Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
APÈL LA POU VIN YON DISIP

THE CALL TO DISCIPLESHIP
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Nan Aswè Jou Senyè a, 1er jiyè 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 1, 2018

“Epi li di yo tout: Si yon moun vle mache dèyè m, se pou li bliye tèt li. Se pou li chaje kwa l dou zepòl li chak jou, epi swiv mwen. Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, l a sove li” (Lik 9:23-24).


A ki moun Kris te di sa? Li te di l a 12 Disip yo isi a. Men Li te di l a tout pèp la nan pasaj paralèl la nan Mak 8:34,

“Lè sa a Jezi rele foul moun yo ansanm avèk disip li yo, li di yo konsa: Si yon moun vle mache dèyè m, se pou l bliye tèt li, se pou l chaje kwa l sou zepòl li epi swiv mwen” (Mak 8:34).

Se konsa, li klè ke Jezi te di sa a anpil a disip li yo ta dwe disip potansyèl li yo - ki gen ladan douz disip yo. Pou yon disip Jezi, nou tout dwe renonse tèt nou, pran kwa nou, epi suiv Li. Si ou pa fè sa, ou pa ka yon kretyen reyèl - se sèlman yon fèb nouvo-evanjelik, yon kretyen nan non sèlman! Jezi di, "Èske ou vle pou mwen disip mwen? Lè sa a, ou dwe renonse tèt ou, epi pran kwa ou, epi swiv mwen. "

Kisa k ap pase si ou refize fè sa? Pasaj la fè li klè. Li vèsè 24 la,

“Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, l a sove li”
     (Lik 9:24).

Gen de kalite moun ki vini na legliz nou an. Mwen rele yo “moun ki pran yo” ak “donatè yo.” “Moun ki pran yo” se moun ki vini pou “jwenn” yon bagay nan legliz la. “Donatè yo” se moun ki bay tèt yo pou vin disip Kris la. Ou te ka ranpli yon santèn chèz ak moun ki egoyis. Kisa l ta fè? Li ta touye legliz sa a pou gen yon santèn moun tankou sa! Yo pa menm vini nan sèvis dimanch swa a! Yo se evanjelik “k ap pran yo.” Epi moun ki pran ak pran sèlman vòlè legiz la – yo pa janm ede yon legliz. Yo pa janm vin disip Kris la! Yo ruine yon legliz! Èske ou pa oze mennen moun egoyis konsa! “Mwens pi bon pase plis.”

“Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, l a sove li”
      (Luke 9:24).

Yon moun di: “Gen twòp pou bay – twòp pou pèdi.” Se konsa, li pèdi tout bagay konsa, li ale nan lanfè! Pou fè Jezi konfyans, ou pa ka mete konfyans nan lòt bagay. Si ou fè tout konfyans eksepte Jezi Kris, ou pral pèdi tout bagay!

“Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, l a sove li”
      (Lik 9:24).

Lè m te gen disèt tan mwen te “abandone nan predikasyon.” Mwen renmen tèm demode sa a, “abandone nan predikasyon.” Mwen pa tande l ankò. Men, se kòm vre kounye a ke jamè. Yon predikatè reyèl dwe “abandone” pou preche. Li konnen li pa fasil. Li konnen li pa pral fè anpil lajan. Li konnen li pa pral gen aplodisman nan mond lan. Li konnen yon ti kras nan dite ak soufrans ke li pral sibi. Meyè predikatè yo konnen bagay sa yo. Yo konnen tou ke yo dwe pase anpil ane lekòl – pou jwenn yon travay ki pa peye anpil – yon travay ke mond pèdi a panse se initil – yon travay ki pral lakòz yo ridikilize l epi goumen kont pifò moun ki nan mond lan.

Mwen te konnen anpil nan bagay sa yo yon ti tan aprè mwen te gen 17 an. Li te pran m uit ane pou m te gen diplòm etid kolejyal mwen lannwit (travay uit èdtan pa jou epi ale nan kolèj nan mitan lannwit). Mwen te travay 16 èdtan nan yon jounen, sèt jou nan yon semèn, pou peye etid mwen yo nan inivèsite lannwit. Mwen ta dwe pran twa ane an plis, nan yon semèn ke m te rayi, pou gen yon metriz. Li te pran m karant ane an plis pou gen yon legliz tankou sa a. Èske mwen te refere tout sa? Oh, wi! Pa gen kesyon sou li!

Poukisa mwen te ale nan li? Mwen te abandone pou preche. Se te tankou senp ke sa. Èske mwen ta fè l ankò si mwen te gen 17 an? Oh, wi! Absoliman! Pa gen okenn kesyon sou li! Mwen te jwenn ke gen yon gwo satisfaksyon – pou se yon predikatè Bondye nan tan apostazi a! Si mwen te gen chwa nan nenpòt lòt travay nan tout mond lan – sòti nan Prezidan Etazini yo a yon aktè ki gen prim Akademi an, mwen ta chwazi san ezite pou pastè legliz sa a. Epi Bondye konnen mwen di ou verite a! Pitit gason m Robert tou!

Gade gwo kretyen ki rete yo, lè legliz nou an t ap efondre a. Yo te sove legliz sa a. Nou rele yo “trant-nèf yo.” Tout zanmi yo kite. Yo te pèdi chak nan zanmi yo – nan divizyon legliz la! Ou panse ke se fasil? Yo te travay pi difisil pase nenpòt lòt kretyen mwen konnen – ki gen ladan tout jèn. Yo te bay dè milye ak dè milye de dola – plis pase epi pi wo ke dim lan.Yo te vini nan tout reyinyon epi yo te travay ankò epi ankò nan nwit lan – pou sove legliz sa a. Anpil nan yo te gen pwòp piti yo ki detounen epi retounen nan lemond. Yo te soufri gwo pèt pou sove legliz sa a pou Jezi.

Mande yo si yo regrèt bay tout pou Jezi! Mande yo! Mande yo! Anpil nan yo te sakaje lavi yo pou konsève pou sove legliz sa a pou Jezikri. Mande yo si yo te fè yon erè. Mande yo si yo ta fè l ankò. Ale pi devan mande yo!

Mande Madan Prudhomme. Li te pèdi yon ka yak yon pisin. Li te pran l. Li te rele l tout lannwit lan. Li te santi tankou li te nan lanfè. Li te sakaje lavi l! Ou konnen ki moun li te ye. Èske Mesye Prudhomme fè yon erè? Èske li regret pèdi tout bagay? Èske li retounen nan lapenn paske li refize tèt li e li pran kwa li pou suiv Jezi? Non, li pa fè sa! Mwen pa t di l mwen te pral di sa. Mwen pa t bezwen di l. Li konnen, fon nan nanm li, ke “nenpòt moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, menm bagay la tou va sove li” (Lik 9:24). Mande Madan Salazar! Ale pi devan, mande l. Mari li mouri. Pitit li yo ale. Mande li si li te pran kwa li epi li swiv Jezi. Mwen pa t mande l si mwen te kapab di sa. Mwen pa t bezwen mande l. Mwen konnen li. Mwen konnen li ta fè menm bagay la tou ankò. Li konnen ke “nenpòt moun va pèdi lavi l poutèt mwen, menm bagay la va sove l tou.” Mande Madan Hymers. Li pa t gen anyen lè l marye avè m! Nou pa t gen anyen. Nou te abite nan yon sèl chanm apatman.Nou pa t gen mèb. Nou pa t gen televizyon. Nou te chita sou planche a epi gade yon perich nan yon kalòj ke yon moun te ban nou. Mwen te gen yon salè trè piti. Tout moun te atake nou. Li te dwe sipòte nou – ak pifò nan tan an mwen te dechire anndan pa laterè de yon legliz divize aprè lòt la. Pa gen jenn fi ki ta dwe pase paske ti madanm mwen an te travèse pou gen gwo legliz la nou gen aswè a. Mande li si li te fè yon erè. Mande li si li ta fè l ankò. Mwen pa t mande l si m ta ka di sa. Mwen pa t bezwen mande li! Mwen konnen li ta fè l ankò pou Jezi! Mande Mesye Lee. Paran li yo te vire kont li pou tout tan paske li te pran kwa l pou swiv Jezi. Mande l si l te fè nan takinen lavi l pou swiv Jezi. Mwen konnen li ta fè l ankò, san bougonnen oswa plenyen. Mande Mesye Matsusaka. Li te kapab ale nan fòs polis la. Yo te vle l. Men, li ta gen yon orè ki ta fè li enposib pou l ede legliz sa a. Mwen sonje lè li te kite yon bon travay nan fòs polis la pou ede nou sove legliz sa a. Mwen sonje kijan li te pran kwa l epi te refize tèt li pou vin youn nan “trant-nèf la.” Bondye beni ou, chè frè! Mwen pa pral janm bliye sa ou te fè – e Bondye non plis! Jan Samuel Cagan te sove pa egzanp ou a. Ou te bay anpil, men ou te gen pastè a k ap vini nan legliz nou an. Men, lè Kris la retounen ou pral konnen lajwa pou vin yon “donatè,” e non pa yon “moun k ap pran!” Ou pral renye avèk Kris nan Wayòm Li an pou tout tan! Jim Elliot te mouri kòm yon martir, ap eseye pote Levanjil la nan yon tribi payen. Epi se te Jim Elliot ki te di,

.

“Li pa gen okenn moun fou ki bay sa li pa ka kenbe pou jwenn sa li pa ka pèdi.”

Amèn.

Yon jèn gason nan legliz nou an te di Doktè Cagan, “mwen se yon pwofesyonèl kounye a. Mwen pa ka fè plis pase de zèdtan siplemantè nan legliz la.” Doktè Cagan te di, “E Doktè Chan? Li se yon doktè. Li se yon pwofesyonèl! Li fè anpil èdtan nan travay legliz la – ak lòt èdtan inonbrab nan fè evanjelizayon nan kolèj yo, byen odela sa ke nenpòt lòt moun fè.” Wi, gade Doktè Chan! Li konnen ke Jezi te gen rezon – “Si yon moun ap vini aprè mwen, se pou l refize tèt li, e pran kwa li chak jou, epi swiv mwen” (Luke 9:23). Alò, gade Doktè Cagan. Yo ofri l yon travay trè byen peye avèk sekirite ak gwo avantaj – pa yon fwa, men kat fwa. Li te ranvèse tout. Poukisa? Paske ke lit e dwe kite Los Angeles epi demenaje pou Nouyòk, oswa Washington, D.C. Li te redui tout – dè santèn de milye de dola – pou rete nan legliz sa a epi sove li de ruin nan legliz divize a. Èske li te yon moun fou? Koute Jim Elliott, ki te bay lavi l pou Kris la kòm yon martir. Ekri sa li te di nan devan Bib ou a.

“Li pa gen okenn moun fou ki bay sa li pa ka kenbe pou jwenn sa li pa ka pèdi.”
      (Jim Elliot, martir pou Kris la)

Mwen te kapab kontinye ankò epi ankò, e mansyone pote kwa a ak abnegasyon an nan chak nan “trant-nèf la” – Mesye Song, Mesye Mencia, Mesye Griffith – ki te trennen nan legliz la ak yon tib pandye sòti nan kàl aprè operasyon kansè a. Mwen ka wè l ak yon figi blan ak swè kouri desann nan fwon li, kenbe akwoche sou estrad la pou evite etoudisman – chante

Mwen ta pito gen Jezi pase lajan oswa lò,
   Mwen ta pito genyen li pase gen richès inonbrab;
Mwen ta pito gen Jezi pase anyen
   Mond sa a afekte jodi a.

Èske Mesye Griffith se te yon moun fou?

“Li pa gen okenn moun fou ki bay sa li pa ka kenbe pou jwenn sa li pa ka pèdi.”

Mwen te kapab kontinye epi site non chak fanm yo, ak chak gason yo nan “trant-nèf la” – ki te renonse a pwòp tèt yo epi te pran kwa yo chak jou pou swiv Jezikri, epi fè yon legliz vivan pou Senyè Jezi Kris la.

Lè nou boule ipotèk sou batiman sa a, mwen te di ou jèn yo sispann epi reflechi. Nou pral byento ale. Ki moun pral pran plas Madan Roop sou òg la? Ki moun pral pran plas Madan Roop la veye pòt la? Ki moun nan mitan nou ki ap pran plas la, jou aprè jou epi lannwit aprè lannwit – ki moun pami nou pral refize tèt yo epi pran plas Richard ak Ronald Blandin lan? Ki moun ki pral pèdi lavi l, è aprè è, jou aprè jou, ki pa gen okenn rekonpans sou latè, yo pran plas yo lè yo ale? – kòm tout nan nou nan“trant-nèf” la pral byento ale – byen lwen pi bonè pase jèn moun jamè panse. Ki moun ki pral ranplase Madan Cook nan kwizin lan? Ki moun ki pral ranplase Willie Dixon? Ou manje manje yo. Men, mwen pa ka panse de youn nan nou ki ta ka ranplase ke moun m renmen anpil la fin vye granmoun! Ou menm konnen sa li fè? Èske li se yon moun fou pou pase jounen l yo ak plizyè nwit pa semèn pou ban nou manje? Èske li se yon moun fou?

“Li pa gen okenn moun fou ki bay sa li pa ka kenbe pou jwenn sa li pa ka pèdi.”

Ki moun ki nan mitan nou jèn yo ap sakrifye tout bagay pou fè legliz sa a ale an fòs pou yon lòt trant oswa karant ane? Doktè Cagan yo pral ale. Ki moun ki pral ranplase l? Doktè Chan pral ale. Ki moun ki pral pran plas li a? Pifò nan nou pa t kapab ranplase Mesye Dixon oswa Rick ak Ron Blandin! Ou panse yo pa enpòtan, men ou pa ka ranplase yo! Sa pral pran sakrifis pou tèt li. Li pral pran kwa yo pote a. Jezi te di,

“Epi li di yo tout: Si yon moun vle mache dèyè m, se pou li bliye tèt li. Se pou li chaje kwa l dou zepòl li chak jou, epi swiv mwen. Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, l a sove li.” (Lik 9:23-24).

Lè Bondye te rele Doktè Cagan li li Tòtire pou Kris la pa Pastè Wurmbrand. Li te natirèl pou li pou renmen Paastè Wurmbrand paske li te yon jwif tankou Pastè Wurmbrand. E lè li li “Tòtire pou Kris la,” Doktè Cagan te panse li ta renmen jwenn yon legliz ak menm valè sakrifisyèl yo anseye pa Wurmbrand. Doktè Cagan te wè mwen ap preche nan lari a tou UCLA. Li te wè moun t ap rele sou mwen epi voye bagay yo sou mwen. Doktè Cagan te panse, “Se nonm sa a mwen ta renmen tande preche.” Se konsa, li te jwenn kote legliz nou an te ye e li te vini. Lòt nwit lan Doktè Cagan te di m ke li te tande m di, “Ou pral boule pou kèk bagay. Poukisa nou pa boule pou Kris la?”

Doktè Cagan te jis yon jèn gason lè sa a, nan ventèn li yo. Ala yon panse pou yon jèn gason! “Ou pral boule pou kèk bagay.” Natirèlman! Tout moun “boule” pi bonè oswa pita! Cheve w yo kòmanse ap tonbe. Liy vini nan figi ou. Lavi pi bon an se difisil. Bagay pwoche ou konnen ou ap fin vye granmoun. Lè sa a, ou boule epi ou mouri. “Ou pral boule pou kèk bagay.” Wi, tout bon, sa pral rive nou tou. Ou pral boule!

Men, alò yon panse ankò pi pwofon – “Poukisa nou pa boule pou Kris?” Tout gwo Kretyen yo atravè tan pase yo te panse bagay konsa – “Ou pral boule pou kèk bagay. Poukisa ou pa boule pou Kris la?” Mwen pa konnen kijan ou ka li sou Henry Martyn (1781-1812) epi pa vle “boule” jan li te fè nan laj 31 ane. Mwen pa konnen kijan ou kapab li lavi Robert Moey (1813-1843) epi pa vle “boule” pou Kris la jan li te fè nan laj 29 an. Gen kèk nan nou ki pè pou li sou yo ke ou pa pral menm gade sou Wikipedia.Èske ou pè yo ka enfliyanse ou? Kote moun tankou Henry Martyn ak Robert McCheyne? Kote jèn fanm tankou Gladys Aylward? Nou pa janm ka yon legliz ki enspire jèn moun pou yo disip, sof si ou vin yon disip pou montre yo chemen an!

Pwòp Madan Cook nou an te tonbe amoure ak yon nonm fin vye granmoun ki te mouri ven an anvan li te fèt. Li te fèt nan yon fanmi trè rich epi li te eritye tout lajan an. Li te tou yon atlèt mondyal pi popilè. Alò li te vin yon disip Jezi. Li te bay tout lajan li avèk atansyon epi trè delibereman. Answit, li te ale an Chin kòm yon misyonè, nan enteryè a. Pandan kat ane li te rete lwen madanm li ak pitit li pa apèl pou preche payen yo. Pita li te ale nan nan kè Afrik la menm, e li te louvri yon nouvo chan misyon. Li te mouri anfen, lwen anndan Afrik la. Karyè li ak fòtin li te disparèt – pou Kris la. Lakay li ak fanmi li te ale tou. Toupre fen lavi li, nonm sa a fin vye granmoun mèveye te di: “Mwen pa konnen nan nenpòt lòt bagay ke mwen ka ofri sèvis ofrann bèt bay Seyè Jezi Kris la.” Madan Cook te tonbe nan lanmou avèk nonm ki fin vye granmoun lan ki te mouri ven ane anvan li te fèt. E m te kontan ke li te fè l. Si li pa t renmen l, li pa te enfliyanse pa li li ta yon lòt fanm blanch egoyis, laj mwayen, leve chen san pi nan vale San Fernando. Men, paske li te enflyanse pa C. T. Studd li pase dè santèn èdtan manje epi pran swen jèn moun, isit la nan kè Los Angeles. Kèk ane de sa, Madanm Cook te fè yon ti plak pou mwen ak mo ewo l la, Charles stud, nan sijè sa a. Mwen gade li chak jou nan etid mwen an. Li di,

“Sèlman yon sèl lavi,
   Ki pral byento pase;
Sèlman sa k fèt pou Kris la pral dire.”
      - C. T. Studd.

Epi Jezi di nou tout,

“Epi li di yo tout: Si yon moun vle mache dèyè m, se pou li bliye tèt li. Se pou li chaje kwa l dou zepòl li chak jou, epi swiv mwen. Paske, moun ki ta vle sove lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen, l a sove li.” (Lik 9:23-24).

Nou dwe gen yon legliz ki plen jèn disip Kris la si nou vle sove kèk jèn moun epi fòme yo tou pou yo vin disip Jezi! Tanpri kanpe epi chante kantik nimewo 2 a, “Plis Lanmou pou Ou.”

Plis lanmou pou Ou, O Kris, Plis lanmou pou Ou!
   Koute lapriyè mwen fè sou jenou pliye;
Sa a se lapriyè serye mwen: Plis renmen, O Kris, pou ou,
   Plis lanmou pou Ou, Plis lanmou pou Ou!

Yon fwa lafwa sou latè mwen te dezire, mwen te chèche lapè ak repo;
   Kounye a, ou sèl, mwen chèche, bay sa ki pi bon;
Tout lapriyè mwen yo pral: Plis lanmou, O Kris, pou ou,
   Plis lanmou pou Ou, Plis lanbou pou Ou!

Alò dènye souf mwen chichote lwanj ou;
   Sa a se kriye adye kè m va leve;
Sa a se toujou pral lapriyè l: Plis lanmou, O Kris, pou ou,
   Plis lanmou pou ou, Plis lanmou pou Ou!
(“Plis lanmou pou Ou” pa Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Plis Lanmou Pou Ou” (pa Elizabeth P. Prentiss, 1818-1878).