Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POUKISA NOU FÈ SA NOU FÈ A – NAN EVANJELIZASYON AN

WHY WE DO WHAT WE DO – IN EVANGELISM
(Creole)

Yon mesaj ekri pa Doktè C. L. Cagan
e ki te preche pa Rev. Jan Samyèl Cagan
nan Tabenak Batis nan Los Angeles
Nan Maten Jou Seyè a, 28 October 2018
A sermon written by Dr. C. L. Cagan
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 28, 2018

“Ale nan gran chemen ak nan tout ti wout, mezi moun w a jwenn, fè yo antre pou kay mwen an ka plen” (Lik 14:23).


Nou fè evanjelizasyon ki mennen moun nan legliz nou an pou tande Levanjil la. Nan lòt legliz, manm yo priye yon “lapriyè pechè” ak moun kin an lari a epi envite yo legliz aprè yo te pran “desizyon” sa a. Men, premye bagay nou fè a se envite moun nan legliz la. Ansuit, nou mennen yo nan legliz la. Lè yo vini yo fè zanmi nan legliz la.Yo tande Levanjil la preche. Kèk nan yo rete epi yo mete konfyans nan Kris la.Yo vin Kretyen mèveye. Nouvo metòd sa a te sòti nan pastè nou an, Doktè Hymers. Li envante li paske li te reyalize ke tout lòt metòd yo echwe pou jwenn moun pèdi yo mennen yo nan legliz nou an.

Kisa metòd Doktè Hymers la ye? Kisa nou nan evanjelizasyon an? Lè mèkredi swa, jedi swa ak lòt fwa nou sòti de pa de nan kolèj, sant komèsyal ak lòt kote piblik nan zòn Los Angeles la. Anpil nan nou fè sa tou poukont nou. Nan kote sa yo, nou mache jiska moun k ap pale avèk yo. Nou pa eseye fè yo kwè Krisyanism lan imedyatman. Nou pa gide yo nan “lapriyè pechè.” Olye de sa, nou di yo a kisa sa sanble nan legliz nou an. Nan legliz la, pral gen anpil jèn gason ak fanm ke yo ka fe zanmi ak yo.Yo pral tande yon mesaj. Yo pral gen manje midi (si yo vini nan maten) oswa dine (nan aswè). Yo pral wè film. Yo pral nan yon fèt – nou selebre fèt tout moun nan legliz nou an. Yo pral pase yon bon moman. Anpil ladan yo vle vini!

Answit nou mande yo pou bay prenon yo ak nimewo telefòn yo. Pita, nou bay non yo ak nimewo yo a dyak nou yo ak lòt travayè Kretyen eksperimante. Travayè sa yo rele moun yo, pale yo osije de legliz nou an, envite yo vini, epi aranje yon woulib pou yo vini lè dimanch avèk youn nan manm nou yo. Lè dimanch, nou pase pran yo, mennen yo legliz, epi mennen yo lakay yo. Anpil moun vini legliz premye dimanch aprè yo te telefone yo. Lòt yo okipe jou sa a epi vini pita. Lè yo vini legliz, yo tande Levanjil la preche epi gen yon bon moman pou fè zanmi nan repa a ak nan fèt la aprè – epi anpil ladan yo retounen!

Metòd sa a mache! Nan senk dènye semèn yo, plis pase yon santèn moun te vin legliz nou an pou premye fwa, dezyèm oswa twazyèm fwa. E kèk ladan yo rete nan legliz la epi fè Kris la konfyans. Metòd sa a aktyèlman mennen moun nan legliz nou an. Li mache!

Doktè Hymers te kreye fason sa a nou fè evanjelizasyon an nan swiv sa Kris la te di nan Lik 14:23 a, “ale nan gran chemen ak nan tout ti wout, epi fòse pou yo antre.” Premyèman, nou mennen moun pèdi yo nan legliz la. Là yo tande Levanjil la epi mete konfyans nan Kris la. Legliz modèn Ameriken fè l alanvè. Yo mennen moun yo nan yon “desizyon” rapid nan lari a. Men, prèske okenn nan yo pa vin legliz. Metòd yo pwodui desizyon, pa konvèsyon. Jodi a mwen vle eksplike poukisa nou fè evanjelizasyon diferamman de sa yo fè.

Poukisa nou ale chèche non yo epi envite moun nan legliz la, e nou pa eseye jwenn moun sove yo le nou pale avèk yo?

Premyèman, paske fason nou an biblik. Tout nan Nouvo Testaman an. Andre se te youn nan douz disip yo. Bib la di:

“Youn nan de yo ki te tande Jan of [Batis] pale, epi ki te swiv li, se te Andre, Simon frè li. Nou jwenn Mesi a, ki vle di: Kris la. Li mennen Simon bay Jezi” (Jan 1:40-42).

Andre diman pa t konnen anyen. Men, li te fè konnen Jezi se Mesi a. Andre pa t ale nan lapriyè yon pechè ak moun. Men, li mennen Simon, frè li a, ba li. Pyè te vin yon disip li menm. Pita Pye te konvèti epi preche nan jou Lapannkot la le twa mil moun te mete Konfyans nan Kris la. Men, li te kòmanse lè li te swiv frè l epi rankontre Jezi.

Disip Filip te di menm bagay la a Natanayèl. Li te di Natanayèl: “Vini non, w a wè” (Jan 1:46). Filip pa t konnen anpil. Men, li te mennen Natanayèl pou wè Jezi, epi sa te fè tout diferans lan.

Yon jou Jezi te mache nan Samari epi te kondui yon fanm nan sali. Li pa t konnen Bib la. Li pa t Jwiv. Men li te mete konfyans nan Jezi. Li pa t ale nan lavil li a epi mennen moun pou resite yon lapriyè pechè. Men, li te envite yo pou vini epi wè Jezi. Bib la di:

“Fanm [Samaritèn] lan kite krich dlo ala, li tounen l allavil la.Li di moun yo: Vini weyon nonm ki di m tou sa m fè. Èske nou pa kwè se Kris la?” (Jan 4:28, 29).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB NAN TELEFÒN SELILÈ OU A KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU NOUVO BOUTON VÈT LA AK MO “APLIKASYON” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO K AP VINI AN.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tout moun ka fè sa – menm si ou poko sove. Ou pa bezwen ale nan yon klas pou w aprann doktrin nan Bib la. Ou pa p ap eseye reponn kesyon moun yo. Ou pa eseye sove yo nan lari a. Ou envite yo senpleman pou vin legliz, fè zanmi epi gen yon bon moman. Tout moun ka fè sa – epi nou fè sa.

Dezyèmman, paske metòd nou an travay. Anpil legliz pa fè evanjelizasyon ditou. Men, si yo fè, yo ale deyò pou pale ak moun nan lari a oswa devan pòt kay yo. Yo byen vit bay moun pèdi yo “plan Sali a” epi mande yo pou priye yon “lapriyè pechè” la a. Se “desizyonism.” Moun ki pran yon “desizyon” konte kòm yon konvèti. Yo konte moun yo tankou “sove.” Aprè sa, legliz yo fè yon “swivi” sou moun sa yo – men prèske okenn nan yo pa vini legliz la. Papa m, Doktè Caganyon fwa te vizite yon legliz Batis fondamantal kote yo te priye ak plis pase 900 moun nan yon semèn – men legliz la te rete ak 125 moun. 900 an te pran yon desizyon, men yo pa t janm vini legliz. Yo te priye yon lapriyè, men yo pa t vin jwenn Kris.

Poukisa nou pa fè sa legliz sa yo fè? Li pa mache. Manm legliz yo mennen san moun pou priye yon lapriyè pechè. Men prèske okenn nan yo pa t vini legliz.Yo pa t vin Kretyen. Yo te pran yon “desizyon” men yo pa t konvèti.

Poukisa nou pa chèche transfòme pechè yo an Kretyen sou plas lè nou pale ak yo? Paske yo pa vin Kretyen! Olye de sa, nou sòti epi envite moun yo nan legliz nou an. Nou mande yo non yo ak nimewo telefòn yo. Dyak nou yo ak dirijan nou yo rele yo epi òganize yon pwomnad pou pèmèt yo ale legliz la dimanch. Nou pase pran yo nan pwòp machin nou yo epi mennen yo legliz la. Nou fè zanmi ak yo. Nou toujou gen manje midi aprè sèvis maten epi dine aprè sèvis dimanch swa a. Nou fè yo kontan nan legliz la. Answit, dyak nou yo ak travayè yo telefòne yo epi envite yo pou retounen.

Poukisa nou fè sa nou fè a? Paske li mache. Metòd nou an mennen moun legliz la, epi nan legliz la. Nan legliz yo tande predikasyon Levanjil la. Gen kèk moun ki mete konfyans yo nan Kris la tousuit, men pifò bezwen tande Levanjil la preche pou de semèn oswa mwa anvan yo konvèti. Alò, yo viv tankou Kretyen nan legliz la pou rès lavi yo. Lòt metòd la se yon fo apèl ki pa ganye okenn moun!

Gen kèk mwa de sa mwen te ale an Afrik ak papa m Doktè Cagan epi Noe Song. Nou t ap mache bay mesaj nan legliz nan Ouganda, Kenya ak Rwanda. Nan Kenya nou te pale nan yon konferans pou pastè yo. Reyinyon an te fini ta nan aprè midi. Doktè Cagan te di pastè yo, “Ann sòti deyò epi pou jwenn non yo.” Nou te ale nan lari Nairobi, Kenya ak pastè yo tradui nan Swahili. Nou te pale ak moun epi pran nimewo telefòn yo. Nou envite yo nan legliz la. Pastè yo telefòne yo e yo fè aranjman pou yo vini. Yo te gen senk vizitè nan demen! Aprè nou te pran vòl pou Rwanda, pastè yo te fè l ankò epi yo te gen senk lòt vizitè nan dimanch!

Predikatè yo te kontan.Yo te jwenn yon metòd ki mache! Yo te di nou ke yo te depanse efò konsiderab ak anpil lajan pou pou gen reyinyon kote moun yo te pran desizyon, men okenn ladan yo pa t vin legliz. Pastè yo te panse ke se te sèl mwayen pou evanjelize. Yo te kontan aprann metòd nou an, ki mennen efektivman moun yo nan legliz la.

Twazyèmman, metòd nou an bon pou ou, pa sèlman moun ki envite. Li pral fè ou yon kretyen pifò si ou fè evanjelizasyon regilyèman. Epi li pral ranfòse konfyans ou pou wè moun ou envite nan legliz la, rete nan legliz la, epi mete konfyans nan Kris la. Gen yon gwo jwa pou wè moun ou envite a vini legliz. Gen yon pi gwo jwa pou wè yo sove. M swete kè kontan sa a a pou ou!

Poukisa nou pa pase trak yo? Gen kèk moun ki fè l. Petèt ou pa konnen kisa yon trak ye. Yon trakt se yon moso papye, jeneralman pliye, ke yo distribiye an gran nonb a moun ki pral pran l lan.Yon trakt rakonte yon istwa epi bay plan sali a. Nan fen an li di yon moun pou mete konfyans nan Kris la nan resite yon lapriyè oswa chante non l sou trakt la.

Anpil legliz gen moun pou distribiye trakt yo. Yo panse ke yo mennen moun bay Kris la. Yo pa mennen yo nan legliz la. Kote moun sa yo? Trakt yo se yon pèt tan ak lajan. Se poutèt sa nou pa sèvi ak yo.

Kijan nou fè konnen? Nou te eseye li. Nou te pase yon milyon trakt. Moun yo te li yo. Men, okenn ladan yo pa t vin legliz! Yo pa te konvèti le yo te li papye sa. Metòd sa a pa Biblik. Bib la pa di Kretyen yo distribiye trakt. Men, Bib la di ale deyo epi fòse pechè yo pou vini – nan legliz lokal la! Epi se sa ke nou fè.

Poukisa nou sòti de pa de? Paske Jezi te voye disip li yo nan fason sa a. Bib la di ke Kris la “rele douz disip li yo, e li te kòmanse voye yo de pa de” (Mak 6:7). Ankò, Bib la di ke “Segnè a [chwazi] lòt swasanndis yo tou, epi li te voye yo de pa de devan figi l nan tout lavil la ak plas yo.” (Lik 10:1).

Natirèlman, ou ka ale deyò pou fè evanjelizasyon. Bib la pa janm entèdi li. Pa gen anyen ki mal ak li. Men, sòti de pa de a Biblik, e li mache!

Ale de pa de mennen plis moun nan legliz la. Nan Los Angeles ak lòt gwo vil yo, moun yo sispèk. Yo pa vle pale ak yon moun yo pa konnen. Jèn moun yo sispèk de moun ki pi gran moun yo. Ti fi yo sispèk gason yo. Gen de moun ki sòti ansanm ap kalme laperèz epi pote plis non.

Ale de pa de bon pou ou. Nan ale ak yon Kretyen ki gen plis eksperyans, ou pral aprann kijan yo envite moun nan legliz yo epi yo vin konfòtab ak fè li. Nan kòmansman an, ou ka santi wou pè. Ou pa konnen kisa pou fè. Men, nan ale ak yon lòt moun ou pral aprann kijan li fè li. Byento ou pral menm pral pote nan tèt ou non!

Ou pral gen bon fratènite Kretyèn. Travay pou Jezi rapwoche ou pi prè Kretyen yo ou travay avèk yo a. “Zanmitay la nan travay la ” se yon ekselant fratènite annefè.

Kiijan nou fè konnen lot metòd la pa mache? Nou te eseye l pandan dèzane. Nou te ale pòt a pòt epi gide moun yo nan plan sali a avèk yon trakt de Billy Graham. Nou te fè lapriyè pechè a avèk yo devan pot yo oswa nan lari a. Nou te distribiye yon milyon trak. Men moun yo pa t antre.Yo pa te konvèti. Fason sa a pa mache.

Men, metòd nou an mache! Nou gen yon legliz nan sant Los Angeles la. Los Angeles se yon vil enpi epi mechan. Tout kalite peche pwodui isit la. Moun yo okipe ak travay epi lekòl, fanmi ak zanmi.Gen anpil distraksyon, ak televizyon epi entènèt ak iphones ak tout lòt bagay. Trè kèk moun ale legliz. Tre kèk se Kretyen reyèl. Nou te eseye kondui moun yon an yon lapriyè nan lari a. Men, sa pa konstui yon legliz. Li pa ganye moun pou Kris la.

Nou te aprann de eksperyans. Nou sòti epi envite moun nan legliz la. Answit, nou te mennen yo legliz la kote yo te ka jwenn zanmi epi tande Levanjil la. Nan legliz nou an nou te pèdi moun chak dimanch. Yo pa sòti nan lòt legliz. Yo pa soti nan kay Kretyen. Yo sòti nan mond lan ak tout peche yo. E sèten ladan yo vin Kretyen mèveye. Se poutèt sa legliz nou an espirityèl epi vivan. Metòd nou an pwodui Kretyen reyèl, e nou remèsye Bondye pou yo! Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante Anvan Mesaj la pa Mesye Jak Ngann:
“Mennen yo nan” (pa Alexcenah, Toma, 19yèm syèk).