Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TRANSPIRASYON SAN AN

THE BLOODY SWEAT
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
la Jou Aswè Seyè a, 18 Fevriye 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 18, 2018

“Kè Jezi te sere anpil, li t ap lapriyè pi rèd. Swè t ap koule tonbe atè a tankou gwo degout san” (Lik 22:44).


Mesaj sa a baze sou de gwo mesaj pa C.H. Spurgeon, “Agoni nan Jaden an” (18 Oktòb 1874) ak “Jetsemani” (8 Fevriye 1863). Mwen pral ba ou yon rezime nan de de zèv omiletik sa yo pa Prens Predikatè yo. Pa gen anyen isit la ki orijinal. Mwen te senplifye mesaj yo pou lespri mwen letre a de lòm modèn nan. Panse sa yo te ranmase nan mesaj gran predikatè a, epi mwen prezante yo avèk ou nan espwa ke pòtrè Spurgeon de Kris la nan Jaden Jetsemani an pral atake nanm ou epi chanje destine etènèl ou.

Jezi te manje repa Pak la e Li te selebre Soupe Senyè a avèk Disip Li yo. Aprè a, li pati avèk yo nan Jaden Jetsemani an. Poukisa li te chwazi Jetsemani pou l te kòmanse agoni li? Èske se te paske peche Adan te pèdi noun an yon jaden, Jaden Edenn nan; se konsa dènye Adan an te vle retabli noun an yon lòt jaden, Jaden Jetsemani an?

Kris la te souvan vini nan Jetsemani pou l priye. Se te yon kote li te ale anpil fwa anvan. Jezi vle di nou pou n wè ke peche nou chanje tout bagay osijè de Li nan lapenn. Kote li te renmen anpil se te kote li te rele pou soufri pi plis.

Oswa li te ka chwazi Jetsemani paske li te raple L de tan pase yo nan lapriyè. Se te plas kote Bondye te reponn Li souvan. Li petèt te santi ke Li te bezwen sonje repons Bondye yo pou priye pou ede Li kounye a, alò Li te antre nan agoni.

Pwobableman rezon prensipal Li te ale nan Jetsemani an pou lapriyè se te ke se te abitid li pou ale la, e tout moun te konnen li. Jan di nou, “Jida, nonm ki te gen pou trayi l la, te konnen ti kote sa a tou: paske Jezi souvan te konn vin la anpil fwa ak disip li yo.” (Jan 18:2). Jezi te delibereman ale nan plas la kote Li te konnen yo t ap arete Li. Lè tan an te rive pou te trayi l, Li te ale “tankou yon ti mouton y ap mennen labatwa” (Ezayi 53:7). Li pa t kache pou sòlda prèt yo. Li pa t bezwen pou trake l tankou yon vòlè, oswa te rechèche pa espyon. Jezi te ale nan plas kote trèt la ta ka fasilman jwenn Li ak ènmi Li yo arete l.

Epi kounye a nou antre nan Jaden Jetsemani an. Ala fè nwa ki tèrib lannwit sa a. Se vre wi nou ka di avèk Jakòb, “Ala tèrib kote sa a!” (Jenèz 28:17). Medite sou Jetsemani, nou pral panse sou agoni Kris la, epi mwen pral eseye reponn twa kesyon sou lapenn Li nan Jaden an.

I. Premyèman, kisa ki te lakòz doulè Kris la ak agoni nan Jetsemani?

Ekriti yo di nou ke Jezi te “yon nonm tout tan nan lapenn, epi familyarize ak lapenn” (Ezayi 53:3), men Li pa t gen yon pèsonalite deprime. Li te gen gwo lapè anndan Li menm ke Li ta ka di “M ap ban nou kè poze” (Jan 14:27). Mwen pa panse fè erè lè mwen di ke Jezi te yon nonm kè poze, kontan.

Men nan Jetsemani tout bagay chanje. Lapè Li ale. Lajwa Li tounen nan tristès. Ale desann ti mòn apik la ki mennen sòti nan lavil Jerizalèm, atravè ravin Sedwon, nan Jetsemani, Sovè a te priye e te pale avèk amizman (Jan 15-17).

“Lè Jezi te fin pale konsa, li pati avèk disip li yo, l al lòt bò ravin [Sedwon] an. Ten yon jaden la. Jezi antre nan jaden an avèk disip li yo.” (Jan 18:1).

Jezi te apèn di yon mo pou santi lapenn oswa deprime pandan tout lavi li. Men kounye a, antre nan jaden an, tout bagay chanje. Li kriye, “Si se posib, wete gode soufrans sa a devan je mwen” (Matye 26:39). Nan tout lavi li, Jezi te di pa gen okenn ekspresyon de chagren oswa depresyon, men isit la li soupire, transpire san, epi li di, “Mwen gen lapenn anpil. Mwen santi se mouri m ap mouri” (Matye 26:38). Ki pwoblèm ou, Senyè Jezi, ke ou ta dwe si pwofondman boulvèse konsa?

Li klè ke lapenn sa a ak detrès sa a pa te koze pa doulè nan kò Li. Jezi pa t janm plenyen de okenn pwoblèm fizik. Li te gen lapenn lè Laza zanmi l te mouri. Li te san dout santi lapenn lè lènmi l te di ke li te yon moun ki konn bwè diven, epi lè yo te akize l nan chase move lespri yo pa pouvwa Satan an. Men, li te trè kouraje atravè tout sa li t ap travèse. Se te dèyè li. Te dwe gen kèk pi tranchan pase doulè, plis koupi pase repwòch, pi tèrib pase dèy, ki te sezi alò Sovè a epi te rann li “tris, epi trè lou” (Matye 26:37).

Ou panse ke li te pè lanmò a, ak krisifiksyon an? Anpil Mati te mouri bravman pou lafwa yo. Se dezonore Kris la pou panse ke Li te gen mwens kouraj pase yo. Mèt nou an pa dwe konsidere kòm enferyè a pwòp mati yo ki swiv li jouk nan lanmò! Epitou, Bib la di, “Li kite yo fè l soufri sou kwa a. Li pa pran wont sa a pou anyen…” (Ebre 12:2). Pa gen moun ki ka defye doulè lanmò a pi byen pase jezi. Sa a pa t kapab se te rezon an pou agoni Li nan Jaden an.

Epitou, mwen pa kwè ke agoni an nan Jetsemani te koze pa yon atak etranj de Satan. Nan kòmansman ministè Li a, Kris te travèse yon konfli grav avèk Dyab la lè Li te nan dezè a. Men nou pa li ke Jezi “te an agoni” nan dezè a. Nan tantasyon dezè sa a pa gen anyen tankou transpirasyon san an nan Jetsemani. Lè Senyè zanj yo te kanpe fas a fas ak Santan, Li pa t pouse gwo kri ak lam, tonbe atè ak lapriyè Papa a. Konpare a sa, konfli Kris la avèk Satan te fasil. Men agoni sa a nan Jetsemani te blese anpil nanm e prèske te touye Li.

Kisa ki te lakòz agoni Li, alò? Sa a se lè Bondye mete l an doulè pou nou. Se te kounye a ke Jezi te dwe pran yon sèten koup nan men Papa l. Li te redoute l. Pa konsekan, ou asire w ke se te pi ensipòtab ke doulè fizik la, depi lè sa a li pa t retresi. Se te pi mal pou te gen moun an kolè kont Li – akoz de sa Li pa t detounen.Se te pi ensipòtab ke tantasyon satanik – ke Li te venk. Se te kèk bagay enkonsevabman tèrib, enkwayabman tèrib – ki te sòti de Bondye Papa a sou Li.

Sa a retire tout dout konsènan sa ki te koze agoni Li an:

“Men chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Senyè a fè l tonbe sou Li” (Ezayi 53:6).

Li kounye a pote malediksyon ki te dwe tonbe sou pechè yo. Li te kanpe e te soufri nan plas pechè a. Se sekrè agoni sa yo ki pa toutafè posib pou mwen pou eksplike. Pa gen okenn lespri imen ki ka konplètman konprann soufrans sa a.

‘Se a Bondye, epi Bondye sèl,
Ke chagren Li yo konplètman koni.
   (“Soufrans Enkoni ou yo” pa Jozèf Hart, 1712-1768).

Ti Mouton Bondye a pote peche limanite nan kò Li, e pwa peche nou yo repoze sou nanm Li.

“Kris la te pote peche nou yo nan kò li sou bwa a, pou nou te kapab mouri annegad peche, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Li te kite yo maltrete l pou l te ka geri nou.” (I Pyè 2:24).

Mwen kwè ke tout peche nou yo te plase “nan pwòp kò li” nan Jetsemani, e ke Li te pote peche nou yo sou kwa a nan demen.

La, nan Jaden an, Kris la te plènman reyalize kisa sa te yo pou moun ki pote peche a. Li te tounen bouk emisè a, pote peche Izrayèl yo sou tèt Li, pou pran e te fè ofrann peche, pou pran andeyò kan an epi boule nèt pa kòlè dife Bondye a. Kounye a ou wè poukisa Kris la te retresi sòti nan sa? Se te yon bagay trè alaman pou Kris la kanpe devan Bondye nan pozisyon nou pechè yo – jan Luther ta di, regade pa Bondye kòm si Li te tout pechè yon an mond lan. Li vin kounye a sant de tout vanjans ak kòlè Bondye. Li pote sou tèt Li jijman ki ta dwe tonbe sou lòm pechè. Pou nan pozisyon sa a dwe trè tèrib a Kris la.

Alò, epitou, penalite pou peche te kòmanse tonbe sou Li nan Jaden an. Premyèman, peche a li menm te tonbe sou Li, epi answit penalite pou peche a. Sa pa te gen okenn soufrans ki te peye jistis Bondye a pou peche lèzòm. Mwen pa janm pè egzajere sa Senyè nou an te andire. Tout Lanfè te vide nan gode sa a ke li te bwè a.

Malè a ki te brize lespri Sovè a, gran ak ensondab oseyan de yon angwas ineksprimab ki te frape sou nanm Sovè a nan lanmò sakrifisyèl Li a, se si konsevab ke m pa dwe ale trè lwen, oswa yon moun pral akize m pou eseye eksprime ineksplikab la. Men sa m pral di a, trè esprè de gran tanpèt pwofon peche imen an, menm jan li te tonbe sou Kris la, te batize L nan yon transpirasyon san. Trete tankou yon pechè, pini tankou yon pechè, menm lè l pa t janm peche se sa ki te koze agoni li an ke tèks nou an pale.

“Kè Jezi te sere anpil, li t ap lapriyè pi rèd. Swè t ap koule sou li tonbe atè tankou gwo degout san” (Lik 22:44).

Kounye a nou vini nan pwochen kesyon an.

II. Dezyèmman, kisa ki te siyifikasyon transpirasyon San Kris la?

Ellicott di nou ke reyalite de transpirasyon san an “te resevwa rega a jeneralman” (Charles John Ellicott, Kòmantè sou Bib la an Antye, volim VI, p. 351). Li pouswiv nan souliyen ke “Transpirasyon san an menm,’ [te] note kòm yon sentòm esktrèm lakay Aristòt” (ibid.). De Augustine jouk jou prezan an laplipa kòmantatè yo te soutni ke mo yo “tankou li te ye” vle di ke li te aktyèlman san literal. Nou kwè tou ke Kris la reyèlman swè san an. Mwenm si sa a yon ti jan ekstraòdinè sa a te obsève nan lòt moun divès fwa nan listwa. Nan vye liv medsen Galen lan, ak kèk dat pi resan, gen dosye moun ki aprè feblès long gen swè san an.

Men, ka Kris la ki koule transpirasyon san an inik. Li pa sèlman te swente san an, men se gwo gout “boul,” gwo, gout lou. Yo pa t janm wè san an okenn ka. Gen kk san ki te parèt nan swè moun malad, men pa janm gwo gout. Lè sa a, yo di nou ke gwo san sa yo pa t tranpe nan rad li yo, men yo “tonbe atè a.” Isit la Kris la se sèl nan istwa medikal la. Li an bòn sante, yon nonm anviwon tranntwa zan. Men, presyon mantal la sòti nan pwa chaj peche Li a, efò tout fòs Li yo, se konsa te fòse kò l nan eksitasyon anòmal ke twou nan pò l yo louvri ak gwo gout san ki te koule, epi tonbe sou tè a. Sa montre kijan gwo pwa peche a te sou li. Li kraze Sovè a jiskaske Li te blese nan po a.

Sa a tabli nati volontè nan soufrans Kris la puiske san an koule libreman. Doktè medikal di nou ke pifò moun ki soufri de yon gran pè, san an presipite nan kè a. Machwè yo pal; yon peryòd endispozisyon vini; san an ale anndan. Men, wè Sovè nou an nan agoni l. Li bliye tèt li tèlman ke san li, olye pou yo ale anndan nouri l, pouse deyò tonbe sou tè a. Ekspozisyon san li sou late a reprezante plenitid sali a ki te ofri a ou gratis. Kòm san an vide lib sòti nan po li, konsa ou ka lave nan peche ou yo lib lè ou mete konfyans nan Jezi.

“Kè Jezi te sere anpil, li t ap lapriyè pi rèd. Swè t ap koule sou li tonbe atè tankou gwo degout san” (Lik 22:44).

Transpirasyon san an te vini kòm yon rezilta nan lapenn nan nanm li. Doulè nan kè a se doulè se doulè ki pi mal la. Lapenn ak depresyon se chagren yo ki pi fè mal. Moun ki te konnen depresyon pwofon ka di sa a se vre. Nan Matye nou li ke Li te santi “yon kè sere ki pran li” (Matye 26:37). “Trè lou” – ekspresyon sa a plen sans. Li dekri yon lide ki konplètman okipe pa lapenn, nan eksklizyon nan tout lòt panse. Pozisyon li kòm pòt pawòl nou an te pran lide li lwen tout lòt bagay. Li te balote sou yon lanmè pwisan de twoub mantal. “Nou menm menm, nou te konprann se pini Bondye t ap pini l. Nou te konprann se frappe Bondye t ap frape l, se kraze Bondye t ap kraze l anba men l” (Ezayi 53:4). “Li pral wè travay nanm li, epi li pral satisfè” (Ezayi 53:11). Kè Li te manke Li. Li te plen ak laterè ak konstènasyon. Li te “trè lou.” Savan Piriten Thomas Goodwin te di, “Mo a denote yon mank, defisyans, ak yon nofraj nan lespri a, tankou sa rive ak moun nan maladi epi evanui.” Maladi Epafwodit la, ki te mennen l tou pre lanmò, te rele pa menm mo a. Se konsa, nou wè ke nanm Kris la te malad epi defayant. Swè l te pwodui pa gwo fatig. Swè frèt, mwat moun mouri yo sòti nan feblès de kò yo. Men, transpirasyon san Jezi a te sòti nan lanmò enteryè nanm li, anba pwa peche nou yo. Li te nan yon tèrib evanwisman nanm, li te soufri yon lanmò enteryè, akonpanye pa yon san k ap kriye nan tout kò l. Li te “trè lou.”

Levanjil Mak la di nou ke Li te “mal enpresyone” (Mak 14:33). Mo Grèk la vle di ke etònman Li a te pwodui yon laterè esktrèm, tankou moun yo genyen lè cheve yo kanpe pou fini epi chè yo tranble. Livrezon lalwa a fè Moyiz tranble ak laperèz; se konsa Senyè nou an frape ak lapenn devan je peche a ki te poze sou li.

Sovè a te dabò atriste, epi deprime e lou, ak finalman “mal enpresyone.” Li te plen ak etònman. Lè li te reyèlman rive nan fè pitit peche nou yo. Li te sezi nèt e te dekontenanse kanpe nan plas pechè a devan Bondye. Li te sezi wè Bondye wè li kòm reprezantan pechè a. Li te sezi nan panse a pou abandone pa Bondye. Li te chansele nati sent li, sansib epi renmen, e li te “mal enpresyone” epi “trè lou.”

Yo di nou tou ke Li te di, “Mwen gen lapenn anpil. Mwen santi se mouri m ap mouri” (Matye 26:38). Mo Grèk la “perilupos” vle di anglobe alantou ak lapenn. Nan soufrans òdinè a gen jeneralman yon echapatwa, yon respirasyon espwa. Nou ka jeneralman raple moun ki nan pwoblèm ke ka yo ta vin pi mal. Men, nan ka Jezi a, pa gen anye ki pi mal yo ta ka imajine, paske li te ka di avèk David, “Doulè Lanfè te fin vlope m” (Sòm 116:3). Tout vag yo ak dlo Bondye yo te anvayi l, anba l, bò kote l, deyò l, nan li, tout te gen lapenn epi pa te gen okenn echapatwa sòti nan doulè l, nan lapenn li. Pa gen okenn chagren ki ka ale pi lwen pase Kris la, epi li te di, “Nanm mwen tris anpil,” antoure pa lapenn, “menm jouk nan lanmò” – jouk arebò lanmò!

Li pa t mouri nan Jaden Jetsemani an, men Li te soufri anpil kòm si Li te mouri. Doulè l ak kè sere te ale jouk akote lanmò – answit yo te pran yon poz.

Mwen pa etone ke presyon anndan yo te fè swè Senyè nou an tankou gwo gout san. Mwen te fè sa a klè jan mwen kapab sòti nan yon fason imen

‘Se a Bondye, e Bondye sèl,
Ke chagren li yo konplètman koni.

“Kè Jezi te sere anpil, li t ap lapriyè pi rèd. Swè t ap koule sou li tonbe atè tankou gwo degout san” (Lik 22:44).

III. Twazyèmman, poukisa Kris la te travèse tout sa?

Mwen sèten ke anpil moun mande poukisa Kris la te gen pou ale nan yon agoni konsa epi transpire swè kalite gout san sa yo. Yo ka di, “Mwen konnen Li te travèse tout sa, men mwen pa konprann poukisa li te dwe travèse li.” Mwen pral ba ou senk rezon ki fè Jezi te dwe viv eksperyans sa a nan Jaden Jetsemani an.

1. Premyèman, pou montre nou imanite reyèl Li. Pa panse sou Li kòm Bondye senpleman, menm si Li asireman diven, men ke pwòch la se pwòch ou, zo nan zo ou, chè nan chè ou. Kòman Li ka senpatize avèk ou! Li te chaje ak tout chaj ou y oak lapenn ak tout chagren ou. Pa gen anyen ki janm rive ou ke Jezi pa konprann. Se poutèt sa li kapab pote ou atravè tantasyon ou yo. Pran Jezi kòm zanmi ou. Li pral ba ou konfò ki pral pote ou atravè tout pwoblèm ou yon an lavi.

2. Dezyèmman, eksperyans Li nan Jaden an montre sa ki mal nan peche. Ou se yon pechè, ke Jezi pa janm ye. Oh peche, peche ou dwe yon bagay tèrib paske li te lakòz yon tèl doulè nan Kris la. Enpitasyon peche nou an te lakòz transpirasyon san Li a.

3. Twazyèmman, tan Li nan pwosè nan Jaden an montre lanmou Li pou nou. Li te fè laterè pou yo te konte yon pechè nan plas nou. Nou dwe li tout bagay pou soufrans nan plas nou, pou peye penalite a pou peche nou yo. Nou ta dwe renmen li anpil pou renmen nou si pwofondeman.

4. Katriyèmman, gade Jezi nan Jaden an epi aprann grandè ekspiyasyon Li an. Kòm mwen se nwa, kijan li sal nan je Bondye. Mwen santi ke mwen sèlman kapab jete nan lanfè. Mwen sezi ke Bondye pa gen lontan depi l jete m la. Men, mwen ale nan Jetsemani, e mwen gade anba pye oliv sa yo, epi mwen wè Sovè mwen an.Wi, mwen wè l roule sou tè a nan touman, epi mwen tande l ap plenn. Mwen gade sou tè a bò kote l mwen wè l wouj ak san li, pandan ke figi l kouvri ak swè sanglan an. Mwen di l, “Sovè, ki pwoblèm ou?” Mwen tande l reponn, “Mwen ap soufri pou peche ou.” Après a, mwen reyalize ke Bondye ka padonnen peche m yo nan sakrifis li pou mwen. Vin jwenn Jezi epi kwè nan li. Peche ou yo va padonnen pa San Li.

5. Senkyèmman, panse a pè nan pinisyon an ki pral vini nan moun ki rejte san ekspiyatwa Li a. Panse ke si ou rejte l ou pral yon jou kanpe devan yon Bondye sen epi jije pou peche ou yo. Mwen pral di ou, ak doulè nan kè m jan mwen di ou sa ki pral rive ou si ou rejte Sovè a, Jezi Kris la. Pa nan yon Jaden, mwen nan yon kabann, ou pral sezi simonte ak lanmò. Ou pral mouri epi yo pral anpòte nanm ou pou jije epi voye ou nan lanfè Se pou Jetsemani avèt ou. Kite jemisman li yo ak dlo nan je yo ak transpirasyon san pouse ou repanti nan peche epi kwè nan Jezi. Vin jwenn Li. Mete konfyans nan Li. Li leve sòti vivan nan lanmò a epi li vivan, chita sou bò dwat Bondye ki nan syèl la. Vin jwenn li kounye a epi padone, anvan ke li twò ta. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Soufrans Enkoni ou yo” (pa Jozèf Hart, 1712-1768).


CHEMA DE

TRANSPIRASYON SAN AN

THE BLOODY SWEAT

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Kè Jezi te sere anpil, li t ap lapriyè pi rèd. Swè t ap koule sou li tonbe atè tankou gwo degout san” (Lik 22:44).

(Jan 18:2; Ezayi 53:7; Jenèz 28:17)

I.   Premyèman, kisa ki te lakòz doulè Kris la ak agoni nan Jetsemani?
Ezayi53:3; Jan 14:27; 18:1; Matye 26:39, 38, 37; Ebre 12:2;
Ezayi 53:6; I Pyè 2:24; Lik 22:44.

II.  Dezyèmman, kisa ki te siyifikasyon transpirasyon San Kris la?
Lik 22:44; Matye 26:37; Ezayi 53:4, 11; Mak 14:33; Matye 26:38;
Sòm 116:3; Lik 22:44.

III. Twazyèmman, poukisa Kris la te travèse tout sa?
I Pyè 2:21; II Timote 3:12; 2:3; Travay 14:22.