Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TANTASYON KRIS LA AK CHIT SATAN!

THE TEMPTATION OF CHRIST AND THE FALL OF SATAN!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.
Yon mesaj ki te ekri pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj k ite preche nan Tabènak Batis Los Angeles
la Jou Maten Senyè a, 29 jiyè, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


Senyè Jezikri te konfwonte pa Santan. Gade nan Matye 4:1. Li nan paj 997 Bib Etid Scofield la.

“Aprè sa, Lespri Bondye pouse Jezi ale nan dezè a pou Satan te ka tante l” (Matye 4:1).

Gade. Premye non yo te bay Satan isit la se “dyab.” Li tradui mo Grèk la “diabolos” ki vle di “tradiktè” or “kalomnyatè.” Li te tante Jezi pou ke l te ka “kalomnye L” isi Kris tad we ba li l. Kounye a gade nan vèsè twa a,

“Lè sa a, Satan pwoche bo kote l pou sonde l. Li di l, Si ou se Pitit Bondye, bay wòch sa yo lòd pou yo tounen pen” (Matye 4:3).

Dezyèm non Satan isit la se “tantatè a.” Li tradui mo Grèk la “pěirazō” ki vle di “tante” oswa “teste.” Jezi te site Bib la, Detewonòm 8:3, “Moun pa kapab viv ak manje ase. Yo bezwen tout pawòl ki sòti nan bouch Bondye tou.” (Matye 4:4).

Kounye a, Dyab la te site Ekriti a li menm. Shakespeare te gen rezon lè li te di, “Dyab la ka site ekriti a pou pwòp objektif li.” Dyab la te site Sòm 91:11-12, byenke li pa t site li avèk presizyon. Kilt yo tankou Temwen Jewova yo ak Mòmon yo site kèk vèsè Biblik, men yo pa site yo avèk presizyon. Jezi te reponn Dyab la avèk presizyon,

“Jezi te reponn li, Men sa ki ekri tou, Ou pa dwe eseye sonde Mèt la Bondye ou,” Detewonòm 6:16 (Matye 4:7).

Lè sa a, Dyab la teste Jezi yon twazyèm fwa, ke li ta bay Jezi tout wayòm yo nan mond lan si Jezi ta adore l. Kounye a gade nan Matye 4:10,

“Lè sa a, Jezi reponn li, Wete kò ou sou mwen, Satan. Paske, men sa ki ekri: Se Mèt la, Bondye ou, pou ou adore, se li menm sèl pou ou sèvi,” site Detewonòm 6:13 ak 10:20 (Matye 4:10).

Doktè J. Vernon McGee te di, “Senyè Jezi a te reponn Satan chak fwa li sòti nan Pawòl la [Bib la]. Dyab la te sanble panse [Bib la] te bay bon repons paske nan vèsè k ap vini an nou li, ‘Lè sa a dyab la te kite l’ (Matye 4:11)” (J. Vernon McGee, Atravè Bib la, nòt sou Matye 4:1-11).

Remake nan vèsè dis la ke Jezi te bay yon twazyèm non de Satan, “Retire kò w la, Satan...” Li tradui mo Grèk la, “Satanas,” ki vle di “akizatè a.” Jezi te te teste pwouve Li pa t brize. Mwen konnen ke ou ak mwen pa pwisan tankou Senyè Jezi Kris la. Men, nou ka swiv egzanp Li epi fòme pou vin sòlda Li yo ak disip li yo! Remake ke Kris la te reponn chak tantasyon nan site Bib la, Pawòl Bondye a. Li pa t di, “Oke, mwen panse sa a oswa sa a,” oswa “Oke, mwen kwè gen yon pi bon fason.” Jezi te jis site vèsè Biblik kòrèk yo pou reponn a Dyab la. Mwen te etidye pou diplòm metriz mwen nan yon seminè trè liberal, ki rejte Bib la. Mwen te dwe ale paske mwen pa t gen ase lajan pou ale nan yon bon seminè tankou yon sèl Jan Cagan frekante. Men, mwen te aprann yon bagay nan move seminè sa a. Mwen te aprann reponn pwofesè yo pa sèlman jis site Bib la ba yo. Yo te rele m yon fondamantalis ak lespri etwat. Sa pa t anmède m ditou! Mwen t ap swiv Jezi. Mwen se te disip Li– non pa yo!

Se poutèt sa li enpòtan pou ou retounen isit la epi aprann Bib la. Pa kouri nan kèk lòt legliz oswa etid biblik. Moun ki dirje gwoup sa a ka pa konnen Bib la trè byen, se konsa yo pa ka fòme ou kòm yon disip Kris la. Si ou kontinye ap vini isit la, nou pral montre nou Pawòl Bondye a pi bon, epi ou memorize anpil vèsè kle. Men yon vèsè pou ou memorize jodi a.

“Mwen sere pawòl ou yo nan kè mwen pou m pa fè peche kont ou” (Sòm 119:11).

Kounye a, mwen vle ou wè nan Bib la, Pawòl Bondye a, kote Satan te sòti. Gen kek nan nouvo evanjelik fèb say pral di ou li pa enpòtan pou konnen Satan. Men ou dwe konnen yon bagay sou dyab la si ou vle vin yon disip Kris la. Ale nan Ezayi 14:12-15. Li nan paj 726 Bib Etid Scofield la. Silvouplè, kanpe epi li li an silans pandan mwen ap li lib yen fò.

“Kijan ou fè tonbe sot nan syèl la? O Lisifè, pitit gason maten an! Ou menm ki te konn ap mache ap kraze nasyon yo anba pye ou! Ou t ap di nan kè ou: M ap monte rive jouk nan syèl la. Mwen pral mete fòtèy mwen pi wo pase zetwal Bondye yo. Mwen pral chita tankou yon wan an nò sou tèt mòn Randevou a. Mwen pral monte sou tèt nyaj yo. M ap tankou Bondye ki gen tout pouvwa a. Men kounye a, yo desann ou nan peyi kote mò yo ye a, jouk anba nan twou san fon an!” (Ezayi 14:12-15).

Ou ka chita.

Nan vèsè 12 la Dyab la rele “Lisifè.” Lisifè vle di “limyè briye” an Ebre. Jis konnen ke non Dyab la se “limyè briye” ka trè byen ede kèk nan ou pita. Nan kèk kilt ak gwoup Panntekotis moun wè yon “limiyè briye” epi yo panse li se Sentespri a. Non! Non! Se Satan! Li se Lisifè! Nan II Korentyen 11:14, Bib la di, “Satan li menm transfòme nan yon zanj de limyè.” Lè ou wè yon limyè limen sou tèt yon moun, li se Satan! Se pa Bondye! Se pa Sentespri a. Li se Satan, “transfòme nan zanj de limyè.” Jodi a, gen liv popilè ki pale sou moun ki mouri, epi ki ale nan syèl la, e answit tounen sou latè. Yo prèske toujou pale sou wè yon “limyè” nan syèl la. Nan chak ka nòmalman yo te twonpe èt nou pa Satan – yo te wè Satan epi yo te panse se te Bondye! Men, sa pa posib. Kris la te di nou,

“Pèsòn pa janm wè Bondye tout tan” (Jan 1:18).

Si yo te reyèlman wè yon “limyè” se pa t Bondye! Se te swa Lisifè (Satan) oswa youn nan move lespri l yo! Jamè Bondye!

Retounen nan Ezayi 14:12. Lisifè te “febli nasyon yo” lè li te chase sòti nan syèl la sou latè. Lisifè te nan orijin lan yon zanj pwisan nan syèl la. Men, Lisifè te chase nan syèl la pou te eseye pran plas Bondye Toupwisan an. Gade nan Ezayi 14:13-15, jan mwen li l ankò. Silvouplè kanpe.

“Ou t ap di nan kè ou: M ap monte rive jouk nan syèl la. Mwen pral mete fòtèy mwen pi wo pase zetwal Bondye yo. Mwen pral chita tankou yon wan an nò sou tèt mòn Randevou a. Mwen pral monte sou tèt nyaj yo. M ap tankou Bondye ki gen tout pouvwa a. Men kounye a, yo desann ou nan peyi kote mò yo ye a, jouk anba nan twou san fon an!” (Ezayi 14:13-15).

Gade nan nòt Scofield la anba a nan paj 726 la. Li di, “Vèsè 12-14 evidamman refere ak Satan...Gwo pasaj sa a make kòmansman peche nan linivè a. Lè Lisifè te di, ‘Mwen pral,’ peche te kòmanse.” Kounye a gade nan Revelasyon 12:9. Li nan paj 1341 tou pre fen Bib la. Swiv mwen jan mwen li li.

“E yo jete gwo dragon an deyò.Se li menm, sepan ki la depi lontan an, li menm yo rele dyab la osinon Satan, k ap plede twonpe tout moun.Yo voye l jete sou late ansanm ak tout zanj li yo” (Revelasyon 12:9).

Gran dragon an isit la se Lisifè, Satan, “vye sèpan ki la depi lontan an, rele dyab la ak Satan.” Pifò eridi modèn di sa a se yon lòt chas Satan nan fen mond lan.. Vèsè sa a ede pou eksplike menm eviksyon ke sa a ke nou te li nan Ezayi 14 la. Nan nenpòt ka, se kote Satan te sòti. Nou di tou nan vèsè 9 la ke “zanj li yo te chase avè l.” Zanj rebèl sa yo te vin demon ki te konfwonte Jezi nan Bib la. Gen yon lòt fraz pou remake nan Revelasyon 12:9, “Satan, ki twonpe lemond antye.”

Malgre ke Winston Churchill pa t yon kretyen ki ale legliz, li te fè konprann ke te gen yon Dyab. Churchill te konnen la te dèyè Hitler ak fòs epi fòs mal yon an Almay nan Dezyèm Gè Mondyal la. Se poutèt sa Churchill te konne ke li pa t kapab fè lapè ak Hitler. Gen lòt moun tankou Chamberlain, Lord Halifax ak “aperitif yo” te panse yo ta ka fè yon pak lapè ak Hitler. Men, Churchill te konnen ke pouvwa yo dyabolik nan mond sa a te dwe sispann oswa li ta nan fen sa ke Churchill rele, “sivilizasyon Kretyèn.”

Se sa nou dwe goumen tankou disip Kris la. Asosye m lan, Rev. Jan Cagan, pral preche sou lènmi nou an – Dyab la – aswè a a 6:15. Nou pral gen yon bon, repa cho pou ou epi ou pral tande paste Jan preche. Asire ou ke ou retounen a 6:15 aswè a!

Silvouplè kanpe epi chante gwo kantik Luther a, “Yon Fòtrès Pwisan se Bondye nou an.” Li se nimewo En sou fèy chan ou an. Silvouplè, kanpe epi chante l!

Yon fòtrès pwisan se Bondye nou an, yon ranpa ki pa janm manke,
   Asistan nou an Li, nan milye inondasyon an an malady motel dominan.
Pou toujou ansyen lènmi nou yo toujou chèche pou fè nou malè;
   Metye li ak pouvwa li yo, Epi, ame ak layèn kriyèl,
Sou latè a se pa egal li.

Èske nou te konfere pwòp fòs pa nou an, efò nou ta pèdi,
   Èske se pa moun ki sou bò dwa kote nou an, Moun Bondye chwazi poukont li a.
Ou mande ki moun li ka ye? Kris Jezi, Li ye;
   Senyè Sabaoth non Li, de laj an laj se menm,
E li dwe genyen batay la.
      (“Yon Fòtrès Pwisan Bondye nou an” pa Martin Luther, 1483-1546).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith :
“Yon Fòtrès Pwisan Se Bondye nou an” (pa Martin Luther, 1483-1546).