Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LÈ BONDYE WÈ SAN AN

WHEN GOD SEES THE BLOOD
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te nan Tabènak Batis Los Angeles la
Aswè Jou Seyè a, 27 Dawout, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 27, 2017

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).


Pèp Ebre a te desann nan peyi Lejip pandan yon famin. Nan kòmansman an yo te trete avèk respè paske Jozèf, pitit gason Jakòb la, te yon chèf anba Farawon. Pèp Izrayèl la t ap grandi, li t ap grandi toujou, men te gen yon lòt Farawon ki pa t rekonèt Jozèf. Li te pè ke Ebre yo te ogmante byen vit an nonb ke yo ta repran tè a. Se konsa, li fè yo esklav. Ebre yo te kriye a Bondye nan lapriyè, epi li te voye Moyiz pou delivre yo. Men farawon an t ap fè tèt di, li move. Li pa ta kite Bondye a ale. Se konsa, Bondye voye nèf plè sou peyi Lejip la. Chak fwa yon epidemi te tonbe sou yo, Moyiz soti devan farawon an, li di l konsa : - Men sa Seyè a, Bondye pèp Ebre a, voye di ou: kite pèp mwen an anle. Kè li te fò tèt di toujou. Koulye a, lè a rive pou Bondye te voye yon malè sou dizyèm lan.

“E Seyè a di a Moyiz, Mwen pral voye yon lòt malè sou farawon an ak sou peyi Lejip la. Aprè sa, l ap kite nou ale. …” (Egzòd 11:1).

Epi Moyiz te vini nan lakou farawon an ankò, e di,

“Men sa Seyè a di: Aswè a, nan mitan lannwit, m ap pase kay moun peyi Lejip yo; Epi tout premye pitit gason moun peyi Lejip yo pral mouri, … Jou lanwit sa a, m ap pase nan tout peyi Lejip la, m ap touye tout premye pitit gason ak tout premye pitit bèt yo ki nan peyi a” (Egzòd 11:4-5; 12:12).

Men, Bondye pa t vle pèp li a pini. Li te di Moyiz ke chak fanmi ta dwe pran yon ti mouton epi touye l.

“Epi n a pran ti gout nan san bèt la, n a pase l sou de chanbrann pòt kay la ansanm ak sou travès lento pòt la …” (Egzòd 12:7).

Koulye a kanpe epi li Egzòd 12:12-13 byen fò.

“Jou lannwit sa a, m ap pase nan tout peyi Lejip la, m ap touye tout premye pitit gason ak tout premye pitit bèt yo ki n an peyi a. M ap regle tout Bondye peyi Lejip yo. Se mwen menm ki Senyè a. San nou pase sou pòt yo va make kay kote nou ye a. Lè m ap frape peyi Lejip la, chatiman an p ap tonbe sou nou tou” (Egzòd 12:12-13).

Pou prèske 1,500 ane Jwif yo te obsève Fèt Pak la. Yo te manje yon repa espesyal mouton ak pen san ledven epi li pasaj Ekriti sa a nan sezon fèt Pak la, nan souvni delivrans yo soti nan esklavaj Ejipsyen an. Non “ Pak” la soti nan tèks nou an,

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Mwen vle ou panse sou tèks sa a nan twa fason. Premyèmman, siyifikasyon San an. Dezyèmman, efikasite San an. Epi, twazyèmman, aplikasyon San an.

I. Premyèmman, siyifikasyon San an.

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Èske vèsè sa a gen kèk bagay pou nou jodi a? Wi, li plen sans, paske san an ki te koule nan premye Pak sa a te montre San an ke Jezi ta koule – nan fèt Pak la. O wi, li te nan fèt Pak la ke Jezi te krisifye.

“Disip Li yo te di li, Ki bò ou ta vle n al pare Fèt Delivrans lan?” (Mak 14:12).

Yo te antre nan yon chanm anwo pou manje repa a epi li vèsè sa a, Egzòd 12:13,

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Premyèmman, Jezi te ba yo pen san ledven an.

“Epi li te pran yon gode diven tou , e lè li te di Bondye mèsi, li pase l ba yo… Epi li te di yo, Sa a se san mwen nan nouvo testaman an, ki te koule pou anpil moun” (Mak 14:23-24).

Kris la te montre yo ke san an sou chanbrann pòt la nan Egzòd 12:13 se te yon imaj nan San nouvo kontra a, ki ta koule sou Kwa a nan demen.

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

“Li pa t pale de nenpòt ki san. Li te pale de San “mouton Bondye a, ki te retire peche mond lan” (Jan 1:29).

San an sou lento pòt la te sanble ak imaj San an ki rachte pechè yo soti nan destriksyon, epi plante yo nan

“legliz Bondye a, ke li te achte ak pwòp san Pitit li a” (Travay 20:28).

Ou ka mande poukisa san sa a gen pouvwa konsa. Spurgeon te di,

Si Kris la se te yon nonm senp… pa ta gen efikasite nan san Li pou sove men Kris te “Bon Bondye epi fè bon bagay;” san an ke Jezi te koule a se te yon san Diven. Se te san lòm, pakse lòm li te lòm menm jan ak nou; men divinite a te tèlman alye ak virilite a, ke san an te tire efikasite de li… mèvèy san rete a nan letènite a, ke Bondye ta tounen yon nonm pou mouri. O! Lè nou panse ke Kris se te Kreyatè mond lan, , e ke sou tout zèpòl li soutni epi pann linivè a, nou pa ka mande ke lanmò Li puisan pou rachte, e ke san li ta netwaye de peche… Paske li diven, li “kapab pou sove nan maksimòm, sa yo ki vin jwenn Bondye pa Li.” San Li se san kote ou ka chape anba kòlè ak chatiman Bondye a (C. H. Spurgeon, “San an,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reenprime, volim V, pp. 27-28).

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou. (Egzòd 12:13).

San an sou lento pòt sa a se te imaj Bondye-lòm lan, Kris Jezi.

“Paske menm Kris la Pak nou an sakrifye pou nou” (I Korentyen 5:7).

Epi se siyifikasyon San an!

II. Dezyèmman, efikasite San an.

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

“M a sote kay ou.” Pa gen okenn jijman k ap vin jwenn ou. Pa gen madichon ki pral tonbe sou ou - si ou gen san sa a.

“Konsa, lè Seyè a va pase nan peyi Lejip la pou touye moun peyi Lejip yo, l a wè san an sou chanbrann yo ak sou lento a, l ap pase devan pòt la, li p ap kite moun ki reskonsab pou touye a antre lakay nou pou touye nou” (Egzòd 12:23).

Pa gen okenn jijman ki soti nan Bondye ki ka tonbe sou nonm lan oswa fanm lan ki gen San sa a.

“Apre sa, n a pran yon branch izòp, n a tranpe l nan kivèt ki gen san bèt la. N a pase l sou de chanbrann pòt la ak sou travès lento a…” (Egzòd 12:22).

San an sou lento a – poto pi eleve a. San sou chak kote, sou poto lateral yo. San nan bason nan pati anba a. Anba a. Nan chak kote. Mosyon an endike lakwa Kris la!

Gade, nan tèt Li, men Li yo, pye Li,
   Lapenn ak lanmou melanje;
Èske lanmou sa a ak lapenn sa a te rankontre,
   Oswa pikan yo konpoze yon kouwòn si rich?
(“When I Survey the Wondrous Cross” pa Isaac Watts, 1674-1748).

“Se pa t avèk bagay ki ka pèdi valè yo tankou lajan ak lò. Men, se avèk gwo ofrann san Kris la ki te koule lè li te ofri tèt li tankou yon ti mouton san defo ni okenn enfimite” (I Pyè 1:18-19).

Martin Luther mande,

Kisa kounye a, èske se ak trezò a nou rachte? lò oswa ajan enkoriptib men san presye Kris la, Pitit gason Bondye a. Trezò sa a vrèman koute chè epi nòb ke okenn sans ak rezon imèn pa ka ratrape l, tan ke yon sèl gout nan san inosan sa a ta plis ke ase pou peche tout mond lan. Men, Papa a te vle etann gras Li sou nou si richman epi te ban nou otan nan redanmsyon Li ke Li te pèmèt Kris, Pitit Gason L lan, pou koule tout san Li pou nou epi te ban nou tout trezò Li. (Luther, Ekspozisyon of I Pyè 1:18-19).

San Kris la te tonbe atè a nan gout swè nan Jetsemane. San Li te kouri libreman anba kout frèt grensman lè li te flajele nan sal Pilat la. Kouwòn pikan an te pike fwon li epi San an te kouri nan je Li yo. Zong li yo te pèse men Li yo, epi San an te kouri libreman nan kwa a. Ansuit, solda yo te pèse bò kote l,

“Epi apre sa san ak dlo te soti” (Jan 19:34).

“[Bondye] te pèmèt Kris la, Pitit gason li an, pou vèse tout San Li pou nou epi te ban nou tout trezò a” (Luther, ibid.).

Epi

“san Jezikri, Pitit li a, va netwaye nou anba tout peche” (I Jan 1:7).

Tout peche te netwaye pa San Kris Jezi! Tout peche! Pa gen okenn peche tèlman gwo ke san Li pa ka netwaye. Pa gen okenn peche ke san an pa ka lave. Li ka chase sèt demon Mari Magdala a. Li ka libere foli demonyak la. Li ka geri maleng endeskriptib lèp la. Pa gen yon maladi espirityèl, li pa ka geri. Pa gen yon ka ki two gran pou sa, menm si li etranj oswa lèd, paske se tou-sifizan San Kris la.

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Epi sa montre efikasite San an!

III. Twazyèmman, aplikasyon San an.

Si mouton an te blese oswa anpwazonnen, destriktè a ta gen premye pitit chak kay. Si mounton an te mouri, epi kò l te mare nan poto pòt la, destriktè a ta frape nan jijman an. Kite sa yo ki di pa gen San pran nòt de sa. Se pa t lanmò mouton an sèl, men san mouton an ki te fè diferans lan. Se vre, mouton an te dwe mouri, men Bondye te di:

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Men san an ki te rete nan yon basen pa t ka anpeche jijman an. Li dwe aplike. Pran pakè izòp la

“epi tranpe l nan san an…e frape lento a ak de bò poto yo” (Egzòd 12:22).

San an dwe aplike oswa li pa efikas. O, pechè, pran San Kris la! Lave de peche nan San Kris la!

“Kris Jezi: A moun Bondye te fè pwopansyon pa lafwa nan san Li” (Women 3:24-25).

Li etranj ke NASV tradui sa a mal, sa yo rele tradiksyon literal la! Men, NIV la tradui li kòrèkteman, “atravè lafwa nan san L.” Mwen rayi ale ak vini an. Se poutèt sa ke mwen rele kole avèk ansyen KJV fidèl la, ki literalman tradui epi diy de konfyans.

“Pa lafwa nan san Li.”

Objè lafwa a se San Jezikris la. Men kijan ou fè koneksyon an. Se konsa San a aplike a ou – “Pa lafwa nan san Li.”

“O non,” kèk nouvo evanjelik ka di, “ou pa sove pa lafwa nan San Li!” Oke, mwen ta renmen konnen kijan ou ka sove san li! “Oke, si yon moun apiye sou San an, li ka peri.” Jamè! Li pa kapab! Bondye pa ta reyèl a Li menm si Li kite ou peri nan apiye sou San Kris la!

“Paske, sa se san mwen, san ki siyen kontra Bondye fè a, san ki koule pou anpil moun jwenn padon pou peche” (Matye 26:28).

Gen anpil moun ki pa santi san an aplike. Men sa pa gen enpòtans, men tèks nou an pa di ke ou se moun ki bezwen wè San an. O non! Li di:

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Bondye se sila a ki bezwen wè San an. Bondye se sèl sila a ki bezwen wè San an ki netwaye ou de tout peche. Li pa di “lè ou wè san an.” Li pa di ke ou dwe konprann tout bagay sou netwayaj la pa San Kris la. Li di, “lè Mwen wè li.” Lafwa w ka pa ka trè gran. Men, si ou vini a JEzi epi mete konfyans nan San Li, Bondye pral wè li. Li se sèl sa ki konte. Epi

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

Ebre yo pa t ka wè san an. Yo te andedan kay yo. Yo pa t kapab wè sa ki te sou travès la ak panno yo bò deyò pòt la. Men, Bondye te kapab wè san an la a. Se sèl kondisyon ki depann sali yon pechè - Bondye wè san an aplike nan ou, pa ou wè li. Lè sa a, vin jwenn Bondye nan lapriyè epi di, "Seyè, delivre m poutèt lanmou San Kris la. Mwen pa ka wè li,

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

“Seyè, ou wè San an. Ou wè ke mwen te fè konfyans nan pouvwa ekonomi li. Padonne m epi netwaye mwen pou dedomajman pou San Kris la pou kont li. “Fè lapriyè sense ak dezi epi ou pral lave pwòp nan San Jezi trè byento!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilizè sèlman ak pèmisyon.

Ekriti li anvan Mesaj la: Mak 14 :11-25
Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Lè Mwen Wè San an” (pa John Foote, 19yèm syèk).


CHEMA DE

LÈ BONDYE WÈ SAN AN

WHEN GOD SEES THE BLOOD

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Lè m a wè san an, m a sote kay nou” (Egzòd 12:13).

(Egzòd 11:1, 4-5; 12:12, 7)

I.    Premyèmman, siyifikasyon San an, Mak 14:12, 23-24;
Jan 1:29; Travay 20:28; I Korentyen 5:7.

II.   Dezyèmman, efikasite San an, Egzòd 12:23, 22;
I Pyè 1:18-19; Jan 19:34; I Jan 1:7.

III.  Twazyèmman, aplikasyon San an, Women 3:24-25;
Matye 26:28.