Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
EWÒD AK JAN

HEROD AND JOHN
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Aswè Jou Senyè a, 12 Novanm, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 12, 2017

“Paske Ewòd pou tèt pa l te gen yon krentif pou Jan, li te konnen Jan se yon moun dwat ki t ap viv pou Bondye. Se sa k fè li te pwoteje li. Li te renmen tande l pale tou, menm si aprè a kè l te boulvèse” (Mak 6:20).


Istwa Wa Ewòd ak Jan Batis se youn nan gwo trajedi nan Bib la ak nan listwa. Jan Batis se te yon jèn evanjelis elektrizan. Li te kont Wa Ewòd – yon monak vasiyan epi fèb. Li te vle obeyi Jan. Li te vle gen lapè ak Bondye. Men, feblès li yo ak dezobeyisans li mennen l nan ruin – ak asasina de Jan Batis, paske nan fen an Ewòd te koupe tèt Jan!

Lè mwen li sou Wa Ewòd mwen toujou dezole pou li. Men, mwen menm, mwen fache avè l. Li te tankou yon moun tèlman fou. Li te vin tèlman pre pou sove. Men, li pa t janm sove. Li te vrèman si pwòch pou konvèti. Men, li te ale nan lanfè. Lè mwen panse de Ewòd kantik Mesye Griffith te chante a toujou fè nanm mwen frèt,

Prèske pèsyade kounye a pou kwè;
Prèske pèsyade pou resevwa Kris;
Prèske pa ka itilize, Prèske men pou echwe!
Tris, tris plent anmè sa a, Prèske men pèdi!
   (“Prèske pèsyade” pa Philip P. Bliss, 1838-1876).

Prèske pèsyade! Tris, tris plent anmè sa a –
Prèske men pèdi!

Lejand Ewòd ak Jan Batis la montre nou plizyè gwo verite kretyèn.

Premyèman, mesaj sali a toujou rele ou pou pran yon desizyon. Pou nou, mo “desizyon” an sanble move - tankou nan “desizyonism” lan. Men, "desizyonism” lan move paske pifò moun pran movedesizyon an! Ewòd te ka pran bon desizyon. Men, olye de la, li te ezite epi pa t janm pran pozisyon pou verite ke Jan Batis te preche l la. Bagay ki pi enpòtan sou predikasyon Jan an se te defi l pou l pran yon desizyon. Li te preche repantans e li te mande yon desizyon nan men moun yo ki te tande l bay mesaj la. Li te preche avèk pwisans ke moun yo te rele byen fò: “Kisa nou pral fè lè sa a? ” (Lik 3:10). Lè Kris la te vini li te preche menm jan an. Li te bay pèp la sèlman de chwa. Se te paradi oswa lanfè, wout la ki mennen nan destriksyon an oswa wout etwat la ki mennen nan lavi a. Kay sou sab la oswa kay la sou yon wòch. Bondye oswa Mammon. Pèp la te oblije pran pati, swa pou Kris la oswa kont li. Pawòl Kris la te mande yo ke yo pran yon desizyon pou oswa kont li. Se te menm bagay la ke Pyè te preche nan jou Lapannkòt la. Pyè te mande yo ke yo pran yon desizyon. Pèp la reponn, “Kisa pou nou fè?” (Travay 2:37). Nan dènye chapit Travay yo, predikasyon Pòl la te divize pèp la an de gwoup. “Gen kèk moun ki te kwè sa yo te di a, e gen kèk moun ki pa t kwè” (Travay 28:24). Yo te dwe pran yon desizyon! Ak nan chak renesans nan tout istwa kretyèn lan, moun ki relijye nan bondye te preche konsa. Moun ki te tande yo te dwe pran yon desizyon!

Jodi a nou tande yon lòt kalite predikasyon. Pa gen okenn demand yo te fè. Gen kèk predikatè dousman rele moun yo pou geri. Gen kèk predikatè ki ba yo istwa dous epi rekonfòtan. Ak lòt predikatè ki ba yo ekspoze biblik sèk san pousyè, san ekspiyasyon san an. Ki kote dife a ye? Ki kote defi a ye? Se pa etonan jenn moun yo sove kite legliz nou yo an mas! Pifò predikayon jodi a pa vo yon bokit krache cho – pou site Vis Prezidan John Nance Garner (1933-1941) nan yon lòt kontèks. Istwa Ewòd ak Jan Batis la montre nou initilite total de yon tèl predikasyon. Li raple nou ke Kris la mande pou yon desizyon. Apwopo, èske ou te pran yon desizyon? Èske li te afekte lavi ou? Èske li te chanje ou?

Ewòd “te tande l ak kè kontan.” Ewòd te renmen predikatè a. Li te menm renmen tande l ap preche. Men li pa t gen efè sou li. Mwen pa janm renmen tande moun di m ala yon gwo mesaj mwen te preche. Mwen pa jwenn okenn kè kontan nan sa. Mwen sèlman kontan lè mwen wè yon moun deside repanti pou peche yo epi jete yo sou mizèrikòd Jezi a. Sèl bagay ki fè m plezi se lè yon moun pran desizyon definitive pou fe Jezi konfyans nan yon konvèsyon reyèl ak chanjman nan lavi yo. Sa a se tès la si predikasyon mwen an te beni pa Bondye! Se pa si ou renmen li. Se pa si ou menm deranje pa li, ni si ou renmen mwen epi satifè de predikasyon mwen an. Tès la se sa a – èske li te kondui w a yon desizyon, yon akt definitiv pou fè Kris la konfyans ak tout kè ou ak tout lavi ou? Yon moun te di, “Kisa yo vle an plis?” Kris la vle tout lavi ou – tout bagay sa yo!

Men, gen yon bagay tris sou moun tankou Ewòd. Li te prèske deside. Li te prèske pèsyade pou fè Kris la konfyans epi vin yon kretyen reyèl. Ala tris epi patetik moun tankou Ewòd. Ou vini nan legliz la. Ou tande nou preche. Epi w ap deplase emosyonèlman. Ou santi ke ou ta dwe fè Jezi konfyans. Ou di ou vle mete konfyans nan li. Men, ou pa janm fè l. Olye pou yo fè Jezi konfyans ou chèche yon santiman pou pwouve ou te fè li konfyans. Li pap janm rive! Jamè! Jamè! Pouki pa? Ki jan ou ta ka petèt gen yon “santiman” ke ou te fè li konfyans anvan ou fè li konfyans? Li san sans! Sèl fason ou ka fè Jezi konfyans se nan mete konfyans nan Li olye de yon santiman. Ou a yon sèl etap lwen pou fè Jezi konfyans. Men, ou pa janm fè l. Ala yon kalite moun etranj ou ye. Ou vini Dimanch aprè Dimanch. Men, ou refize fè Sovè a konfyans. Ou menm vin wè nou aprè sèvis la - men ou pa gen okenn entansyon pou fè li konfyans. Mwen mande ou, “Èske ou te fè li konfyans ? ” Ou di, “Non.” Ou di “non” byen fòtman – kòm si ou te trè trè asire w ou pa t fè l. Poukisa ou vrèman asire w? Sa dwe se paske ou ap chèche pou kèk santiman oswa lòt! Sa dwe se rezon an! Men, kite m britalman onèt avèk ou. “Santiman” sa a ke ou vle se yon move lespri! Dyab la balanse demon sa a devan lespri ou a. “Mwen dwe gen santiman sa a! Mwen vle li tèlman! Mwen pa pral janm satisfè san demon sansasyon sa a! ”Lè dyab la genyen ou anba cham li, epi ou kaptive pa li - li pral ba ou yon santiman! Ou pral tèlman anchante epi chame ke ou pa pral janm sove! Demon move “santiman” sa a pral lanmou ou, mennaj ou, zidòl ou. Lè sa rive, ou pral anba yon tèl sò ipnotik epi fò ou pa pral janm fè konfyans a Jezi reyèl la, sila a ki mouri sou lakwa pou sove ou! Ak demon «santiman » an pral antrene ou, kaptive, asèvi, nan zantray menm lanfè. Mwen ka prèske tande demon an “santi” k ap moke ou! “M konprann ou kounye a! M konprann ou kounye a! Ou se esklav mwen nan lanfè pou tout tan kounye a!” Pa souri. Dè milyon de moun panse ke yo gen Sentespri a - lè yo reyèlman gen yon move lespri. Olye pou yo ranpli-lespri a, yo posede move lespri a! Mwen garanti chak youn nan nou k ap chèche yon santiman pou yo te sove - Mwen prevni ou! Ou ap jwe ak okilt la! Ou ap jwe ak dife! Debarase m de “santiman” move lespri a epi abandone w a Jezi, Pitit Bondye a, yon moun ki te blese e te mouri sou Lakwa a pou sove ou!

Gen kèk predikatè ki tounen sous esklavaj. Mwen te konnen predikatè ki te atire moun sou yo, epi te pwomèt yo sali, pandan sa yo t ap fè a se toutafè a te dyabolik. Yo te lye disip yo a yo menm olye Kris la. Nan okenn ka, mwen mete Jan Batis nan kategori sa a.

Ewòd te mete Jan nan prizon, paske madanm li Ewòdyad te rayi Jan pou rele l yon adiltè. Bib la di ke “Ewòd te pè, paske li te konnen li se yon nonm jis epi sen.” Li te wè Jan kòm yon moun apa pou Bondye. Alò Ewòd te ale wè Jan ankò e ankò nan prizon. Tèks la di li “obsève li.” Sa vle di Ewòd “te gade l an tout sekirite.” Ewòd te konnen te gen yon bagay sen epi diferan apwopo de Jan. Li te “tande [Jan] avèk plezi.” Li te tankou anpil moun ki adore yon sen. Yo konnen ke sen an se te yon moun ki relijye, tankou Sen Augustine. Yo ka li epi medite sou pawòl sent lan, men yo pa janm fè Kris la konfyans, menm si moun tankou Augustin di yo pou fè l. Mwen pans eke Ewòd te gade Jan kòm Katolik gade sou yon sen. “Li te tande li avèk plezi.” Men li pa t ede l.

Ewòd ta desann nan prizon an pou l al vizite Jan. Li te konnen sa te fè madanm li fache. Men, li kontinye ale. Li te santi l atire laba a. Li te santi yon bagay ki te atire l la a, yon bagay irézistibl. Lè l tande sa Jan te di l la, li te tande l avèk jwa. Sentespri a te fè l siy pou l tande sa pwofèt la te di. Gen anpil moun ki vini nan legliz pou menm rezon an. Yo renmen nan legliz, menm si prèch la kondane yo. Men, yo pa sede bay Kris la. Ewòd te vin prèske nan pwen konvèsyon an. Men, li pa janm konvèti. Epi poukisa Ewòd pita te koupe tèt Jan Batis la? Kijan nou ka konprann nonm sa a, Ewòd?

Daprè predikasyon Jan Ewòd la, te santi prezans ak pouvwa Bondye a. Li te konnen Jan te bon. Men, li pa t sede bay Kris la. Li te konprann sa Jan te preche l. Men, li pa t mete konfyans nan Kris la. Li te kontinye aprann e aprann, men li pa janm deside definitivman fè Jezi konfyans. Li pa t vle chanje lavi l. Li ta dwe separe de fanm mechan sa a Ewodyad. Li ta oblije chanje bagay nan lavi li. Anpil jèn moun Oryantal tankou sa. Paran yo kite yo vin nan legliz nou an, men yo pa totalman dakò ak sa nou preche. Yo panse nou twò strik. Pitit yo vini nan legliz nou an – men yo rale. Èske sa vrè? Èske paran ou panse nou twò strik? Yo kite ou vini, men yo kritike nou lè yo pale ak ou. Yo di ou pa pase anpil tan nan legliz la. Yo di bagay konsa, “Èske ou dwe isit la anpil?” Se konsa, ou chire ant paran ou yo ak legliz sa a. Ou konnen nou gen dwa, men ou vle fèparan ou yo plezi. Ou pè pran pozisyon avèk nou, kont paran ou yo ki pa kretyen. Yo bliye sa Jezi te di, “Moun ki renmen papa l osinon manman l plis pase m pa kapab moun pa m” (Matye 10:37). Ewòd te vle fè yon kretyen, men tou, li te vle pou yo te renmen Ewodyad. Bib la di, “Se yon moun kip a konnen sa li vle, ki toujou ap chanje lide nan tou sa l ap fè” (Jak 1: 8). Doktè Charles C. Ryrie te di, “Yon nonm doub lespri [se] yon nonm nan lwayote divize” (Ryrie etid Bib la). Èske se pa sa Ewòd te fè ki mal? Li te vle vin yon kretyen, men li te vle fè Ewodyad plezi. Li te doub nan lespri. Se poutèt sa, li pa t kapab vin yon kretyen reyèl.

Nou dènyèman te gen yon ti fi Oryantal tankou sa. Li te vle fè paran li yo ki pa kretyen plezi. Men tou, li te vle vin yon kretyen. Li te dechire jiskaske finalman wè li te dwe vini jwenn Jezi konplètman. Li te deside ale kont paran li yo epi vin jwenn Jezi konplètman. Moman an li te fè sa li te pwofondeman konvèti. Li te deside fè Jezi Senyè lavi li. Tout konfizyon te disparèt epi li kounye a se yon bèl kretyèn. Men, Ewòd pa t ap deside ant Jan Batis ak Ewodyad. Se poutèt sa, li pa t janm te vin yon kretyen reyèl. Li te mouri e li te ale nan lanfè. Bib la di,“Depi kounye a chwazi sa nou vle sèvi a” (Jozye 24:15). Ou dwe chwazi ant paran pèdi ou yo oswa Kris la. Pa gen okenn lòt fason yo dwe sove epi yo gen yon temwayaj klè pou Kris la. Pa bouje an anvan epi annaryè menm jan ak Ewòd. Chwazi Kris la ak legliz la. Pran yon desizyon klè. “Chwazi jodi a ki moun ou pral sèvi.” “Se yon moun ki pa konnen sa li vle, ki toujou ap chanje lide nan tou sa l ap fè” (Jak 1:8). Jezi te di, “Moun ki renmen papa l osinon manman l plis pase m pa kapab moun pa m” (Matye 10:37).

Ewòd te ale tande Jan preche e “lè l te tande l, li te fè anpil bagay.” Wi, tout bagay men yon sèl bagay ki pi enpòtan. Pa gen dout li te abandone kèk peche.Wi, “li te fè anpil bagay,” men li pa janm fè yon sèl bagay Jan te mande l fè. Li pa janm mete konfyans nan Kris la! Èske se pa rezon sa a ki fè ou prèske yon kretyen? Prèske, men yo toujou pèdi! “Anpil bagay” yo pa ase. Yon jèn fanm te di konsa, “Kisa ki plis yo vle?” Li ta dwe di, “Kisa ki plis Bondye vle? ” Doktè Martyn Lloyd-Jones orijinalman te preche mesaj sa a, ke mwen te adapte. Doktè Lloyd-Jones te di, “Kisa ki kenbe ou? Egzaminnen tèt ou. Ou dwe gen bon konprann epi kite l ale! ‘Anpil bagay’ pa [ase]. Bondye vle ou soumèt ou tout antye, pa [senpleman] abandone kèk peche, men tout volonte ou,” tout lavi ou dwe bay Kris la! (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., “Manke Mak la”).

Gen yon sèl lòt bagay mwen vle di. Nan vèsè 24, Ewodyas te di pitit fi l pou l mande tèt Jan Batis. Ewòd te gen anpil regrèt, men "pou dedomajman pou moun ki chita avèk li, li pa ta rejte li" (Mak 6:26). Oh, li la - enkyetid pou pwòp repitasyon li ak bon opinyon de lòt moun. Nan kè l li te konnen moun sa yo te gen tò. Yon lòt kote, li te admire Jan e li te konnen li te gen rezon. Men, li sede a pechè yo epi rejte predikasyon Jan an. Li te abandone sali etènèl la epi ale nan lanfè tou senpleman paske li te pè de sa moun sa yo ta panse de li. Oh, foli de tout sa! Menm si tout lemond antye ka ri epi pase ou nan rizib, menm si tout fanmi ou dakò ke ou te vin tounen yon fanatik relijye, menm si tout moun rele ou yon moun fou, ki diferans li fè - toutotan ke ou aksepte pa Bondye? Paske li se sèl jij la!

Fè sa Bondye di ou. Mete konfyans ou nan Jezi, Pitit li a. Epi montre fanmi ou ak zanmi, ak lemonn antye, ke ou te vire do sòti nan mond mal sa a – e ke ou totalman bay lavi ou a Jezi Kris la!

Yon fwa ou konnen ke Kris la jis epi reyèl ou pa janm pral gen lapè jiskaske ou bay tèt ou konplètman pou Li. Pòv Ewòd! Ala tèrib lavi l te ye aprè li te koupe tèt Jan! Jan ante epi toumante lavi l. Lè Ewòd tande sa, li te kwè se Jan li ye. Li leve sòti vivan nan lanmò. Jan ante epi toumante rèv li yo nan mitan lannwit lan! Li te reve asyèt la te vini jwenn li ak tèt Jan kouche sou li. Malgre ke ou rejte verite a ou pa fini. Li pral ante ou epi touman ou pou tout tan. Li pa pral ba ou okenn repo oswa lapè. Ewòd te fè move rèv sou Jan – “Oh, Jan, poukisa mwen pa t koute ou? Oh, Jan, poukisa mwen te voye jete nanm mwen an? Oh, Jan, poukisa mwen te pè pou sa yo ta panse de mwen? Oh, Jan, ala yon moun fou mwen te ye. ”

Fè sa Bondye di ou. Mete konfyans ou nan Jezi, Pitit Li a. Epi montre fanmi ou ak zanmi, ak lemonn antye, ke ou te vire do sòti nan mond sa ki mal – e ke ou totalman bay lavi ou a Jezi Kris la!

Yon fwa ou konnen ke Kris la jis epi reyèl ou pa janm pral gen lapè jiskaske ou bay tèt ou konplètman pou Li. Pòv Ewòd! Ala tèrib lavi l te ye apre li te koupe tèt Jan! Jan ante epi toumante lavi l. Lè Ewòd tande sa, li te kwè se Jan li te ye. Li leve sòti vivan nan lanmò. Jan ante epi toumante rèv li yo nan mitan lannwit lan! Li te reve asyèt la te vini jwenn li ak tèt Jan kouche sou li. Malgre ke ou rejte verite a, ou pa fini avèk li. Li pral ante ou epi touman ou pou tout tan. Li pa pral ba ou okenn repo ni lapè. Ewòd te fè move rèv apwopo de Jan - “Oh, Jan, poukisa mwen pa t koute ou? Oh, Jan, poukisa mwen te voye jete nanm mwen an? Oh, Jan, poukisa mwen te pè pou sa yo ta panse de mwen? Oh, Jan, ala yon moun fou mwen te ye. ”

Imajine lavi Ewòd aprè li te fin koupe tèt Jan. Sa a se pral lavi ou, e menm plis tèrib si ou pa deside kite mond lan epi fè Jezi Kris la konfyans, epi ofri tèt ou ba Li. Mwen pa pè pou yo te chaje pou eseye fè ou pè. Mwen definitivman ap eseye fè ou pè. Si bèl lanmou Jezikri a pa atire ou, m ap fè tout sa m kapab pou m fè ou pè ou ak laterè de yon etènite san Kris la. Koupab etènèl, mizè etènèl, touman enkalifyab. Se sa ki ap tann nou tout ki pa neglije tout bagay epi anbrase Kris tout bon. Se pou Kris la sove ou anba peche ou, menm jan li ap tann pou fè a. Vini jwenn Kris la pa lafwa epi mete konfyans nan Li kèlkeswa sa ki rive - epi ou pral sove. Pa gen okenn lòt fason. Amèn. Jan Cagan, tanpri vini kondui nou nan lapriyè pou yon moun bay tout lavi l a Jezi.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye. Benjamin Kincaid Griffith:
“Prèske Pèsyade” (pa Philip P. Bliss, 1838-1876).