Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TRAYIZON AK ARESTASYON KRIS LA

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Nan Aswè Jou Senyè a, 25 Fevriye 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 25, 2018

“Ou pa konnen mwen ta ka rele Papa m vin ede mwen. Menm lè a, li ta voye depase douz lame zanj ban mwen?”
     (Matye 26:53).


Lè Jezi te lapriyè twazyèm fwa nan Jetsemani an, Li te vin jwenn Disip yo ki t ap dòmi e li te di,

“Leve non, ann ale: Men moun k ap trayi m lan ap vini” (Matye 26:46).

Alò, nan fè nwa a, yon gwo foul moun plis pase 300 solda te apwoche,

“…li te gen yon kolonn sòlda ansanm ak kèk gad avè li. Se chef prèt yo ak farizyen yo, [ki te vini] avè l. Yo tout te gen zam, yo te pote fanal ak gwo chandèl tou limen.” (Jan 18:3).

Jida te mennen yo la paske li

“konnen ki kote sa a tou paske Jezi te konn vin la anpil fwa ak disip li yo” (Jan 18:2).

Jida te pwoche bò Jezi e li te bo li, li montre sòlda yo ki moun Jezi te ye. Li te trayi Kris la avèk yon bo.

Jezi te di sòlda yo, “Ki moun ou ap chèche?” Yo te di, “Jezi de Nazarèt.” Jezi te di, “Se mwen menm wi.” Yo te sekwe “e te tonbe atè a ” lè Li te di sa. Sa te montre pouvwa Li kòm Pitit Gason Bondye a. Alò Jezi te di, “Mwen pa deja di nou se mwen menm: si se mwen n ap chèche, kite lòt mesye sa yo al fè wout yo” (Jan 18:8).

Nan moman sa a Pyè te leve, rale nepe l, li te mete l an aksyon. Li frape nepe l nan fènwa a, li koupe zòrèy dwat domestik granprèt la.

Jesus “te manyen zòrèy li, e li te geri li” (Lik 22:51). Answit Jezi te pale ak Pyè.

“Mete nepe ou nan fouwo l, paske tout moun ki sèvi ak nepe, se nepe k ap touye yo tou. Ou pa konnen mwen ta ka rele Papa m vin ede mwen. Menm lè a, li ta voye depase douz lame zanj ban mwen.?” (Matye 26:52-53).

Mwen trase de leson ki senp nan tèks sa a.

I. Premyèman, Kris la te ka rele dè milye zanj pou sove Li.

Yon lejyon Womèn te konpoze de 6,000 solda. Jezi te di ke Li ta ka rele Bondye Papa a, e Li ta voye douz lejyon zanj nan moman sa a. S’il te vle sove l nan men solda sa yo, Li ta ka fè apèl a Bondye, e 72,000 zanj te disponib. Doktè Jan Gill fè remake ke “yon sèl zanj te touye nan yon nwit yon san katreven senk mil moun (185.000), 2 Wa 19:35. Se poutèt sa, si Kris la te gen enklinezon pou sove de danje aktyèl la, li pa t bezwen epe Pyè a” (Doktè. Jan Gill, Yon Ekspozisyon de Nouvo Testaman an, The Baptist Standard Bearer, reenpresyon1989, volim I, p. 340).

Pawòl Kris yo ak aksyon Kris yo montre ke li te metrize pafètman tout sitiyasyon an. Lè l te di:-Se mwen menm, sòlda yo tonbe atè a anba pouvwa Bondye. Lè Pyè koupe zòrèy Malkis la, gran sèvitè prèt la, Kris la avèk amou te manyen blesi a e li te geri l. Epi, kounye a Kris la di Pyè avèk kalm ke Bondye ta ka delivre l pa pouvwa dè milye zanj pwisan si li te lapriyè pou yon tèl delivrans. Men, li pa t priye pou l te delivre.

Yo te mare men Jezi nan jaden an kote l te al priye a,
Yo mennen l nan lari yo an wont.
Yo te krache sou Sovè a, si pi e lib de peche,
Yo te di, “Krisifye Li; se pou blame Li.”
Li ta ka rele di mil zanj
Pou detwi mond lan e libere li.
Li ta ka rele di mil zanj,
Men Li te mouri sèl, pou ou ak mwen.
   (“Di Mil Zanj” pa Ray Overholt, 1959).

II. Dezyèmman, Kris la te ale sou Kwa a volontèman.

Nou pa dwe janm panse ke Kris la te arete nan jaden an pa sipriz. Li te konnen sa t ap vini lontan anvan Li te arete lannwit sa a.

Jou anvan li te pran disip yo nan Jerizalèm, Li te di yo sa ki ta rive. Lik ekri sa Jezi te di nan moman sa a, jou anvan arestasyon li a,

“Tande, men n ap monte Jerizalèm, kote tout sa pwofèt yo te ekri sou Moun Bondye voye nan lachè a pral rive. Yo pral lage l nan men moun lòt nasyon yo, y a pase l nan rizib, y a joure l, y a krache sou Li. Aprè sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmò.” (Lik18:31-33).

Sa montre ke li te konnen egzakteman sa ki ta rive l lè yo te rive lavil Jerizalèm. Men, li te ale de tout fason. Li te ale nan soufrans li ak krisifiksyon li volontèman.

De fwa Jezi te di ke li te vini pou lè sa a, ak objektif sa a. Li te di disip yo,

“Men kounye a, kè m boulvèse. Mwen pa konn sa pou m di: Papa, delivre m anba sa ki pral rive kounye a. Men, se pou sa menm mwen vini, pou m pase soufrans sa a” (Jan 12:27).

Yon lòt fwa, li te kanpe devan gouvènè women an, Pons Pilat, li te di,“Mwen fèt pou m di verite a jan l ye a. Wi, se pou sa menm mwen vin sou latè” (Jan 18:37).

Kris la te ale volontèman avèk sòlda yo nan kwa a paske li te konnen ke li te fèt pou rezon sa a - mouri sou kwa a pou peye penalite a pou peche lòm. Arestasyon li pa te gen okenn aksidan oswa erè. Li te konnen ke sa te pral vini nan tout lavi li. “Men, se pou sa menm mwen vini, pou m pase soufrans sa a” (Jan 12:27).“Wi, se pou sa menm mwen vin sou latè” (Jan 18:37).

Kris la ale volontèman avèk sòlda yo, pou fè fas ak flajelasyon an ak krisifiksyon an, sòti nan obeyisans plan Bondye a pou lavi li. Kris la

“Okontrè, se li menm pou tèt pa l ki chwazi mete sa sou kote. Li te pito tounen yon domestik. Li pran fòm yon moun, Li vin tankou tout moun. Li rabese tèt li. Tankou yon moun, li soumèt devan Bondye. Li obeyi Bondye jouk li aksepte mouri, wi jouk li aksepte mouri sou kwa a.” (Filipyen 2:7-8).

“Atout li te Pitit Bondye, li vin konnen sa yo rele yon moun obeyisan, avèk tout soufrans li soufri yo. Lè li fin bon nèt, li tounen yon delivrans pou tout moun ki obeyi l, yon delivrans k ap delivre yo pou tout tan” (Ebre 5:8-9).

Lè sòlda yo te arete l nan Jaden Jetsemani an, li te ale avèk yo tou dousman epi san okenn pwotestasyon, sòti nan obeyisans Bondye Papa l la.

“Yo te maltrete l, men li menm se bese li te bese tèt li ase. Tankou yon ti mouton y ap mennen labatwa, li pa t janm louvri bouch li di krik . Wi, tankou yon manman mouton ki pa di krik pandan y apt aye lenn sou do l, li pa t janm louvri bouch li di anyen” (Ezayi 53:7).

Sou tèt presye Li yo te mete yon kouwòn pikan,
Yo ri, yo di: Gade, men Wa a.
Yo bat li byen bat, yo te modi l
Aprè sa, yo te moke non L ki sen..
Tou sèl li te soufri tout bagay.
Li ta ka rele di mil zanj yo,
Pou detwi lemonn epi libere l.

Kris la te ale nan agoni sou lakwa volontèman, pa obeyisans sòti nan Bondye. “Yo mennen l tankou yon ti mouton y ap mennen labatwa” (Ezayi 53:7).

Reflechi sou sa ki ta rive nou si Kris la pa t ale ak sòlda yo “tankou yon ti mouton nan labatwa” nwit sa a. E si li te rele òd zanj sa yo e li te chape lakwa a? Kisa ki ta rive ou ak mwen?

Premyèman, nou pa t ap gen okenn moun ki pou peye pa pwokirasyon pri a pou peche nou yo sou kwa a. Nou pa ta gen okenn ranplasan, pa gen moun ki mouri nan plas nou pou peche. Ki ta kite nou nan yon kondisyon vrèman tèrib. Nou ta dwe peye pou pwòp peche nou nan zantray fènwa nan lanfè pou tout letènite.

Dezyèmman, si Kris la pa t ale ak sòlda sa yo “tankou yon ti mouton nan labatwa,” nou pa t ap gen okenn medyatè ant nou ak yon Bondye Sen e jis. Nou ta dwe fè fas ak Bondye nan Jijman dènye a ki pa gen moun ki pou entèsede pou nou bay Bondye,

“Se yon sèl Bondye a ki genyen. Se yon sèl moun tou ki mete lèzòm dakò ak Bondye ankò, se Jezi, Kris” (I Timote 2:5).

Si Kris pa t ale ak sòlda yo nan Lakwa a lè yo te arete l la, nou pa ta gen okenn medyatè. Sa a refere a yon moun ki entèvni ant de pati yo rezoud yon konfli. Jezikri se sèl medyatè ki ka restore lapè ant Bondye ak pechè yo. Se sèl Bondye Pitit la ki ka mete Bondye Papa a ak lòm pechè ansanm. Si Jezi pa t ale avèk sòlda yo nan krisifiksyon li a, nou pa ta gen okenn moun ki mennen nou nan yon relasyon lapè ak yon Bondye Sen.

Twazyèmman, si Kris la pa t ale ak sòlda sa yo “tankou yon ti mouton nan labatwanou pa ta kapab antre nan lavi etènèl. Pi bon vèsè nan Bib la di,

“Paske, Bondye si tèlman renmen lèzòm li bay sèl Pitit li pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan Li p ap pèdi lavi yo. Okontrè y a gen lavi ki p ap janm fini an.” (Jan 3:16).

Si Kris pa t ale ak sòlda yo lè yo te arete l la, Jan 3:16 pa t ap vre, epi ou pa ta gen okenn espwa pou jwenn lavi etènèl.

Katriyèmman, si Kris la pa t ale ak sòlda sa yo, “tankou yon ti mouton nan labatwa,” san Li koule sou kwa a jou k ap vini an pa ta disponib pou ou - pou netwaye ou anba peche ou. Si li te dezobeyi Bondye, epi chape sòti nan Lakwa a, ou pa ta gen san krisifiksyon an pou lave peche ou yo. Men, Kris la te ale avèk yo nan nwit sa a, pou kloure sou kwa pou peche nou yo. Epi kounyeya apot Pòl te kapab avèk fòs konviksyon di,

“Se li menm Jezikri. Bondye te ofri tankou bet pou touye. Li bay san li pou tout moun ki mete konfyans yo nan li” (Women 3:24-25).

Gen yon sous plen ak san
   Sòti nan venn Emanyèl;
Ak pechè yo, plonje anba inondasyon sa a,
   Pèdi tout tach kilpabilite yo.
("Gen yon sous dlo" pa William Cowper, 1731-1800).

Èske w pral mete konfyans nan Kris la? L ap peye pri a pou peche ou yo. Li pral vin medyatè ou a, mete ou nan favè Bondye. Ou pral gen lavi etènèl. Tout peche ou yo pral efase nan achiv Bondye a, lave etènèlman pa San Presye Kris la.

Mwen kontan konsa Jezi te obeyi Bondye Papa a e li te ale avèk sòlda yo lannwit yo te arete l nan Jaden an. Si li pa t ale avèk yo nan imilyasyon li, soufrans li yo ak lakwa a, mwen pa t kapab ofri okenn nan bagay presye sa yo.

Pou foul la ki t ap rele byen fò ki te sede la, Li pa t kriye pitye.
Kwa wont lan Li te pran poukont Li.
Lè li t ap rele byen fò: li fini,
Li te bay tèt li pou mouri;
Plan mèveye sali a te fèt..
Li ta ka rele di mil zanj
Pou detwi mond lan e libere li.
Li ta ka rele di mil zanj,
Men Li te mouri sèl, pou ou ak mwen.

Epi kounyeya, mwen mande w li, èske w ap fè ti mouton Bondye a konfyans ki pran peche mond lan? Ou te reziste l si lontan. Ou te fè kè ou di kont Sovè a anpil fwa. Aswè a, ou pral sede ak li?

Oh, pa fè tankou sòlda mechan sa yo ki t ap pase l nan rizib! Pa fè tankou gran prèt ki gen lògèy ak tèt chaje sa a ki te rejte l, ak farizyen yo ki krache nan figi l, li refize mete konfyans nan li! Mwen mande ou pou ou pa tankou yo ankò! Ou te tankou yo lontan ase, plis pase lontan ase! Bay Jezi kè ou nan yon lafwa senp. Èske w ap fè Jezi konfyans,“ti Mouton Bondye a k ap wete peche moun sou tout latè”? (Jan 1:29).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith: (“Di Mil Zanj” pa Ray Overholt, 1959).


CHEMA DE

TRAYIZON AK ARESTASYON KRIS LA

THE BETRAYAL AND ARREST OF CHRIST

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Ou pa konnen mwen ta ka rele Papa m vin ede mwen. Menm lè a, li ta voye depase douz lame zanj ban mwen?”
    (Matye 26:53).

(Matye 26:46; Jan 18:3, 2, 8; Lik 22:51)

I.   Premyèman, Kris la te ka rele dè milye zanj pou sove L.,
II Wa 19:35.

II.  Dezyèmman, Kris la te ale sou Kwa a volontèman,
Lik 18:31-33; Jan 12:27; 18:37; Filipyen 2:7-8; Ebre 5:8-9;
Ezayi 53:7; I Timote 2:5; Jan 3:16; Women 3:24-25;
Jan 1:29.