Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KÒMAN ECHAPE LANFÈ AN DE VÈSÈ!!!

HOW TO KEEP OUT OF HELL IN TWO VERSES!
(Creole)

pa Doktè Christopher L. Cagan

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Maten Segnè a, 26 Janvye 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 26, 2020

“Kris la te mouri pou peche nou yo dapre ekriti yo; Epi li te antere, e li te leve twazyèm jou a selon ekriti yo”
     (I Korentyen 15:3, 4).


Pòl te di legliz Korent lan: “Mwen deklare bòn nouvèl la” (v. 1). Mo “levanjil la” vle di "bòn nouvèl." Li se bòn nouvèl la sou Jezi. Lè sa a, Pòl te ba yo levanjil la. Li isit la nan tèks nou an.

“Kris la te mouri pou peche nou yo dapre ekriti yo; Epi li te antere, e li te leve twazyèm jou a selon ekriti yo” (I Korentyen 15:3, 4).

Sove pa konplike. Ou ka panse li se sa. Ou ka di, "Mwen vle aprann sou relijyon." Ou ka panse, "Si mwen etidye plis, yon sèl jou a mwen pral sove." Men, aprann pa pral janm sove ou. Ou ka etidye tout lavi ou epi pa janm vin yon kretyen. Fè Jezi konfyans pa vini pa aprantisaj. Ou sèlman bezwen konnen yon ti kras. Tout sa ou bezwen konnen isit la nan tèks la,

“Kris la te mouri pou peche nou yo dapre ekriti yo; Epi li te antere, e li te leve twazyèm jou a selon ekriti yo” (I Korentyen 15:3, 4).

Maten an mwen pral di w kòman ou ka sove pou tout tan, montre pawòl senp sa yo de vèsè biblik yo.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Premyèman, mo “Kris la.”

Tèks nou an kòmanse, “Kris la te mouri pou peche nou yo daprè ekriti yo.” Premye mo a se “Kris la.” Sa vle di “wen an,” “chwazi a.” Mo Ebre a se “Mesi”. Levanjil Mak la kòmanse avèk pawòl sa yo: “Nan kòmansman levanjil Jezikri a, Pitit Gason Bondye a” (Mak 1:1). Non li se Jezi. Tit li se Kris la. Jezi se Kris la, Mesi a, yon sèl Bondye te chwazi. Se poutèt sa Bib la rele l “Jezikri.” Nou rele l konsa jodi a.

Ki sa sa vle di ke Jezi se Kris la? Premyèman, sa vle di ke Jezi pa yon moun òdinè tankou ou menm ak mwen. Gen yon sèl Kris la. Jezi te yon nonm, men Li te diferan de nenpòt ki lòt moun ki te janm viv, paske li te Bondye Pitit la. Apot Pyè te di l, “Ou se Kris la, Pitit Gason Bondye vivan an” (Matye 16:16). Lè Jezi te batize, Bondye Papa a te pale nan syèl la, “Men pitit gason mwen renmen anpil la, nan li mwen kontan anpil” (Matye 3:17). Jezi se pa sèlman yon moun. Li se Bondye Pitit la. Li te fè bagay ke sèlman Bondye ka fè. Li te kreye mond lan. Bib la di, “Tout bagay te fèt pa Li” (Jan 1: 3). Premye chapit Jan te rele li “Pawòl la”. Li di, “Nan kòmansman an, Pawòl la, e Pawòl la te avèk Bondye, e Pawòl la te Bondye” (Jan 1: 1). Jezi te avèk Bondye e Jezi se Bondye. Anjeneral lè moun di “Bondye” yo ap pale de Bondye Papa a. Men Jezi se Bondye menm jan ak Papa a.

Gen kèk nan ou pa te panse anpil sou Jezi. Pou ou, li te sèlman yon moun nan istwa. Men, li se Kris la, Pitit Bondye a. Ki chanje tout bagay! Si ou fè Jezi konfyans, ou konfye Bondye Pitit la. Si ou pa mete konfyans nan li, ou te rejte Bondye.

Mwen mande ou, “Kisa ou pral fè avèk Jezi? ” Jezi se Bondye Pitit la. Kisa ou pral fè avèk li? Ou ka tonbe nan pye li epi mete konfyans nan Li. Li pral padone peche ou yo epi ba ou lavi etènèl. Oswa ou ka voye l ale ak mo tankou “kèk lòt tan.” Men, lè sa a ou voye Bondye ale! Pou ou pa gen anyen kite, men jijman. Kisa ou pral di nan jijman an lè ou voye Pitit Bondye a ale? Ou p ap gen okenn espwa. Ou pral gen sèlman yon jijman pè pou peche ou yo.

Ki sa w pral fè avèk Jezi? Yon kantik ansyen di,

Kisa w pral fè avèk Jezi? Ou pa kapab net;
Yon jou kè ou pral mande, “Kisa Li pral fè avèk mwen?”
   (“Kisa w pral fè avèk Jezi?” pa A. B. Simpson, 1843-1919).

Kisa w pral fè avèk Jezi?

II. Dezyèmman, mo “te mouri pou peche nou yo.”

Tèks nou an di, “Kris la te mouri pou peche nou yo.” Okenn moun pa gen yon pwoblèm kwè ke Jezi te mouri. Tout moun mouri. Mwen pral mouri. Ou pral mouri. Sa ta dwe fè ou panse trè seryezman. Bib la di, “Li rezève pou moun mouri yon fw, men aprè se jijman an” (Ebre 9:27). Ou pral sètènman mouri. Epi w ap fè fas a jijman Bondye a. Èske ou pare pou fè fas a jijman an? Jis sa ki pral rive ou lè ou mouri? Bib la di, “Prepare pou al kontre Bondye ou” (Amòs 4:12). Èske ou pare al kontre Bondye?

Tèks nou an di, “Kris la te mouri pou peche nou yo.” Se pa t yon lanmò òdinè. Jezi te mouri pou yon rezon definitif. Li te mouri pou peye pou peche ou. Jezi te pran peche nou nan pwòp kò li sou kwa a. Bib la di, "Ke Li menm pote pwòp peche nou yo nan pwòp kò li sou [kwa a] ”"(I Pyè 2:24). Ankò, Bib la di, “Kris la te yon fwa te soufri pou peche, jis pou enjis yo, pou l te ka mennen nou bay Bondye” (I Pyè 3:18). Epi Bib la di: “Li te blese pou transgresyon nou yo, li te blese pou inikite nou yo; zak lapè nou an te sou li; e avèk baton li yo nou geri. Nou tout tankou mouton nou pèdi tèt nou. nou vire chak moun nan pwòp fason li yo; epi Seyè a mete sou Li inikite nou tout” (Ezayi 53: 5, 6).

Pa fè okenn erè sou li - ou se yon pechè. Ou ka di, “Mwen si bon tankou lòt moun.” Men, sa pa gen okenn èd. Li jis vle di ou menm ak yo se moun k ap fè peche. Ou menm ak yo nan pwoblèm. Reflechi sou tout bagay ou te fè yo. Sonje sa ou te fè sou òdinatè a. Lè sa a, panse a sa ou te di. Panse a lè ou bay manti. Reflechi sou lè ou te pale mal sou lòt moun. Lè sa a, panse a sa ou te santi. Panse a kòlè ou. Panse sou lanvi ou. Sonje sa ou te panse fè. Ou pa ta vle avè m. Ou pa ta vle moun konnen, men Bondye konnen. Lè sa a, panse a kè egoyis ou. Bondye konnen kè ou. Bondye konnen tout bagay sou ou.

Se poutèt sa li pa ka kite ou nan nan syèl la. Bib la di, “peche ou te mete separasyon ant ou ak Bondye w la, e peche ou yo te kache figi l pou ou” (Ezayi 59:2). Peche ou pa peye pou li. Peche ou pa kouvri. Peche ou separe ou de Bondye ou an. Bondye pa ka kite ou nan syèl la.

Gen yon sèl repons. Gen yon sèl fason pou sòti. Jezi te mouri sou kwa a pou peye pou peche ou. Jezi pa t gen peche. Bib la di ke li te “san peche” (Ebre 4:15). Poukisa li te mouri? Li te mouri pou ou. Peche ou te plase sou Jezi. Li te vèse san Li sou kwa a pou netwaye peche ou. Bib la di, “san Jezikri, Pitit li a, li netwaye nou anba tout peche” (I John 1:7). Pa te gen okenn lòt fason pou peye pou peche ou. Mwen pa ka peye pou peche ou. Mwen se yon peche tèt mwen. Ou pa ka peye pou peche ou. Ou se yon peche tèt ou. Se sèlman Jezi ki ka peye pou peche ou – e Li te mouri. Jezi se sèl fason pou peche ou peye, donk, Bondye p ap jije ou pou li. Bib la di, “pa gen okenn lòt non anba syèl la ki te bay nan mitan moun, kijan nou dwe sove” (Travay 4:12).

Kisa w pral fè avèk Jzi? Ou dwe fè yon bagay. Èske w pral fè L konfyans maten an? Oswa ou pral voye l ale? Si ou voye L ale, ou pral pèdi pou tout tan. “Pa gen okenn lòt non anba syèl la ki te bay nan mitan moun, kijan pou nou sove.”

III. Twazyèmman, mo “daprè ekriti yo.”

Tèks nou an di, “Kris la te mouri pou peche nou yo daprè ekriti yo.” Lanmò Jezi sou kwa a pa te gen okenn aksidan. Li te predi nan Bib la dè santèn de ane anvan yo. Bondye te planifye pa Bondye!

Sètsan ane anvan Jezi te fèt, Bondye te pale atravè pwofèt Ezayi, “Li [Mesi a] te blese pou transgresyon nou yo li te blese pou inikite nou yo; zak lapè nou an te sou li; e avèk blesi li yo nou geri ”(Ezayi 53: 5). Lè sa a, pwofèt la di: -Sa a fè Seyè a plezi. Li mete l nan lapenn. Ki moun ki mete Jezi sou kwa a? Men moun yo te sòlda women yo. Men, se Seyè a ki te fè l rive. “Sa te fè Seyè a plezi pou l te mètri. ” Jezi te pini sou kwa a “daprè konsèy detèmine ak presyans Bondye” (Travay 2:23). Bondye fè l fè esprè. Bib la di Jezi se “ti Mouton an touye depi nan fondasyon mond lan” (Revelasyon 13: 8). Anvan yo te kreye linivè a, Bondye te planifye ke Jezi ta mouri pou peche ou.

Èske lanmò Kris la se “yon gwo zafè”? Wi, paske peche ou ki gwo! Peche ou an ofansif pou Bondye. San Kris sou kwa a, ou pa ta janm ka sove. Pa gen moun ki ta janm ka sove. Bondye te konnen ke moun ta fè peche. Se konsa, li te planifye sèl wout la, sèl repons lan. Jezi, Bondye Pitit la, ta mouri nan plas ou pou peye pou peche ou yo. Lanmò Jezi a te yon plan kosmik, pi gwo pase linivè a. Se sèl fason pou sove ou.

Kisa ou pral fè? Èske w pral kite Pitit Bondye a ale? Èske w pral inyore lanmò li sou kwa a tankou li pa vle di anyen? Lè sa a, ou pral gen pou fè fas a jijman an, epi ou pral peye pou pwòp peche ou a nan lanfè. Oswa èske w ap fè Jezi konfyans? Èske w ap vin jwenn Sovè a epi kite l lave peche ou ak San Li? Èske w ap retoune a Jezi epi mete konfyans nan Li?

IV. Katriyèmman, mo “li te antere”

Tèks nou an di, “Epi ke li te antere. ” Yo te antere kadav Jezi a nan yon kavo yo te prete. Poukisa li te antere? Gen kèk moun ki di ke Jezi pa t reyèlman mouri. Yo di ke Li te evanoui sou kwa a epi li te delivre pa disip li yo. Men, antèman an montre li te reyèlman mouri, si mouri kòm nenpòt moun ki mouri. Katechis Heidelberg la mande, "Poukisa li te antere ?" Answit li bay repons lan, "antèman li temwaye ke li te reyèlman mouri."

Antèman Jezi a te fè pati plan Bondye a. Jezi te di, "Pitit Gason Lòm nan [Jezi li menm ]pral twa jou ak twa nwit nan kè tè a" (Matye 12:40). Antèman li montre ke lanmò li te reyèl. Ak antèman li montre ke rezirèksyon li, rezirèksyon l pami mò yo, te reyèl. Sa a mennen m nan senkyèm pwen nou an.

V. Senkyèmman, mo “li te resisite ankò twazyèm jou a daprè ekriti yo.”

Tèks nou an di, “Li te leve sòti vivan ankò nan twazyèm jou a selon ekriti yo.” Jezi pa t 'rete mouri. Nan twazyèm jou a, maten Dimanch Pak, Li leve sòti vivan nan lanmò a, pa janm mouri ankò. Jezi pa t monte kòm yon lide plen espwa ke ansèyman li yo ta viv nan kè moun. Non, Jezi leve sòti vivan nan lavi, literalman e fizikman, nan yon kò lachè ak zo.

Bib la di ke aprè rezirèksyonJezi a, “Li te wè nan [Pyè], Lè sa a, nan douz disip yo: Aprè sa, li te wè nan pi wo a senk san frè yo imedyatman” (1 Korentyen 15: 5, 6). Kris la pa t leve tankou yon revenan. Sa a pa te gen okenn alisinasyon. Jezi di Toma, “avanse dwèt ou la a, epi gade men m; epi lonje men ou, epi mete l nan bò kòt mwen an: epi pa gen konfyans, men kwè ” (Jan 20:27). Jezi leve fizikman sòti vivan nan lanmò. Karant jou aprè, “li te monte” nan syèl la (Travay 1: 9). Yon jou, l ap retounen pou li etabli Wayòm li sou tè a.

Tout bagay sa a te fèt “dapre ekriti yo. ” Mil ane anvan ke Sòmis lan ekri, "Ou pa pral kite nanm mwen nan [Sejou mò yo]; ni ou p ap soufri non plis ou Sèl Sen an pou wè koripsyon ”(Sòm 16:10). Jezi te di menm bagay la depi lontan anvan li te mouri, “Depi lè sa a, Jezi te kòmanse fè disip li yo konnen kijan pou li ale Jerizalèm, epi pou l te soufri anpil bagay de ansyen yo ak chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo, epi pou yo te touye, e pou yo te leve sòti vivan ankò nan twazyèm jou a ”(Matye 16:21). Rezirèksyon Jezi a te yon pati nan plan Bondye a pou ou sove, toutotan ke lanmò li. Si Jezi pa t leve sòti vivan nan lanmò a, pèsòn pa ta ka sove. Bib la di, “Si Kris la pa leve, lafwa nou pa bon; nou toujou nan peche nou yo ”(1 Korentyen 15:17).

Ki sa rezirèksyon Jezi vle di? Li pwouve ke Jezi te reyèlman Pitit Bondye a. Li te “deklare ke li se Pitit Bondye a avèk pouvwa ... pa rezirèksyon an soti vivan nan lanmò a” (Women 1: 4). Rezirèksyon li pwouve ke levanjil li a vre.

Rezirèksyon an montre Jezi te venk lanmò. Jezi di: “Mwen se moun ki vivan an, e mwen te mouri; e, gade, mwen vivan pou tout tan ”(Revelasyon 1:18). Lè Jezi leve, Li konkeri lanmò pou tout tan. Paske Jezi leve, tout moun ki mete konfyans nan li gen lavi etènèl. Bib la di, “ [Kò...] koriptib sa a dwe mete sou enkoripsyon, e mòtèl sa a dwe mete sou imòtalite” (1 Korentyen 15:53). Alò, tout kretyen yo pral di, “lanmò anglouti nan viktwa” (1 Korentyen 15:54).

Li te tout pou ou. Ki sa ou pral fè sou sijè sa a? Pitit Gason Bondye a te mouri pou ou ka jwenn padon pou peche ou. Li leve ankò pou ba ou lavi etènèl. Li te fè li paske li renmen ou. Pa gen pi gwo lanmou pase lanmou Jezi. Kisa ou pral fè? Èske w ap rete lwen? Èske w pral pase? Èske w ap kenbe fèm nan peche ou ak lavi egoyis ou a? Èske w ap kite l ale ak yon kèk mo? Oswa èske w ap fè li konfyans? Bib la di, “Kwè nan Seyè Jezi Kris la, epi ou pral sove” (Travay 16:31). Gen sèlman de bagay ou ka fè. Ou ka vire do w, oswa ou ka fè li konfyans. Kisa ou pral fè? Mwen priye ou pral mete konfyans nan li. Si ou ta renmen pale avèk nou sou konfyans nan Jezi, tanpri vini devan nan chanm lan kounye a. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.


CHEMA DE

KÒMAN ECHAPE LANFÈ AN DE VÈSÈ!!!

HOW TO KEEP OUT OF HELL IN TWO VERSES!

pa Doktè Christopher L. Cagan

“Kris la te mouri pou peche nou yo daprè ekriti yo; Epi li te antere, e li te leve twazyèm jou a selon ekriti yo”
     (I Korentyen 15:3, 4).

(I Korentyen 15:1)

I.    Premyèman, mo “Kris la,” Mak 1:1; Matye 16:16; 3:17; Jan 1:3, 1.

II.   Dezyèmman, mo“li te mouri pou peche nou yo,” Ebre 9:27; Amòs 4:12;
I Pyè 2:24; 3:18; Ezayi 53:5, 6; Ezayi 59:2; Ebre 4:15; I Jan 1:7;
Travay 4:12.

III.  Twazyèmman, mo “daprè ekriti yo,” Ezayi 53:5, 10; Travay 2:23;
Revelasyon 13:8.

IV.  Katryèmman, mo “hli te antere,” Matye 12:40.

V.   Senkyèmman, mo “li te resisite ankò twazyèm jou daprè ekriti yo,”
I Korentyen 15:5, 6; Jan 20:27; Travay 1:9; Sòm 16:10; Matye 16:21;
I Korentyen 15:17; Women 1:4; Revelasyon 1:18; I Korentyen 15:53, 54;
Travay 16:31.