Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JONAS – PWOFÈT REVÈY LA!

JONAH – THE PROPHET OF REVIVAL!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.,
Pastè Emerite

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Los Angeles la
nan Aprèmidi Jou Segnè a, 14 jen 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, June 14, 2020

“Yon jou, Senyè a pale ak Jonas, pitit gason Amitayi a, li di l konsa: - Leve non. Ale lavil Niniv, gwo kapital la. Al fè moun la konnen mechanste yo rive jouk nan zòrèy mwen” (Jonas 1:1, 2).


Liv Jonas la te ekri pa pwofèt la li menm. Mwen di sa paske li revele panse Jonas yo ak lapriyè, ke okenn lòt moun, men Jonas li menm te kapab konnen. Lefèt ke Jonas te yon moun istorik, nan II Wa 14: 24-25, lefèt ke raben yo te rele l, “Jonas, pitit gason Amitayi, pwofèt la, ki te nan Gath-hepher” (2 Wa 14:25). Seyè Jezi Kris la li menm te pale de Jonas kòm yon reyèl, pwofèt istorik. Tanpri ale nan Matye 12: 39-41. Kanpe jan mwen li sa Jezi te di konsènan Jonas,

“Jezi reponn yo: - Moun alèkile yo, atout yo mechan, atout yo vire do bay Bondye, men y ap mande mirak! Men, yo p ap jwenn lòt mirak pase mirak pwofèt Jonas la. Menm jan Jonas te pase twa jou twa nwit nan vant gwo pwason an, konsa tou Moun Bondye voye nan lachè a gen pou pase twa jou twa nwit anba tè. Jou jijman an, moun lavil NIniv yo va leve kanpe, y a fè kondannen moun alèkile yo. Paske yo menm, yo te tounen vin jwenn Bondye lè Jonas te fè yo konnen mesaj li a. Men, isit la gen bagay ki pi konsekan pase Jonas” (Matye 12:39-41).

Rete kanpe epi ale nan Lik 11:29-30.

“Anpil moun t ap vin an kantite bò kote Jezi. Li pran di yo: - Ala move moun se moun alèkile yo! Y ap mande yon mirak ki pou fè yo wè Bondye dakò ak sa k ap fèt la. Men, yo p ap jwenn lòt mirak pase mirak Jonas la. Menm jan Jonas te yon avètisman pou moun lavil Niniv yo, se konsa tou Moun Bondye voye nan lachè a va yon avètisman pou moun alèkile yo” (Lik 11:29-30).

Ou kapab chita.

Se konsa, II Wa 14:25 bay enfòmasyon istorik la de Jonas. Ak Lik 11: 29-30 bay mansyone Jezi Kris la de Jonas kòm yon siy. Men, Matye 12: 39- 41 bay rezirèksyon Jonas la kòm yon siy de pwòp antèman li an ak rezirèksyon sou twazyèm jou aprè antèman li an. Se konsa, Ansyen Testaman an anrejistre Jonas kòm yon moun reyèl, epi Kris la li menm di nou ke lanmò Jonas la ak rezirèksyon an se te yon pwofesi de pwòp lanmò Kris la ak rezirèksyon an.

Mesye Winston Churchill te byen di, “Nou rete san konviksyon pa [liberal] tom yo de Pwofesè Gradgrind ak Doktè Dryasdust. Nou ka sèten tout bagay sa yo rive menm jan yo etabli daprè Ekriti Sentespri a [Bib la].” (Site pa Doktè J. Vernon McGee, Atravè Bib la, volim III, nòt sou Jonas, Entwodiksyon, p. 738).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Premyèman, apèl Jonas la.

“Yon jou, Senyè a pale ak Jonas, pitit gason Amitayi a, li di l konsa: - Leve non. Ale lavil Niniv, gwo kapital la. Al fè moun la konnen mechanste yo rive jouk nan zòrèy mwen” (Jonas 1:1, 2).

Vèsè 3,

“Men, Jonas leve kanpe pou kouri … nan prezans Segnè a” (Jonas 1:3).

Mwen konprann nonm sa a Jonas. Se poutèt sa ti liv Jonas la se youn nan liv mwen pi renmen nan Ansyen Testaman an. Jonas kouri lwen prezans Seyè a. Mwen pa t fè sa. Mwen te rele pou vin yon misyonè e te konnen li. Men, mwen te tankou yon elèv pòv ke mwen te konnen mwen pa t kapab gradye nan kolèj. Mwen te dwe yon gradye nan kolèj ak seminè oswa kapab vin yon misyonè Baptis Sid. Men, mwen te santi tankou Jonas de tout fason. Mwen te konnen mwen te rele, men mwen te eseye kouri sòti nan prezans Bondye a sòti nan lapèrèz pou echwe nan kolèj. Bondye te di m fè yon bagay enposib.

Yon jèn etidyan seminè te di m, “Mwen pa ka ale nan ministè a paske mwen konnen mwen pral kraze epi boule.” Li te pè pou li pa nan ministè a. Mwen te panse sou sa. Lè sa a, mwen te di, "Mwen te deja kraze epi boule anpil fwa ke mwen pa bezwen pè l ankò. ”

Se lapèrèz ki kenbe yon nomm Bondye rele non nan ministè a. Li toujou pè nan yon fason oubyen yon lòt. Jèn gason sa a an patikilye te yon gayan nan tout bagay li te fè - men li te pè ministè a. Ti frè l la di l konsa: Frè m lan ka fè tout bagay. Men, li pa t kapab libere de lapèrèz pou “kraze epi boule.” Li te sis pye wotè, yon elèv “A”, ak yon predikatè de talan. Men, li te kouri devan Seyè a paske li te pè!

Kounye a, jèn yo, kite m di ou yon bagay mwen te aprann nan lavi, “Ou ka fè nenpòt bagay Bondye rele ou fè - anyen!” Bib la di, “Mwen ka fè tout bagay nan Kris la ki ranfòse m” (Filipyen 4:13). Paske mwen te pwouve ke vèsè, mwen konnen se vre. Isit la mwen menm mwen nan 80yèm ane nan lavi mwen, yon sivivan kansè, ak atrit rimatoyid nan jenou m, men mwen pa bezwen pè, menm si de gason mechan pran 3/4 nan legliz nou an nan yon fann legliz tèrib. Men, mwen kalm tankou yon ti bebe nan bra manman m lan. Èske mwen pè? Onètman, mwen pa yon ti jan pè! Grann manman mwen te konn di mwen, “Ou pa gen anyen pou ou pè, men pè li menm,” ki te tande Prezidan Franklin D. Roosevelt di pandan Gran Depresyon an. E mwen jwenn ansyen grann mwen te gen rezon!

Mwen te jwenn tou ke ou pa ka janm kouri “lwen prezans Seyè a.” Poukisa? Paske Bondye ale avèk ou tout kote ou ye - se poutèt sa! Ou ka ale, tankou Jonas te fè sa, nan Tasis. Men, Bondye te anpil tankou li te nan kay la! E Bondye p ap kite yon predikatè ale san yon gwo batay.

Yon fwa mwen te konnen yon nonm ki te yon alkolik. Mwen te jwenn pita ke li te bwè pou bloke lespri li ke Bondye te rele l, men li te twò pè pou obeyi apèl Bondye a. Se konsa, kounye a li te bwè chak swa pou pa pè. Non l se te John Birch (pa gen okenn blag!) E la li te avè m nan seminè a, fofile anndan ak deyò nan dòtwa a paske li te bwè!

Mwen te konnen yon lòt nonm ki te rele Alan. Mwen te kondui Alan a Kris, men se te trè difisil. Poukisa? Alan te pè ke li te sove, li te dwe ale nan paradi! Poukisa li te pè ale nan paradi? Li te di m yon jou: “Mwen dwe wè papa m li trè fache kont mwen pou pa ale nan seminè e devni yon predikatè Presbiteryen tankou li te ye.” Alan te gen plis ke swasantan. Li te chita nan yon legliz presbiteryèn dimanch, pou sove paske papa l ki mouri ta fache kont li nan paradi a! Li te toumante pa panse sa a pandan plis ke karantan. Men mwen pa t ka konvenk ke papa l [ Rev. Mesye Black] ta ri epi sere l nan bra l yo, tankou papa pitit gason pwodig la, gason an tounen nan kay la. Alan te premye moun ke m te mennen a Kris!

Lè mwen te nan seminè a, yon fi ki gen laj inivesitè te sove nan youn nan reyinyon nou yo. Li te yon fi timid, men mwen remake ke li te boulvèse, se konsa mwen te ale nan pale avè l. Li te di: “mwen pè di manman m ke mwen sove.” Mwen te di, “Ale epi di li. Li pa pral fache.” Men mwen te gen tò. Lè manman l te aprann li te sove, li chase ti fi a nan kay la. Mwen te wè ti fi a ap kriye. Se konsa, mwen te di: “Kite m al pale ak manman l.” Mwen te tou abiye ak yon kostim ak yon kravat, epi mwen te ale wè fanm lan. Lè l te dekouvri kimoun mwen te ye, li te kòmanse kriye sou mwen. M te antre nan salon fanm lan. Mwen te di: “Èske ou pa kite pitit fi ou vini lakay ou?” Li te di, “Mwen pa t ka sipòte l lè l t ap fè lanmou epi pran dwòg. Men kounye a, li se yon kretyèn! E mwen p ap janm genyen l nan kay mwen ankò.”

Pòv ti fi a te deplase nan kay yon moun nan legliz la epi jwenn yon travay, epi te fini kolèj li. Li finalman marye ak yon bon jèn gason kretyen. Mwen konprann ke manman l pa patisipe nan maryaj la. Jèn koup la ale kòm misyonè nan yon sèten peyi nan Ewòp. Nou voye lajan chak mwa pou ede yo.

Alò, yon jou mwen tande ke jounal te anpile nan pòt kay manman l lan. Polis yo te antre pa efraksyon kraze epi yo te jwenn manman an - mouri sou planche a - men li te kenbe yon boutèy vòdka demi vid!

Oh, ala lapenn ak dlo nan je ak doulè ke ti fi sa a te dwe travèse pou vin yon kretyèn ak yon misyonè ! Men, li te renmen Jezi ase pou simonte laperèz li yo epi swiv Segnè a sou chan misyon an! Epi li te espirityèl ase pou tande sa Jezi te di a, epi obeyi sa li te di a.

Kanpe e tounen Bib ou a nan Matye 10:34-39.

“Pa mete nan tèt nou se lapè mwen vin mete sou latè. Mwen pa vin mete lapè, men mwen vin mete divizyon. Mwen vin mete divizyon ant pitit gason ak papa yo, ant pitit fi ak manman yo, ant bèlfi ak bèlmè yo. Se pwòp fanmi nou ki va pi gwo lènmi nou. Moun ki renmen papa l osinon manman l plis pase m pa kapab moun pa m. Moun ki renmen pitit gason l osinon pitit fi l plis pase m pa kapab moun pa m. Moun ki pa pran kwa l pou l swiv mwen, li pa kapab moun pa m nonplis. Moun k ap chèche asire lavi l va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen va jwenn li ankò” (Matye 10:34-39).

Ou ka chita.

Mwen konnen ke kèk nan ou gen paran ki pral eseye pi meyè de yo nan fè ou kite Legliz nou an. Tanpri sonje kouraj fi sa a epi swiv egzanp li. Si ou fè sa, yo pral fache anpil avèk ou - pou yon ti tan. Men, lè yo wè bon lavi ou, yo pral finalman - nan tan k ap vini an - vini nan legliz nou an avèk ou. Men, ou dwe gen lafwa pou w suiv Kris, menm si yo pa janm aksepte w ankò! Pa tankou Jonas epi eseye fui prezans Segnè a!!!

Nan legliz Chinwa a, mwen te gen de zanmi pwòch – yo te rele Ben ak Jak. Ben te rebèl kont Doktè Lin. Alafen, li te sove ak mennaj li. Mwen pa janm wè l ankò. Men, Jak ki resevwa fòmasyon yo dwe yon famasyen. Men, li pa te renmen li, se konsa li te ale nan Seminè Talbot epi li te vin yon predikatè. Li te yon bon zanmi mwen. Mwen te gason donè nan maryaj li. Li te fè Jezi konfyans nan youn nan reyinyon nou yo. Aprè sa, li te ekri, “Ane pita yo sa a te bay fwi Sali a de pwòp papa m ak manman ... Mwen te temwen papa m antrene epi sèvi kòm yon pwofesè lekòl dominikal, ki afekte lavi elèv li yo epi kontribiye nan kwasans nan legliz la.”

II. Dezyèmman, afliksyon Jonas lan.

“Men lè sa a, Jonas leve, li pati nan direksyon Tasis, a paske li t ap kouri pou Segnè a. Li desann lavil Jope. Rive la, li jwenn yon batiman ki t ap pare pou pati pou Tasis. Li peye pasay li. Li moute abò batiman an avèk maren yo. Li pati pou Tasis, paske li t ap kouri pou Segnè a. Men, Segnè a voye yon gwo van sou lanmè a. Yon sèl gwo van tanpèt leve, batiman an te prèt pou koule” (Jonas 1:3-4;).

Gade anlè. Jonas te konnen ke tanpèt la te sòti nan Bondye.

“Jonas reponn yo: Pran m, lage m nan lanmè. Lanmè a va kal nèt. Mwen konnen se mwen menm menm ki lakòz nou pran nan van tanpèt sa a” (Jonas 1:12).

Finalman maren yo pran Jonas epi yo jete l nan lanmè a, epi lanmè a te sispann fè raj.

“Segnè a fè yon gwo pwason vin vale Jonas. Jonas te pase twa jou twa nuit nan vant pwason an. Antan li te nan vant pwason an Jonas lapriyè Segnè a” (Jonas 1:17-2:1).

Mwen te gen pwoblèm pou kwè sa a an premye. Men, pita mwen te wè ke ensidan sa a se te yon kalite Jezi, ki te mouri sou kwa a, yo te antere l, epi lè sa a, li resisite sòti nan mò yo.

Pita mwen te li kisa Doktè M. R. DeHaan te di sou Jonas ak gwo pwason an. Doktè DeHaan te di ke Jonas te mouri andedan gwo pwason an. Doktè J. Vernon McGee te di,

Liv sa a se aktyèlman pwofetik nan rezirèksyon an. Segnè Jezi a li menm te di ke menm jan Jonas te yon siy pou Niviv yo, li ta ka yon siy pou jenerasyon li nan rezirèksyon li sòti nan mò yo … Ti liv Jonas lan ilistre epi anseye rezirèksyon Segnè Jezi a (Atravè Bib la, nòt sou rezirèksyon sòti nan mò yo, volim III, p. 739).

Gade nan Jonas 1:17.

“Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights” (Jonas 1:17).

Kounye a, gade mo ki pi enpòtan nan Liv Jonas la, senk dènye mo yo nan Jonas 2: 9

“Sali sòti nan Segnè a” (Jonas 2:9b).

Kite mrete isit la epi bay pwòp panse mwen sou afliksyon Jonas nan gwo pwason an.

Pandan mwen te li liv Jonas lannwit sa a, yon bagay mwen pa t janm panse anvan sa te frape mwen. Li kòmen panse ke revèy yo "“te deklannche" pa sikonstans deyò yo. Plizyè predikatè byen koni di ke kowonaviris la pral "pwovoke" yon revèy. Mwen pa kwè l ditou!!! Sa se yon panse de Finney, e se pa vre.

Men, isit la se reyalite a vre nan revèy la- li “deklannche” (mwen rayi mo yo ke nouvo evanjelik-jodi a itilize) – revèy la “deklannche” pa Bondye li menm, “Sali a sòti nan Segnè a” (Jonas 2: 9b).

Men, isit la se sa mwen te wè byen klè lòt lannwit lan – Nan fè lekti gran revèy yo nan listwa, nou dekouvri ke tout gwo revèy kòmanse ak lidè yo ale nan afliksyon. Mwen pral nonmen kèk nan yo ki vin nan lide m.

Jan Wesley – Mwen jis leve yon kèk nan afliksyon yo li te fè eksperyans anvan Premye Gran Awakening a. Li te yon echèk kòm yon misyonè nan Georgia. Li fè eksperyans konfli ak move lespri yo. Li te boule nan efije. Li prèske mouri. Zanmi l George Whitefield te brize relasyon avè l. Li te fè difamasyon pa pwòp denominasyon li. Li te fè manti nan legliz papa l la epi te refize manje Segnè a pa pastè a. Li te marye ak yon fanm ki rale cheve li epi te kite l. Lè sa a, Wesley ki gen pwòp eksperyans Pannkotis li. Se sèlman lè sa a li te fè pwòp eksperyans Pannkòtis li! Dè milye de moun ki te kanpe nan tan glase tande l preche. Lavi li ak zèv li evoke pa avoka wa a: “Pa gen okenn pèsonaj ki te enfliyanse tan espri. Pa gen yon sèl vwa ki te touché anpil kè. Pa gen okenn lòt moun ki te fè yon lavi konsa pou Angletè.” Yon kay edisyon te di denyèman, ke Jan Wesley te “youn nan predikatè ki pi pwisan depi tan apostolik yo.”

Mari Monsen – Li te kòmanse fè jèn ak lapriyè pou yon revèy nan Lachin. Dyab la te lage l atè epi li vlope kò l tankou yon gwo koulèv. Li te kontinye san èd ni sipò, yon misyonè solitè e selibatè ki te priye pou gran revèy la ki kontinye ankò jodi a legliz lakay yo nan Lachin.

Jonathan Goforth – Li menm ak madanm li te ale nan Lachin kote yo te soufri anpil. Kat nan ti bebe yo te mouri. Mesye Goforth li menm te prèske mouri de fwa. Li te pran ti bebe mouri li yo nan yon kabwa pou 12 èdtan pou ba yo yon antèman kretyen. Mwen swete mwen te gen tan di ou kijan Madan Goforth ak pitit li te soufri. Lè ti bebe yo Constance te mouri, “kò ti Constance nou an te depoze akote tonm sè li a nan anivèsè nesans li, 13 Oktòb 1902.”
     Se te alò dife revèy dife Bondye a desann sou reyinyon Goforth la. Yo te bay yon opòtinite pou lapriyè. Madan Goforth te di, “Sa te vini ak soudènte ak vyolans nan yon tanpèt loraj ... Se konsa, ak tanpèt la lapriyè a. Pa te gen okenn entèdiksyon li, epi pa gen okenn tantativ yo fè sa ... Kòm gason ak fanm te vin anba pouvwa Bondye ... Gen kèk moun ki te elwanye de Bondye, kounye a yo tounen vin jwenn li konfese piblikman peche yo …Pa t gen okenn konfizyon. Tout kongregasyon an te ini nan lapriyè …Nou te ale dirèkteman nan reyinyon sou jenou nou yo, epi, oh, lajwa ak laglwa de sa!..Nou te ka sèlman bese tèt nou epi koute vwa Bondye a ki di nou, ‘Rete trankil e konnen ke se mwen ki Bondye.’ Kounye a, nou te aprann ke se ak fòs, ni avèk pwisans, men se pa Lespri di Segnè Dèzame a.’
     Anpil gwo foul, ki gen plis pase 700, te apwoche devan pou konfese peche yo ... Li te difisil pou fèmen reyinyon yo. Chak reyinyon te dire apeprè twa zèdtan. Vrèman vre, chak reyinyon te dire tout jounen ... Yon ti mesaj kout te bay pa Goforth yo ale sou sa a kòmanse nan yon bagay pi bon nan eksperyans nan chak lavi yo. Sa yo te presbiteryen strik, nòmalman imobilize, kriye a Bondye, pou gen pitye ... Yon sèl predikatè Presbyterian fò te twouve l pita, poukont li nan chanm li, kriye nan gwo agoni nanm. “ Madan Goforth te di konsa, “Priyè sa yo - nan jistès ak senplisite, nan asirans! Se te yon enspirasyon pou ou nan yon atmosfè konsa! ”
     “Misyonè blan yo te patisipe avèk frè Chinwa yo pou konfese fot yo, peche yo ak defo yo. Se te yon tan kote tout te – Chinwa ak Chinwa, misyonè ak Chinwa, e tout sa paske yo te ini ansan nan Kris la. E Kris la te di nou tout: ‘Ke nou tout fè yon sèl…Mwen nan yo e ou nan mwen, e yo tout pafè nan yon sèl.’”

Nous te gen kèk reyinyon nan ansyen legliz nou an ki parèt eksteryèman a reyinyon yo avèk Doktè Goforth nan Lachin. Mwen te di: “eksteryèman” eksprè. Men laplipa “dirijan” yon an legliz nou an te bay Bondye manti lè yo konfese peche yo. Se konsa, kòm Doktè Tozer te di yo, yo te komèt de peche – peche nan bay manti, ak peche pou manti nan non Bondye! Kreighton te bay Doktè Cagan manti lè lit e di li pa bezwen “preche” pou “konble.” Ti gason tris sa a te vin plis tankou Jida, ki te trayi Kris la, pase tankou Pyè ki moun ki sensèman tounen vin jwenn Bondye.

Vrè revèy la sou Jonatan Goorth te sanble anpil tankou vrè revèy ke mwen pèsonèlman te wè sou Doktè Timothy Lyn, nan premye legliz batis chinwaz la nan fen ane 1960, kote ki pa te gen okenn anfaz sou “don Lespri yo” – men sèlman repantans sense ak lapriyè. Malerezman, li sanble pou mwen ke “konviksyon ak repantans” se te sèlman emosyonèl – men pa sensè. Li toujou etone m ke moun tankou Kreighton ak Griffith te sanble ke yo te panse yo ta ka moun ki ta ka twonpe Bondye !!! Ala de avègleman!!!

Kòm mwen te ekri prèch sa a nan twalèt nou yon kèk nwit de sa, mwen te chita sou kwen nan basen nou an. Nan yon pwen mwen tonbe bak nan basen an, ekraze tèt mwen nan pati anba a nan basen nou an. Se la mwen te kouche ak pye m 'yo ale tou dwat anwo. Mwen te eseye bouje libreman, men mwen pa t kapab fè li. Pandan ke m te kouche la, bloke nan basen an, mwen te panse mwen te kase kou mwen. Men, mwen te kapab ajite zòtèy mwen, se konsa mwen te konnen mwen pa t kase mwal epinyè mwen an.

Kòm mwen te kouche la nan kondisyon tèrib sa a, Dyab la te di m ke nou pa ta janm gen yon vrè revèy. Se lè Bondye te montre mwen pi gran renesans nan istwa te vini aprè moun tankou Wesley, Marie Monsen, ak Jonathan Goforth, ak lòt moun tankou John Sung, te viv yon eksperyans nan gwo eprèv, tankou Jonas nan vant gwo pwason an, anvan Bondye te ka fè yo konfyans ak yon tèl revèy. Èske nou ka gen yon vrè revèy kounye a? Petèt. Men, nou dwe trè sensè ak trè veridik, oswa Bondye pa pral voye desann vrè revèy ke kèk nan nou te lapriyè pou tout ane sa yo!

Menm jan ak Jonas, pastè Richard Wurmbrand te nan vant pwason anpandan 14 ane nan yon prizon kominis. Li te pase twa nan 14 ane sa yo nan izolman selilè, li wè ke trezorye kominis yo. Poukisa Bondye kites Wurmbrand travèse tout sa? Si ou li liv li yo, ou pral wè ke Bondye te itilize selil prison l lan pou aprann li renmen epi sensè. Mwen pa t janm te rankontre yon nonm ki sensè tankou Richard Wurmbrand. Li te aprann izolman an pou pale sensèman a tout mond lan aprè li te libere nan prizon. Ti gason tankou Kreighton ak Griffith yo pa janm te gason sensè. Yo menm bay Bondye manti. Yo menm“konfese” peche yo ki pa t janm vle di anyen ki gen valè pou yo.

Li fasil pou wè ke John Wesley, Marie Monsen, ak Jonathan Goforth te moun serye, ensiyifyan. Se konsa, Jonas te ye tou!

Doktè A. W. Tozer te di, “Si nou ase sòt pou fè l, nou ka pase ane a san nou pa mande Bondye pou li voye revèy la, pandan nou ap neglije egzijans li yo epi kontinye brize lwa li yo. Oswa nou ka kòmanse kounye a obeyi epi aprann benediksyon obeyisans lan. Pawòl Bondye a devan nou. Nou gen sèlman pou li e fè sa ki ekri a e revèy…pral vini natirèlman tankou sezon rekòt la vini aprè simen an ak plantasyon an (“E Revèy la? – Pati I”). Senserite a se sa Bondye ap chèche!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.


CHEMA DE

JONAS – PWOFÈT REVÈY LA!

JONAH – THE PROPHET OF REVIVAL!

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Yon jou, Senyè a pale ak Jonas, pitit gason Amitayi a, li di l konsa: - Leve non. Ale lavil Niniv, gwo kapital la. Al fè moun la konnen mechanste yo rive jouk nan zòrèy mwen” (Jonas 1:1, 2).

(II Wa 14:25; Matye 12:39-41; Lik 11:29-30)

I.   Premyèman, apèl la, Jonas 1:1, 2, 3; Filipyen 4:13; Matye 10:34-39.

II.  Dezyèmman, afliksyon Jonas lan, Jonas 1:3-4, 12; 1:17-2:1; 1:17; 2:9b.