Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LAVE EPI VIN PWÒP! – TIPOLOJI DE KONVÈSYON AN

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Creole)

pa Doktè. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Maten Seyè a, 15 Oktòb, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

“Ale, lave kò ou sèt fwa nan larivyè Jouden an, maladi po a va disparèt sou kò ou, epi w a geri” (II Wa 5:10).


Li se yon istwa senp. Men, li gen yon siyifikasyon pwofon. Si ou poko sove ou dwe koute li ak anpil atansyon. Ou dwe aji sou li. Li montre ou sèl fason pou vrèman sove.

Li se yon istwa senp. Li te bay nan Bib la pou montre ou sèl fason pou sove epi vin yon kretyen reyèl.

Naaman te yon gwo gason. Li te kòmandan, jeneral la, nan lame Siryèn lan. Li te yon sòlda ki vanyan. Li te onore pa wa l, li te yon nonm trè fyè. Men, li te manje vivan pa maladi tèrib lp la. Li te mouri pa maladi lèp la e li te konnen li. Li te eseye tout bagay, men pa gen anyen ki geri lèp li a. Yon jenn ti fi ebre te travay nan kay Naaman an. Li te di l te gen yon pwofèt nan pèp Izrayèl la ki ta ka geri lèp li a. Li te eseye tout bagay, men pa gen anyen ki geri maladi l la. Finalman, Naaman te panse, “Petèt pwofèt sa a ka geri m '." Se te dènye chans li pou te geri, se konsa li te vin wè Elize, pwofèt Bondye a.

Men, pwofèt la te yon vrè nonm Bondye. Si l te soti lakay li, li te pou Naaman, nonm lan ta panse ke li, pwofèt la, te geri l. Pwofèt la te vle pou Naaman konnen li te Bondye ki tevgeri l la, non pa pwofèt la li menm. Se konsa, Naaman ale nan cha li a nan pòt kay pwofèt la. Men pwofèt la pa t soti pou l pale avè l. Olye de sa li te voye yon mesaj bay Naaman,

“Ale, lave kò ou sèt fwa nan [larivyè] [an], maladi po a va disparèt sou kò ou, epi w a geri” (II Wa 5:10).

Sa te fè Naaman vrèman fache. “Poukisa, pwofèt sa a pa t menm soti vin wè m! Ki moun li panse li ye, de tout fason? “Li te panse pwofèt la t al jwenn li” e li te lonje men l sou tach la, li geri m de lèp mwen an.“Li te panse pwofèt la ta dwe tankou Benny Hinn. Sa li ta fè yon gwo espektak de li, epi fè nonm lan panse ke li te yon gran gerisè de gran lafwa. Men, pwofèt la te vle bay tout onè a Bondye. Li tou senpleman voye yon mesaj bay Naaman,

“Ale, lave kò ou sèt fwa nan [larivyè] [an], maladi po a va disparèt sou kò ou, epi w a geri” (II Wa 5:10).

Naaman te trè an kòlè. Li te kòmanse pati firye!

Sèvant Naaman an te di li: Si pwofèt la te di ou pou fè yon gwo bagay, èske ou pa ta fè l? Poukisa ou pafè sa li di ou a: “ Lave epi vin pwòp? ” Lè sa a, Naaman di l konsa: - Mwen pral fè sa pwofèt la te di a. Li janbe lòt bò larivyè Jouden an, li kouche sèt fwa nan dlo a. epi kò l tounen ankò tankou yon ti pitit, epi li te pwòp”(II Wa 5:14).

Anpil gran mesaj te preche nan pasaj Ekriti sa a. Gran predikatè sa yo, tankou Spurgeon, te gen rezon pou di ke netwayaj lèp Naaman an reprezante netwayaj de peche ou pa San Jezi vèse sou Kwa a. Koute epi istwa Naaman an pral montre ou kijan pou sove epi pirifye de peche ou manten an!

I. Premyèman, li te gen lèp.

“Li te yon lepre” (II Wa 5:1).

Se konsa ou ye. Ou ranpli ak peche lèp! Peche lèpla sòti vin jwenn ou depi nan premye peche , Adan an. Apòt Pòl te di,

“Pa yon sèl moun [Adan] peche te antre nan mond lan, ak lanmò pa peche; e konsa lanmò te pase sou tout moun” (Women 5:12).

Ala yon deskripsyon de ou maten sa a! Dr Watts mete kondisyon ou an nan yon kantik,

Seyè, Mwen mal, mwen te fèt nan peche,
   Epi te fèt enpi e pa pwòp;
Jayi sòti nan nonm lan ki gen chit koupab la
   Kowonp kous la, epi gate nou tout.

Men, mwen tonbe devan figi ou,
   Sèl refij mwen se favè ou.
Pa gen fòm ekstèn ki ka fè m pwòp;
   Lèp la pwofondeman se anndan li ye.
(Dr Isaac Watts, 1674-1748).

Peche lèp la “pwofon anndan” ou! Sa a dekri ou maten sa a! “Peche lèp la pwofon anndan” ou! Jezi te di,

“Pawòl ki soti nan kè lèzòm, move panse, adiltè, imoralite, touye moun, vòlè, lanvi, mechanste, twonpri, lasivite, move je, blasfèm, ògèy, foli: Tout move bagay sa yo sòti anndan. ” (Mak 7: 21-23).

Sa a se yon foto de kè ou, plen ak move panse. Kè ou plen ak peche lèp la!

Pa gen fòm ekstèn ki ka fè m pwòp;
   Lèp la pwofondeman se anndan li ye.–

Pa vre? Pa vre? Ou konnen li! Epi pa gen okenn fòm deyò [okenn zak deyò] ka fè ou pwòp! Pa ka rann ou pwòp! Pa gen okenn desizyon oswa lapriyè pa ka fè ou pwòp! Epi ou konnen li! “ [Peche] lèp la pwofon ” nan kè ou! Epi ou konnen li - pa vre?

Ou konnen se vre. Ou te konnen li anvan ou te komèt yon peche deyò. Ou te fè li fè esprè! Ou te konnen egzakteman sa ou te fè a. Poukisa ou te fè sa si ou te konnen li te mal? Nan eta pa konvèti ou a, ou te renmen fènwa a. Ou te jwi peche. Ou te kontan fè peche. Ou te renmen gou li. Ou te renmen li menm si ou te konnen li te mal! Se poutèt sa ou rayi tande laverite sou kè peche ou a! Ou rayi m pou di ou laverite a sou move kè ou a - pa vre? Li kondane ou epi fè ou santi ou mizerab pou tande verite a! Lèp la jwenn anndan l menm! Kè ou tòdye epi pèvèti. Ou pi renmen peche pase sa ki bon epi dwat. Lèp la jwenn byen fon nan move kè enkredilite ou a! Mwen pa t fè sa. Mwen te parafraze Dr. Martyn Lloyd-Jones, yon doktè medikal ki te konnen tout bagay sou kè peche tankou ou!

II. Dezyèmman, li te fache pa pwofèt la ki di l kijan pou geri.

Lè pwofèt la te di l “ale epi lave” li te ale fache. Li te di, “Mwen te panse [pwofèt la ta priye pou mwen].” “Mwen te panse.” Ou panse ou konnen ki sa pou w fè pou w sove.” Mwen te panse.” Lwen de move panse ou yo! Debarase nan panse ou sou sa ou panse kijan pou sove. Ou pa konnen anyen sou li! Moody te di,

Naaman te gen maladi l – ògèy ak lèp. Ògèy la bezwen netwaye otan ke lèp la. Naaman te dwe desann de cha ògèy li a; après a pou lave jan li te di.

Epi se sa ki dwe rive ou maten an. Se sa ou dwe fè si ou vle sove. Debarase de sa “ou panse.” Debarase m de ògèy ou ak panse pwòp ou yo kijan pou sove. Ou dwe lave pwòp jan ou te di. “Ale lave ... epi ou pral pwòp.” Vini a Jezi kòm yon moun pèdi ak peche. Vini non a Jezi epi Li pral pirifye kè peche ou ak san an Li te koule pou netwaye ou sou lakwa a! “San Jezikri Li netwaye nou anba tout peche” (1 Jan 1: 7). “Lave epi vin pwòp ” Se sa Bondye li menm di w kounye a! “Lave epi vin pwòp!”

Men, ou pa ka geri jiskaske ògèy ou simonte. Kè ou dwe chanje. Ou pa ka padone jiskaske ou repanti. Kè ou dwe chanje. Ou dwe fèt pou santi egoyis ou. Ou vle santi ou sove. Ou vle asirans ke ou sove. Men, ou pa vle chanje ki moun ou ye. Ou vle sove pou ou ka viv yon lavi egoyis.

Konvèsyon di nou de yon chanjman konplè nan kè. Nati ou menm fo. Kè ou se yon bagay ki mal. Nati ou pouri nan nwayo a. Chanjman nan lavi ou dwe vrèman radikal ke ou mouri pou tèt ou epi fèt ankò nan yon nouvo lavi konplè, yon lavi santre nan fè Bondye plezi ke pwòp tèt pa w. Abandone kèk peche pa pral ede ou. Lefèt ke ou vini legliz epi senpleman di yon lapriyè pa pral ede ou. Ou dwe gen yon nouvo nati, yon lavi konplètman nouvo.

Koute John Cagan nan lit li pou konvèsyon. “Mwen te tèlman fatige de tout bagay mwen te ye. Menm jan peche m kondane m mwen toujou pa ta gen Jezi. Mwen te eseye pou sove. Mwen te eseye mete konfyans nan Kris la epi mwen pa t kapab. Mwen pa t kapab deside vin yon kretyen. Li te fè m santi mwen si dekouraje. Mwen te kapab santi peche m pouse m desann nan lanfè ankò mwen te kapab santi tèt di mwen an fòse dlo nan je m. Mwen te kwense nan konfli sa a.”

Èske ou santi sa maten an? Si se konsa, poukisa ou renmen sa? Se paske ou vle sove san yon chanjman nan kè ou. Ou vle nou aksepte ou kòm yon kretyen san yon chanjman nan kè. Men, sa pa posib! Ou dwe fèt ankò. Ou dwe gen yon kè nouvo ki renmen Bondye plis pase lavi a li menm. Ou dwe repanti. Ou dwe rayi moun ou ye! Ou dwe abandone ògèy ou oswa ou pral mouri nan peche ou. Kè ou kontwole pa peche lèp la. Jack Ngann te di, “Bondye dwe fè ou rayi moun ou ye.”

Pa gen okenn fòm ekstèn ki kapab ran [ou] pwòp;
Lèp la pwofondeman se anndan li ye.

Moody te gen rezon,

Naaman te gen maladi l - ògèy ak lèp. Ògèy la te bezwen netwaye otan ke lèp la. Naaman te dwe desann sòti nan cha ògèy li a; aprè pou lave jan li te di.

John Cagan te di, “Mwen pa t kapab kenbe mwen ankò. Mwen te dwe gen Jezi. Nan moman sa a, mwen te sispann reziste kont Kris la. Li te tèlman klè ke mwen te gen konfyans nan Li; Mwen pa ka [sonje] lè sa te sispann mwen menm e se te sèlman Kris… Mwen te detounen de peche m, e mwen te gade Jezi sèlman ... Jezi te pran [te retire tout peche yo nan kè mwen] e li te ban mwen lanmou nan plas li…Jezi te lave tout peche mwen yo. Li te ban m yon nouvèl vi.”

Nan moman ou fè Jezi konfyans, Pitit Bondye a, “san Jezikri, Pitit li a, va netwaye ou de tout peche” (1 Jan 1: 7). Tout peche! Tout peche -– si peche a nan kè ou, oswa peche yo ou te komèt - tout peche yo dwe geri pa San Jezi a -– epi sèlman pa San Jezi, Pitit Bondye a. Li koule San Li sou kwa a pou netwaye ou. Poukisa li te fè sa? Paske li renmen ou. Li vle geri ou ak San li!

Kisa ki ka lave peche mwen an?
   Pa gen anyen men san Jezi;
Kisa ki ka fè m vin antye ankò?
   Pa gen anyen men san Jezi.
Oh! presye flo a ye
   Sa fè m blan kòm nèj;
Pa gen lòt sous mwen konnen,
   Pa gen anyen men san Jezi.
(“Pa gen anyen men san an” pa Robert Lowry, 1826-1899).

Ou te peche lontan ase. Ou te swete ke ou ta ka sove tankou John Cagan. Ou te vle tankou l. Men, ou te panse li te enposib. Ou te panse ou te twò etranj. Ou te panse ou te twò pechè. Ou te panse ou te san espwa. Men, ou te gen tò! Jezi renmen ou. Li renmen ou plis pase nenpòt lòt moun ou te konnen. Yo pa ta renmen ou si yo te konnen peche yo nan kè ou. Men, Jezi renmen ou de tout fason. Jezi di, “Vini jwenn mwen – epi pwòp pa San mwen.” Jezi di, “Lave epi vin pwòp.” Tout sa li mande se ke ou detounen de ògèy ou e ke ou fè l konfyans. Lè sa a, yon jou ou pral chante nan syèl la,

“Pou moun ki te renmen [m], epi lave [m] nan peche [m] yo nan pwòp san l” (Revelasyon 1:5).

“Lave epi vin pwòp.” Mesye Griffith, vini epi chante “Wi, mwen konnen” ankò.

Si ou vle vin pwòp, tanpri rete sou chèz sa yo devan epi nou pral pale avèk ou sou konfyans nan Jezi.

Dr Chan, tanpri vini ak lapriyè pou yo, epi answit, remèsye pou manje a nou pral gen nan sal fratènite a di Bondye mèsi. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo pa Mesye. Benjamin Kincaid Griffith:
“Wi, mwen konnen!” (pa Anna W. Waterman, 1920).


CHEMA DE

LAVE EPI VIN PWÒP! – TIPOLOJI DE KONVÈSYON AN

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

pa Doktè. R. L. Hymers, Jr.

“Ale, lave kò ou sèt fwa nan [larivyè] [an], maladi po a va disparèt sou kò ou, epi w a geri” (II Wa 5:10).

(II Wa 5:14)

I.   Premyèman, li te gen lèp, II Wa 5:1; Women 5:12; Mak 7:21-23.

II.  Dezyèmman, li te fache pa pwofèt la ki di l kijan pou geri,
I Jan 1:7; Revelasyon 1:5.