Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
EVANJELIZASYON NAN LEGLIZ PRIMITIV YO

EVANGELISM IN THE EARLY CHURCHES
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
la nan Jou Aswè Segnè a, 19 Dawout 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 19, 2018

“E li te rele douz disip li yo, li voye yo de pa de” (Mak 6:7).


Douz mesye sa yo te sèlman avèk Jezi nan kèk semèn. Men, li voye yo de pa de pou preche (Mak 6:12). Menm lè a Jezi te rele yo, li te fè sa “ke li ta voye yo preche al” (Mak 3:14). Se vre wi ou konnen ke mesye sa yo pa t ankò trè espirityèl. Se vre wi ou konnen Jida pa t konvèti, ke Toma pa t ankò kwè Levanjil la, ke Pyè pita te eseye anpeche Jezi ale sou Kwa a. Men, Kris la voye yo sòti tousuit al evanjelize! Prremye bagay Jezi te di Pyè ak Andre se te,“Swiv mwen, epi mwen pral fè ou pechè moun. Aprè sa, yo kite privye yo, yo swiv li” (Matye 4:19-20).

Yon lòt fwa aprè, Kris la te rele swasanndis disip li yo, “li voye yo de pa de devan l nan tout lavil la ak kote li menm ki ta vini an” (Lik 10:1). Silvouplè, ale nan pasaj sa a nan Lik 10. Kanpe jan mwen li vèè 1 a 3 a.

“Après a, Segnè a chwazi swasanndis lòt disip. Li voye yo devan l de pa de nan tout lavil ak tout kote li menm lit e gen pou l ale. Li di yo : Rekòt la anpil, men pa gen ase travayè pou ranmase li. Mande mèt jaden an pou l voye travayè nan jaden l lan. Ale : m ap voye nou tankou ti mouton nan mitan chen mawon.” (Lik 10 :1-3).

Ou ka chita.

Se te metòd Kris la pou voye moun sòti nan evanjelizasyon de pa de. Mwen panse ke se egazakteman sa nou bezwen fè jodi a. epitou remake ke sa yo te novis, ti bebe kretyen pi bon men Li te voye yo sòti touswit. Li pa t pase dèzane ap anseye yo Bib la anvan yo voye yo. Non! Li te di yo:

“Ale: m ap voye nou tankou ti mouton nan mitan chen mawon” (Lik 10:3).

Remake tou ke Kris la te di say o ki pa gen eksperyans jèn disip kisa pou yo lapriyè. Epi li te di yo egzakteman kisa pou yo priye pou li nan vèsè de a,

“Mande mèt jaden an pou l voye travayè nan jaden l lan” (Lik 10:2).

Li te di swasannde disip yo san eksperyans pou lapriyè pou Bondye ta voye plis e plis moun nan sezon rekòt la! Doktè R. Rice te di li byen nan youn nan kantik deplase l yo. Li nan nimewo 4 sou fèy kantik ou a. Kanpe epi chante l!

Nou ta dwe priye Segnè Mwason an,
   “Rapè yo te voye nan jaden ou an.”
Kèk se rapè; blan epi ap gaspiye
   Yo se jaden, kijan randman an rich.
Men mwen! Men mwen! Voye m ale, O Segnè Mwason an,
   Soufle Sentespri ou sou mwen.
Men mwen! Men mwen!
   Voye m ale pou ganye kèk nanm presye jodi a.
(“Men mwen” pa Doktè Jan R. Rice, 1895-1980).

Nan dezyèm syèk la gran teyolojyen Origen te di, “Kretyen yo fè tout sa kin an pouvwa yo pou simaye lafwa nan tout mond lan.”Bonè nan fen ministè L, i Kris la te dit,

“Tout pouvwa nan syèl la ak sou tè a. Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a. Montre yo pou yo obsève tou sa mwen te ban nou lòd fè. Chonje sa byen: mwen la avèk nou toulejou, jouk sa kaba. Amèn” (Matye 28:18-20).

Nan fen Mak la Kris la te di,

“Ale toupatou sou latè, epi anonse Bòn Nouvèl la bay tout moun” (Mak 16:15).

Nan fen Lik la Bondye te di,

“...pou repantans ak remisyon peche yo dwe preche nan non li nan tout nasyon, kòmanse nan lavil Jerizalèm” (Lik 24:47).

Nan fen Levanjil Jan Kris la te di,

“Menm jan Papa a te voye m lan, se konsa m ap voye nou tou” (Jan 20:21).

E dènye pawòl Kris la avan l te retounen nan Syèl la se te,

“Lè sa a, n a sèvi m temwen nan Jerizalèm, nan tout peyi Jide ak nan tout peyi Samari, jouk nan dènye bout latè” (Travay 1:8).

Te gen yon fwa yon nonm ki te fann legliz li lè li te di ke kòmandman sa yo te sèlman pou Apòt yo, e pa gen Kretyen ki bezwen obeyi yo jodi a. Li mete sou li rad hyper-kalvinism pou desine moun pou swiv li epi kite legliz yo a. Men pa gen anyen ki te soti nan li, paske pa janm ka gen yon benediksyon kote pawòl Jezi yo te tòde epi dezobeyi.

Spurgeon se te yon kalvinis nan senk pwen, men li pa t hyper-kalvinis. Kòm nou pral wè l, gen yon diferans ant toulede. Spurgeon te di,

Oh! Mwen ta renmen ke legliz la tande Sovè a adrese li mo sa yo kounye a; paske pawòl Kris yo se pawol vivan yo ye, yo pa gen pouvwa nan yo sèl yè, men jodi a tou. Enjonksyon yo [kòmandman yo] nan Sovè a se pou tout tan nan obligasyon yo: yo pa li sèlman Apòt yo, men tou sou nou, ak sou chak Kretyen joug sa a tonbe: Ale, epi, anseye tout nansyon yo, batize yon an non Papa a, ak Pitit Gason an, ak Sentespri a.” Nou pa egzan jodi a de sèvis premye disip yo de Ti Mouton an; lòd mach nou yo se menm bagay ak yo, ak kaptenn nou mande pou nou obeyisan si rapid e pafè tankou nan yo (C. H. Spurgeon, Lestrad Tabènak Metwopoliten an, Pilgrim Piblikasyon Pèleren, 1986 reenprime, volim VII, p. 281).

Ke chak nan nou di avèk Doktè Jan R. Rice,

Men mwen! Men mwen! Voye m ale, O Segnè Mwason an,
   Soufle Sentespri ou sou mwen.
Men mwen! Men mwen!
   Voye m ale pou ganye kèk nanm presye jodi a.

Nan Parabòl Gwo Soupe a Jezi te di, “Ale nan gran chemen ak nan tout ti wout. Fè yo antre pou kay mwen ka plen” (Lik 14:23). Nan Parabòl Fèt Maryaj la Jezi te di, “Ale sou gran chemen, envite tout moun nou jwenn pou yo vini nan nòs la” (Matye 22:9).

Legliz lokal la ke Jezi te etabli nan Jerizalèm lan te pran lòd li pou evanjelize literalman. Nan kèk semèn aprè Pannkòt gran prêt la te plenyen “Nou te ranpli lavil Jerizalèm ak doktrin nou an” (Travay 5:28). Answit nan Travay 5:42 yo di nou, “E chak jou nan tanp lan, ak nan tout kay, yo pa t sispann anseye epi preche.” Nan Travay 6:1 nou li, “kantite disip yo te ogmante.” Pita, nan Travay 12:24, nou te li ke“ pawòl Bondye a te grandi epi miltipliye.” Doktè Jan R. Rice te di,

     Nan Samari, kote Dyak Filip te ale pou preche, yo te di nou nan Travay 8:6, “E pèp la te dakò, te prete atansyon ak bagay yo Filip te di a...” Ankò nan vèsè 12, “Men, lè yo te kwè Filip t ap preche bagay sa yo konsènan wayòm Bondye a, ak non Jezikri, yo te batize, tou de gason ak fi.” Yon mare si mèveye nan pouvwa Bondye ak moun yo te sove se te nòmal pou legliz Nouvo Testaman yo.
     Annefè, Travay 9:31 di, “Alò, legliz la te gen repo...epi yo te edifye; epi mache nan krent Segnè a, ak nan konfò Sentespri a, te miltipliye.”
     Legliz yo te “miltipliye,” se ke, konvèti yo te militipliye e legliz yo te grandi. Se te yon modèl regilye konsistan de legliz Nouvo Testaman yo kote Kretyen yo te mete deyò pou ganye tout moun yo te kabap ak temwen yo chak jou (Jan R. Rice, D.D., Poukisa Legliz nou yo pa Ganye Nanm, Nepe Piblikatè Segnè nou an/ Sword of the Lord Publishers, 1966, p. 25).

Doktè Rice te kontinye pou di, “Malgre pèsekisyon, nan mitan payen yo ak moun ki avèg yo, yo te gen yon kwasans foul moun... Kwasans etonan de legliz Nouvo Testaman yo depase prèske konpreyansyon nou. Warnock, nan IIstwa Misyon Pwotestan yo, di ke nan fen premye syèk la [swasann-sèt] ane aprè Pannkòt la, te gen anviwon 200,000 Kretyen. Li di ke nan fen twazyèm syèk la te gen [8,000,000] Kretyen malgre pèsekisyon vyolan dè milye [martir]. Te gen kounye a yon kenzyèm pati de Anpi Women an! [Sa a se, yon moun sou kenz te yon Kretyen]...malgre pèsekisyon sanglan yo nan tout Anpi Women an. Malgre Martir de Etyèn ak Jak nan Jerizalèm, ak anpil lòt, pèsekite ‘jouk nan lanmò, lye epi livre nan prizon fanm ak gason’ (ATravay 22:4), ak anprizonnman e tantativ asasina de Pòl, dè milye yo te genyen nan mitan jwif yo. Malgre pèsekisyon sanglan yo sou Newon, ki te fè koupe tèt Pòl ak lòt yo; pèsekisyon an sou Hadrian epi patikilyèman sou Antonius Pius, Marcus Aurelus ak Septimus Severus, toujou dife adan de evanjelizasyon an te kontinye. Workman di,

     Pandan de san ane, vin yon Kretyen te vle di gwo renonsman, inyon de yon sèkt meprize epi pèsekite, lit kont prejije popilè yo, vini anba entèdiksyon an nan anpi a, ak posibilite a nan nenpòt moman nan prizon ak lanmò anba fòm ki pi efreyan yo. Pou de san ane moun ki ta suiv Kris la dwe konte epi pou peye pri a… avèk libète li ak lavi li. Pou de san ane senp pwofesyon krisyanis lan te li menm yon krim ” (Rice, ibid., pp. 27-28).

Doktè Rice te di, “Nan mitan sikonstans ki pi negatif, layèn vyolan, nan pèsekisyon an ak ‘pòt fèmen yo,’ Kretyen Nouvo Testaman Testament yo te kontinye travay lespri etonan yo a. Kijan ganye nanm nan legliz nou yo konpare ak ansèyman epi pratik?” (Rice, ibid.). “Konpare ak legliz Nouvo Testaman yo ak Kretyen Nouvo Testaman yo, legliz nou yo ak Kretyen aktyèl yo echwe jeneralman yon fason dezastrez epi wonte.” (Rice, ibid., p. 29).

Yon lòt fwa ankò, Doktè Rice te di, "Sèlman yon efò ka egale Viktwa ganye nanm Nouvo Testaman an ... Gen nan nati chanèl pòv nou yo yon tandans ki soti nan obeyisans total, yon fason nan konviksyon pou fè zafè Bondye a. Tankou yon vye kantik di l,

Gen tandans pou ale, Segnè, mwen santi li,
Gen tandans pou kite Bondye mwen renmen an.

Se konsa, gen bezwen ankò e ankò nan legliz yo pou yon renesans ak zèl, yon renesans konpasyon nanm ki genyen, yon renesans pouvwa Bondye a sou nou. Pa gen okenn fason pou yon legliz pou genyen nanm aprè modèl Nouvo Testaman an eksepte pa yon efò total"(Rice, ibid, p. 149-150).

Mwen konnen ke gen moun ki pral di ke anfaz Doktè Rice la sou tout moun ki ap fè evanjelizasyon pa pral "travay." Se konsa, kèk nan yo te tounen nan hyper-kalvinism - pa senk pwen Calvinism - men hyper-kalvinism, lide a ke ou pa bezwen ale aprè pèdi a; Bondye pral pote yo nan favè souveren li san Kretyen yo fè travay evanjelizasyon an. George Whitefield, William Carey, Spurgeon ak lòt gwo-gayan nanm yo se te senk pwen Kalvinis yo, men yo pa t 'kalvinis. Yo te kwè ke nou tout ta dwe "fè travay yon evanjelis" (II Timote 4: 5). Mwen swete tout pastè refòme ta li, Spurgeon v. Hyper-Kalvinism, pa Rev. Iain H. Murray (Banner of Truth Trust, 1995). Klike la a bay lòd pou li. Li se yon bèl liv ki pral enspire ou, chofe kè ou, ak renouvle zèl ou pou evanjelize pèdi a!

Doktè Rice pa t gen tò pou ankouraje moun Kretyen yo mete kè yo ak nanm yo nan travay evanjelizasyon an. Feblès la te vini paske pifò nan legliz yo ki te swiv li pa t pase ase tan fè fas ak pèdi a ke yo te mennen.Yo an jeneral te gen moun ki di yon "lapriyè rapid" san yo pa pran tan asire ke yo te repanti, epi ki gen eksperyans yon konvèsyon reyèl nan Kris Jezi, anvan yo batize yo. Doktè Cagan ak mwen te ekri yon liv sou pwoblèm nan "desizyon" ke ou ka li gratis sou sit entènèt sa a nan klike isit la pou apostazi jodi a: Kijan desizyonism ap detwi legliz nou an.

Pa jete ti bebe a deyò ak dlo beny lan! Mwen konplètman dakò ak sityasyon yo mwen te bay de Doktè Jan R. Rice. Nou bezwen reegzamine zèl evanjelis la nan legliz yo byen bonè, epi swiv egzanp yo! Se pou nou etann tèt nou nan evanjelize pèdi a! Epi an nou pran anpil prekosyon pou nou asire w ke posib ke yo vrèman konvèti anvan nou batize yo! Sitou, se pou nou sonje kòmandman Kris la,

“Ale nan gran chemen, ak nan tout ti wout. Mezi nou va jwenn fè yo antre pou kay mwen ka plen” (Lik 14:23).

Nan dezyèm syèk la Origen te di, "kretyen fè tout moun nan pouvwa yo gaye lafwa nan tout mond lan." Se pou nou fè menm bagay la! Kanpe epi chante gwo kantik Oswald J. Smith lan - "Evanjelize! Evanjelize! "Se nimewo 1 sou fèy kantik ou an.

Ban nou yon modòd pou lè a, Yon mo pasyonan, yon mo ki gen pouvwa,
Yon rèl batay, yon souf flanm dife ki mande pou konkèt oswa pou lanmò.Yon mo reveye legliz la soti nan repo, Pou koute gwo demann Mèt la. Apèl la bay, nou gen tout pouvwa, leve, mo nou se, evanjelize!

Levanjil la kontan kounye a pwoklame, atravè tout latè a, nan non Jezi;
Mo sa a ap sonnen nan syèl la: Evanjelize! Evanjelize!
Pou lanmò moun, yon ras tonbe, Fè konnen kado a nan favè Levanjil;
Mond lan ki kounye a nan fènwa mansoni, Evanjelize! Evanjelize!
   ("Evanjelize! Evanjelize!" Pa Doktè Oswald J. Smith, 1889-1986;
      nan mizik la nan "Èske l kapab se?" pa Charles Wesley, 1707-1788).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Men Mwen” (pa Doktè Jan R. Rice, 1895-1980).