Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUTHER SOU PECHE ORIJINÈL AK GERIZON LI

(YON MESAJ KI TE PRECHE NAN 500 AN ANIVÈSÈ REFÒM PWOTESTAN AN)
LUTHER ON ORIGINAL SIN AND ITS CURE
(A SERMON PREACHED ON THE 500th ANNIVERSARY OF THE PROTESTANT REFORMATION)
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Aswè Jou Senyè a, 29 Oktòb, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 29, 2017

“Se nan kè lèzòm, move lide sòti, adiltè, fònikasyon, touye moun, vòl, konvwatiz, mechanste, twonpri, lasivite, li ba ou gwo je, pale moun mal, li fè ou gen lògèy, li rann ou fou: Tout move bagay sa yo, se nan kè moun sa sòti” (Mak 7:21-23).


Farizyen yo te jwenn fòt ak Jezi paske disip li yo pa t lave men yo anvan yo te manje. Lè yo wè disip yo manje san yo pa lave seremonyezman men yo, yo te di yo te defile. Men Jezi te di sa nou manje pa ka souye nou. Li te di ke moun yo souye pa sa ki nan kè yo. “Bagay sa yo, se nan kè moun yo sòti” (Mak 7:23). Se nan kè lèzòm, se anndan li tout move lide sòti” (Mak 7:21).

De yon kote a yon lòt Bib la ansenye nou ke kè nou yo move. Bib la di, “kè a...dezespereman mechan: Ki moun ki ka konnen li?” (Jeremi 17:9). Bib la di, “N ap toujou fè vye lide ki nan move kè li a” (Jeremi 18:12). Bib la di, Kè yo pa t bon” (Sòm 78:37). “Moun fou a di nan kè l, pa gen Bondye” (Sòm 14:1). Doktè Watts, nan youn nan chante l yo te di sa de kè ou.

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè w pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye. –

pwofon anndan move kè ou a. Bib la pale de “yon move kè de enkredilite” (Ebre 3:12).

“Pa gen okenn fòm eksteryè [pagen okenn seremoni eksteryè – tankou li di lapriyè yon pechè] ka fè [ou] pwòp; Lèp la pwofon se anndan li ye” –

Pa vre? Pa vre? Ou konnen li fè sa! Pa gen okenn desizyon oswa priyè ki ka fè ou pwòp. Pa gen anyen ou aprann oswa ou santi ka fè ou pwòp! Epi ou konnen li.“ (Peche) lèp la pwofon ” nan move kè enkredilite ou a! Epi ou konnen li - pa vre?

Si ou onèt ou konnen se vre. Ou te konnen li anvan ou pa t janm komèt yon peche deyò. Ou te fè li pa eksprè. Ou te konnen egzakteman sa ou te fè. Poukisa ou te fè sa si ou te konnen li te mal? Nan eta ou ki pa konvèti ou te renmen fènwa a. Ou te jwi peche a. Ou te kontan fè peche.. Ou te renmen gou li. Ou te renmen li menm si ou te rekonèt li te mal! Se poutèt sa ou rayi m pou di ou verite a sou kè peche ou a. Li kondane ou epi fè ou mizerab tande verite a! “Lèp la pwofon se anndan li ye”! Kè ou sere epi pèvèti! Ou jwi peche olye sa ki bon epi dwat. Lèp la pwofon se anndan move kè enkredilite ou a! Mwen pa t fè sa. Mwen te parafraze Doktè Martyn Lloyd-Jones,yon doktè medikal ki te konnen tout bagay sou yon kè peche tankou pa w la!

Wi, Ou te tande sa anvan. Mwen te parafraze Doktè Lloyd-Jones nan mesaj mwen an sou netwayaj lèp Naaman an. Yon jenn gason kit e di ke li vle sove te presipite aprè pout e tande mesaj sa a. Li pa t vini pale ak Doktè Cagan pou sove. Olye de sa li kouri epi te li kèk nan mesaj Doktè Lloyd-Jones yo pou wèsi Doktè a te di sa!

Wi, vrèman, Dr Lloyd-Jones te di ke, nan mesaj li a "Pwoblèm Fondamantal Lòm lan." Doktè a te di : "Nou te fè li esprè, konnen egzakteman ki sa nou te fè. Poukisa nou te fè sa si nou te konnen li te mal? ... Se pou nou onèt e fè fas ak tèt nou. Sa yo se nati nou yo. Yo renmen fènwa, yo rayi limyè. Yo sere epi pèvèti, yo prefere sa ki mal ke dwat la epi jwi sa ki mal olye ke byen an ... Nou konnen sa ki dwat e byen men nou echwe pou fè li paske nati nou yo se sa ke nou pa renmen li ... se nati ou ke se mal, kè ou, pèsonalite esansyèl ou ak sa ou ye ... peche nou yo pozitif, delibere epi obstine! "Sa yo se mo egzakt - ke mwen te parafraze! (gade Mesaj Evanjelik Doktè Martyn Lloyd-Jones yo nan Aberavon, Banner of Truth/Banyè Laverite a, 2010, pp. 65-77).

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye.”

Moun ki sove isit la nan legliz la te dakò ak parafraz mwen an de Dr Lloyd-Jones. Men, jenn gason an ki pretann ke li vle sove kouri sòti nan oditoryòm sa a. Epi semèn pwochèn li te eseye chèche konnen si Dr Lloyd-Jones reyèlman te di bagay sa yo sou pwòp move kè li a. Poukisa li te fè sa? Paske li, li menm, gen yon kè ki move nan enkredilite! Se poutèt sa! Jenn gason,

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye.”

Pitit gason m, ou pa ka kouri byen lwen li. Dr Lloyd-Jones kwè egzakteman sa m te di sou kè peche ak rebèl ou a! Aprè sa, mwen di ou aswè a, ou p ap janm sove jiskaske ou admèt ou menm epi a Bondye ke kè ou se verite "sere epi pèvèti" menm jan Doktè Lloyd-Jones te di. Paske se te Jezi Li menm ki te di, "se nan kè yon moun, se anndan li tout move lide sòti ... tout move bagay sa yo se nan kè moun sa sòti " move kè enkredilite ou a! (Mak 7:21, 23). "Kè ou mechan anpil" selon Jeremi 17: 9.

Ou pa ka blame paran ou yo. Kèlkeswa nan ki pwen yo te move, yo pa t si move tankou paran mwen yo. Non, ou pa ka blame paran ou yo, kèlkeswa nan ki pwen yo te move! Ou ka sèlman blame tèt ou. Ou te tande m eksplike kè ki mal ou a de doktè a. Ou te tande Doktè a di se te fòt ou, epi ou menm sèl, ke ou gen yon tèl move, kè sere epi pèvèti de enkredilite. Ou menm epi ou menm sèlman te chwazi rejte Jezikri. Ou menm epi ou menm sèl te chwazi bagay pechrès yo ke ou te fè. Pa gen moun ki te fè ou fè yo. Ou te fè yo paske ou te renmen fènwa a. Ou te jwi peche. Ou te kontan fè peche. Ou te renmen gou a nan li! Ou te renmen li menm si ou te konnen trè byen ke li te mal. Lèp peche a ki akable nanm yo ki twouve yo nan pi pwofon move kè enkredilite ou a! Se poutèt sa ou rayi m pou di ou verite a sou kè peche ou a – pa vre?

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè w pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye. –

pwofon anndan kè peche ou a!

Ou pa ka blame anviwònman ou non plis. Aprè Gwo Inondasyon an anviwònman pèvè mond lan anvan inondasyon yo te disparèt. Bondye te di Noe, "Mwen pral detwi yo ak tè a" (Jenèz 6:13). Tout mechan nan mond lan anvan inondasyon yo te ale. Epoutan, touswit aprè inondasyon an, Bondye te di : “Paske panse yo ki nan kè lòm lan move depi nan jenès li” (Jenèz 8:21). Luther te di, “Pa gen lòt moun ki te prezève de Inondasyon an ke sa yo ki te nan lach la.Men, Bondye di ke panse lòm lan move "(Kòmantè Luther a sou Jenèz 8:21). Ou pa gen yon move kè paske ou te aprann pou gen youn de lòt moun. Kè ou te move anpil depi moman sa a ou te vin ansent nan matris la. Luther te di ke yon kè peche" egziste epi vivan a sa yo ki jèn pandan kèk ane, nan ti bebe, non, nan fetis la toujou ap viv nan vant la, menm jan Sòm 51:5 montre ... [peche a nan kè a] pa akeri [pa aprann]; li andòmi nan anbriyon an anpil. "Li pare pou vanje lè a rive!

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye.”

Yon move kè te transmèt a ou sòti nan premye pechè a, Adan. Nou tout pitit li yo. Luther te di, “panse yo ki nan kè lòm lan move depi nan jenès li, sa vle di rezon lòm ... rezon [ou]. [Panse nan kè ou yo] toujou opoze ak lwa [Bondye a], toujou anba peche, toujou anba kòlè [Bondye], epi li pa kapab libere sòti nan gwo mizè sa a pa pwòp pouvwa li yo.” Bib la di,

– Nou tout “pitit kòlè a pa nati” (Efezyen 2:3).

– Nou tout “anba pouvwa peche a” (Women 3:9).

– Nou tout “te mouri nan peche” (Efezyen 2:5).

Poukisa? Paske

– “pa yon sèl moun [Adan] peche te antre nan mond lan” (Women 5:12).

– Se poutèt sa “Nanpwen moun ki gen rezon, non, pa menm yon grenn... Yo youn pa fè sa ki bon, non, pa menm yon sèl” (Women 3:10, 12).

– “Paske panse yo ki nan kè lòm lan move depi nan jenès li” (Jenèz 8:21).

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan [ou] li ye.”

Nou ap selebre anivèsè Martin Luther, ki te goumen kont fo ansèyman nan Legliz Katolik la, nan kòmanse pa kloure katrevenkenz tèz yo nan pòt legliz li a nan Wittenber, Almay, 500 ane de sa Madi sa a. “peche orijinèl” nan kè ou se sant Pwotestan an ak Refòm Batis la. Bib la anseye ke ou gen yon move kè – epi ou pa ka chanje li!

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye.”

“Imajinasyon” sòti nan yon mo Ebre ki vle di panse ou, move kè enkredilite ou a

“Paske panse yo ki nan kè lòm lan move depi nan jenès li” (Jenèz 8:21).

Sa a se vrè ansèyman an nan peche orijinèl nan kè a nan chak moun nan legliz sa a - ki rete non rejenere aswè a! Chak youn nan nou! Luther te di, "Nou kenbe limanite sa a, san Sentespri a ak favè Bondye a, pa kapab fè anyen men peche, ak peche infiniman, ajoute yon transgresyon nan yon lòt ... [epi] li se yon lènmi Bondye, pandan li obeyi imajinasyon yo nan move kè l la... menm lè ou pretann yo dwe mache dwat."

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye.”

Èske nou pa wè ase nan legliz nou an pou konnen ke Luther te gen rezon? Èske w te wè yon moun aprè lòt vini epi pretann fè Kris la konfyans – epi vire do bay legliz la e plonje nan yon lavi de peche? Èske nou pa wè anpil moun pretann pou yo Kretyen pou yon ti tan, e aprè sa, vin lènmi anmè Bondye? Èske se pa sa Olivas ak pèp li a te fè? Lè yo te eseye detwi legliz nou an, èske nou pa t wè ke Luther te gen rezon,

“Paske panse yo ki nan kè lòm lan move depi nan jenès li” (Jenèz 8:21).

Èske se pa t pou rezon sa a legliz nou an detounen de Luther, Refòmatè yo ak ansyen Batis yo? Mesaj pi selèb Finney a te rele, “Pechè yo te Mare pou Chanje Pwòp Kè yo.” Kijan ou ka fè sa? How? Kijan? Kijan ou ka chanje pwòp kè ou? Ou pa kapab! Finney se te yon Pelajyen eretik konplè. Finney te goumen kont tout bagay Luther ak Refòmatè yo te anseye sou move kè moun, ak peche orijinèl yo.

Ou pa ka chanje pwòp kè ou! Mwen konvenki ke Finney te yon eretik posede pa yon demon. Pa kwè l! Olye de sa gade nan pwòp kè ou; ou pa pral wè anyen men peche ak rebelyon kont Bondye!

“Pa gen fòm ekstèn ki ka fè [w] pwòp;
   Lèp la pwofon se anndan li ye.”

Se sèlman Senyè Jezikri ki ka pirifye kè ou e chanje li. Jezi te mouri sou Kwa a pou peye penalite a pou peche ou. Jezi te vèse San Li sou Kwa a pou netwaye ou de tout peche ou. Jezi te leve sòti vivan nan lanmò pou ba ou yon nouvo kè! Lè ou gen konfyans nan Jezi Li pral ba ou “yon nouvo kè... ak yon nouvo lespri mwen pral mete nan ou” (Ezekyèl 36:26).

Senyè Jezi, pou sa mwen sipliye w enbleman,
   Mwen rete tann, beni Senyè a, nan pye krisifye Ou yo.
Pa lafwa, pou pirifikasyon mwen, mwen wè San Ou koule,
   Kounye a lave m, epi m pral pi blan pase nèj.
Pi blan pase nèj, wi, pi blan pase nèj;
   Kounye a lave m, epi m pral pi blan pase nèj.

Senyè Jezi, Ou wè mwen ak pasyans rete tann,
   Vini kounye a, epi anndan mwen kreye yon nouvo kè;
A sa yo ki te chèche ou, ou pa t janm di “Non,”
   Kounye a lave m, epi mwen pral pi blan pase nèj.
Pi blan pase nèj, wi, pi blan pase nèj;
   Kounye a lave m, epi mwen pral pi blan pase nèj.
(“Pi blan Pase Nèj” pa James Nicholson, 1828-1876).

Mwen te pale de teyoloji pwofon de Luther de peche orijinèl la nan kè lòm. Menm si ou pa konprann tout, mwen envite ou fè konfyans a Jezi kounye a, aswè a. Li pral padone peche ou. Li pral pirifye peche ou. Li pral ba ou yon nouvo kè ak yon lespri nouvo. “Mete konfyans ou nan Senyè Jezi, epi w a va delivre” (Travay 16:31).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye. Benjamin Kincaid Griffith:
"“Pi Blan Pase Nèj” (pa James Nicholson, 1828-1876).