Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LAME JEDEYON AN!

GIDEON’S ARMY!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Nan Aswè Jou Senyè, 24 Jen 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 24, 2018

“Senyè a di Jedeyon konsa, ou gen twòp moun avè ou pou m kite ou kraze moun Madyan yo! Moun pèp Izrayèl yo va mete nan tèt yo se yo menm ak pwòp fòs kouray yo ki delivre menm ak pwòp fòs kouray yo ki delivre peyi yo a, yo p ap vle kwè se mwen menmki fè sa pou yo” (Jij 7:2).


Li se yon istwa senp. Men, li se yon istwa trè enpòtan. Jedeyon te yon jèn gason ki te viv nan yon moman gwo apostazi. Sa ta dwe atire atansyon nou touswit paske nou viv kounye a nan gwo apostazi lafen tan yo.

I. Premyèman, apostazi a.

Moun pèp Izrayèl yo te fè sa ki mal nan je Bondye. Men, Bondye pini yo paske li kite yo vin esklav moun Madyan yo. Yo te lènmi pèp Izrayèl la. Moun pèp Izrayèl yo te refize sòti nan savann Madyanit sa yo . Yo kache tèt yon an twou wòch ki sòti nan mitan moun Madyan yo. Moun Madyan yo te gen anpil fòs pou yo detwi rekòt pèp Izrayèl la. Yo vòlò mounton yo, bèf ak bourik yo. Izrayèl te kraze e san espwa. Lè sa a, yo rele nan pye Senyè a.

Alò Bondye te vin jwenn Jedeyon. Bondye te vin jwenn li pandan li te kache pou Madyanit yo. Epi Bondye te di Jedeyon konsa, “Bonjou, vanyan sòlda! Senyè a avè ou” (Jij 6:12).

Mwen pa t yon vanyan gason lè mwen te ale nan yon seminè liberal, rejte Bib la, nan Nò San Francisco. Mwen te yon ti gason dou e predikatè batis. Men, sa mwen te we nan seminè sa a te lakòz mwen vin fache anpil ak evanjelism modèn lan. Yo pa t kwè nan Bondye nan Bib la. Yo te kontwole pa moun Madyan yo – moun ki te vle mete Bondye nan yon kamizòl de fòs – sa yo ki pa t vle Bondye kontwole panse yo oswa lavi yo.

Doktè David F. Wells te ekri yon liv enpòtan sou koripsyon evanjelism lan nan tan nou an. Li rele, Pa gen Plas pou Verite: oswa Kèlkeswa sa k Rive nan Teyoloji Evanjelik la? (Eerdmans, 1993). Doktè Wells se yon nonm ki fache. Li di, “Mond evanjelik la pèdi radikalism li” (p. 295). Legliz evanjelik yo pa enspire jèn moun yo dwe Kretyen radikal. Yo mou, fèb, epi egoyis – pè pou pale pou laperèz de sa moun pral panse de yo. Etablisman evanjelik la pral goumen ak nenpòt moun ki vle wè legliz yo refòme epi vivan jodi a. Doktè Wells te deklare, “Konfòmite se yon fòs pwisan nan mond evanjelik la, epi li toufe rapidman disidan yo poukont yo” (p. 295).

Yo te eseye dezespereman pou fè m konfòme ak enkredilite yo nan seminè a m te asiste a. Yo te di m mwen pa janm ta ka jwenn yon legliz Sid Batis si mwen te kontinye ap defann Bib la. Mwen te di yo, “Si se sa li koute, Mwen pa vle youn.”

Mwen te pèdi tout bagay pou pwen te pran pozisyon sa a. Kisa mwen te dwe pèdi? Mwen te pèdi tout bagay ki te deja rive mwen. Batis yo nan Sid pa te gen anyen mwen te vle. Mwen te rayi denominasyon an. Mwen te rayi seminè a. Mwen rayi legliz mwen an pou mwen pa sipòte m. Mwen te rayi lavi mwen. Mwen te rayi tout bagay, men Jezi ak Bib la. Mwen te mache poukont mwen nan mitan lannwit lan. Mwen te kontinye mache oswa se te tankou mwen te gen anvi pèdi panse mwen.

Yon jou lannwit mwen te finalman andòmi nan dòtwa mwen an. Bondye li menm te reveye mwen. Dòtwa a te trankil. Pa yon son. Mwen te sòti nan nwit lan. Kòm mwen te kanpe sou yon mòn bò kote seminè a mwen te kapab wè limyè yo nan San Francisco atravè dlo a nan Bè a. Van an t ap soufle nan chèche m ak nan rad mwen yo. Mwen te frèt nan zo. Aprè sa, nan van an Bondye di m, “Ou p ap janm bliye nwit sa a. Kounye a, ou pral aprann pa bezwen pè. Kounye a, ou pral pale pou mwen sèl. M ap avèk ou.”

Kounnye a, mwen konnen ke se te apèl mwen pou preche. Anvan sa mwen te yon volontè. Kounye a, mwen te yon predikatè Bondye. Mwen kwè ke chak predikatè entrepid dwe travèse yon kriz parèy avan Bondye ka fè li konfyans pou pale verite a. Pa te gen okenn emosyon. Se sèlman sa a, “Si ou pa di li, pèsòn pa pral fè l, epi sa te dezespereman bezwen pou di – ak lòt moun yo pè pou di li, kidonk si ou pa di li, pa gen moun ki pral fè l, oswa omwen yo pa pral di li trè byen.” Mwen te ale ak panse sa yo grave nan lespri mwen pou tout tan. Doktè AW Tozer, nan yon redaksyon ki rele “Don pèspikasite pwofetik,” te di sa a: “Li pral kontredi, denonse epi pwoteste nan non Bondye epi yo pral gen rayisman ak opozisyon nan yon gwo segman de kretyennte... Men li p ap pè anyen ki respire ak souf mòtèl.” Petèt se poutèt sa Doktè Bob Jones III te di mwen “tankou yon pwofèt Ansyen Testaman nan manyè ak lespri.” Pou yon lòt eksplikasyon sou tout bagay sa a, li otobiyografi mwen an, “Kont Tout Laperèz.”

Eksperyans minwi avèk Bondye te fè m konprann yon moun tankou Jedeyon. Bondye te di l: “Senyè a avèk nou vre, manyè di m poukisa tout bagay sa yo rive nou! Kote tout bè bagay zansèt nou yo te rakonte nou Senyè a te konn fè, jan se li menm ki te fè nou sòti kite peyi Lejip? Men kounye a, Senyè a lage nou, li kite moun Madyan yo fè sa yo vle ak nou” (Jij 6:13).

Jedeyon te santi li endiye e enkapab pou fè l. Menm jan ak Moyiz, Jedeyon te fè eskiz. Isit la nou se, zanmi m yo, nan mitan gwo apostazi nan dènye jou yo. Nou santi nou endiy epi enkapab pou konbat fo relijyon nouvo Madyanit evanjelik yo. Apostazi a twò pwofon. Pouvwa Madyanit evanjelik yo twò gran. Nou pakab fè anyen pou sove Bib la e Bondye Bib la de apostazi sa yo.

II. Dezyèmman, Bondye Bib la toujou vivan!

Bondye te di, “Mwen se Letènèl, mwen pa chanje”! (Malachi 3:6). Alò lespri Bondye a te desann sou Jedeyon. Li voye kèk mesaj ki te rasanble pèp Izrayèl la pou yo atake moun Madyan yo.

“Jewoubaal, ki vle di Jedeyon, leve granmaten ansanm ak tout moun ki te avè l yo, y al monte kan yo bò Sous Awòd la. Moun Madyan yo menm te monte kan pa yo nan tout plenn lan, nan pye mòn More, sou bò nò kan Jedeyon an. Senyè a di Jedeyon konsa: Ou gen twòp moun avè ou pou m kite ou kraze moun Madyan yo! Moun pèp Izrayèl va mete nan tèt yo se yo menm ak pwòp fòs kouray yo ki delivre peyi yo a, yo p ap vle kwè se mwen menm ki fè sa pou yo. Kounye a, pale ak tout pèp la. Ki yo konsa: Si gen moun ki pè, k ap tranble, yo mèt al fè wout yo lakay yo, kite nou sou mòn Gilboa a. Se konsa venndemil (22.000) moun al lakay yo. Te rete dimil (10.000)” (Jij 7:1-3).

Bondye te di Jedeyon, “Moun yo ki la avèk ou yo twòp.” Ale epi di, “Si gen moun ki pè, k ap tranble, yo mèt al fè wout yo lakay yo” (Jij 7:3).

Te gen venndemil ladan yo. Dè mil rete avèk Jedeyon. Se sa ki te rive nou. Legliz nou an te monte jiska 1,100 moun lè nou te rankontre nan Le Conte Junior High School. Men, anpil nan yo te pè risk lavi yo pou Jezi. Gen lòt ki kite legliz nou an nan pouswit nan “plezi” – oswa sèks – oswa dwòg. Moun Ki te kite yo dekri pa Jezi nan parabòl nonm ki t ap simen an. Nan Lik 8:10-15 parabòl sa a eksplike. Premye kalite moun yo se moun ki tande pawòl Bondye a, ak Dyab la vini e li pran pawòl la nan kè yo “pou yo pa kwè epi pou yo pa sove” (Lik 8:12). Nou wè prèske chak semèn. Yo vini epi gade nan iPad yo olye pou yo koute prèch la. Oswa yo fèmen je yo epi reflechi sou yon lòt bagay. Pawòl Bondye a pa fè yo okenn bon bagay, paske yo kite Dyab la rache pawòl la nan kè yo.

Dezyèm kalite a se moun ki tande pawòl la ak kè kontan. Men, yo pa gen okenn rasin nan Kris la. Se konsa, yo sanbe yo kwè pou yon ti tan. Men, lè yo tante yo tonbe.

Twazyèm kalite a se moun ki tande pawòl la e yo fè wout yo. Lè sa a, yo boule ak traka yo ak richès ak plezi nan lavi, “epi yo pa bay okenn fwi nan pèfeksyon.” Doktè J. Vernon McGee te kòrèk lè li te di twa kalite sa yo nan moun pa janm te konvèti. Yo prezante tout moun ki kite legliz nou an nan tan lontan an. Lavi yo montre ke pa youn nan yo te vrèman konvèti. Yo jis te vin pou di Bondye mèsi a ak plezi a nou genyen nan legliz la. Men, lè yo te teste yo te kite paske yo pa janm repanti e yo pa janm te fèt ankò. Yo se yon foto de venn de mil moun ki te vin ede Jedeyon, men yo te twò pè baton li sòti epi yo vin sòlda nan Bondye! Ak sòlda sou kwa a!

“Senyè a di Jedeyon konsa: Ou gen twòp moun avè ou pou m kite ou kraze moun Madyan yo! Moun pèp Izrayèl yo va mete nan tèt yo se yo menm ak pwòp fòs kouray yo ki delivre peyi yo a, yo p ap vle kwè se mwen menm ki fè sa pou yo.” (Jij 7:2).

Men, te gen twòp moun toujou. Bondye te di Jedeyon konsa, “Gen twòp moun toujou; fè yo tout desann bò larivyè a. Ma separe yo la pou ou” (Jij 7:4). Li te fè trè cho la “nan mòn More a, nan vale a” (Jij 7:1). Izrayelit yo te trè swaf. Pifò nan mesye Jedeyon yo te kouri bò dlo a, yo te bese tèt yo e yo te kole men yon an dlo a, jan yo te sote l desann. “Te gen twasan (300) gason ki te pran dlo nan pla men yo epi ki t ap lape dlo a. Tout rès yo te kwoupi pou bwè dlo” (Jij 7:6). Pifò nan yo mete men yon an dlo a paske yo te tèlman swaf dlo. Men, sèlman twasan nan yo te pran dlo a nan men yo epi bwè nan men yo. Yo te konnen yo te kenbe tèt yo wo, sou vijilans moun peyi Madyan yo.

“Senyè a di Jedeyon, Se avèk twasan (300) nèg sa yo ou wè ki te lape dlo a mwen pral delivre nou. Mwen pral lage moun Madyan yo nan men ou. Kite tout lòt yo ale lakay yo” (Jij 7:7).

Se osi lwen ke nou prale ak kont la nan twa moun Jedeyon an aswè a. Moun Madyan yo te la nan plenn lan,, “tankou desen krikèt vèt nan jaden. Chamo yo te genyen, moun pa t ka konte sa, menm jan yo pa ka konte grenn sab bò lanmè” (Jij 7:12). Jou lannwit sa a, Bondye te delvire gwo lame Madyanit yo a bay twasan Jedeyon yo. Madyanit yo kouri pou lavi yo. Moun Izrayèl yo pran chèf moun Madyan yo, Oreyèl ak Zeeb, epi yo te koupe tèt yo, yo pote tèt yo bay Jedeyon. (Gade Jij 7:25). Laviktwa a te genyen pa Bondye ki gen yon ti gwoup sèlman twasan (300)!

Men leson nou pou aswè a. Pifò nan legliz yo jodi a ap dirije pa moun ki enterese sèlman nan nimewo yo. Moun sa yo se Madyanit evanjelik yo. Yo panse ke li nesesè gen dè santèn de moun ki prezan. Men, yo san fòs. Li ta fè bon anpil pou moun k ap preche yo pou yo reflechi sou jedeyon ak ti gwoup sòlda fidèl yo.

Jonathan S. Dickerson te ekri yon gwo liv ki gen tit Gwo Resesyon Evanjelik la ( Liv Baker yo). Li te bay estatistik yo. Jodi a sèlman 7% nan jèn moun nou yo di yo se Kretyen evanjelik. Karannsenk pou sa Kretyen evanjelik yo pral mouri nan ven pwochen ane yo. Sa vle di kantite jèn Kretyen evanjelik yo pral byento tonbe de 7% a sèlman anviwon “4 pousan oswa mwens – sof si nouvo disip yo pa kreye” (ibid., p. 144).

Poukisa yon tèl bès nan kantite jèn nan legliz yo? Mwen konvenki se paske yo pa defye pa Krisyanis vivan. Ki objektif ou? Objektif nou se ede jèn moun atenn potansyèl ki pi wo nan Kris la. Nou isit la pou levve yon gwoup jèn tankou lame Jedeyon an. Nou isit la pou ede jèn moun antre nan leglis nou an epi vin disip Jezikri. Moun nou vle angaje nan ame Kris la se jèn moun. Yo se jèn moun ki pare fè yon bagay nouvo ak defi. Jezi te di,

“Si yon moun vle mache dèyè m, se pou l bliye tèt li, se pou l chaje kwa l sou zepòl lie pi swiv mwen” (Mak 8:34).

Moun ki pa enterese nan swiv Jezi, kèlkeswa sa li koute, ta dwe elimine. Moun ki vle pran an chaj tankou ti bebe yo se sa m rele “kidnapè.” Moun ki se “kidnapè” pa vle nye tèt yo. Yo pa vle bay anyen a Jezi. Si ou vle pran an chaj pou tout tan, sa a se pa legliz la pou ou.

Madanm mwen Ileana te vin nan legliz nou an lè li te sèlman gen sèz an. Nan twa semèn li te gen pwòp fason l legliz la. Li pa t bezwen “ranmase” aprè sèlman twa semèn. Touswit li te vin tounen yon travayè nan legliz nou an. Li te vin tounen yon entèvyouwè telefonik lè li te sèlman gen disètan. Li te marye avè m lè li te gen sèlman disnèf ane. Lè ti gason jimo nou yo te fèt li te mennen yo legliz premye dimanch lan. Pitit gason Leslie pa t janm manke legliz dimanch depi jou li te fèt la. Wesley te manke sèlman yon dimanch akòz malady nan tout lavi li. Plizyè lòt fanm te di ke se te twòp. Yo te kenbe timoun yo lakay yo lè yo te gen yon leje renifman. Men, madanm mwen te gen rezon e lòt moun yo te gen tò. Prèske tout timoun yo te kite legliz la pou viv yon lavi egoyis. De gason m yo isi a chak sèvis jouk nan jou sa a. Yo isi a paske madanm mwen se yon disip Kris la. Doktè Kreighton L. Chan, ke nou pral onore nan swasantyèm anivèsè nesans li nan yon kèk minit, te di a Madanm Hymers, “Mwen te konnen li lè li te premye vini nan legliz nou an. Li te gen alò, epi kontinye genyen, gwo lanmou pou Kris la ak yon pasyon pou nanm pèdi yo. Kòm yon [tinedyè] li te jete lavi li nan ministè a nan legliz nou an epi pa t kenbe anyen… Jèn moun yo, kite Madanm Hymers se yon model pou nou. Si nou swiv egzanp li, legliz nou an pral gen yon bèl avi klere.”

Depi nou ap selebre swasantyèm anivèsè nesans Doktè Chan lan mwen ta dwe di ke li menm tou se yon egzanp klere de yon disip Kris la. Li se yon pastè òdone nan legliz nou an. Li te trè malad tankou yon timoun. Li te malad ke yo te kenbe l nan yon kaj an vè nan lopital la nan tout pifò nan anfans li. Li te vini nan legliz nou an kòm yon dinedjè ki etidye pou vin yon doktè medikal. Lòt doktè yo te di li pa t ap viv nan laj trantan. Li ta ka vin yon ti gason fèb ki ta vle legliz la pran swen li.. Men non! Li te jete li nan travay legliz la epi te vin yon disip Kris la.Yo te di li pa fè egzèsis oswa li ta mouri anvan laj trantan. Men, travay Kris la aktyèlman ranfòse Doktè Chan. Li te viv yon bon lavi, fò pandan trantan pi long ke l pa t atann. Li te pran kwa li epi te swiv Jezi. Epi kounye a, li chita sou platform sa a kòm yon vanyan gason Bondye nan laj swatant tan!

Mwen ta ale epi pale ou de Mesye Mencia, ak Madan Salazar, ak Mesye Ben Griffith, ki an vakans avèk madanm li aswè a. Mwen ta ka pale ou de Mesye ak Madann Virgel Nickell, ki te prete nou pifò lajan pou achte bilding sa a. Mesye Nickell gen 75 zan fin vye granmoun ak dyabèt – poutan, li kondui chak lè pandan plis ke inè nan legliz nou an chak mèkredi swa, chak dimanch maten ak chak dimanch swa. Oswa mwen ta ka pale ou de jèn gason etonan sa a, reveran John Samuel Cagan ki pral ranplase m byento an tan ke paste legliz sa a. Tout moun sa yo vin disip Jezi ak sòlda lakwa a.

Pastè mwen Doktè Timote Lin te di “Mwens pi bon pase plis...Chita nan chak ban yo kapab ranpli nan dimanch, men reyalite a rete ke gen sèlman yon ti ponyen moun nan reyinyon lapriyè a...Nou pa ka di ke se an sante” (Sekrè Kwasans Legliz la, p. 39

Gade nan Bib la. Ou pral wè ankò ke “mwens pi bon pase plis.” Jezi te pran11 gason epi te chanje lemond paske mesye li yo te vle mouri pou Li ak pou kòz Li. Nan istwa legliz la nou wè menm leson an. Sèlman 120 moun ki te prezan nan Pannkòt la. Se sèlman yon kèk Kretyen Morav ki te anflame mouvman misyonè modèn lan. Se sèlman kèk metodis, yon ti ponyen sèlman, te deklanche Gwo Revèy. Sèlman yon kèk moun ki te swiv James Hudson Taylor to evangelize enteryè Lachin.

Moun ki pa vle bay pi bon Kris ta dwe elimine. Moun ki te vle trete tankou ti bebe pou tout tan yo ta dwe elimine. Moun ki pa janm vle deplase sòti nan zòn konfò yo ta dwe elimine. Yo se “kidnapè” pèpetyèl ki pa janm bay anyen pou Kris la. Si nou vle gen yon legliz de disip nou dwe kite “kidnapè” yo ale, ke nou ka gen jèn moun ki vle bay Medyanit yo defi nan nouvo-evanjelism mou an, epi chanje li. Nou dwe ankouraje moun ki vle fè lavi yo konte pou Jezikri. Epi nou dwe ankouraje moun ki vle vin disip Jezi, epi nou dwe kite rès yo ale lakay yo tankou Jedeyon te fè!

Silvouplè kanpe epi chante kantik nimewo 1 an sou fèy chante ou a, “Annavan, Sòlda Kretyen.” Chante li!

Moun ki pa vle bay pi bon Kris ta dwe elimine. Moun ki te vle trete tankou ti bebe pou tout tan yo ta dwe elimine. Moun ki pa janm vle deplase sòti nan zòn konfò yo ta dwe elimine. Yo se “kidnapè” pèpetyèl ki pa janm bay anyen pou Kris la. Si nou vle gen yon legliz de disip nou dwe kite “kidnapè” yo ale, ke nou ka gen jèn moun ki vle bay Medyanit yo defi nan nouvo-evanjelism mou an, epi chanje li. Nou dwe ankouraje moun ki vle fè lavi yo konte pou Jezikri. Epi nou pa dwe ankouraje moun ki vle vin disip Jezi, epi nou dwe kite rès yo ale lakay yo tankou Jedeyon te fè!

Silvouplè kanpe epi chante kantik nimewo 1 sou fèy chan ou an “Annavan, Sòlda Kretyen.” Chante li!

Annavan, sòlda Kretyen, mache kòm nan lagè,
   Avèk kwa Jezi a ki pase anvan:
Kris Mèt Wayal la mennen kont lènmi an;
   Ale nan batay, gade banyè Li yo ale!
Annavan, sòlda Kretyen, mache kòm nan lagè,
   Avèk kwa Jezi a ki pase anvan.

Tankou yon lame vanyan deplase legliz Bondye a;
   Frè m yo, nou foule kote moun k ap viv apa pou Bondye yo;
Nou pa divize, nou tout se yon sèl kò,
   Youn nan espwa ak doktrin, youn nan charite.
Annavan, Sòlda Kretyen, mache kòm nan lagè,
   Avèk kwa Jezi ki pase anvan.

Annavan answit, nou moun, jwenn foul kontan nou an,
   Melanje avèk nou vwa ou yo nan chan triyonf lan;
Glwa, lwanj ak onè a Kris Wa a;
   Sa a atravè anpil moun ak zanj k ap chante.
Annavan, Sòlda Kretyen, mache kòm nan lagè,
   Avèk kwa Jezi a ki pase anvan.
(“Annavan, Sòlda Kretyen” pa Sabine Baring-Gould, 1834-1924).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te Chante Anvan Mesaj la pa Mesye Noah Song:
         “Annavan, Sòlda Kretyen yo” (pa Sabine Baring-Gould, 1834-1924).


CHEMA DE

LAME JEDEYON AN!

GIDEON’S ARMY!

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Senyè a di Jedeyon konsa, ou gen twòp moun avè ou pou m kite ou kraze moun Madyan yo! Moun pèp Izrayèl yo va mete nan tèt yo se yo menm ak pwòp fòs kouray yo ki delivre menm ak pwòp fòs kouray yo ki delivre peyi yo a, yo p ap vle kwè se mwen menmki fè sa pou yo” (Jij 7:2).

I.    Premyèman, apostazi a, Jij 6:12, 13.

II.   Dezyèmman, Bondye nan Bib la toujou vivan! Malachi 3:6;
Jij 7:1-3; Lik 8:12; Jij 7:4, 1, 6, 7, 12; Mak 8:34.