Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KIJAN POU PREPARE YON MESAJ EVANJELIK – KÈK VERITE BLIYE NESESÈ POU KONVÈSYON REYÈL

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS
(Creole)

pa Doktè. C. L. Cagan ak Doktè. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Samdi Swa, 14 Octobre, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 14, 2017

“Fè travay moun k ap anonse bòn nouvèl la, fè devwa ou ak tout kè ou, tankou yon sèvitè Bondye” (II Timote 4:5).


Apòt la te bay pawòl sa yo a Timote touswit anvan Pòl te mouri anba pèsekisyon Anperè Newon an. Timote se te disip Pòl. Pòl te fòme l nan travay predikasyon an. Timote te vin pastè nan legliz la nan lavil Efèz la. Travay prensipal Timote te dwe yon pastè.

Timote pa t gen menm ministè a tankou “Filip evanjelis la” (Travay 21: 8). Filip ale de plas an plas. Filip te al lavil Samari, li preche Kris la (Travay 8: 5). Aprè sa, Filip al nan dezè a, li mennen Etyopyen Enik lan a Kris (Travay 8: 26-39). Filip te preche nan lòt vil yo (Travay 8:40). Filip te yon evanjelis k ap vwayaje. Timote te pastè nan yon legliz lokal.

Poukisa Pòl te di Timote pou “fè travay yon evanjelis”? Paske chak pastè rele pou fè travay yon evanjelis! Pòl te di Timote pou “fè tout prèv nan ministè [li] ” (II Timote 4: 5). Kisa ki te tout prèv nan ministè l? Fè travay yon evanjelis! Chak pastè rele pou fè travay yon evanjelis. Si ou pa fè sa, ou pa fè tout sa Bondye te kòmande ou fè!

Chak pastè preche nan legliz li. Sa se apèl li. Epi chak pastè dwe preche mesaj evanjelik nan legliz li - epi preche yo souvan! Si ou kite Levanjil la nan yon klas Lekòl Dominikal klas la kèk fwa nan yon ane, ou pa yon predikatè fidèl. Si tout sa ou fè se anseye pèp la, ou pa yon predikatè fidèl. Ministè ou a pa sèlman anseye Bib la. Ou dwe fè travay yon evanjelis. Ou dwe preche mesaj evanjelik, epi fè li regilyèman.

Kisa yon mesaj evanjelik ye? Yon mesaj evanjelis vize dirèkteman a moun ki pèdi nan kongregasyon an, ki gen toujou anpil nan tout sèvis, byenke kèk nan yo vini nan legliz chak semèn. Tout mesaj evanjelik pwoklame verite a sou peche ak sali nan Kris la - pou moun ki pèdi yo ki tande li pral mete konfyans yo nan Jezi epi yo dwe sove. Yon mesaj evanjelik se pa yon mesaj ekspoze pou plizyè vèsè nan Ekriti a. Chwazi youn oubyen de vèsè pou preche. Mesaj Evanjelik konsantre sou verite a nan youn oubyen de vèsè nan pifò. Ekspozisyon nan anpil vèsè anpil yo pa mesaj evanjelik. Etidye mesaj evanjelik Spurgeon yo. Okenn nan yo pa sa nou rele ekspozisyon” mesaj jodi a. Nan Liv Travay la chak mesaj men se te yon mesaj evanjelik. Gen yon sèl “ekspozisyon” prèch nan tout Liv Travay la! Nou ta dwe suiv egzanp Apòt yo ak Spurgeon lè nou preche mesaj evanjelik yo!

Trè kèk pastè jodi a preche mesaj evanjelik. Anpil pa preche yo ditou. Nan Amerik nou raman tande mesaj evanjelik jodi a. Epi li pa diferan anpil nan lòt peyi yo. Pastè yo anseye Bib la bay pèp yo - oswa yo preche sou gerizon, pwosperite, ak kouman yo santi yo byen - anyen men Levanjil Kris la! Yo pa obeyi Bib la, ki di, “Fè travay yon evanjelis. ”

Ou ka di, “Mwen, kijan mwen ka prepare yon mesaj evanjelik? Kisa mwen ta dwe fè? Se de sa mesaj sa a ye. Mwen pral di ou kijan yo preche yon mesaj evanjelik.

Yon mesaj evanjelik se yon mesaj ki santre-sou levanjil. Kisa ki yon mesaj Levanjil? Pou preche Levanjil la ou dwe konnen kisa levanjil la ye. Apòt Pòl te di,

“Mwen deklare nou bòn nouvèl la … kijan ke Kris te mouri pou peche nou yo selon ekriti yo; epi li te antere, e li te leve sòti vivan sou twa jou aprè l te fin mouri, jan sa te ekri nan liv la tou” (I Korentyen 15:1, 3, 4).

Ankò, apòt Pòl te di,

“Kris Jezi te vini nan mond lan pou sove pechè yo” (I Timote 1:15).

Gen de pati nan yon mesaj evanjelik. Premyèman, pwoblèm de peche moun; ak dezyèm lan, kisa Kris la te fè pou sove moun nan peche yo.

I. Premyèman, ou dwe preche lalwa a – ki rakonte moun yo de kè peche yo.

Nan premye pati nan yon prèch evanjelik, ou dwe preche lalwa a. Poukisa yon moun ta dwe fè Jezi konfyans? Kisa ki rezon an? Poukisa Jezi te mouri sou kwa a? Anpil mesaj yo di moun yo pou yo fè Jezi konfyans pou yo ka gen yon pi bon lavi, oswa pou yo gen kè kontan, oswa pou yo jwenn lanmou ak amitye. Men, sa se pa pou sa Jezi te mouri sou kwa a! Gen kèk mesaj ki di moun yo pou yo kwè Jezi pou yo ka ale nan syèl la. Men, se pa yon mesaj Levanjil si li pa di poukisa yo bezwen Jezi pou yo ale nan syèl la. Bib la di, “Kris la te mouri pou peche nou yo.” Bib la di, “Kris Jezi te vini nan mond lan pou sove pechè yo.”

Si moun yo pa santi yo se pechè, poukisa yo ta dwe vini jwenn Kris la? Yo pa pral fè l! Yo ka priye yon lapriyè. Yo ka leve men yo. Yo ka avanse nan fen yon mesaj. Men, yo pa pral sove! Poukisa? Paske yo pa gen anyen pou sove!

Kijan ou ka montre moun yo ke yo se pechè? Lè ou preche yo lalwa Bondye a. Bib la di,

“Lalwa a te tankou yon moun ki la pou veye nou pou mennen nou a Kris” (Galat 3:24).

Lalwa a montre moun yo ke yo se pechè. Aprè yo fin kondane pou peche nan kè yo, yo ka vini jwenn Kris la.

Anpil Pastè pè pou preche lalwa a. Yo pè pou pa fè moun fache. Iain H. Murray te di ke se “Pwoblèm prensipal la nan Evanjelizasyon.” Nan liv li a, The Old Evangelicalism /Ansyen Evanjelizasyon an (Banyè laverite a, 2005; li paj 3 a 37), Murray kòrèkteman di nou ke krentif pou ofanse pèdi yo se rezon prensipal la ke predikasyon evanjelik la pa si efikas konsa jodi a.

Kèlkeswa sa ou fè, pa preche kont peche endividyèl yo. “Fè sa. Pa fè sa.” Sa a ap pale de peche aktyèl oswa espesifik moun. Men, peche a ale pi fon anpil. Yo se pechè andedan. Yo gen yon kè peche, eritye sòti nan Adan. Se poutèt sa, David te di: “ Wi, depi m fèt ak peche nan kè m. Depi nan vant manman m, mwen gen peche nan kè m ” (Sòm 51: 5). Se poutèt sa Bib la di, “kè a twonpe moun pase tout bagay, epi dezespereman mechan” (Jeremi 17: 9). Epi Bib la di, “lespri chanèl [pa konvèti] se lènmi kont Bondye” (Women 8: 7) Se poutèt sa moun fè move bagay yo fè. Sa yo fè soti de sa yo ye. Kris la te di, “Se nan kè lèzòm, tout move lide sòti, adiltè, fònikasyon, asasina ... Tout move bagay sa yo, se nan kè moun sa sòti” (Mak 7:21, 23). Byen pi pwofon pase sa moun se sa yo ye. Menm si yon moun ap eseye vin pi bon, li pa janm ka chanje kè l, pa ki plis pase yon kabrit ka chanje tèt li an mouton. Moun yo pa ka anseye pou vin kretyen. Yo dwe preche nan li, jan mwen eksplike nan mesaj sa a. Bondye kondane kè imen an osi byen ke aksyon imèn yo. Bib la di, “Yo tout anba peche” (Women 3: 9). Tout moun anba pouvwa ak penalite peche a anvan konvèsyon an.

Ou dwe preche lalwa a pou ke moun yo wè epi santi ke kè yo se pechè. Kounye a, tout moun admèt ke yo se pechè nan kèk fason. Mwen pa janm rankontre yon moun ki te deklare ke li pafè. Yon nonm te di yon predikatè, “ Mwen kwè mwen se [yon pechè], men mwen pa sa ou ta ka rele yon move pechè. Mwen menm, mwen panse, pito bon. Mwen toujou eseye fè pi meyè de mwen.” Nonm sa a pa t pare pou sove! Anvan li kapab sove, li bezwen wè li se yon “move” pechè. Se poutèt sa ou dwe preche sou kè pechè yo.

San lalwa Bondye a, moun pa pral wè poukisa yo bezwen Levanjil Kris la. Se poutèt sa ou dwe preche lalwa a anvan ou preche Levanjil la. Bib la di, “Lalwa a se tankou yon moun ki la pou veye nou pou mennen nou a Kris” (Galat 3:24). Menm jan ak yon pwofesè lekòl, lalwa a montre moun yo poukisa yo bezwen Kris la. Dabò lalwa a. Answit, Levanjil la. Sa ke Luther te di a te egzakteman jis. Ou ta dwe etidye ak anpil atansyon kisa li te di si ou vle aprann kijan pou preche mesaj evanjelik yo. Luther te di,

Li nesesè, si ou ta konvèti, ke ou vin [boulvèse], se sa, ke ou gen yon konsyans alame epi tranblan. Answit, aprè kondisyon sa a te kreye, ou dwe sezi konsolasyon ki pa sòti de yon pwòp travay ou, men de travay Bondye a. Li te voye Pitit li a Jezi nan mond sa a pou pwoklame a pechè tèrifye mizerikòd Bondye a. Sa a se chemen konvèsyon an. Tout lòt fason yo fo (Martin Luther, Th.D., Sa ke Luther di, Kay Piblikasyon Concordia, Reyenpresyon de 1994, Nimewo 1014, paj 343).

Mwen te di, “Ou dwe preche lalwa a pou ke moun yo wè epi santi peche anndan yo.” Mwen pa t di, “Ou dwe preche sou Lanfè.” Wi, Kris la te pale sou lanfè. Lanfè reyèl. Men, ou dwe fè atansyon lè ou preche sou lanfè. Pa gen moun ki ka sove lè yo pè de Lanfè. Yo ka eseye pi bon moun. Yo ka vin trè relijye. Men, pè lanfè pa janm sove nenpòt moun. Kris la te mouri pou peche nou yo. Lanfè se sèlman yon rezilta de peche. Pwoblèm reyèl la se peche, pa lanfè. Nou te jwenn ke mesaj antye yo sou lanfè pa konvèti moun. Premye pati nan yon mesaj evanjelik ta dwe ekspoze peche yo - pa sèlman peche endividyèl yo, men peche nan kè yo.

Pou montre moun peche yo, ou dwe preche kont kè koupab e rebèl yo. Men, ou pa dwe rete la. Lalwa a pa ka sove pèsòn. Lalwa a sèlman montre moun peche nan kè yo. Bib la di, “Pa zèv yo nan lalwa a, pa gen okenn chè jistifye ... paske se pa lalwa a yo konnen peche” (Women 3:20). Bib la di ke moun ki sove yo se “sa lalwa a pa t kapab fè” (Women 8: 3). Se sèlman Kris la li menm kapab chanje kè pechè a. Sèlman san Kris la ka lave peche. Epi ki mennen m nan dezyèm pwen an.

II. Dezyèmman, ou dwe preche levanjil la – ki rakonte moun yo kisa Kris te fè pou sove yo de peche.

Nan dezyèm pati mesaj evanjelik ou a, ou dwe preche Levanjil la. Levanjil la se pa yon ansèyman sou ki jan pou pi byen. Levanjil la se pa yon mesaj sou legliz la, oswa menm sou syèl la. Levanjil la se ke “Kris la te mouri pou peche nou yo selon ekriti yo” (1 Korentyen 15: 3). Levanjil la se ke “Jezi Kris te vini nan mond lan pou sove pechè yo” (1 Timote 1:15).

Levanjil la se pa yon seri règ. Levanjil la montre ke Bondye renmen pechè a anpil ke Kris la te vin mouri pou li. Levanjil la pa fèt pa lalwa. Li se lanmou pi ak gras. Kòm Luther te di,

Levanjil la ... pa preche kisa nou dwe fè oswa pou evite. Li pa bay okenn kondisyon, men ranvèse apwòch la nan lalwa a, fè egzakteman kontrè a epi di: “Sa a se sa Bondye te fè pou ou; li te kite Pitit Gason li an te fèt chè pou ou, li te kite l mouri pou poutèt ou ... ... Levanjil la anseye ... sa ki te ban nou pa Bondye, epi pa ... sa nou dwe fè epi bay Bondye (“Kijan Kretyen yo ta dwe Konsidere Moyiz,” 1525).

Levanjil la ofri yon pechè yon nouvo kè, ak padon peche nan sa Kris la te fè sou Kwa a ak nan kavo vid la! Moun ki mete konfyans nan Jezi

“Jistifye libreman pa gras li atravè redanmsyon an ki nan Kris Jezi: moun Bondye te tabli kòm yon pwopisyasyon [yon pèman pou peche] atravè lafwa nan san li” (Women 3:24, 25).

Bib la di ke “Bondye [montre] lanmou li pou nou, pandan ke nou te toujou pechè, Kris la te mouri pou nou ... [nou] kounye a jistifye pa san li” (Women 5: 8, 9). Kris la te mouri nan plas pechè pou peye pou peche l. Kòm Ezayi te di, “Senyè a te mete sou li [Kris la] inikite nan nou tout” (Ezayi 53: 6). Levanjil la se favè Bondye a gratis de padon pou peche pa Jezikri.

Lè ou preche Levanjil la, pa sèlman preche lanmò Kris la. Preche rezirèksyon Kris la! Li se yon pati nan Levanjil la ke Kris la “leve ankò twazyèm jou a selon ekriti yo” (1 Korentyen 15: 4). Rezirèksyon Kris la esansyèl. Bib la di, “Si Kris la pa leve sòti vivan, lafwa ou pa vo anyen; ou toujou nan peche ou ” (1 Korentyen 15:17). Kris la pa t mouri nan kavo li. Li leve sòti vivan nan lanmò pou bay pechè yo yon nouvo kè (gade Ezekyèl 11:19; 36:26, 27).

Pa sèlman preche lanmò Kris la. Preche San Kris la! Sonje ke gen moun ki sove “atravè lafwa nan san li" (Women 3:25). Nou “jistifye pa san li" (Women 5: 9). Epi Bib la di, “Si san an pa koule nanpwen [pa padon] pou peche yo” (Ebre 9:22). Li etone m ke anpil predikatè swiv Dr John MacArthur lè li te di san Kris la pa nesesè pou delivre, e ke pa gen okenn san Kris la jodi a. Men, bon pastè fidèl preche San Kris la! Dr Martyn Lloyd-Jones te gen rezon lè li te di, “Nan peryòd revèy la ... [legliz la] fè vante l nan san an ... gen yon sèl fason ke nou ka antre avèk odas nan lye ki pi sakre de tout, se pas an Jezi a” (Revival, Crossway Books, 1992 edisyon, paj 48).Preche san an! Preche san an! “San Jezikri, Pitit li a, va netwaye nou anba tout peche” (1 Jan 1: 7).

Levanjil la se kado gratis de favè Bondye a nan Kris la. Pechè a pa ka fè tèt li bon. Gen yon sèl bagay pechè a dwe fè. Li dwe fè Jezi konfyans. Jis kwè yon reyalite sou Kris la pa pral sove l. Li dwe mete konfyans nan Jezi Li menm. Apòt Pòl te di a jewolye Filipyen an, “Mete konfyans nou nan [grèk epi = sou, nan] nan Seyè Jezi Kris la, epi ou va sove” (Travay 16:31). Si yon pechè kwè Jezi, li pral sove. Epi tout pechè dwe fè se mete konfyans nan Kris la. Jezi fè tout lòt bagay. Li bay moun k ap fè peche a yon nouvo kè nan nouvèl nesans lan (Efezyen 2: 5; Jan 3: 6, 7) epi Li netwaye pechè a nan tout peche ak San Li (Ebre 9:14; Revelasyon 1: 5b; 5: 9b). “Sèlman kwè li, Sèlman kwè li, Sèlman kwè li kounye a. Li pral delivre ou, Li pral delivre ou, Li pral delivre ou kounye a ” (“ Se sèlman Kwè li ”pa John H. Stockton, 1813-1877).

Nan fen mesaj ou a, envite pechè yo fè Jezi konfyans. Envite yo antre nan yon lòt chanm kote w ap pale ak yo an prive. Travay ou pa fè lè yo vin pale avèk ou. “Vini pi devan” se pa menm bagay ak fè Jezi konfyans. “Poze men an” oswa li di yon “lapriyè pechè” se pa menm bagay ak fè Jezi konfyans. Fè Jezi Konfyans se mete konfyans nan Jezi - pa gen lòt bagay. Se poutèt sa ou dwe pale ak moun ki reponn a envitasyon ou aprè mesaj la. Epi tou poukisa ou dwe koute yo ak anpil atansyon tou. Nan koute ou pral aprann fo lide yo kwè, konsa ou ka korije yo. Pale ak chak moun pèsonèlman epi fè tout sa ou kapab pou mennen l bay Kris la. Men, se sijè a nan yon lòt mesaj. Se pou Bondye beni ou jan ou preche sou peche yo nan kè a ak padon nan San Kris la.

Klike isi pou li yon mesaj evanjelik ki ekri pa Doktè R. L. Hymers, Jr. Doktè Hymerste preche mesaj evanjelik pandan swasant ane. Ou ka aprann anpil nan li mesaj evanjelik li a, “Lave epi Vin Pwòp! – Yon Tipoloji de konvèsyon an”. Klike sou tit la pou li l. Li pral montre w kijan pou preche lalwa a ak Levanjil la nan yon mesaj evanjelik.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.


CHEMA DE

KIJAN POU PREPARE YON MESAJ EVANJELIK – KÈK VERITE BLIYE NESESÈ POU KONVÈSYON REYÈL

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS

“Fè travay moun k ap anonse bòn nouvèl la, fè devwa ou ak tout kè ou tankou yon sèvitè Bondye” (II Timote 4:5).

(Travay 21:8; 8:5, 26-39, 40; I Korentyen 15:1, 3, 4;
I Timote 1:15)

I. Premyèman, ou dwe preche lalwa a – ki rakonte moun yo de kè peche,
Galat 3:24; Sòm 51:5; Jeremi 17:9; Women 8:7; Mak 7:21, 23;
Women 3:9, 20; 8:3.

II. Dezyèmman, ou dwe preche levanjil la – ki rakonte moun yo kisa Kris te fè pou sove yo de peche, I Korentyen 15:3; I Timote 1:15; 3:24, 25; 5:8, 9;
Ezayi 53:6; I Korentyen 15:4, 17; Ezekyèl 11:19; 36:26, 27; Ebre 9:22;
I Jan 1:7; Travay 16:31; Efezyen 2:5; Jan 3:6, 7; Ebre 9:14;
Revelasyon 1:5b; 5:9b.