Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
REPONN KESYON YO

ANSWERING QUESTIONS
(Creole)

pa doktè. R. L. Hymers, Jr.,
Pastè Emerite

Yon leson ki te bay nan Tabènak Batis nan Los Angeles
Aprèmidi jou Seyè a, 4 oktòb 2020
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, October 4, 2020

Kantik ki te chante anvan leson an:
     “O pou yon mil lang” (pa Charles Wesley, 1707-1788).


Èske ou ta dwe ofanse si yon moun poze ou yon kesyon? Definitivman non. Apòt Pyè te di,

“Men sanktifye Senyè Bondye a nan kè nou: epi toujou pare pou nou bay yon repons pou chak moun ki mande nou yon rezon ki fè nou gen espwa kin an ou avèk douse ak krent” (I Pyè 3:15).

Kesyon Kòmen

1. Mwen pa kwè Bib la.

Apòt Pòl te site Bib la bay moun Lagrès ki pa t kwè li. Pòl pa t eseye konvenk moun li te temwen yo. Nan temwen fonksyon prensipal nou an se pwoklamasyon, non pa defans.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Mesaj prensipal la nan Bib la se kijan yon moun ka gen lavi etènèl. Si li di li pa kwè nan lavi etènèl, ou ka di, “Kisa ou konprann sou sa Bib la di sou sijè sa a? Kisa ou konprann sou sa Bib la anseye sou sijè sa a? ”

Nan apeprè 98 pousan nan tan an, yo pral di, "Pa kenbe dis kòmandman yo oswa imite egzanp Kris la." Ou ka di, "Se sa mwen te pè. Ou te rejte Bib la san ou pa konprann mesaj prensipal li, paske repons ou an pa sèlman kòrèk, li dyametralman opoze ak sa Bib la anseye. Kounye a, ou pa panse ke repons lan plis entelektyèl ta kite m pataje avèk ou sa Bib la anseye sou sijè sa a? Lè sa a, ou ka pran yon desizyon entèlijan si ou rejte li oswa aksepte li."

Koulye a, mwen pral li ou 10 prediksyon sou Jezi.

(1) Te pase l nan betiz,

“Yo mete pwazon nan manje mwen. Lè m mande dlo pou m bwè, se vinèg yo ban mwen” (Sòm 69:21).

(2) Soufri pou lòt yo

“Nou pa t gade l menm, tout moun te vire do ba li. Li te soufri anpil…men soufrans nou ta gen pou nou soufri a li t ap soufri pou nou…Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Senyè a fè l tonbe sou li” (Ezayi 53:4-6).

(3) Fè Mirak

“Je avèg yo pral louvri. Zòrèy moun soudè yo pral debouche” (Ezayi 35:5 – 713 BC).

(4) Trayi pa yon zanmi

“Ata pi bon zanmi m lan, moun mwen te fè konfyans anpil la, moun ki te konn manje nan menm plat avè m lan, ata li menm, li trayi m” (Sòm 41:9).

(5) Te vann pou trant pyès lajan

“Mwen di yo: si nou vle peye m… Yo peye m trant pyès an ajan pou sa m te fè a” (Zakari 11:12 – 487 BC).

(6) Krache sou li epi bat li

“Mwen te bay moun ki t ap bat yo do mwen ... Mwen pa t kache figi m pou wont ak krache "(Ezayi 50: 6 - 712 BC).

(7) Klouwe sou yon kwa

“Yo kraze de men m ak de pye m yo” (Sòm 22:16).

(8) Abandone pa Bondye

“Bondye m, Bondye m, poukisa ou lage m konsa?” (Sòm 22:1).

(9) Rezirèksyon Li

“Ni ou p ap kite Sen ou wè koripsyon ” (Sòm 16:10).

(10) Konvèsyon moun lòt nasyon yo a Li

“Men sèvitè m ap soutni an…Li pral fè tout nasyon yo konnen sa ki rele jistis ” (Ezayi 42:1 – 712 BC).

Sa yo se jis 10 pwofesi sou Jezi. Gen plis pase de mil pwofesi espesifik nan Bib la ki te deja akonpli.

Plizyè ane de sa magazin Enquirer Nasyonal la ki nan lis 61 pwofesi pa dirijan modèn "pwofèt yo." 61 pwofesi sa yo te sipoze rive nan sis dènye mwa nan ane sa a. Kijan yo te fè sa? Kwè li ou pa, yo rate tout 61 pwofesi yo! Yo te di ke Pap Pòl ta pran retrèt li ak Legliz Katolik Women an ta dwe pran sou pa yon komite pwofàn; ke George Foreman ta kenbe kouwòn pwa lou l nan yon bout ak Mohammed Ali nan Lafrik; e ke Ted Kennedy ta al nan kanpay pou prezidan! Sèl diferans ki genyen ant pwofesi modèn ak sa yo ki nan Bib la se ke "pwofesi " modèn yo te toujou mal, ak pwofèt biblik yo te san mank gen rezon!

2. Èske evolisyon pa demanti kreyasyon an?

Doktè A. W. Tozer te di, “Nou menm ki kwè Bib la konnen linivè se yon kreyasyon. Li pa etènèl depi li te gen yon kòmansman. Li se pa rezilta a nan yon siksesyon nan konyensidans kè kontan ki kantite pati matche aksidantèlman jwenn youn ak lòt, tonbe nan plas, e yo te kòmanse fredone. Pou kwè ke sa ta mande pou yon kredibilite kèk moun posede. "

Yo te mande yon jèn gason, "Ki prèv ki konvenk ou ke evolisyon se vre?" Li reponn, "resanblans ki genyen ant bèt ak moun. Pou mwen, sa pwouve evolisyon."

Retounen nan ane 1950 yo James Watson ak Francis Crick te dekouvri molekil kle lavi a, ADN lan - yon dekouvèt ki te fè yo jwenn Pri Nobèl la. Kò imen an gen plis pase yon bilYON molekil ADN. Li se yon sistèm ekstrèmman konplèks.

Crick, yon ate ak yon evolisyonis, deside jwenn pwobabilite ki genyen pou yon molekil ADN ki rive natirèlman sou kou a nan 4.6 milya dola ane kE evolisyonis di se lavi sa a ki sou latè. Ki sa ki te chans yo nan yon molekil ADN nan yon selil sèl nan istwa latè? Èske w konnen konklizyon li? Zewo. Menm nan 4.6 milya ane, li pa janm ta ka pètèt rive!

Èske Francis Crick lè sa a, te di ke li te dwe Bondye ki te fè li? Li pa te fè l.

Èske li sanble spesifik ke okenn nan syantis sa yo, k ap resevwa prèv sa yo, admèt ke teyori yo te mal? Okenn nan yo pa di, “Depi Darwin, nou ap anseye yon bagay ki pa vre. Nou te anseye ou ke lavi leve soti nan limon an primòdyal kòm asid amine te reyini ansanm ak fòme yon selil. Epi, aprè yon milya ane, men nou. Nou te panse se konsa sa te pase. Men teyori nou an te demanti. Nou regrèt ke nou twonpe ou."

Èske w konnen sa Francis Crick te fè? Li te vini ak yon teyori menm pi enposib. Nouvo teyori l la se te ke yon ras èt avanse, sou kèk planèt byen lwen, voye soti veso ak espèm yo sou tablo, ak simen planèt divès kalite. E se la nou soti. Li sanble yon ti jan tankou Star Wars!

Lavi pa ka soti nan san lavi. Se poutèt sa Bib la di, "Nan kòmansman an Bondye kreye syèl la ak latè a" (Jenèz 1:1).

Twa prèv ki te ede m kwè nan egzistans Bondye a:

(1) Lwa kòz ak efè.

     Paske mwen wè nan linivè kòz ak efè ki lojikman lonje dwèt sou wen nan yon gwo kòz envizib ke mwen kwè se Bondye.

(2) Prèv konsepsyon an.

     Si ou te ale nan Mas epi ou te jwenn yon mont pafè ki fèt la, ou ta ka lojikman konkli ke mont la pwente nan yon òloje. Se konsa, yon mond elegan ki fèt montre nan yon kreyatè nan mond lan, yon dizaynè mwen rele Bondye.

(3) Prèv pèsonalite.

     Nou gade penti pi popilè Mona Lisa a. Nou wè prèv pèsonalite. Penti a pa t kapab rezilta nan yon kòz enpèsonèl. Twazyèm prèv sa a enpòtan paske yon kòz oswa yon fòs p ap kenbe nou responsab, men yon moun kapab epi l ap responsab nou pou peche nou yo.

3. Bondye mwen an pa konsa.

Lavi John Wesley, ki te kòmanse Legliz Metodis, montre trè klè enpòtans ki genyen nan mete konfyans yo nan Jezikri pou kont li pou delivre yo. Li te ale nan seminè Oxford pou senk ane epi lè sa a, li te vin tounen yon minis nan Legliz la nan Angletè, kote li te sèvi pou apeprè dis ane. Rive nan fen tan sa a, nan apeprè 1735, li te vin yon misyonè soti nan Angletè Georgia.

Tout lavi li, li te byen yon echèk nan ministè li, menm si li te, menm jan nou ta konte gason, trè relijye. Li leve a katrè nan maten e li priye pou de zèdtan. Lè sa a, li ta li Bib la pou yon èdtan anvan li ale nan prizon yo, prizon, ak lopital pou sèvi tout kalite moun. Li ta anseye, priye epi ede lòt moun jiskaske li ta nan mitan lannwit. Li te fè sa pou dèzane. An reyalite, legliz Metodis vin gen non li soti nan lavi metodik la nan pyete ke Wesley ak zanmi l te viv.

Sou wout la tounen soti nan Amerik, te gen yon gwo tanpèt nan lanmè. Ti bato kote yo te navige a te prèt pou l koule. Vag gwo van yo te kraze sou pil bato a, epi van an dechikte vwal yo. Wesley te pè li te pral mouri èdtan sa a, epi li te pè anpil. Li pa te gen okenn asirans sou sa ki ta rive l lè li mouri. Malgre tout efò li yo te bon, lanmò pou l te yon gwo, nwa, mak kesyon efreyan.

Sou lòt bò bato a te gen yon gwoup mesye ki t ap chante kantik. Li mande yo: "K jan nou ka fè chante lè lannwit sa a menm nou pral mouri?" Yo reponn li: -Si bato sa a desann, n ap monte avèk Seyè a pou tout tan. "

Wesley al souke tèt li, li panse nan tèt li, "Kijan yo ka konnen sa? Kisa yo fè plis pase mwen? ” Lè sa a, li te ajoute, "Mwen te vin konvèti nasyon yo. Ah, men ki moun ki pral konvèti m? "

Nan pwovidans Bondye a, bato a te fè l tounen Angletè. Wesley te ale nan Lond epi li te jwenn wout li nan Aldersgate Street ak yon ti chapèl. Se la li te tande yon nonm k ap li yon prèch ki te ekri de syèk pi bonè pa Martin Luther, ki rele "Prefas Luther nan Liv Women an." Prèch sa a te dekri kisa vrè lafwa te ye. Li se mete konfyans yo sèlman nan Jezikri pou delivre - epi yo pa nan pwòp bon zèv nou yo.

Wesley toudenkou reyalize ke li te sou move wout la tout lavi l. Jou lannwit sa a, li te ekri pawòl sa yo nan jounal li: "Apeprè nevè mwen ka, pandan li t ap dekri chanjman ke Bondye ap travay nan kè a atravè lafwa nan Kris la, mwen te santi kè m etranjman chofe. Mwen te santi mwen te mete konfyans mwen nan Kris la, Kris la pou kont li, pou delivre; epi yo te ban m yon asirans ke li te retire peche m yo, menm pa m yo, e li te sove m anba lalwa peche ak lanmò.

Men li. Sa se lafwa ki sove. Repanti pou peche l yo, li te mete konfyans li nan sèl pou Sali a. Kounye a, ou ta di ke Wesley pa t kwè nan Jezikri anvan nuit sa a? Natirèlman, li te fè l. Li te yon savan biblik e li te etidye sou Kris la nan lang anglè, laten, grèk, ak ebre. Li te kwè nan Kris la nan tout lang sa yo. Men, li te fè John Wesley konfyans pou sali li.

Aprè sa, li te vin pi gwo predikatè nan dizwityèm syèk la. Men, tout bagay te kòmanse lè li te mete konfyans li nan Jezikri pou kont li pou delivre l, li resevwa l tankou Seyè li. (Doktè D. James Kennedy, Eksplozyon evanjelizasyon, katriyèm edisyon, Tyndale House Publishers, 1996, pp. 183-184).

Epistemoloji se branch filozofi ki fè fas ak kesyon an - kijan nou fè konnen? Gen de fason moun reponn sa yo panse sou Bondye.

1. Rasyonalis. Itilizasyon rasyonalis te mennen limanite sou kèk chemen relijye etranj epi biza.

2. Revelasyon. Kounye a, Legliz kretyèn nan te toujou te di ke Bondye revele tèt li nan Bib la, e sitou atravè Pitit li, Jezikri. Se konsa, kounye a kesyon an se pa sa ke youn nan nou panse. Kesyon an se, "Kisa Bondye te di nan Bib la e pa Pitit li a, Jezikri?"

4. Èske payen yo pèdi?

Di, "Kisa nou ap fè isit la e kounye a se pi ijan pase pou rezoud yon deba teyolojik."

Ou ka di, “Bob, sa a se yon bon kesyon, men mwen kwè ou ka reyèlman kite nasyon yo nan Lafrik nan men Bondye, ki moun ki enfiniman gwo epi ki enfiniman gen pitye. Jodi a mwen vle ou konnen pou sèten ke ou gen lavi etènèl. Petèt pita nou ka wè tout sa Bondye te di sou moun ki pa janm tande Levanjil la … Pwoblèm lan vire toutotou kesyon an, 'Èske Bondye ta voye nasyon yon an lanfè tou senpleman paske yo pa kwè nan yon Kris yo pa janm tande pale de li?”

Bib la anseye ke Kris la pa t vini nan kondannen moun ki te deja kondane. Gason yo kondane pou yon sèl bagay – peche yo. » “

5. Mwen pa kwè nan lavi apre lanmò

..

(1) Platon. Platon ansyen filozòf la te montre ke pou yon grenn pwodui yon pyebwa ak fwi bon gou, li te dwe pase dabò pa pwosesis de dezentegrasyon ak lanmò. Platon konkli ke kò imen an dwe mouri anvan li ka sòti nan yon lòt mond ak yon lòt lavi.

     Platon te viv kat syèk anvan Kris la ak Apòt Pòl la. Men, li te anseye menm prèv lavi a aprè lanmò ke Pol ak Kris la te montre nan I Korentyen15:35-36 ak Jan 12:24.

(2) Filozòf Immanuel Kant te obsève ke tout moun konsène sou sa ki byen ak sa ki mal, yon sans de devwa moral. Li te di, "Poukisa fè sa ki dwat si pa genyen jistis?" Nan lòt mo, li te rezone ke pou yon sans de devwa gen yon sans, dwe gen jistis, poukisa fè sa ki dwat si pa genyen jistis? Li rezone ke depi genyen jistis nan lavi sa a, dwe gen yon lòt kote li pral ye. Nan lòt mo, filozòf Kant lan te rezone ke jistis mande lavi aprè lanmò. Sa sanble ak sa Bib la dekri nan Ebre 9:27 (p. 1299).
     Se konsa, pou Emanyèl Kant etik pratik egzije lavi aprè lanmò, ak yon jij ki sanble tankou Bondye nan Bib la.
     Premye lwa nan tèmodinamik, jan sa a table pa Einstein. Li deklare ke enèji ak matyè pa ka kreye oswa detwi. Si moun sipann egziste, li pral sèl bagay la nan linivè ki egziste. Bib la nan I Korentyen 15: 49-51 dekri kijan kò kretyen an pral dire. Se konsa, Einstein pa t yon ate.

(3) Dènye mo moun ki mouri yo.
     Ate Gibbon lan, sou kabann lanmò li, te rele, “Tout se fènwa.” Yon lòt ate yo te rele Adams lè li te mouri te tande rèl, “Move lespri yon an sal sa a epi yo vle rale m ‘desann.”
     Nan kontras, otè Imn kretyen Imn ekriven kretyen an rele “Tout se limyè, limyè, limyè!” Everett, pou 25 minit anvan lit e mouri, te di, “Glwa, glwa, glwa.” Dè milye de moun yo te akòde yo wè sa kit e gen pou vini, lavi a nan kote yo te pase.

6. Souvni moun ki resisite.

Li ta dwe konnen ke dènyèman plizyè syantis yo te lakòz yon emosyon mond syantifik la ki konklizyon yo nan rechèch yo mennen te lakòz yo kwè ke lavi ale pi lwen pase kavo a. Mwen tande pale de syantis pi popilè ki te gen yon avan gou nan syèl la oswa lanfè. Eksperyans sa yo kite kèk kesyon pou reponn. Men, yo bay temwayaj enteresan.

Li ta dwe konnenke dènyèman plizyè syantis yo te lakòz yon sansasyon mond syantifik la ki konklizyon yon an rechèch yo mennen te lakòz yo kwè ke lavi ale pi lwen pase kavo a. Mwen tande pale de syantis pi popilè ki te gen yon avan gou nan syèl la oswa lanfè. Eksperyans sa yo kite kèk kesyon pou reponn. Men, yo bay temwayaj enteresan.

Elizabeth Kubler-Ross te aparamman pa yon kretyen, men sa a se te deklarasyon li, “Prèv la se kounye a definitive. Gen lavi aprè lanmò.” Madan Kubler-Ross te di ke eksperyans sa yo tou pre-lanmò yo te verifye syantifikman. "Nou te jis pè pale sou li," li te di.

Doktè Raymond Moody te di, "Gen yon boudònman oswa yon sonèt nan moman lanmò a." Yo tout rapòte k ap flote soti nan kò yo epi k ap desann nan tout doktè yo nan sal reanimasyon an. Sa yo se pa kèk, men plis pase senk san moun, ki te pran nan tout mond lan. Tout moun nan moun sa yo rapòte yo te wè yon moun yo dekri tankou yon figi relijye. Sa a te sitou vre nan ate yo.

Doktè Kubler-Ross te di dè santèn de doktè medikal ki te tande li pale, "Mwen te konn di, 'Mwen kwè nan lavi aprè lanmò.' Men kounye a, mwen konnen."

Yon milye pwofesyonèl medikal ak entelektyèl leve kanpe bay doktè sa a yon ovasyon kanpe lè li konkli diskou li.

7. E reenkanasyon an?

Li se yon kwayans nan Endouyis ak Boudis, men se pa nan Krisyanis! Mwen ta reponn, “Bib la di ‘Tout moun gen pou mouri yon sèl fwa, après a, Bondye gen pou jije yo’” (Ebre 9:27).

Tout lide sa yo inyore ekspyasyon Jezikri ak jistis pafè li a. Pa lanmò li sou kwa a, li, yon fwa pou tout, wete tout peche nou yo. Se konsa, lè nou mete konfyans nan Jezi, nou netwaye pa san li te koule sou kwa a!

8. Lanfè pa reyèl.

Pafwa nou jwenn li itil pou di, "Ou konnen, li se yon reyalite nan sikoloji ke nou refize pi pasyoneman bagay sa yo nou pè ki pi dezespereman. Mwen mande si rezon ki fè ou pa kwè nan lanfè se nan fon nan nanm ou ou pè ke si gen tankou yon kote ou ta ka ale la."Souvan repons lan se, "Mwen devine ou gen rezon."

Men, ou dwe kontinye epi di pwospèk ou, "Mwen pa vle ou kwè nan lanfè. Ou ka konnen pou asire w ke ou pa pral nan lanfè. Se sou sa Levanjil la ye. Mwen kwè nan lanfè, men mwen konnen mwen pa pral la akòz pwomès Bondye a. Sa se pi bon pase di, 'Mwen konnen mwen pa pral nan lanfè paske mwen pa kwè paske li egziste yon kote konsa.' "

9. Nou gen Lanfè nou isi sou late.

Ou konnen, w ap an pati gen rezon. Mwen te konnen toksikomàn ki te ale nan yon lanfè vivan sou latè. Mwen te konnen alkolik ki te esklav pa alkòl.

Pastè Mak Buckley di sou lè l sèvi avèk dwòg epi retwouve l nan yon lopital psikyatrik. Pastè Buckley chape soti nan lanfè sou latè nan mete konfyans nan Jezi. Jezi sove Rev. Buckley anba dejwe dwòg - yon lanfè sou latè. Ou ka bay lòd pou yon kopi bèl konvèsyon li nan Jezi – sali li chanje lavi l'nan Jezi Kris la. Ale nan Amazon.com epi kòmande liv Mak la. Li gen tit, "Soti nan fènwa a limyè: Vwayaj mwen" pa Pastè Mak Buckley. Si ou li premye kèk paj yo, ou pral li tout liv la. Mwen te jis li li de fwa mwen menm.

Nou pa Sabataryen, men nou dakò ak Pastè Buckley, ki moun ki te di,

“Lè nou mete konfyans nou nan Bondye ak repo, Li ka ban nou lide ak konpreyansyon ki fè nou pi fwiktifye nan kouri a long tèm … Mwen pa defann legalis espirityèl. Mwen ankouraje ou mete sou kote yon tan repo pou ou ka an sante “ (Soti nan fènwa a limyè: Vwayaj mwen, pa Mark Buckley).

Kanpe epi chante kantik nou an!

O pou mil lang chante
   Lwanj pou gwo Redanmtè mwen an,
Glwa Bondye mwen an ak wa mwen an,
   Triyonf yo nan favè li.

Mèt pitye mwen ak Bondye mwen,
   Ede m fè konnen,
Pou gaye toupatou sou latè,
   Onè a non ou.

Jezi! non an ki chame pè nou yo,
   Sa fè lapenn nou yo sispann;
'Mizik sa a nan zòrèy pechè a,
   'Se lavi, ak sante, ak kè poze.

Li kraze pouvwa a nan peche anile,
   Li libere prizonye a;
San li ka rann pi sal la pwòp;
   San l pwofite pou mwen.
("O Pou yon mil lang" pa Charles Wesley, 1707-1788).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.