Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PA SAN LI NOU NETWAYE!

BY HIS BLOOD WE ARE CLEANSED!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
la Nan Aswè Jou Senyè a, 28 Janvye, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 28, 2018

“Nou pa t gade l menm, tout moun te vire do ba li. Li te soufri anpil, li te tout tan nan gwo lapenn. Tout moun te vire tèt yo pou yo pa wè l. Nou pa t okipe l, nou pa t pran ka l” (Ezayi 53:3).

“Men, se pou peche nou ki fè yo te mete san l deyò konsa. Se akòz mechanste nou ki fè yo te kraze l anba kou konsa. Chatiman ki te pou nou an se sou li li tonbe. Se konsa li ban nou kè pze. Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou [gerizon]” (Ezayi 53:5).


Dimanch pase nan aswè mwen te preche yon mesaj sou bezwen pou San Kris la (“Avèk oswa San San ”). Gen de pwen nan mesaj la. Premyèman, kisa ki pral rive ou san San Kris la. Dezyèmman, kisa ki pral rive ou si ou gen San Kris la.

Mwen sèlman te mansyone Lanfè nan de paragraf kout nan kòmansman premye pwen an. Answit, mwen te pase rès nan pwen en an sou peche. Mwen te di ke san San Jezi, “Pa gen okenn libète nan peche ou. Pa gen delivrans nan peche ou. Pa gen libète nan peche ou. Pa gen padon nan peche ou ” “Aprè sa, mwen te ale nan pwen de a, ” Kisa ki pral rive ou si ou gen San Jezi a. “Mwen te pase kat paj antye pwoklame bèl pouvwa de San Kris la“ pou efase peche ou ”,“ padone peche ou ”,“pou delivre ou nan peche ou”,“ pou libere ou nan peche ou,” “pou padone peche ou ”,“ pou mennen ou nan syèl la.” Mwen te di ke moun ki nan syèl la pral chante ke yo “rachte pa San Kris la.“ Mwen te site chante Fanny Crosby a, "Rachte pa San Anyo a.” Mwen te site Spurgeon kòm li di, “Yon levanjil san san ... se yon levanjil demon.” Mwen te site chante Charles Wesley a, ki di,

San l ka fè pi fou a pwòp,
San li te pwofite pou mwen.
   (“O Pou Mil Lang” pa Charles Wesley, 1707-1788).

Mwen te fè ou chante kantik sa a. Alò, mwen te fè ou chante, “Gen pwisans, pouvwa, pwisans travay etonan nan san presye Anyo a” (pa Lewis E. Jones, 1865-1936). An reyalite mwen te fè ou chante li twa fwa! Lè sa a, mwen te site yon paragraf ki sòti nan Octavius Winslow, yon gwo predikatè nan 19yèm syèk la, ki te di, “mete ajenou devan Kris la, epi fè konsyans ou pwòp nan san sa, ki padonnen, kouvri, ak anile tout kilpabilite ou.” Lè sa a, mwen te site Spurgeon di a yon jenn gason, “Vini non nan Jezi Li menm. Li pral lave peche ou yo nan san presye li.” Aprè sa, mwen te site kantik” Jis mwen menm “ki di ke san Jezi” te koule pou mwen. “Aprè sa, mwen te fini mesaj la pou di, “Fè Jezi konfyans, vin jwenn Jezi, lave pwòp nan peche ou yo pa san presye Jezi a.” Mwen pa konnen kijan mwen te ka fè l pi klè!

Nan mesaj Dimanch maten an, Mesye Jan Samuel Cagan te preche sou “Preeminans Kris la.” Mesye Cagan te fini mesaj sa a lè li te site Kolosyen 1:14,

“Nan ki moun nou gen redanmsyon pa san li, menm padon peche yo.”

Alò, Mesye Cagan te di, “San l pral ekspye pou peche ou. Jete ou sou mizèrikòd Li. Li poukont Li ka delivre ou anba peche ou pa San Li. Mwen priye pou ou kwè Jezi jodi a.” Mesaj Mesye Cagan lan te bay apre chan Mesye Griffith lan “O Tèt Sakre, Kounye a blese, ” ki rann sakrifis san Kris la pou peche nou yo. Oh, epi mesaj mwen an Dimanch swa te anvan chante Mesye Griffith an, “Gen yon Fontèn” pa William Cowper - ki di,

Gen yon sous plen ak san,
   Tire nan venn Emanyèl;
Ak pechè, plonje anba inondasyon sa a,
   Pèdi tout tach kilpabilite yo.

Men, tout predikasyon sa yo ak kantik sa a sou san Jezi a ki netwaye peche a pa te fè okenn enpresyon sou anpil nan ou ki te pèdi vwa a! Pa ditou! Yon ti fi te vin wè m aprè mesaj aswè a. Mwen te di, “ajenou epi mete konfyans nan Jezi.” Li te gade m ak kòlè, li te di, “Non!” Mwen te ka apèn kwè! Poukisa li te vin wè mwen? Èske li te panse ke vini wè m ta sove l'? Mwen te sezi! Alò, yon jenn gason te vin m. Li te gen dlo nan je l, se konsa mwen te panse ke li ta ka anba kondanasyon peche a. Men non. Li te sèlman pè pou ale nan lanfè, se sa m te apèn mansyone nan mesaj mwen an! Li te pè sèlman pou ale nan lanfè! Se te tout! Li pa t mansyone anyen sou peche l. Aprè sa, li pa t di yon mo - pa gen yon sèl mo - sou san Jezi a ak pouvwa li a netwaye peche l! Pa gen yon mo - byenke li te tande pale de pouvwa netwayaj san Jezi a tout jounen - sòti nan mesaj John Cagan Dimanch maten an jiska mesaj mwen an Dimanch swa. Menm tout kantik sa yo sou San Jezi a pou pirifye peche a pa te mansyone. Se te tankou si li pa t tande yon sèl mo sou pouvwa netwayaj San Jezi a tout jounen - pa gen yon sèl mo li te sonje!

Poukisa tifi sa a te vini ak yon figi an kòlè, pa panse pou yon minit sou lanmou Jezi a ak sakrifis san pou peche? Poukisa jenn gason sa a te sòti nan laperèz nan lanfè - san yo pa yon sèl mo sou san pirifikatè Jezi a? Repons lan nan premye tèks nou an,

“Li te meprize e li te rejte lèzòm ... e nou te kache jan l te fè fas ak nou. li te meprize, epi nou pa t estime l”

“Nou pa t gade l menm, tout moun te vire do ba li. Li te soufri anpil, li te tout tan nan gwo lapenn. Tout moun te vire tèt yo pou yo pa wè l. Nou pa t okipe l, nou pa t pran ka l” (Ezayi 53:3).

Chè Zanmi mwen yo, fòk gen yon mirak de gras pou ke pechè pèdi yo sispann meprize epi rejte Jezi. Li pran travay la nan Sentespri a pou eveye yon pechè pèdi pou sispann kache figi l a Jezi – e pou estime sakrifis sanglan li pou netwayaj peche a.

Dezyèm tèks nou an di ou kisa Jezi te fè pou sove ou, menm si jiskaske kounye a ou te meprize l epi rejte, konsa san salvatè a. Menm si ou te rejte l ak san li,

“Men, se pou peche nou ki fè yo te mete san l deyò konsa. Se akòz mechanste nou ki fè yo te kraze l anba kou konsa. Chatiman ki te pou nou an se sou li li tonbe. Se konsa li ban nou kè poze. Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou [gerizon].” (Ezayi 53:5).

Anvan mwen te preche dènye dimanch swa a mwen te li temwayaj de jèn fanm ki te frekante legliz Spurgeon a. Youn nan premye li te di,

Kè li te rete di jiskaske li te tande M. Spurgeon preche. Li te trè pè jijman pou peche li. Li te kontinye vin legliz la men te rete nan dezespwa pandan plizyè mwa. Lè sa a li te tande Mesye Spurgeon preche [epi] li te fè Jezi konfyans sèl, e li te sove.

De yon dezyèm jèn fanm li te di,

Li te vin tande Mesye Spurgeon preche pa kiryozite. Li te kite legliz la nan laperèz. Li te di, “Mwen ta swete mwen pa janm tande tande l preche. Mwen detèmine pa janm ale ankò. Men, mwen te santi m mizerab si mwen te rete lwen. Mwen te mizerab si mwen te vin tande l preche, e mwen te mizerab si mwen te rete lwen. Mwen te finalman te fè Kris la konfyans e nan Li mwen te jwenn lapè ak konfò. Mwen pa t jwenn Kris la anvan pou abandone chache lapè nan nenpòt lòt bagay, men eksepte Jezi. Mwen te eseye tout lòt bagay an premye. Men, pa gen anyen ki ban m kè poze, jouk tan mwen jwenn Kris la ak tout san li ki sove tou.”

Rachte! Chante kè a avè m!

Rachte, rachte, rachte pa san Anyo a;
Rachte, rachte, pitit Li a pou tout tan mwen ye.
   (“Rachte”pa Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Chante l ankò!

Rachte, rachte, Rachte pa san Anyo a;
Rachte, rachte, Pitit Li a mwen ye.

San Jezi a ki rachte nou se pa San òdinè. Nan Travay 20:28 nou aprann ala gran San Jezi a ye. Pòl te di a ansyen yo nan legliz Efèz yo,

“Pran swen legliz Bondye a, ke li te achte ak pwòp san Li.”

Èske w panse Bib King James lan te tradui l mal? Alò, koute nouvo tradiksyon entènasyonal la,

“Se pou bèje legliz Bondye a ke Li te achte ak pwòp san Li.”

Petèt ou toujou pa konvenki. Se konsa, mwen pral ba ou Nou Tradiksyon estanda Ameriken an, Klèman nou wè ke san Jezi a, ki ka netwaye ou anba peche, se pa San òdinè. Nou rachte nan peche pa “san Bondye a”. Jezi Kris se Dezyèm moun nan Trinite a - Bondye, Pitit la. Bondye enkane. Bondye nan chè imen. Se konsa li kòrèk yo rele san Li “San Bondye a.” Se poutèt sa gran Spurgeon te di, “Pa gen okenn peche ki san Kris la pa ka lave.” Charles Wesley te di li byen,

Li kraze pouvwa peche anile a,
   Li libere prizonye a;
San l ka rann pi fou a pwòp,
   San li te pwofite pou mwen.
(“O pou mil lang pou chante” pa Charles Wesley, 1707-1888;
nan mizik de “O Set Ye Open Unto Me”).

Chante li!

Li kraze pouvwa peche anile a,
   Li libere prizonye a;
San l ka rann pi fou a pwòp,
   San li te pwofite pou mwen.

Ou panse ou pa gen okenn peche? Mwen doute ke ou si pwòp tankou Charles Wesley te ye anvan li te sove. Li te jene plizyè manje nan yon semèn. Èske ou fè l? Li lapriyè pou dèzèdtan sou fen. Èske ou fè l? Li te menm ale kòm yon misyonè lakay Endyen Ameriken yo. Èske ou ta vle? Li pa ta admèt li te yon pechè nan kè l. Li te tankou ti fi a nan legliz Spurgeon a ki te di,

Mwen te eseye tout lòt bagay an premye. Mwen pa t jwenn Kris la jiskaske mwen te abandone chache lapè nan nenpòt lòt bagay, eksepte Jezi. Mwen te eseye tout lòt bagay an premye. Men, pa gen okenn lòt bagay ki te ban mwen lapè jiskaske mwen [fè Jezi konfyans] ak San Li ki sove tout.

Èske ou pa t fè sa? Ou te eseye tout lòt bagay. Men, li pa t ba ou lapè – Pa vre? Èske li? Natirèlman non! Epi ou p ap janm gen lapè. Pa janm gen lapè! Pa janm gen lapè! Ou p ap janm janm gen lapè jiskaske ou sispann tout lòt bagay epi admèt Jezi ke ou bezwen San Li ki sove tout!

Nan lòt jenn fi a li te di,

Li te kontinye ap vini nan legliz men li te rete nan dezespwa pandan plizyè mwa. Ansuit, li te tande Mesye Spurgeon preche [e finalman] li te fè Jezi konfyans ak san ekspyatwa li a, epi rejwi. Li te fè Jezi konfyans sèlman, e li te sove.

Mwen pa t jwenn Kris la jiskaske mwen te abandone chache lapè nan nenpòt lòt bagay, eksepte Jezi. Mwen te eseye tout lòt bagay an premye. Men, pa gen okenn lòt bagay ki te ban mwen lapè jiskaske mwen te jwenn Kris la ak san Li ki sove tout.

Bib la di,

“Nan ki moun nou gen redanmsyon pa san li, menm padon peche yo.”

Alò, Jan Samyèl Cagan te di, “san li ap ekspiye pou peche ou. Jete ou sou mizèrikòd li. Li sèl li ka delivre ou anba peche ou pa San Li. Mwen priye pou ou kwè Jezi jodi a.”

“Nou pa t gade l menm, tout moun te vire do ba li. Li te soufri anpil, li te tout tan nan gwo lapenn. Tout moun te vire tèt yo pou yo pa wè l. Nou pa t okipe l, nou pa t pran ka l. Men, se pou peche nou ki fè yo te mete san l deyò konsa. Se akòz mechanste nou ki fè yo te kraze l anba kou konsa. Chatiman ki te pou nou an se sou li li tonbe. Se konsa li ban nou kè pze. Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou [gerizon].” (Ezayi 53:3, 5).

“San efizyon san an pa gen remisyon” (Ebre 9:22). Men, gras a Dye “san Jezikri, Pitit li a, va netwaye nou anba tout peche” (1 Jan 1: 7). Oh, aswè a, ke pawòl Charlotte Elliott yo(1789-1871) se pawòl ou yo. Li te di,

Menm jan mwen ye, san yon sèl mwayen
   Men, ke san ou a te koule pou mwen.
E ke ou te envite m vini a ou,
   O, ti Mouton Bondye a, mwen vini! Mwen vini!

À kenz an, Jan Samyèl Cagan te di,

Mwen pa t kapab jwenn okenn fòm lapè ... Mwen pa t kapab anpeche santi m si toumante ... Mwen te tèlman fatige nan difikilte, mwen te tèlman fatige nan tout sa mwen te ... Mwen te eseye pou sove. Mwen te eseye mete konfyans nan Kris la e mwen pa t kapab. Mwen jis pa t kapab fè volonte Kris la. Mwen pa t kapab deside vin yon kretyen, e li te fè m santi san espwa ... Jezi te bay lavi l pou mwen. Jezi te vin kloure sou kwa pou mwen ... Panse sa a te kraze m. Mwen te oblije kite l ale ... Mwen te gen Jezi. Nan moman sa a, mwen te sede nan li epi yo te vin jwenn li pa lafwa ... ak kè m, ak yon senp repo nan Kris la Li sove m! Li te lave peche m nan san li! ... Mwen pa t bezwen yon santiman. Mwen te gen Kris la! Men, nan fè Kris la konfyans li te santi tankou si peche mwen te retire nan nanm mwen. Mwen te vire do bay peche m, e mwen te gade Jezi sèlman! Jezi sove mwen ... lafwa mwen rete nan Jezi, paske Li te chanje m ... Li ban m lavi ak lapè ... Kris la te vin jwenn mwen, e pou sa mwen p ap kite li ... Li lave peche mwen nan san li.

Menm jan mwen ye, san yon sèl mwayen
   Men, ke san ou a te koule pou mwen.
E ke ou te envite m vini a ou,
   O, ti Mouton Bondye a, mwen vini! Mwen vini!

Menm jan mwen ye, e p ap tann
   Pou m retire nanm mwen nan yon tach nwa,
A ou san an ka netwaye chak pwen,
   O, ti Mouton Bondye a, mwen vini! Mwen vini!

Menm jan mwen ye a, w ap resevwa,
   Ou byen akeyi, padone, netwaye, soulaje,
Paske pwomès ou, mwen kwè,
   O, ti Mouton Bondye a, mwen vini! Mwen vini!

Pou ou ki gen san ka netwaye chak pwen,
   O, ti Mouton Bondye, mwen vini! Mwen vini!

Èske w ap vin jwenn Jezi e pou w pirifye de tout peche ou pa san presye Li a? Si ou pral vin jwenn Jezi nou ap tann pou lapriyè pou ou. Kòm lòt moun yo ale anwo a nan dine, tanpri vini epi chita nan de premye ranje yo. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Sove pa San Krisifye a” (pa S. J. Henderson, 1902).