Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ÈSKE W PRAL RETE DÈYÈ?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Senyè a 16 Septanm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 16, 2018

“Veye: paske ou pa konnen kilè Segnè ou an ap vini”
(Matye 24:42).


Prèske chak jounal mwen li gen kek bagay ki gen rapò ak pwofesi Biblik la ak lafen mond lan jan nou konnen l lan. Sa yo se siy Bondye te bay pou montre nou kijan ti tan nou te kite anvan mond an rive nan yon fen.

Koute tit sa yo nan Daily News isit la nan Los Angeles.

Pon yo tonbe nan Rwin. Plis pase yon trimès pon yo nan peyi a twò fèb, delabre oswa sichaje pou trafik aktyèl yo, daprè dosye federal ki detaye yon sistèm rezo woutye ameriken ki pa swiv ritm lan.

Amerik la se pi gwo nasyon nan mond lan, men nou pa menm ka kontinye fè wout nou yo ak pon nou yo fonksyone!

Defisi an Medikaman Frape Lopital yo. Lopital nan nout peyi yo an tren pou rasyone enjeksyon tetanòs lakay granmoun yo…paske nan yon mank de gwo vaksen esansyèl. Se youn nan mank de dwòg ki pi mal nan lopital yo depi dèzane – epi pa atann ou se pral dènye a. Mank medikaman ke lopital yo itilize chak jou yo [kounye a] pi frekamman, epi pi mal, yo enplike pi souvan pwodui yo avèk bon altènatif… [li] ante doktè yo ak famasyen yo ki gen difikilte pou fè fas a kou medikal eleve yo, laplipa ladan yo kenbe yon rezèv sèlman kèk jou nan envantè.

Glas K ap Fonn Nan Kilimanjaro. Glas blanch ki anlè Mòn Kilimanjaro a [ap] disparèt, viktim de yon pwosesis rediksyon glasyè yo toupatou nan mòn yo. Bouchon glas yo k ap fonn akòz “chanjman klimatik” ki menase lemond antye aswè a!

Gwo Tranblemanntè kite laplipa moun nan gwo laperèz!

Machin Pyeje Eksploze nan Jerizalèm.Yon machin ki te eksploze nan yon katye estrikteman Jwif Òtodòks nan lavi Jerizalèm , souke bilding ak voye fragman nan metal yo anlè a.

Sa yo ka sanble tankou evènman oaza. Men, moun ki konnen sou pwofesi Biblik yo reyalize ke yo se siy ke nou ap viv nan dènye jou yo. Lafen mond lan kòm nou konnen li parèt tou pre moun ki konprann pwofesi yo nan Bib la.

Jezi te di:

“Veye: paske ou pa konnen kilè Segnè a ap vini” (Matye 24:42).

Jezi te avèti kont fiksasyon dat yo (Matye 24:36; Travay 1:7). Men Li te di nou siveye siy jeneral yo nan lafen k ap vini an. Mwen kwè ke nou ap viv kounye a nan tan sa a. Bib la anseye ke lafen an pwòch.

Bib la anseye ke Kris ap vini an lè a. Vivan yo ak mò yo, ki vrèman se Kretyen konvèti, pral eleve pou rankontre Li nan syèl la (ref. I Thesalonisyen 4:14-18). Kèk ki pa kwè Bib la mokenan pwofesi nan Bib la. Yo ri epi di ke li pa pral janm rive. Men yo gen tò. Yon jou byento anlèvman an pral rive. E ou pral rete dèyè!

Ann panse briyèvman sou twa bagay ki lye avèk anlèvman an.

I. Premyèman, kondisyon yo anvan anlèvman an.

Bib la di nou ekzakteman kijan li pral ye nan mond jis la anvan anlèvman an. Jezi te di:

“Men, kòm jou (Noe) yo te ye a, se konsa avènman Moun Bondye voye nan lachè a pral ye. Paske kòm nan jou yo ke te anan delij la yo t ap manje epi bwè, marye epi marye , jiskaske jou a ke (Noe) te antre nan lach la. Epi pa t konnen jouk delij la te rive, e te anpòte yo tout; se konsa vini Moun Bondye voye nan lachè a pral ye” (Matye 24:37-39).

Noe se te yon predikatè de jistis (II Pyè 2:5). Li te avèti jenerasyon li an ke jijman an te vini. Men, yo te ri l epi yo te fè plezi ak mesaj li a. Yo pa t koute. Yo te kontinye lavi materyalis yo ak pechrès yo.

Se konsa sa li ye jodi a. Yon moun mennen w legliz. Ou tande mesaj la. Ansuit ou retounen a ansyen mòd lavi a. Ou pa repanti. Pou pa gen konfyans nan Jezikri. Lè nou telefone ou, ou pa retounen nan legliz sa a.

Ou vle gen plezi. Pou itilize fraz memorab Doktè A. W. Tozer a, ou panse mond lan se “yon lakou rekreyasyon pito yon chan batay.” Ou panse de lavi kòm yon sòt de Disneyland.Ou pase objektif la an antye nan lavi ou se gen “plezi.” Ou refize pou fè tan pou Bondye nan legliz chak Dimanch. Lè nenpòt ti bagay vini, ou manke legliz la. Ou pa konvèti. Ou pa yon Kretyen reyèl. Lè lanmò vini pou ou, ou pa pral pare. Lè anlèvman an vini, ou pral rete dèyè! Kòm Mesye Griffith te chante yon moman de sa, “Pitit la te vini, epi ou te rete dèyè.”

Jezi te di:

“Veye: paske ou pa konnen kilè Segnè ap vini” (Matye 24:42).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB NAN TELEFÒN SELILÈ OU A KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU NOUVO BOUTON VÈT LA AK MO “APLIKASYON” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO K AP VINI AN.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Alò, dezyèmman, reflechi de danje pou pa prepare pou anlèvman an.

Silvouplè tounen nan Matye, chapit 25. Li nan paj 1035 nan Bib Etid Scofield la. Ansyen predikatè yo tout te di ke vyèj yon an pasaj la te fè referans a moun ki pa t prepare pou rankontre Kris la. E m konvenki ke yo te gen rezon.

Nan pasaj sa a, Jezi te bay yon parabòl, yon istwa ilistre yon gwo verite espirityèl. Ki pi gwo verite Li t ap pale de li a? Gade nan Matye 25:13. Jezi te di:

“Veye, paske nou pa konnen ni ki jou ni kilè Moun Bondye voye nan lachè a vini ” (Matye 25:13).

Donk, pasaj sa a se yon avètisman pou ou!

Senk nan vyèj sa yo prepare. Yo pare pou vini Kris la Men senk lòt yo pa pare lè li vini. Li danjere pou antre nan twòp detay nan konprann yon parabòl. Mesaj senp nan pasaj la se sa a: anpil oun pa pral pare lè Jezi vini nan anlèvman an.

Kounye a gade nan vèsè dis la:

“E lè yo te ale pou achte a, nonm k ap marye a te rive: e moun ki te pare yo antre, yo antre avè l nan yon maryaj: e pòt la te fèmen” (Matye 25:10).

Aprè ke vrè Kretyen yo te anleve, pòt la pral fèmen, menm jan pòt Bwat Kontra Noe a te fèmen. Pa gen plis moun ki pral antre. Pa gen plis moun ki pral antre. “Epi pòt la te fèmen.”

Gade nan vèsè 11 lan,

“Aprè sa, lòt jèn fi yo vini, yo di konsa: Mèt, Mèt, louvri pou nou. Jezi reponn li: Sa m ap di nou la a, se vre wi: mwen pa konnen nou.” (Matye 25:11-12).

E ansuit, nan vèsè13 la, Jezi fe aplikasyon sa a pou ou:

“Veye, paske ou pa konnen ki jou ni kilè Moun Bondye voye nan lachè a ap vini” (Matye 25:13).

Nou konnen peryòd tan jeneral la, men pa jou a oswa lè a.

E, lè jou sa a ak lè a vini, li pral twò ta pou ou. Kòm Mesye Griffith te chante anvan mesaj sa a, “Pitit la te vini, epi ou te rete dèyè.”

III. Alò, twazyèmman, sa yo ki rete dèyè nan anlèvman an pral abandone pa Bondye. Yo pral repwouve, pa kapab sove.

Koute Revelasyon, chapit sèz la. Nan pasaj sa a nou aprann de kòlè Bondye a, ki pral repann sou mond lan aprè anlèvman an. Vèsè de a di nou yo pral gen maleng ki fè mal. Vèsè kat la di nou ke apwovizyònman an dlo mond lan pral anpwazonnen. Vèsè uit la di nou ke limanite pral brile pa dife. Vèsè dis la di nou ke pral gen gwo tenèb e ke moun yo pral wonje lang yo pou doulè a.Vèsè dizuit la di nou ke pral gen gwo tranblemanntè. Vèsè venteyen an di nou ke pral gen “gwo grèl,” meteyorit sot tonbe nan syèl la.

Èske pèp la pral tounen a Kris la lè tout bagay sa yo rive? NON! Koute fen vèsè nèf la:

“Yo te repanti non pa pou ba li glwa” (Revelasyon 16:9).

Epi vèsè onz lan:

“E blasfème Bondye nan syèl la de doulè yo ak maleng yo, epi pa repanti de aksyon yo” (Revelasyon 16:11).

Epi fen vèsè venteyen an:

“[Yo] te blasfème Bondye akòz pès grèl la; paske pès la te gwo” (Revelasyon 16:21).

Ou wè, yo pral abandone pa Bondye. Li pral twò ta pou yo sove. Yo pral komèt peche enpadonab.

“Bondye tou te abandone yo” (Women 1:24).

“Bondye te abandone yo” (Women 1:26).

“Bondye te livre yo a yon lespri repwouve” (Women 1:28).

Kòm Mesye Griffith te chante, “Piti la te vini, epi ou te rete dèyè.”

Si ou vle anleve, si ou vle sove, ou dwe sove kounye a, pandan ke Bondye toujou ap pale ak ou. Si ou tann twò lontan, li pral twò ta.

Siklòn Florans te frape Kawolin DiNò wikenn pase a. Moun yo te avèti pou sòti. Prezidan an te avèti yo. Gouvènè a te avèti yo. Lapolis ak ponpye te travèse lari yo avèk wo-palè epi te avèti yo pou yo pati. Moun yo te avèti ankò e ankò. Men moun ensanse yo te rete – epi yo te nwaye nan dlo inondasyon an. Ou te avèti ke Kris la ap vini. Si ou pa koute, ou pral rete dèyè nan anlèvman an. Si ou tann twò lontan, li pral twò ta.

Kris la te mouri pou peye pou peche ou. Li te leve sòti vivan nan lanmò epi li te chita bò dwat Bondye. Kwè Li kounye a epi San Li pral netwaye peche ou yo, e ou pral pare pou anlèvman an. Si ou tann, yo te pral di ou,“Pitit la te vini, epi ou te rete dèyè.” Kòm Mesye Griffith te chante, “Pitit la te vini, epi ou te rete dèyè.” Li se nimewo 3 sou fèy chan ou an. Kanpe epi chante li. Pa twò vit. Reflechi sou mo yo!

Lavi a te plen ak zam ak lagè,
   E tout mount e pyetine atè a,
Mwen swete ke nou tout ta pare.
   Timoun yo te mouri, jou yo te vin frèt,
Yon moso pen ta achte yon sak an lò,
   Mwen swete nou tout ta pare.
Pa gen tan pou chanje lide ou,
   Kijan ou ta ka tèlman avèg?
Sovè a te rele, men ou te refize,
   Pitit la te vini epi ou te rete dèyè,
Ou te rete dèyè,
   Ou te rete dèyè.

Gason ak madanm dòmi nan kabann,
   Li tande yon bri epi li vire tèt li – li te ale.
Mwen swete nou tout tad we pare.
   De mesye ap mache sou yon ti mòn,
Youn disparèt epi lòt la epi lòt la toujou kanpe,
   Mwen swete nou tout ta pare.
Pa gen tan pou chanje lide ou,
   Kijan ou ta ka tèlman avèg?
Sovè a te rele, men ou te refize,
   Pitit la te vini epi ou te rete dèyè,
Ou te rete dèyè,
   Ou te rete dèyè.
(“Mwen Swete Nou Tout Ta Pare” pa Larry Norman, 1947-2008;
       kè modifye pa Pastè a).

Pa rete dèyè. Mete konfyans nan Jezi epi sove kounye a, aswè a!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Ekriti Li Anvan Mesaj la: Matye 24:37-42.
Solo Te Chante Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Mwen Swete Nou Tout Ta Pare” (pa Larry Norman, 1947-2008).


CHEMA DE

ÈSKE W PRAL RETE DÈYÈ?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

"Veye: paske nou pa konnen kilè Mèt nou an an ap vini”
(Matye 24:42).

I.   Premyèman, kondisyon yo anvan anlèvman an, Matye 24:37-41.

II.  Dezyèmman, danje pa prepare a pou anlèvman an, Matye 25:1-13.

III. Twazyèmman, repwobasyon de laplipa moun ki rete dèyè nan
anlèvman an, Revelasyon 16:9, 11, 21.