Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KÒMAN POU MENNEN YON NANM POU KRIS –
KONSÈY POU KONVÈSYON!

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!
(Creole)

Yon mesaj ki te ekri pa Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Seminè Talbot), Ph.D. (Lekòl Gradye nan Claremont),
e te preche pa Rev. Jann Samyèl Cagan
nan Tabènak Batis Los Angeles la nan Maten Jou Segnè a, 26 Dawout 2018
A sermon written by Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbot Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 26, 2018

“Eksepte si ou konvèti...nou p ap janm ka mete pye nou nan peyi Wa a ki nan syèl la” (Matye 18:3).


Jezi te di ke yon moun dwe konvèti – gen yon konvèsyon – oswa li pa ka ale nan Syèl la. Mo Grèk ki tradui “konvèti” a se “epistrepho.” Li vle di “yon vire.” Se pa yon lapriyè yon lapriyè yon pechè oswa leve yon men. Se chanjman kè a ke Bondye mande yon pechè nan nouvèl nesans lan. Jezi te di Nikodèm, “Eksepte yon moun ki fèt ankò, li pa ka wè wayòm Bondye a” (Jan 3:3). Ankò, Kris la te di, “Ou dwe fèt ankò” (Jan 3:7). Se yon chanjman radikal nan kè a. Bib la di, “Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo kounye a” (II Korentyen 5:17). Se pa jis lapriyè yon lapriyè yon pechè. Se konvèsyon! Maten an mwen ta renmen pale sou konsèy pou mennen yon pechè nan konvèsyon nan Kris la.

Kisa konvèsyon an ye? Kisa nou vle ki rive? Moun k ap fè peche a bezwen yon konvèsyon, non pa yon desizyon. Depi lè “Desizyonism” Charles Finney a (1792-1875) te pran plas konvèsyon an nan anpil legliz yo atravè mond lan. Dè milyon de moun te pran yon desizyon, men yo pa te konvèti.

Kisa “Desizyonism” lan ye? Kisa konvèsyon an ye? Men definisyon an nan Apostazi Jodi a, te ekri pa Doktè Hymers ak papa m, Doktè Cagan.

     Desizyonism la se kwayans ke yon moun sove nan vini pi devan, leve men an, li di yon lapriyè, kwè yon doktrin, fè yon angajman senyeri oswa kèk lòt ekstèn, zak imen ki te pran kòm ekivalan a, ak prèv, mirak nan konvèsyon anndan an: li se kwayans ke yon moun sove nan ajans de yon desizyon senp ekstèn; li se kwayans ki fè youn nan aksyon imen sa yo montre ke yon moun sove.
     Konvèsyon se rezilta travay Sentespri sa a ki trase yon pechè ki te pèdi nan Jezikri pou jistifikasyon ak rejenerasyon, epi chanjman pechè a kanpe devan Bondye soti nan pèdi nan sove, pou yo divize lavi diven nanm peche a, kidonk li pwodwi yon nouvo direksyon nan lavi konvèti a. Kote objektif Sali a se jistifikasyon. Kote sibjektif Sali a se rejenerasyon. Rezilta a se konvèsyon (Apostazi Jodi a, pp. 17, 18).

Pran yon desizyon se yon travay imen ke nenpòt moun ka fè, nenpòt lè. Konvèsyon se yon zak Sipènatirèl ki chanje lavi yon moun ak destine etènèl pou tout tan.

Lè w pran yon desizyon se pi fasil pase mennen yon nanm nan konvèsyon. Predikatè a ka jwenn gwo kantite “desizyon” pou konte. Ou kajwenn yon desizyon nenpòt kote, nenpòt lè. Ou ka priye lapriyè pechè a ak moun kin an pòt devan yo, sou yon avyon, oswa nenpòt lòt kote. Ou ka konte yo, men ou ap pwobableman pa janm wè yo ankò. Yo te pran yon desizyon, men pa gen eksperyans yon konvèsyon.

Pou konvèsyon an, laplipa moun dwe vini nan legliz la epi tande Levanjil la plizyè fwa anvan yo konprann li epi mete konfyans nan Kris la. Gen kèk moun ki vini nan legliz pou mwa a e menm ane anvan yo konvèti.

Pou mennen moun yo bay Kris la, ou dwe pale ak yo endividyèlman, aprè yo fin reponn a envitasyon ou an. Pran yo nan yon lòt kote ou pral pale avèk yo. Pa otomatikman mennen yo nan yon priyè rapid. Lapriyè yon lapriyè pechè a pa menm bagay ak konfyans nan Jezi. Leve men an, mache pi devan, oswa batize a se pa menm bagay ak konfyans nan Jezi. Fè bagay sa yo pa pwouve ke yon moun ki te fè Jezi konfyans. Fè Jezi konfyans se yon bagay diferan, inik ak espesyalman nan li menm. Mete konfyans nan Jezi se fè Jezi konfyans.

Pou mennen yon moun pou mete konfyans nan Kris la ak fè eksperyans yon konvèsyon reyèl pran tan, efò, pèspikasite, lapriyè, ak favè Bondye a. Doktè Hymers ak Doktè Cangan te konseye moun pou konvèsyon pou plis pase trant ane. Men kèk bagay yo te aprann.

1. Premyèman, pastè yo dwe koute pechè yo.

Pa sipoze – jan nòmalman tout predikatè yo fè l la – ke pechè a deja konprann Levanjil la. Ou dwe koute l epi chèche konnen sa li kwè. Ki orijin relijyez li? Kisa l kwè de Jezi? Èske l panse ke Kris la se yon espri? Èske l panse ke Kris la te deja viv nan kè l? Èske l panse ke Jezi an kòlè kont li? Èske l panse ke li pral nan syèl la, oswa ou pa? Aprann kisa li panse. Answit, montre li verite a ak mennen l bay vrè Kris la.

Kijan pechè a viv? Èske gen yon bagay ki ka kenbe l pou viv non lavi kretyèn – pònografi, adiltè, oswa opozisyon nan manm fanmi yo? Pechè yo pa dwe fè tèt yo pafè pou yo sove – yo pa kapab. Men, yon moun ki volontèman ak pèsistans kenbe sou pi gwo peche se pa kwè Kris la. Olye de sa, li mete konfyans nan tèt li.

Si ou pa koute moun k ap fè peche, ou pa ka ede yo. Chèche konnen poukisa pechè a te vin pale avèk ou. Kisa li vle Jezi fè pou li? Poukisa li te vini? Yon moun te di ke li te vle Jezi fè l jwenn yon travay. Men, se pa Sali! Menm si Jezi te ba li yon travay, li ta toujou ap pèi. Moun lan dwe vle peche l yo padone nan San Jezi a.

2. Dezyèmman, pechè yo fè erè sou Jezi Kri.

Kisa pechè a panse de Jezi? Mande l, “Kote Jezi ye kounye a?” Bib la di ke Jezi nan Syèl la “nan men dwat Bondye” Papa a (Women 8:34). Men, laplipa Batis pèdi yo panse Jezi deja anndan kè yo, oswa ke li se lespri k ap flote nan lè a. Ou pa ka vin jwenn Jezi si ou pa konnen kote Li ye.

Mande moun k ap fè peche a, “Kimoun Jezi ye?”Anpil moun panse Li se jis yon nonm, youn nan gran pwofesè istwa yo. Men ke “Jezi” pa ka sove nenpòt moun. Gen kèk moun ki panse ke li se yon lespri, oswa ke Jezi se Sentespri a. Men Kris la se pa yon lespri. Aprè Jezi leve sòti vivan nan lanmò, Bib la di,

“Yo te pè, yo pran tranble: yo te kwè se yon revenant. Men, Jezi di yo, Poukisa nou pè konsa? E poukisa tout lide sa yo nan kè nou yo? Gade men m ak pye m yo, Se mwen menm wi. Nou mèt manyen m. Gade m byen: yon revenant pa gen vyann ak zo jan nou wè m genyen an. Antan li t ap di yo sa, li montre yo men l ak pye l yo. Yon sèl kè kontan pran disip yo, men yo pa t kwè toujou sitèlman yo te sezi. Lè sa a, Jezi di yo: Èske nou gen kichòy la pou manje? Yo te ofri l yon moso pwason boukannen, ak yon reyon siwo myèl. Epi li te manje l devan je yo” (Lik 24:37-43).

Aprè Jezi leve sòti vivan nan lanmò, Jezi te manje.Yon lespri pa manje. Yon lespri pa gen chè ak zo tankou Kris la ge genyen. E yon lespri – menm Sentespri a – pa gen San pou lave!

Mande moun k ap fè peche a, “Èske Jezi fache avèk ou ?” Anpil Katolik ak lòt panse ke Li se. Yo kwè nan yon “Kris” ki fache – ki se pa Jezi nan Nouvo Testaman an. Bib la di ke Jezi renmen pechè yo. Li te padone vòlè a sou kwa a ak yon fanm yo te pran nan adiltè. Kijan yon moun ki fè peche kapab fè yon moun ki fache avè l? Korije erè sa yo epi dirije pechè a Jezi reyèl la.

3. Twazyèmman, pechè yo fè erè sou sali a.

Gen twa kalite prensipal nan erè sou sali a. Anpil pechè panse ke si yo fè youn nan bagay sa yo, yo pral sove – oswa si yo te fè youn nan bagay sa yo, sa pwouve yo sove. Men twa bagay prensipal pechè yo mete konfyans ladan olye de Kris la.

Aksyon fizik: batèm, avanse, leve men an, pran yon angajman senyeri, renonse a kèk peche (sa a se pa repantans Biblik, ki se yon chanjman lespri), oswa resite yon lapriyè pechè. Sa yo se travay imen ki pa ka sove pèsòn. Bib la di, “li te delivre nou. Li pa t delivre nou paske nou te fè kèk bagay ki bon, men paske li menm li te gen pitye pou nou” (Tit 3:5).

Aksyon mantal: Gen panse ki dwat, oswa kwè fè biblik yo sou Jezi oswa sou sali a. Pechè yo di souvan, “Mwen kwè ke Jezi te mouri sou lakwa pou mwen.” Men, dè milyon moun kwè reyalite sa a. Menm dyab la kwè ke Jezi se Pitit Bondye ki te mouri sou kwa a epi leve vivan ankò. Li te wè li. Bib la di, “move lespri yo [demon yo] tou kwè, epi tranble” (Jak 2:19). Pechè a dwe mete konfyans nan Jezi Kris Li menm, non pa yon reyalite sou Li.

Aksyon emosyonèl: santiman ak eksperyans yo, k ap chèche yon “asirans” pito pou Kris la, oswa santi w pi byen nan lavi. Santiman yo monte epi desann. Tout moun gen bon panse ak santiman. Tout moun gen move panse ak santiman. Pechè a konnen sa. Li te gen santiman sa yo li menm. Si ou mete konfyans ou nan santiman ou yo, ou pral panse ou sove epi pèdi, pèdi epi answit sove, pou tout lavi ou. Sali a sèlman nan Kris la, pa nan santiman yo. Yon gwo ansyen kantik di,

Espwa mwen bati sou anyen de mwens
   Pase san Jezi a ak jistis li.
Mwen pa oze fè konfyans a kad ki pi dou a [eta lespri, santiman]
   Men totalman apiye sou Non Jezi a.
Sou Kris, Wòch solid la, mwen kanpe,
   Tout lòt tè a se sab k ap desann;
Tout lòt tè a se sab k ap desann.
    (“Wòch Solid la” pa Edward Mote, 1797-1874).

Korije erè sa yo epi dirije pechè a dirèkteman bay Jezi li menm, pou padone peche a pa san Li.

Anpil lide fo mansyone Kris la, men yo “mete L anba” oswa “pouse L travèse” yon lòt bagay. Gen kèk moun ki panse si ou batize, ou resevwa Sali a nan Kris la. Sa a mete Kris la “anba” epi “nan” batèm dlo. Anpil moun panse si ou resite lapriyè pechè a ou pral sove, epi lapriyè a se menm jan ak mete konfyans nan Jezi. Se konsa yo mennen moun yo lapriyè lapriyè a epi konte yo, lè anpil nan yo mete konfyans nan Jezi epi yo konvèti. Sa a mete Kris la “anba” ak “nan” mo yo de yon lapriyè. Bib la di ke “Jezi Kris Li menm” se gwo poto a (Efezyen 2:20), non pa pawòl lapriyè de yon pechè. Montre pechè a pou mete konfyans nan Jezi Kris Li menm.

Mwen te wè moun kouri sòti nan yon erè nan yon lòt. Yo ka kòmanse pa chèche yon santiman. Pwochèn fwa a, yo di: “Mwen pa t gen yon santiman. Mwen jis kwè ke Kris la mouri pou mwen.” Pechè a pase de erè pou chèche yon santiman nan erè a pou mete konfyans nan yon reyalite sou Kris la. Chèhe fichye a sòti nan refij li de manti epi dirije l bay Kris la.

4. Katryèmman, pechè yo bezwen konviksyon de peche nan kè yo.

Yon pechè dwe kondane pou peche nan kè l.Tout moun admèt yo se yon pechè nan kèk fason.Tout moun admèt ke yo pa bon nèt, ke yo te fè kèk bagay ki mal. Mwen pa pale de sa.

Mwen pa pale de konsyans de peche aktyèl oswa espesifik yo. Wi, pechè a te fè anpil peche. Men, jis panse sou peche sa yo pa pral sove l. Si ou ale nan yon lis peche espesifik, pechè a ka panse, “Mwen pa fè bagay sa yo, mwen dwe sove.” Oswa li ka panse, “Mwen pral sispann fè bagay sa yo epi ki pa pral montre mwen sove.

Peche ale pi fon pase sa. Tout moun se yon pechè anndan, ak yon nati peche sòti nan Adan. Tout moun gen yon kè mechan. Bib la di, “kè a twonpe pase tout bagay, epi dezespereman” (Jeremi 17:9). Chak pechè egoyis anndan. Chak pechè kont Bondye nan kè li. Sa a byen lwen ke peche espesifik yo ke yon moun te fè. Sa yo fe sòti nan sa yo ye. Pi pwofon pase anyen pechè a fè, kè l, tout sa li ye, se peche ak sa ki mal. Moun k ap fè peche a dwe santi peche nan pwòp kè li. Pale li de peche nan kè l nan predikasyon ou, ak lè ou ap pale ak li aprè predikasyon an.

Yon pechè pa ka chanje pwòp kè l, pa plis pase yon kabrit ka chanje tèt li nan yon mouton. Se sa li vle di ke li pèdi e li pa ka sove tèt li Li pa ka fè Kris la konfyans poukont li. Sèlman Bondye ki ka atire l pou Jezi. Kris la te di, “Pèsòn pa ka vin jwenn mwen si Papa ki voye m lan pa rele l vini” (Jan 6:44). Sa a rele “vis Evanjelik ” – pechè a dwe vin jwenn Kris, men li pa ka fè l. Li pa ka fè anyen pou sove tèt li. Kòm Bib la di, “Sali a se nan Segnè a” (Jonas 2:9). Pechè dwe tankou Ezayi ki te di, “Malè pou mwen! Paske mwen disparèt” (Ezayi 6:5). Montre li peche a nan kè l. Montre li ke li pa ka sove tèt li. Montre li ke li bezwen gen pitye. Aprè sa, li ka vin jwenn Kris la.

5. Senkyèmman, si pechè a kondane de peche a nan kè l, eseye mennen l bay Kris la.

Mwen pa mennen tout moun bay Kris la ki vini pale avè m! Gen kèk moun ki sèlman kirye. Yo pa vle pou yo padone peche yo. Gen kèk moun ki vini sèlman paske yo te wè lòt moun vini. Gen kèk moun ki pa gen okenn sans nan peche yo ak pa gen okenn revèy de Bondye. Mennen moun yo nan yon lapriyè pou fè Kris la konfyans ki twonpe pase pou mennen yo nan yon konvèsyon fo. Kilè li sanble ke yon moun ka fè Kris la konfyans?

Pechè a dwe “degoute tèt li,” tankou yon ti fi nan legliz nou an te di. Li dwe abandone tèt li.” Li dwe “rive nan fen pwòp tèt li.” Ezayi te rive nan fen lavi l lè l te di: “Malè pou mwen! Paske mwen disparèt” (Ezayi 6:5). Alò, li pi senp pou mete konfyans nan Kris la. Li pa eseye aprann yon bagay. Li bezwen Kris pou l sove l.

Pechè a dwe fè Kris la konfyans Li menm. Dirije pechè a bay Jezikri Li menm ak padon peche a pa San Li. Ou ka mennen moun lan nan yon lapriyè senp tankou “Jezi, mwen fè ou konfyans. Lave peche m ak san ou.” Oswa yo ka pa gen okenn lapriyè ditou, jis yon retou dirèk a Kris pou padon nan San Li. Pechè a pa bezwen priye yon lapriyè. Pechè a pa bezwen fè yon foto de Jezi nan tèt li. Mo yo pa dwe nesesèman “kòrèk.” Gen kèk moun ki memorize – epi repete – mo “kòrèk” men pa fè Kris la konfyans. Vòlè a sou kwa a pa t di mo pafè. Li te di, Segnè, sonje m lè w antre nan wayòm ou an” (Lik 23:42). Men, li te konnen li te yon pechè san espwa epi li te tounen vin jwenn Kris la. Se te si senp! Segnè a te di l konsa: “Jodi a ou va avè m nan paradi” (Lik 23:43). Mete konfyans nan Kris la li menm pi enpòtan pase pawòl li yo!

6. Sizyèmman, aprè ou te fin pale ak moun ki fè peche a, mande l kèk kesyon senp.

Mande l, “Èske ou fè Jezi konfyans?” Si li di “non,” pale ak li ankò. Si li di “wi” mande kilè li te fè Jezi konfyans. Si li di, “Mwen te mete konfyans nan Li tout lavi m” oswa “mwen te fè Li konfyans yon bon bout tan de sa,” li pa konvèti.

Si li di, “mwen te fè Kris la konfyans kounye a,” mande li sa l te fè. Eseye jwenn li nan dekri zak li nan konfyans nan pwòp mo li yo. Moun ka memorize “pawòl legliz yo” yo tande epi repete yo menm si yo pa konvèti. Kisa pechè a nan konfyans li? Èske li kwè yon bagay sou Kris la? Èske li te gen konfyans nan yon santiman? Oswa li te dirèkteman mete konfyans nan Kris la Li menm?

Mande l, “Kisa Kris la te fè pou ou?” Si moun nan pa pale sou Kris la padone peche l pa San Li, men pale sou panse pwòp tèt li oswa santiman oswa bonte, li pa sove!

Mande l, “Si ou te mouri jodi a, èske ou ta ale nan Syèl la oswa nan Lanfè?” Si li di “Syèl,” mande li poukisa. Kisa lit a di Bondye si Bondye mande l poukisa li ta dwe antre nan Syèl la? Si moun nan pale de bon zèv oswa kèk bagay san konte Kris la ak San Li, li pa sove! Lè sa a mande l, “Yon ane de sa, si out e gen yon move panse epi lè sa a ou te mouri, ki kote ou ta prale?” Si li di “Lanfè,” li depann pou bon e non pa nan Kris la. Lè sa a, ou ka mande l, “Yon ane de sa, si ou te kite legliz la epi pa t janm tounen, e te viv avèk yon fanm (oswa yon gason) san marye, fè sèks avè l, epi out e pran dwòg chak jou, ou ta yon kretyen oswa pa?” Si li di “wi” li pa t janm te fè fas ak pwoblèm peche a, epi li toujou pèdi.

Li enpòtan pou mande l non sèlman pou di, “Mwen te gen konfyans nan Jezi,” men tou dekri sa li te avèk Jezi nan moman konfyans li an. Ou vle tande osijè de tan konfyans li an, non pa istwa tout lavi l oswa tout bagay ki te pase jou sa a. Mwen pa chèche panse patikilye yo oswa santiman yo. Men, elman yo nan peche sa a nan San Kris la atravè yon akt pou mete konfyans nan Kris la Li menm dwe la. Detay yo de eksperyans lan ka diferan pou diferan moun. Mwen gade pou yon otantisite, pou yon reyalite nan sa moun lan di.

Si moun nan te fè yon erè, korije erè a epi pale avè l ankò. Men, yon moun ki fè menm erè a ankò epi ankò montre ke li pa gen entansyon pou konvèti. Moun ke Bondye atire nan sali a pral koute mesaj yo ak konsèy ou yo. Moun ki pa koute pa pral konvèti.

Pa wont si moun nan vire sòti pou pa sove aprè ou fin pale ak li. Yon kèk moun yo konvèti premye fwa yo tande Levanjil la, men pifò non. Pifò moun yo dwe vini ankò anvan yo mete konfyans nan Kris la.

Verifye chak moun plis pase yon fwa. Pa batize moun tousuit. Mande yo rete tann omwen yon ane, e pwobableman de ane ta pi bon nan kondisyon aposta nan legliz yo nan epòk nou an. Pwobableman de ou twa an eta pi bon. Sa ap ba ou tan pou wè si lafwa yo se otantik. Ou ka tcheke yon moun nan diferan fason pandan tan sa a. Ou ka mande l pou temwayaj li – andeyò yon sèvis legliz la. Ou ka mande li dè semèn oswa dè mwa pita. Moun ki pa t mete konfyans yo nan Kris la ap bliye “temwanyaj la” yo te fè epi yo pral fè erè aprè yon ane oswa de. Yo te sèlman te “pase” epi te apwouve, men yo pa t mete konfyans nan Jezi. Gen lòt ki ka memorize kèk mo epi repete yo, men lè ou mande nan yon fason diferan nan yon tan diferan yo pa konnen kisa pou di, paske yo pa gen eksperyans pèsonèl nan fè Jezi konfyans.

Gade atitid li ak konduit li. Yon moun ki kite legliz ou a epi refize koute ou montre ke li pa t serye sou peche epi pa t mete konfyans nan Kris la. Yon moun ki gen yon atitid ki pèsistan sou legliz la ak lavi kretyèn lan montre ke li pa t serye sou peche e pa t mete konfyans nan Kris la.

7. Setyèmman, sonje vrè tès konseye ministè a.

Vrè tès konseye ministè a se: ÈSKE OU KA DI YON MOUN KE LI PA TE GEN KONFYANS NAN KRIS LA EPI LI PA T KONVÈTI JOU SA A? ÈSKE OU KA DI YON MOUN KE LI DWE VINI TOUNEN EPI PALE AK OU ANKÒ SOU SALI LI?? Mwen pa konnen okenn pastè ki fè sa. Se poutèt sa legliz nou yo plen moun ki pèdi, ki gen ladan pwofesè lekòl yo, dyak yo, madanm pastè yo, ak pastè yo yo menm. Paste yo ensiste sou lapriyè yon lapriyè ak tout moun ki reponn a envitasyon yo. Yo fè sa pou yo ka konte kantite batèm. Prèske okenn nan moun yo patize yo sove. Yo pa rete fidèl a legliz la paske yo pa fèt ankò. Moun sa yo pa “retwograde.” Yo pedi paske predikatè a pa janm pran tan pou asire ke yo te konvèti. Kit ou ka di “te renmen lwanj lèzòm plis pase lwanj Bondye”? (Jan 12:43). Oswa èske ou pale verite a si moun renmen li oswa ou pa?

Sa a se yon fason pou li di: Èske ou kwè nan konvèsyon reyèl – yon konfyans reyèl nan Kris la ki rezilta nan yon lavi kretyèn reyèl? Si ou ensiste sou dirijan tout moun nan yon lapriyè, oswa leve men yo, oswa siyen yon kat, ou se yon “Desizyonist.” Ou pa ap pran swen nanm moun ke Bondye te voye ba ou.

Mwen espere ke kèk nan nou kwè nan konvèsyon reyèl. Mwen espere ke kèk nan nou wè bezwen an pran tan ak chak moun, asire w ke li mete konfyans nan Kris la epi konvèti. Se sa yon pastè fidèl fè. Bèje fidèl la gen sousi pou mouton yo. Mwen espere ou pral fè pi byen pou asire ke pèp ou a te fè Kris la konfyans epi te konvèti.

OU KA PANSE KE MWEN TE RIVE NAN ANPIL DETAY SOU SA A, KE KONVÈSYON SE VRÈMAN YON KESYON SENP KI PA MANDE ANPIL OBLIGASYON. Men, kisa k pase si pwofesyon medikal la pa t mande pou obstetrisyen konnen detay sou fason pou yo delivre yon ti bebe? E si yo tout te fè menm bagay la, oswa yo pa lave men yo, oswa pa t konnen kisa pou fè ak yon akouchman, elatriye? Si nou trete livrezon ti bebe yo tankou nou fè livrezon nan nanm, dè milyon de ti bebe ta mouri san nesesite – paske kounye a dè milyon de nam mouri san nesesite epi ale nan lanfè paske nou pa pase ase tan pou asire w nan konvèsyon yo, oswa ansèyman moun kijan pou fè san an lekòl nou yo ak seminè nou – KOTE SA A PA T ANSEYE DITOU!!!

Mwen pral li pawòl de “Alò Jezi te Vini,” pa Oswald J. Smith e mizik pa Homer Rodeheaver. Lè Jezi vini nan lavi ou, San Li netwaye ou anba tout peche; San Li koule sou Lakwa a toujou disponib pou netwaye peche ou. Jezi leve sòti vivan an lanmò pou l ba ou lavi etènèl. Sèlman kwè Jezi e li ap padone peche ou yo ak ba ou lavi etènèl. Mwen espere ou pral retounen pou gen dine avèk nou vè 6:15 nan aswè. Doktè Hymers pral preche mesaj evanjelik ki gen tit, “Yon Nonm Avèg Geri pa Jezi.” Aisre ou ke ou retounen vè 6:15 nan aswè epi rete pou dine aprè Doktè Hymers fin pale.

Youn te chita pou kont li bò kote gran wout la t ap mande charite,
avèg, limyè a li pa t kapab wè.
Li te sezi ranyon l yo epi li te gen frison nan lonbraj yo
Lè sa a, Jezi te pwoche epi li te fonse fènwa l kouri.
Lè Jezi vini, pouvwa tanpèt la kase;
Lè Jezi vini, dlo nan je yo siye,
Li pran tenèb la ak plen lavi a ak tout bèl pouvwa,
Pou tout chanje lè Jezi vini pou rete.

Nan kay la ak zanmi yo, move lespri yo te kondwi l,
Nan mitan tonm mò yo li te rete nan mizè;
Li koupe tèt li tankou pouvwa move lespri yo te posede l,
Alò, Jezi te vini, epi li te libere prizonye a.
Alò, Jezi vini, pouvwa tantatè a brize;
Lè Jezi vini, dlo nan je yo te siye,
Li pran tristès la e plen lavi a ak glwa,
Paske tout bagay te chanje lè Jezi vini pou rete.

Se konsa, moun jodi a yo te jwenn Sovè a kapab,
Yo pa t kapab konkeri pasyon, lanvi ak peche;
Kè brize yo te kite yo tris epi solitè,
Alò, Jezi te vini e li te rete, Li menm, anndan an.
Lè Jezi vini, pouvwa tantatè a brize;
Lè Jezi vini, dlo nan ye yo siye,
Li pran tristès la e plen lavi a ak glwa,
Paske tout bagay te chanje lè Kris vini pou rete.
   (“Alò Jezi te Vini” pa Droktè Oswald J. Smith, 1889-1986;
      mizik pa Homer Rodeheaver, 1880-1955).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Se Konsa Jezi te Vini” (pa Doktè Oswald J. Smith, 1889-1986;
mizik pa Homer Rodeheaver, 1880-1955).


CHEMA DE

KÒMAN POU MENNEN YON NANM POU KRIS –
KONSÈY POU KONVÈSYON!

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!

Yon mesaj ki te ekri pa Doktè C. L. Cagan
epi te preche pa Rev. John Samuel Cagan

“Eksepte si ou konvèti...nou p ap janm ka mete pye nou nan peyi Wa a ki nan syèl la” (Matye 18:3).

(Jan 3:3, 7; II Korentyen 5:17)

1.   Premyèman, paste yo dwe koute pechè yo.

2.   Dezyèmman, pechè yo fè erè sou Jezi Kri, Women 8:34;
Lik 24:37-43.

3.   Twazyèmman, pechè yo fè erè sou sali a, Tit 3:5; Jak 2:19; Efezyen 2:20

4.   Katriyèmman, pechè yo bezwen konviksyon peche anndan kè yo a,
Jeremi 17:9; Jan 6:44; Jonas 2:9; Ezayi 6:5.

5.   Senkyèmman, si pechè a kondane pou peche kè l, eseye mennen l bay Kris la, Ezayi 6:5; Lik 23:42, 43.

6.   Sizyèmman, aprè ou te fin pale ak moun ki fè peche a, mande l kèk kesyon senp.

7.   Setyèmman, sonje vrè tès ministè konsèy la, Jan 12:43.