Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.Imn Chante Anvan Mesaj la: “Èske m se Yon Solda Lakwa a?” (pa Doktè Isaac Watts, 1674-1748).


KRISIFYE AVÈK KRIS!

CRUCIFIED WITH CHRIST!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.,
Pastor Emeritus

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aprè midi Segnè a, 17 Me, 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 17, 2020

“Se sa k fè, se pa mwen k ap viv ankò, se Kris la k ap viv na mwen: lavi m ap mennen nan kò m kounye a, m ap viv li nan konfyans men gen nan Pitit Bondye a ki te renmen m sitèlman li te rive bay lavi l pou mwen” (Galat 2:20).


Kisa sa vle di pou “Krisifye ak Kris la”? Mwen kwè li vle di ke nou dwe travèse yon nwit nwa nan nanm lan. Nou dwe santi peche nou, santi yon kout fwèt nan lwa a, santi klou yo, mouri ak Kris la - ini ak Kris la nan lanmò li, osi byen ke rezirèksyon li.

Pastè Richard Wurmbrand ki gen eksperyans Krisifiksyon ak Kris la pandan li te nan prizon, nan izòlman selilè pou de ane. Nan liv li a In God’s Underground, li te eksplike kijan li te kloure sou kwa ak Kris la. Wurmbrand te di,

     Yo te kenbe mwen nan selil sa a pandan dezan. Mwen pa te gen anyen pou li e pa gen okenn materyèl ekri; Mwen te gen sèlman panse mwen pou konpayi, epi mwen pa t yon moun meditatif, men yon nanm ki te raman konnen kalm.
     Èske mwen te kwè nan Bondye? Koulye a tès la te vini. Mwen te poukont mwen. Pa te gen okenn salè yo touche, pa gen okenn opinyon an lò pou konsidere. Bondye sèlman ofri m soufrans - mwen ta kontinye renmen li?
     Tou dousman mwen te aprann ke sou pyebwa silans lan pandye fwi lapè pann ... Mwen te jwenn ke menm isit la [nan izòlman an] panse mwen yo ak santiman mwen yo te tounen vè Bonsye, e ke mwen kapab pase nuit aprè nuit nan lapriyè, egzèsis espirityèl yo ak louanj lan. Mwen te konnen kounye a ke mwen pa t aktè. Mwen te kwè! (Nan God’s Underground, p. 120).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kisa sa vle di pou “Krisifye ak Kris la”? Mwen kwè li vle di ke nou dwe travèse yon nwit nwa nan nanm lan. Nou dwe santi peche nou, santi yon kout fwèt nan lwa a, santi klou yo, mouri ak Kris la - ini ak Kris la nan lanmò li, osi byen ke rezirèksyon li.

Souvan yon nonm tèti tankou m dwe travèse sa plizyè fwa anvan li rann tèt li e pou konplètman “krisifye ak Kris la.” Mwen toujou nan pwosesis pou yo aprann verite sa a, menm si mwen kounye a nan katreventyèm ane mwen.

Premye fwa mwen te kòmanse aprann verite sa a nan rete nan yon legliz Chinwa, kote mwen te yon "etranje" pou dè dekad. Mwen te vle kite, men Bondye pa t kite m pati. Li klèman te di m pa ale nan Ebre 10:25 ak lòt kote nan Bib la. Se konsa, mwen te kòmanse “krisifye ak Kris la.”

Pwochèn fwa mwen te fè tès la se te nan seminè Sid Batis nan Konte Marin. Mwen te rayi plas la paske prèske tout pwofesè yo se te liberal pa t konvèti ki te chire Bib la an miyèt moso nan prèske chak sal klas. Mwen rayi yo te la, men ankò, Bondye te di m rete, kèlkeswa jan mwen te santi m. Aprè minwi, nan chanm mwen nan seminè a, Bondye te rele m sòti nan mitan lannwit lan. Nan yon “ti vwa kalm” Bondye te di m, “Anpil ane ou pral panse a lannwit sa a epi ou pral sonje ke mwen te di ou travay prensipal ou ta kòmanse lè ou fin vye granmoun ... Koulye a, ou pral aprann pa... pè. Mwen pral avèk ou ... Si ou pa di li pa gen moun ki pral fè l, epi fòk dezespereman di l - ak lòt moun yo pè di li, kidonk si ou pa di li pa gen moun ki pral fè l, oswa omwen yo pral pa di li trè byen.”

Lè sa a, te gen pwofesè omiletik mwen Doktè Gordon Green, ki te di m, "Hymers, ou se yon trè bon predikatè, youn nan pi meyè yo. Men ... ou p ap janm resevwa yon legliz Batis Sid a pastè a si ou pa sispann fè pwoblèm ... " Mwen gade l nan je a, li di, "Si sa a, se sa li koute mwen pa vle youn." Mwen pa gen anyen pou m pèdi kounye a (Kont Tout Laperèz, p. 86).

Alò, mwen te desann nan Los Angeles e mwen te kòmanse legliz sa a. Pita Kreighton divize legliz sa a paske li “pa te dakò” avè m. Kisa ke li pa te dakò? Li pa t dakò ak pozisyon odasyez mwen yo sou pwoblèm divès kalite, se ak sa a li pa t dakò ! Li se jis yon ti nonm“sourit”, ki pè pou kanpe pou verite Bondye a! Orevwa, ti sourit!

Alò, nan ane 80 mwen an, mwen reyalize ke Bondye te prepare m depi toujou pou vin yon vwa pwofetik pou li pandan fen-tan apostazi a (II Tesalonisyen 2: 3).

Pandan ke lòt moun ap di ou pral anleve, mwen di ke ou pral travèse pi fò nan gwo tribilasyon an, kòm Marvin J. Rosenthal di nan chèche fidèl nan Pre-kòlè anlèvman legliz la. Pandan ke lòt moun, tankou Kreighton, vle rale ou nan Nouvèl-Evanjelism lan, mwen di, “Kanpe fèm pou Kris la - pa gen pwoblèm kèlkeswa sa k pase. ”

Mwen pa rayi John Samuel. Mwen jis reyalize ke li pa fò ase pou yon vwa pwofetik nan dènye jou sa yo. Li te pè li pou “akraze e boule” si li te rete avè m. Se paske Jan Samyèl pa t ankò “krisifye ak Kris la.” Mwen “te fè chite e boule” anpil fwa ke sa pa fè m pè ankò!

Doktè Cagan kontinye di mwen ke li renmen sa mwen preche lafò nan dènye jou sa yo. Sa se plis pase ase ankourajman pou mwen! Si ou “krisifye ak Kris la” ou pral kapab rete avèk mwen ak Dr Cagan nan jou sa yo nan apostazi (II Tesalonisyen 2:3), epi ou pral yon marti gloriye - oswa omwen yon konfesè glorifye, tankou Pastè. Wurmbrand!

“Se sa k fè, se pa mwen k ap viv ankò, se Kris la k ap viv na mwen: lavi m ap mennen nan kò m kounye a, m ap viv li nan konfyans men gen nan Pitit Bondye a ki te renmen m sitèlman li te rive bay lavi l pou mwen” (Galat 2:20).

Doktè Timothy Lin, nan liv li a Wayòm Bondye a, te di, "Jodi a anpil manm legliz pa ka tande vwa Bondye a paske yo renmen tèt yo pase tout lòt bagay ... kè yo te vin di, e konsa plis yo aprann mwens nan yo tande. Anpil moun panse yo konnen tout bagay, lè an reyalite yo inyore anpil verite de baz yo. Anpil nan yo pa menm ka di w ki objektif yo nan lavi a! " Doktè A. W. Tozer te bay egzanp sa a.

     Mande yon jèn etidyan inivèsite, “Bòb, poukisa ou isit la?”
     “Mwen vle marye; Mwen ta renmen fè lajan; e mwen ta renmen vwayaje.”
      “Men, Bòb, sa yo se bagay vizyon kout. Ou pral fè yo ak Lè sa a, jwenn fin vye granmoun ak mouri. Ki gwo objektif lavi ou? ”
     Alò, Bòb ta ka di, “Mwen pa konnen si mwen gen nenpòt objektif nan lavi.”
     Pifò moun ki pa konnen objektif yo nan lavi (“Objektif Nonm lan,” p. 27).

Yon kretyen ka di ke objektif li nan lavi se ale nan syèl la. Men, Doktè Lin te di repete ke pa gen yon vèsè nan ekriti a ki di ale nan syèl la se bi pou lavi ou!

Pou montre w ki objektif ou nan lavi a ta dwe ye, gade nan 2 Timote 2:12. Li premye mwatye vèsè 12 la,

“Si nou soufri, nou va tou gouvènen avè l ... ”

“Soufri” vle di “kenbe fèm” Revelasyon 20: 6 di, "Yo pral prèt Bondye ak Kris la, epi yo pral gouvènen avè l yon mil ane.” Mo “soufri” vle di “kenbe fèm.” Kontèks II nan Timote 2:12 yo bay nan II Timote 2: 1-11. Nòt Scofield la odsi vèsè 1 an di kòrèkteman, “chemen yon' bon sòlda' nan tan an nan apostazi.” Rèy sa a ak Kris la montre aklè nan parabòl dis liv yo, nan Lik 19: 11-27. Moun ki prepare pou wa peyi Jida avèk Kris la pral resevwa “otorite sou dis vil” (v. 17) oswa “sou senk vil” (v. 19). Doktè Lin te di ke sa a pral byen literal. Moun ki andire nan lavi sa a pral gouvènen avèk Kris nan Wayòm k ap vini an! Mo “soufri” vle di “kenbe fèm.”

Kisa nou dwe andire? Nou andire nan pa renmen mond lan,

“Pa renmen lenond ni anyen ki sòti nan lemond. Si yon moun renmen lemond, li pa gen renmen pou Papa a nan kè li. Bagay ki sòti nan lemond se egzijans lachè, se gwo tantasyon, se lògèy k ap rive tèt moun lè yo gen anpil byen sou latè. Tou sa pa sòti nan Papa a. Se nan lemond sa sòti. Se pase lemond ap pase, ansanm ak tou sa moun jwenn ladan l yo ta vle genyen. Men, moun ki fè sa Bondye vle, y ap viv pou tout tan” (I Jan 2:15-17).

Nou kenbe fèm pou pa kite yon legliz divize,

“Moun sa yo pa t avèk nou tout bon, se poutèt sa yo kite nou. Si yo te avèk nou tout bon, yo ta toujou rete la avèk nou. Men, yo kite nou pou tout moun ka wè aklè yo youn pa t avèk nou tout bon” (I Jan 2:19).

Nou kenbe fèm nan refize swiv fo pwofesè,

“Mezanmi, nou pa bezwen kwè tout moun k ap di yo gen Lespri Bondye a. Men, se pou n sonde yo pou nou wè si lespri yo genyen an sòti nan Bondye vre. Paske, gen yon bann fo pwofèt ki gaye toupatou sou latè a” (I Jan 4:1).

Nou kenbe fèm nan fè bagay sa yo ki fè Bondye plezi,

“Tou sa n a mande l, l a ban nou l, paske nou menm nou te tou sa li mande nou, nou fè sa ki fè l plezi” (I Jan 3:22).

Nou kenbe fèm nan gade kòmandman Bondye a,

“‘Tou sa n a mande l, l a ban nou l, paske nou menm nou te tou sa li mande nou, nou fè sa ki fè l plezi.' Men sa l mande nou: Se pou nou gen konfyans nan Pitit li, Jezikri. Se pou nou youn renmen lòt, jan Kris la te ban nou lòd la” (I Jan 3:22, 23).

Nou kenbe fèm nan soumet a pwofesè nou yo,

“Sonje moun ki gen pouvwa sou ou, ki te pale nou pawòl Bondye a: ki gen lafwa swiv, konsidere lafen nan konvèsasyon yo ... Obeyi moun ki gen pouvwa a sou ou (lidè ou yo), epi soumèt ou: paske yo veye pou nanm nou, tankou moun ki dwe rann kont, pou yo ka fè l ak kè kontan, epi yo pa gen chagren: pou sa a se yon rantabilite pou ou” (Ebre 13:7, 17).

Nou kenbe fèm nan “toujou abondan nan travay Seyè a” - fèm!

“Konsa, frè m yo, kenbe fèm, pa brannen. Se pou n toujou pi cho nan travay Senyè a, paske nou konnen travay n ap fe pandan n ap viv ansanm ak Senyè a p ap janm pèdi” (I Korentyen 15:58).

Lè li andire bagay sa yo, Bondye fòme nou pou vin disip, ki pral gouvènen avèk Kris la nan Wayòm Li k ap vini an.

“Tout moun ki goumen jouk yo genyen batay la, m ap ba yo dwa chita bò kote m lè m a sou fotèy mwen an, menm jan mwen menm mwen te goumen jouk mwen te genyen batay la, pou kounye a mwen chita bò kote Papa m ki chita sou fotèy li a ” (Revelasyon 3:21, 22).

Pastè Wang Ming Dao (1900-1991) te pase 22 ane nan prizon nan Lachin Kominis, pou lafwa li. Li te di,

“Gen kèk ki te mande m ki chemen legliz la ta dwe pran jodi a. Mwen reponn san dout, chemen Apot yo ... yo te fidèl jiska lanmò. ” Li t ap anonse sèvis antèman an pou Doktè John Sung. Li te pèdi tout dan l yo, tande l, li wè li pandan ke yo nan prizon. Aprè yo lage l nan prizon, li menm ak madanm li te anseye gwoup kretyen nan apatman yo jouk lè li te mouri an 1991.

Tanpri kanpe epi chante kantik nou an,

Èske mwen se yon sòlda sou kwa a, yon disip ti Mouton an;
Eske m pè pou m defann kòz mwen? Oswa wouji pou pale non Li?

Mwen ta dwe pote nan syèl la sou kabann flè nan fasilite,
Pandan ke lòt moun te goumen pou genyen pri a, Epi navige nan lanmè san?

Èske pa gen okenn lènmi pou mwen pou fè fas ? Èske mwen pa dwe andige inondasyon an?
Èske mond vil sa a se yon zanmi pou onore, pou ede m nan Bondye?

Asire w mwen dwe goumen, si mwen ta gouvènen; Ogmante kouraj mwen, Seyè!
Mwen pral sipòte travay la, kenbe doulè a, Sipòte pa Pawòl ou.
   (Mwen se yon sòlda lakwa a?” Pa doktè Isaac Watts, 1674-1748).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.