèsi ak mesye sa yo gwo nan Bondye. Mwen te fè ti sal pou benyen an, akote chanm nou an, kote pou m lapriyè e pran kominyon ak Gwo Òm nan Bondye. De Wurmbrand, mwen te aprann fèmte. De Wesley mwen te aprann kontinye pase de yon esè a yon lòt. Men de Goforth ak madanm li Rosalind, mwen te aprann ke nou dwe avanse ajenou nan lapriyè. Hudson Taylor te ekri yon lèt ki te enspire Goforth ak madanm li. Hudson Taylor te deklare: “Nou te gen yon misyon pou te eseye pandan de zan pou antre nan pwovens Lachin Honan, epi nou reyi ke resamman. Frè, si ou vle antre nan pwovens sa a, ou dwe avanse ajenou.” Mo sa yo de Hudson Taylor te tounen slogan Goforth de misyon Nò Honan lan.

Alò, ti bebe yo a te mouri. Goforth te ekri: “Gertrude mouri. Nou . Pèt nou an tèrib. Mwens pase de semèn de sa li te byen, men le 24 Jiyè li te mouri, sèlman sis jou aprè li te vin malad ak disantri. Mwen te oblije pran kò li nan yon kabwa pou senkant kilomèt… Nan solèy kouche yon aswè, nou mete ti bebe cheri nou an pou li repoze.” De ti fi Chinwa yo te vini chak maten pou yo te mete flè fre sou kavo presye ti bebe nou an.

Aprè lanmò Gertrude, yon bèl ti gason te fèt pou madan Goforth. Yo te rele l “Wee Donald.” Li tonbe epi te frape ti tèt li. Li te pwogresivman pèdi itilizasyon bra l yo ak janm li yo. Nan chalè entans nan ete, le 25 Jiyè , lè li sèlman te gen diznèf mwa, Wee Donald te mouri. Pou yon dezyèm fwa Goforth te pran kò Wee ti gason l lan nan yon kabwa pou senkant kilomèt. Wee Donald te antere nan yon kavo bò kote kò ti sè l lan, Gertrude. Touswit aprè li te retounen, Goforth ak madanm li renmen prepare pou yo kite nouvo kay yo andedan North Honan. Bebe yo Pòl senk mwa te ale avèk yo.

Alò, Jonathan Goforth te vin malad amò ak lafyèv tifoyid. Lavi l te depann de ekilib ant lavi ak lanmò.. Le 3 janvye, bebe Florans te fet. Li te fè si cho pandan ete sa a ke ti Pòl prèske mouri akòz chalè, men te reyisi pou viv lè chalè a te kalme.

Anpil eprèv orib te swiv. Lè premye pitit yo a te mouri nan prentan an. Lòt nan timoun yo te mouri pita ak palidism ak menenjit. Pita, Goforth ak madanm li te oblije kouri soti nan Rebelyon Boksè a. Yo sèlman chape nan asasina pa yon mirak.

Madan Rosalind Goforth te vin soud. Li se te zòrèy li yo. Lè Goforth te vin totalman avèg, li se te je l yo. Li te mouri nan dòmi pandan ke madanm li te nan twalèt la. Nan anteman li, pitit gason l Pòl te di l “Pou mwen papa m se te yon gran Òm.” Pitit fi li Ruth te yon misyonè nan Vyetnam. Ruth te ekri manman l,“Mwen ka sèlman panse ak laglwa depa papa ki ale… Bondye te senpleman ba l pwomosyon pou sèvis siperyè .”

Liv la, Goforth nan LaChin, te ekri pa mandanm li Rosalind aprè lanmò li. Ala yon bèl misyonè Rosalind Goforth te ye !

S Li te rankontre l pou premye fwa aprè li fin gade Bib li: “Mwen te jwenn Bib li a prèske dechire, epi make bout an bout.” Rosalind te di: “Se nonm sa a mwen ta renmen marye a.” Otòn sa a li te di l,“Èske w pral jwenn ak mwen pou Lachin?” Repons li se te “wi.” Kèk jou pita li te di l: “ Èske w ap ban m' pwomès ou ke ou ap toujou pèmèt mwen mete Seyè mwen an ak travay li an premye, menm anvan menm ou?” Li te reponn li, “Wi, mwen pral fè l toujou.” Li pa t konnen sa pwomès sa te koute!

“Aprè sa, mwen tande Senyè a ki t ap di: Kilès mwen ta voye la a? Kilès ki ta aksepte ale pou nou? Mwen di : Men mwen. Voye m!” (Ezayi 6:8).

Legliz nou an te pèdi sa yo ki pa t vle vin misyonè. Se lapriyè m ke chak moun isi a aprèmidi a vin misyonè.. Nou gen anpil mal pou kolekte lajan sifizamman pou kontinye misyon entènèt nou an. Ou menm ak mwen ka vin misyonè nan lemond antye nan (1) Ganye nanm; (2) Lapriye pou misyon mondyal nou an; (3) Bay sifizamman lajan chak mwa pou ede misyon entènèt nou an pou voye mesaj nou yo, enkli sa a, misyonè yo ki nan peyi soudevlope yo preche Levanjil la. Yon pastè misyonè te deklare de opòtinite nou yo jodi a:“Nou dwe se Kretyen mondyal ak yon misyon mondyal paske Bondye nou an se yon Bondye mondyal.” Èske w pral reponn avèk Rosalind Goforth, “Wi, mwen pral fè l toujou”?

Legliz nou an pèdi moun ki pa t vle pou yo te misyonè yo. Se lapriyè mwen

Ranpli tout vizyon mwen, Sovè, mwen priye, kite m wè sèlman Jezi jodi a;
   Menm si nan plenn lan ou mennen m ', tout bèl pouvwa san sans ou a ki sou mwen.
Ranpli tout vizyon mwen, Sovè diven, Jiskaske laglwa ou, lespri mwen va briye.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout moun ka wè imaj sakre ou reflete nan mwen.
Ranpli tout vizyon mwen, tout dezi kenbe pou pouvwa ou; nanm mwen enspire,
   Avèk pèfeksyon ou, lanmou sen ou, inondasyon chemen mwen avèk limyè ki soti anwo a.
Ranpli tout vizyon mwen, Sovè diven, Jiskaske laglwa ou, lespri mwen va briye.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout moun ka wè imaj sakre ou reflete nan mwen.

Ranpli tout vizyon mwen, tout dezi kenbe pou pouvwa ou; nanm mwen enspire,
   Avèk pèfeksyon ou, lanmou sen ou, inondasyon chemen mwen avèk limyè ki soti anwo a.
Ranpli tout vizyon mwen, Sovè diven, Jiskaske laglwa ou, lespri mwen va briye.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout moun ka wè imaj sakre ou reflete nan mwen.

Ranpli tout vizyon mwen, kite anyen nan peche lonbraj klere la klere nan.
   Kite m 'wè sèlman figi beni ou a, Fè fèt nanm mwen sou favè Bondye enfini ou.
Ranpli tout vizyon mwen, Sovè diven, Jiskaske laglwa ou, lespri mwen va briye.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout moun ka wè imaj sakre ou reflete nan mwen.
("Ranpli tout vizyon mwen" pa Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.