Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
METÒD KRIS LA POU FÈ DISIP

CHRIST’S METHOD OF MAKING DISCIPLES
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Nan Aswè Jou Senyè a, 15 jiyè 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 15, 2018


Tanpri ale nan Matye 10: 1. Li nan paj 1008 nan Bib etid Scofield la. Gade nan premye mwatye vèsè 1 an.

“Aprè sa, Jezi te envite douz disip li yo ... ”

Mo "disip" la tradui nan mo grèk "mathétés." Mo sa a nan Nouvo Testaman an refere a yon moun ki aprann nan men yon pwofesè epi swiv pwofesè a. Li aplike a douz disip yo ki t ap swiv Jezi.

Se objektif mwen pou montre w kijan Kris rele douz mesye sa yo, e kijan Li te antrene yo anvan yo te fèt ankò. Sa se pa fason li fèt nan pi fò nan legliz nou an jodi a. Sòti nan lang k ap pale Pentekotis a pwofesè Biblik Fondamantal yo - tout sa yo mwen konnen fè varyasyon nan menm bagay la. Yo anjeneral jwenn yon nouvo moun kwense epi di yon bagay tankou, “Èske ou vle ale nan syèl la?” Yo gen tandans apiye sou nouvo moun nan jiskaske pi fò nan yo di, “Wi, mwen fè.” Lè sa a, gayan nanm lan di, “Lapriyè mo sa yo avèk mwen.” Ki moun ki te dezoryone a bouch menm mo yo tankou “nanm-gayan an” - ki moun ki di konsa yon bagay tankou Joel Osteen di nan fen prèch li yo,” Nou kwè, si ou te di lapriyè sa a, ou vini nan pi bon legliz yo. “Yo ekri non an ak nimewo telefòn nan ke yo te lapriyè a – epi ansuit, kèk jou aprè, yo voye yon moun nan “swiv”sou sa yo rele konvèti. Nan eksperyans mwen li diman pwodui yon kretyen reyèl! Moun yo te priye avèk li a anjeneral se pa yon konvèti. Yo souvan swa kache nan "nanm-gayan an", oswa yo rele sou li "ale!" Lè ou eseye "swiv" sou yo, yo pa reponn byen!

Kisa ki mal ak metòd sa a? Li anjeneral pa mache! An reyalite li diman toujou ap travay. Mwen te yon predikatè Batis pou swasant ane epi se eksperyans mwen. Poukisa sa pa mache? Poukisa li pa pwodui disip? Se paske laplipa nan nou pa ase reflechi nan fason Jezi te fè disip yo! Se poutèt sa!

Ou ka panse mwen anseye “Sali Senyè a,” men mwen pa. Mwen pa anseye sa Jan MacArthur ak Pòl Washer anseye. Pou konnen poukisa mwen rejte “Sali Senyè a” tanpri li sa mwen te di sou li nan liv nou an Preche a yon nasyon k ap mouri, paj 117-119. Liv la tout antye ka li gratis sou sit entènèt nou an, www.sermonsfortheworld.com. Sali a pwodui nan mete konfyans nan Jezi epi yo te geri pa san Li.

Men, montre mwen yon sèl kote nan Kat Evanjil yo kote Jezi te mennen moun yo di yon “lapriyè pechè,” epi answit swiv yo. Ou pa ka montre m menm yon plas kote Jezi Kris te fè sa! Li te toujou fè “swivi” a dabò. Li fè yo konnen a kisa yo te angaje yo an premye!

Sa a se fason Jezi Kris te konvèti mesye li yo! Li te konnen ke yo te bezwen tande verite difisil yo de fè disip la an premye – anvan yo ta vrèman fè konfyans nan Li epi sove!

“Men,” yon moun ka di, “verite ki difisil yo pral fè yo pè.” Vrèman vre! Verite ki difisil ap fè anpil pami yo pè! Anpil nan disip Kris yo te kite L. Li pa t mande yo rete. Li di douz disip yo, “Nou menm nou pa vle ale tou?” (Jan 6:67). Pa tout ki prale! Moun ki rete yo epi aprann vin disip difisil Kris la, ak sòlda lakwa a!

Doktè Isaac Watts te pale ak kalite evanjelik nan 18tyèm syèk yo. Isaa Watts te di,

Èske mwen se yon sòlda lakwa a, yon disip ti Mouton an,
Èske m ta pè pou posede kòz li a, oswa wouji pou di non li?

Osinon, mwen dwe goumen, si mwen ta gouvène; Ogmante kouraj mwen, Senyè.
Mwen pral sipòte travay la, kenbe doulè a, Sipòte pa Pawòl ou
   (“Èske mwen se yon sòlda lakwa a?” pa Doktè Isaac Watts, 1674-1748).

Nou pa ka atann nouvo moun yo jete tèt yo an premye nan yon lagè sanglan pou Kris la. Li ta pi senp si yo te fè l. Men, mwen pa t vin yon kretyen konsa. Mwen te oblije aprann dabò ke kretyen an ki te pote kwa yo se te vrè kretyen an. Mwen te dwe pase pa yon disip solid avan pou mete konfyans nan Jezi, anvan mwen te vin yon sòlda lakwa a. E ou menm tou!

Kisa mwen jis te di pa pratike pa pi fò nan legliz nou an jodi a! Sepandan, se vre. “Asire mwen dwe goumen, si mwen ta gouvènen, ogmante kouraj mwen, Senyè.” Se sa pi gran ekriven kantik evanjeli 18tyèm syèk la te ekri. E se sa ke dizèn de milye moun te kanpe sou cheviy la nan nèj la pou chante devan George Whitefield oswa Jan Wesley te preche! Men, ou pa pral tande chante sa a chante nan anpil sèvis jodi a! Mwen panse petèt poukisa gen jeneralman kèk chante sou “lagè kretyèn” nan liv chan nou itilize kounye a. Chante yo rele pou lagè Kretyèn ak nan fòsyon disip serye se bokou mwens popilè jodi a ke yo pa t ye nan 18tyèm syèk la lè Isaac Watts te ekri “Èske mwen se sòlda lakwa a?”

Sa mennen nou nan mesaj Levanjil la li menm. Kilè Jezi te kòmanse preche Levanjil la bay disip li yo? I Korentyen 15:3, 4 bay reyalite de baz yo nan Levanjil la:

“Bagay mwen te montre nou, se sa mwen menm mwen te resevwa.Se yo menm ki pi konsekan. Men yo: Kris te mouri pou peche nou, dapre sa ki ekri nan Liv la. Yo te antere l, li te leve sòti vivan sou twa jou aprè l te fin mouri jan sa te ekri nan Liv la tou” (I Korentyen 15:3, 4).

Jezi te kòmanse bay Levanjil la a disip li yo pandan yon ane aprè li te kòmanse swiv Li. Li anrejistre nan Matye 16:21, 22,

“Depi lè sa a , Jezi kòmanse pale aklè ak disip li yo, li di: Fòk mwen moute lavil Jerizalèm. Fòk mwen soufri anpil nan men chèf fanmi yo, nan men chèf prêt yo, nan men direktè lalwa yo. Y ap fè yo touye mwen. Mwen, sou twa jou. Alò, Pyè te pran l e te kòmanse reprimande li, lè l di: Wete chenn sa a sou ou, Mèt: sa a pa pral pou ou” (Matye 16:21, 22).

Pyè te swiv Jezi pandan anviwon yon ane. Men, Pyè te reprimande jezi paske li te di li ke li ta “touye, epi leve sòti vivan ankò twazyèm jou a” (Matye 16:21). Li evidan ke Pyè toujou pa t konprann Levanjil la omwen yon ane aprè li te vin yon disip Jezi.

Pita nan ane sa a Jezi te bay disip yo Levanjil la ankò,

“Yon jou, antan tout disip yo te la ansanm nan peyi Galile, Jedi di yo: Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen gen pou m tonbe anba men lèzòm. Yo pral touye m, men sou twa jou, m ap leve sòti vivan nan lanmò. Epi yo te depase regrèt” (Matye 17:22, 23).

Remake ke yo te deja wè Jezi transfigire. Aprè yo fin wè Jezi transfigure disip yo te echwe pou yo jete yon demon sòti nan yon jèn gason. Lè yo te mande Jezi poukisa yo pa t kapab jete move lespri a sòti, Jezi te di, “Paske nan enkredilite ou” (Matye 17:20). Alò, Jezi te ba yo Levanjil la ankò, “Yo pral touye li [Jezi], e sou twazyèm jou a li [Jezi] pral leve sòti vivan ankò. Epi yo [disip yo] te ekstrèmman tris” (Matye 17:23 NKJV). Disip yo toujou pa t konprann Levanjil la!

Twazyèm fwa Jesi te bay disip yo Levanjil la te bay nan Matye 20: 17-19. Pasaj paralèl la se Lik 18: 31-34.

“Alò Jezi pran douz disip yo apa, li di yo: Tande, men n ap moute Jerizalèm kote tou sa pwofèt yo te ekri sou Moun Bondye voye nan lachè a pral rive. Yo pral lage l nan men moun lòt nasyon yo, y a pase l nan rizib, y a joure l, y a krache sou li. Aprè sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmò. Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:31-34).

Disip yo toujou pa t konprann Levanjil la aprè Jezi te anseye yo pandan de ane.

Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:34).

Menm aprè yo fin tande Levanjil la plizyè fwa, disip yo toujou pa t konprann sa Jezi t ap di konsa!

Men Jezi te di yo ankò, “Nou konnen nan de jou jwif yo pral fete fèt Delivrans lan. Yo pral lage Moun Bondye [Jezi] voye nan lachè a nan men moun ki pou kloure l sou kwa a.” (Matye 26:2).

Kounye a, aprè yo fin tande Levanjil la ankò e ankò, youn nan Disip yo, Jida, te deside trayi Jezi bay chèf prèt yo! (Matye 26:14, 15).

Yon fwa ankò Jezi te ba yo Levanjil la (Matye 26:31, 32). Pyè ak lòt Disip yo te ale dòmi nan Jaden Getsemani an. Lè gad yo te vini pou arete Jezi, Pyè te pran nepe l epi li te eseye touye gad yo. “Lè sa a tout disip yo kite l [Jesus], yo pran kouri” (Matye 26:56).

Kounye a, nou vini, finalman, nan nouvèl nesans lan, konvèsyon onz disip yo. Jida te deja pan tèt lie pi pa t janm fè eksperyans nouvèl nesans lan. Jezi resisite a te rankontre lòt disip yo. Li te montre yo blesi l yo,

“Lè sa a, li louvri lespri yo pou yo te ka konprann tou sa ki te ekri nan Liv yo” (Lik 24:45).

Nan kòmansman an nan nouvèl nesans ki te fèt isit la, jan Jezi "louvri konpreyansyon yo, ke yo ta ka konprann Ekriti yo" konsènan Levanjil la (Lik 24:46).

Kounye a, ale nan Jan 20:21-22. Men nouvèl nesans Disip yo. Jezi ki leve sòti vivan te vin jwenn yo,

“Alò, Jezi di ankò: Benediksyon Bondye sou nou tout! Menm jan Papa a te voye m lan, se konsa m ap voye nou tou. Aprè pawòl sa yo, li soufle sou yo, li di yo: Resewa Sentespri a!” (Jan 20:21, 22).

Yo te resevwa Sentespri a, epi anfen yo te fèt ankò!

Vye kòmantatè yo dakò ak sa.Youn ta dwe li Matye Henry, epi patikilyèman Jan Charles Ellicott nan Lik 24:45. Doktè J. Vernon McGee di konsa, “Mwen pèsonèlman kwè ke nan moman sa a, Senyè nou an te soufle sou yo, li te di, ‘Resevwa Sentespri a,’ mesye sa yo te rejenere [fèt ankò]. Anvan sa a, Lespri Bondye a pa t ap antre anndan …...Jezi Kris te respire nan lavi etènèl mesye sa yo” (J. Vernon McGee, Atravè Bib la, nòt sou Jan 20:22).

Doktè Thomas Hale tou te fè sa trè klè, “Don Sentespri a se te evènman pi enpòtan nan lavi disip yo. Paske se alò ke yo te fèt ankò … Sa a se lè yo te resevwa yon plen antyè. Se nan moman sa ake yo te resevwa lavi espirityèl la” (Thomas Hale, M.D., Kòmantè Nouvo Testaman Aplike a, nòt sou Jan 20:22, p. 448).

Mwen te ba ou etid sa a sou nouvèl nesans disip Kris yo pou de rezon.

1. Li korije lide modèn nan nouvèl nesans lan dabò, ki te swiv pa disip. Sa a se teyori a ki te fèt pa pratikan nan tout legliz nou an jodi a.

2. Li ban nou metòd Kris la nan fè disip: premyèman ou anseye yo, epi ou travay pou konvèsyon yo. Sa a opoze a sa k te bay nan yon liv pa Navigatè yo, la pèdi nan fè disip, La Pèdi nan Fè Disip. Liv sa a fo nan opinyon mwen. Jezi te anseye yo pou yo disip anvan yo te fèt ankò.


Kris la te kòmande nou pou nou “fè disip” nan Gran Komisyon an (Matye 28:19, 20 NASB).

“Ale [fè disip, NASB] pou mwen nan tout nasyon, batize yo, Pitit la ak Sentespri a. Montre yo pou yo obsève tou sa mwen te ban nou lòd fè. Chonje sa byen: mwen la avèk nou toulejou, jouk sa kaba. Amèn” (Matye 28:19, 20).

Pastè entèlijan mwen an, Doktè Timote Lin te di,

“Se sèlman vèb ‘fè disip’ nan atitid enperatif la... Nan lòt mo ‘ale’ se pa yon kòmandman [isi], men ‘fè disip’ se. Se tèm prensipal Gran Komisyon an” (Sekrè nan Kwasans Legliz la, p. 57).

Kris la kòmande nou pou anseye “anseye tout nasyon” – plis literalman tradui kòm “fè disip” – W. A. Criswell. An reyalite, Nouvo Bib Estanda Amerikèn lan tradui l konsa, “fè disip.”

Sa a te fèt pou twa san premye ane nan klas yo, kote disip la te anseye a nouvo moun anvan yo te batize. Doktè Philip Schaff, istoryen Kretyen an te di, “[longè] ansèyman sa a te fikse pafwa nan de ane, pafwa nan twa.” Hippolytus se te Evèk ki nan lavil Wòm nan 217 AD jiska 235 AD. Hippolytus te di, “Kite [yo] pase twa ane kòm moun k ap tande Pawòl la” (Tradisyon Apolistik Hippolytus la, pati II).

Peryòd disip sa a te vini anvan batèm lan. Gen omwen de egzanp Apòt Pòl anseye katechimèn yo nan liv Travay Apòt yo. Barnabas te mennen Pòl nan lavil Antyòch.

“Yo pase yon lane ansanm ap fè reyinyon ak legliz la. Yo t ap montre anpil moun sa pou yo fè” (Travay 11:26).

Pòl te fè menm bagay la tou nan lavil Listre, Ikonyòm epi, ankò yon fwa, nan lavil Antyòch.

“Yo t ap bay disip yo fòs, yo t ap ankouraje yo pou yo rete fèm nan konfyans yo pou yo rete fèm nan konfyans yo. Nou gen pou nou soufri anpil anvan pou n antre nan peyi kote Bondye wa a.” (Travay 14:22).

Doktè Schaff te di, “legliz la te nan mitan yon mond ini... li te wè nesesite pou prepare [pèp] la pou batèm pa pwofesè espesyal... [klas yo] te...yon pon de mond lan nan legliz la... pou kondui debitan yo nan matirite. [Aprenan yo] pa t konsidere kòm kwayan, men kòm mwatye Kretyen [pa ankò disip]” (Istwa Legliz la, volim 2, p. 256). Dr. Schaff te di metòd sa a “se toujou ka a” nan plas misyonè yo (ibid., p. 255).

Nou pral vire sèvis maten an nan yon klas disip. Mwen kwè ke echèk nan legliz nou yo kenbe pwòp pitit nou yo, ak echèk nou yo angaje jèn moun ki sòti nan mond lan, ka remonte nan lefèt ke legliz yo pa reyalize ke jèn moun jodi a yo se payen, payen ki dwe diskite anvan ke yo pral eksperimante nouvèl nesans lan epi viv lavi Kretyèn lan. Batis nan Sid yo pèdi chak ane 200 000 manm ki se sèlman“mwatye Kretyen” – jamè disip! John S. Dickerson te di ke popilasyon evanjelik jèn Kretyen yo ta chita apeprè 7 pousan nan Ameriken yo kounye a anviwon 4 pousan oswa mwens – sòf si nouvo disip yo te kreye” (Gran Resesyon Evanjelik la, p. 314).

Sa se objektif nou! Objektif nou se ede jèn moun atenn potansyèl ki pi wo nan Kris la. Nou isit la pou ede jèn moun antre nan legliz nou an, vin disip Jezi, fèt ankò, epi travay pou mennen lòt moun nan legliz nou an aprann nan men Jezi, mete konfyans nan li, epi fèt ankò!

Jèn moun, ki eli, pral pare pou yon bagay difisil epi estimilan. Sa yo ki pa enterese pa defi vrè Krisyanism lan pral evanui. Nou swete ke yo pa ta fè l, men nou konnen pa eksperyans ke yo pral fè l! Pa kite kè nou boulvèse lè yo ale. Sonje ke Jezi te di, “anpil moun yo rele, men gen kèk ki chwazi.” Sèlman vrè disip yo ki fèt ankò pral rete!

Se pou nou avanse ansanm epi pwouve lemond ke Bondye nou an toujou vivan epi pwisan. Nou te fè erè nan pase a. Men, nou pwofite pa erè nou yo ak eksperyans nou yo. Nou te vire echèk nou an siksè. Nou pral wè plis ak pi grow siksè kòm nou pran pwochen etap la nan direksyon pou kreye yon legliz fò de disip nan feblès apostazi jodi a. Sonje, nou p ap janm sispann, pa janm retrete, epi pa janm abandone. Nou p ap janm sispann jiskaske bon legliz nou an vin yon gwo legliz – ki bay jèn moun defi epi kreye nan yo yon lame pwisan de disip ki fèt ankò! Kanpe epi chante nimewo sis nan fèy chan nou an, “Èske mwen se yon Sòlda Lakwa a?” pa Doktè Isaac Watts (1674-1748).

Èske mwen se yon sòlda lakwa a, yon disip Anyo a,
Èske mwen ta pè pou posede kòz Li a, osinon, pou m ka pale konsa?

Èske mwen dwe pote nan syèl yo sou kabann flè nan fasilite,
Pandan ke lòt moun goumen pou genyen pri a, epi navige nan lanmè sanglan?

Èske pa gen okenn lènmi pou mwen fè fas a? Èske mwen pa dwe andige inondasyon an?
Èske vye mond sa a yon zanmi nan la gras, pou ede mwen sou Bondye?

Asire w mwen dwe goumen, si mwen ta gouvènen; ogmante kouraj mwen, Senyè.
Mwen pral pote travayl, kenbe doulè a, sipòte pa Pawòl ou.
   (“Èske mwen se yon Sòlda Lakwa a?” pa doktè Isaac Watts, 1674-1748).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith Anvan Mesaj la:
“Èske mwen se yon Sòla Lakwa a” (pa Doktè Isaac Watts, 1674-1748).