Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
A. W. TOZER SOU REVÈY LA

A. W. TOZER ON REVIVAL
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon leson ki te anseye nan Tabènak Batis Los Angeles
Jou aprèmidi Seyè a, 9 Me 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 9, 2021

Hym ki te chante anvan leson an: “Ranpli tout vizyon mwen”
(pa Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


Silvouplè, tounen avè m nan Jozye 7:12. Silvouuplè, kanpe pandan m ap li l.

“Se poutèt sa, pèp Izrayèl la p ap ka kanpe devan lènmi l yo. Yo gen pou yo kouri devan lènmi yo, paske kounye a se yo menm ki gen pou mouri. Mwen p ap kanpe la avèk yo ankò, si bagay mwen te ban nou lòd pa pran an nou pa wete l nan mitan nou pou nou detwi l tou.” (Jozye 7:12).

Ou ka chita. Moun pèp Izrayèl yo te gen anpil siksè nan viktwa yo sou enkonvèti yo jouk kounye a. Yon sèl moun nan mitan yo te vòlè bagay sa yo nan men moun yo te konkeri. Epi, kounye a, Bondye te fache sou legliz la nan dezè a. Yon sèl moun yo te rele Akan te sispann Bondye soti nan ede yo menm jan li te gen nan tan lontan an. Dr. Scofield te byen di,

“Kòz antye a nan Kris la blese pa peche a, neglijans, oswa enspirityalite nan yon sèl kwayan” (nòt anba nan paj 266).

Nou ka depanse èdtan ap mande Bondye voye yon revèy pandan ke nou kontinye anfrenn lwa l yo, fè neglijans avègleman sou egzijans Bondye. Bondye yo. Bondye te di Jozye,

“Mwen p ap kanpe la avèk yo ankò, si bagay mwen te ban nou lòd pa pran an nou pa wete l nan mitan nou pou nou detwi l tou” (Jozye 7:12).

Lè yon nonm ki sòti nan yon bakgrawoun Katolik kondane pou peche, li vle konfese li. Men, konfesyon sa yo souvan de fwa tankou move. Ale nan Pwovèb 28:13. Kanpe epi li li byen fò.

“Moun k ap kache peche yo p ap janm wè zafè yo mache. Men, Bondye va gen pitye pou moun ki rekonèt peche yo, pou moun ki chanje lavi yo” (Pwovèb 28:13).

Ou ka chita. Konfesyon an san yo pa abandone sa ki pi mal pase okenn konfesyon ditou. Poukisa? Paske li pa pral ede ditou yon moun rebèl!

Tounen nan Jan 14:21.

“Moun ki asepte kòmandman m yo, ki obeyi yo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m va renmen moun ki renmen mwen. Mwen menm tou, m a renmen l, epi m a fè l we mwen” (Jan 14:21).

Kounye a tounen nan Jan 14:15,

“Si nou renmen m, se pou n obeyi kòmandman m yo.”

Etap Dr. Tozer yo sou revèy la.

(1) Pa satisfè avèk tèt ou. Mete figi ou nan direksyon yon transfòmasyon nan lavi ou.

(2) Mete tèt ou nan fason pou beni. Dezire revèy epi an menm tan an neglije lapriyè pèsonèl se swete yon fason epi mache nan yon lòt.

(3) fè yon travay konplè pou repanti. Pa prese pou fè l pase.

(4) Fè restitisyon chak fwa sa posib.

(5) dwe grav. Etenn televizyon ou. Dwe gen yon chanjman radikal nan abitid ou oswa pa pwal gen okenn amelyorasyon nan lavi espirityèl ou.

(6) Rafine enterè ou yo. Kè ou dwe reviv lè kè ou fèmen nan mond lan ak peche epi ouvè a Kris la.

(7) Refize “wouye”. Fè dispozisyon pastè ou a epi fè tout sa ou envite poufè. Aprann obeyi.

(8) kòmanse temwen. Mennen yon moun avèk ou nan sèvis sa yo Dimanch.

(9) Li Bib la tou dousman. Lè Gran Doktè Samuel Johnson te vizite wa a nan Angletè, de mesye yo te chita pou kèk tan nan silans. Finalman, wa a te di Doktè Johnson, “Mwen devine ou te li anpil. “Wi, mesye,” te di Doktè Johnson, "men mwen panse anpil plis.

(10) Gen konfyans nan Bondye. Kòmanse ap tann. Leve je w gade Bondye. Li bò kote ou. Li pa pral desevwa ou.


Bondye konnen nan ki pwen legliz ou a dezespereman bezwen revèy. Epi sa ka vini pa moun ravive tankou ou.

Mwen vle ou pote leson sa a lakay ou avèk ou. Fè sa Doktè Tezer te di sou Revèy la. Fòk ou ravive epi Bondye pral sèvi ak ou nan ede lòt moun fè eksperyans yon renouvèlman reyèl. Kanpe epi chante Im nou an.

Ranpli tout vizyon mwen, Sovè, mwen priye, kite m wè sèlman Jezi jodi a;
   Menm si nan fon vale a ou te kondui m, tout bèl pouvwa san fad ou a kouvri m.
Ranpli tout vizyon mwen, diven Sovè, toujou ak glwa ou espri mwen an va klere.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout ka wè imaj ki Sen an ki reflete nan mwen.

Ranpli tout vizyon mwen, chak dezi kenbe pou tout bèl pouvwa ou; nanm mwen enspire,
   Avèk pèfeksyon ou, lanmou ki apa pou ou, inondasyon chemen mwen an ak limyè soti nan pi wo a.
Ranpli tout vizyon mwen, diven Sovè, jouk ak tout bèl pouvwa ou Lespri Bondye mwen an va klere mwen.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout ka wè imaj ki apa pou ou reflete nan mwen.

Ranpli tout vizyon mwen, se pou jete nan lonbraj peche klète an klere byen bèl nan.
   Kite m wè sèlman figi beni ou, festen nanm mwen sou favè enfini ou.
Ranpli tout vizyon mwen, diven Sovè, jouk ak tout bèl pouvwa ou Lespri Bondye mwen an va klere.
   Ranpli tout vizyon mwen, pou tout ka wè imaj ki apa pou ou reflete nan mwen.
(“Ranpli tout vizyon mwen” pa Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.