Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
YO TE DEKOUVRI FO KRETYEN AN!

THE FALSE CHRISTIAN EXPOSED!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Maten Segnè a,7 jiyè, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

“Se pa tout moun k ap plede di m: Mèt, Mèt, ki pral antre nan peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la. Lè jou sa a va rive, anpil moun va di m: Mèt, Mèt, se sou non ou nou t ap bay mesaj ki sòti nan Bondye a. Se sou non ou nou te chase move lespri yo. Se sou non ou sou te fè anpil miral. Lè sa a, m a di yo : Mwen pa t janm konnen nou. Wete kò nou sou mwen, nou menm k ap fè sa ki mal” (Matye 7:21-23).


Mwen tire tèks mwen an nan vèsè 21,

“Se pa tout moun k ap plede di m: Mèt, Mèt, ki pral antre nan peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la” (Matye 7:21).

Prèch sa a pa baze sou pwòp panse mwen. Li baze sou pawòl Kris la li menm, ak kòmantè gwo kòmantatè piriten Matthew Mead (1629-1699). Kòmantatè Bib la John MacArthur kòrèkteman apwouve liv Mead la, The Almost Christian Discovered. Mwen andose li tou.

“Se pa tout moun k ap plede di m: Mèt, Mèt, ki pral antre nan peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la” (Matye 7:21).

Yon moun ka gen anpil konesans, anpil konesans sou Kris la, epoutan li pèdi. Farizyen yo te gen anpil konesans, e yo te yon jenerasyon ipokrit. Ay! anpil nan yo te ale ak anpil konesans nan lanfè! Konnen sèlman pou konnen plis baze sou kiryozite. Konnen pou montre kisa ou konnen se sèlman pouvwa pou gremesi. Konnen ak pratike sa ou konnen se vrè Krisyanis!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Yon moun ka gen gwo kado espirityèl e ankò pèdi. Kado lapriyè a se yon kado espirityèl. Yon moun ka priye bèl e toujou pèdi. Yon moun ka gen don pou li preche epi pa sove. Jida te yon gwo predikatè. Jida te di, “Seyè, Seyè, nou [te anonse] nan non ou, epi nan non ou te chase demon.”. Yon moun ka ede lòt moun nan priyè li yo ak nan prèch li, men li pa ka ede tèt li ditou.

Pouvwa pou preche ak priye pa depann de otorite predikatè a, men de otorite Bondye ki beni li. Yon moun ka konvèti nan predikasyon l yo, epi ankò predikatè a li menm dwe jete nan lanfè! Pendleton t ap mache bay mesaj Sanders nan jou Rèn Mari a kanpe pou levanjil la li te preche, e ankò apre sa te vin yon aposta ki te ale nan lanfè! Mwen konnen jèn gason ki te predikatè ki pwisan, men apre sa, yo te sèlman ipokrit! Yon nonm ka preche tankou youn nan Apot yo epi priye tankou yon zanj, e ankò li ka gen kè demon an! Yon nonm ka gen pi gwo kado yo epoutan li menm se yon moun pèdi. Yon gwo evèk te di, “Pòv, moun analfabèt rive nan syèl la, pandan ke nou, ak tout aprantisaj nou tonbe nan lanfè.” Yon moun ka gen pi gwo kado yo, epoutan se sèlman yon moun pèdi. Yon ons vre gras vo plis pase dis liv kado. Jida te swiv Kris la! li te anonse bon nouvèl Kris la, li te chase move lespri yo, nan non Kris la, li te manje ak bwè nan menm tab la tankou Kris la; ankò Jida te sèlman yon Ipokrit, ki moun ki ale “nan pwòp plas li” nan lanfè! Moun ki pretann pou yo sen epi ki pa pratike “se yon fòm apa, men nye pouvwa a.”

Yon moun ka pretann ke li se yon kretyen, epoutan li pa janm gen kè li chanje. Li se yon ipokrit ki sanble yon bon kretyen, men li plen ak fyète ak rebelyon. Anpil parèt yo dwe mache dwat devan Bondye, men yo mete dwat devan Bondye yo kòm yon mask, yo kache fyète a ak rebelyon nan kè yo. Sa dekri yon nonm ki te pase nan seminè epi ki te òdone. Men, kè l pa te chanje. Se konsa, li kite legliz nou yo swiv aprè yon bèl ti fi pèdi. “Demas lage m, li te remen bagay ki nan lemonn twòp” (II Timote 4:10). Sa dekri Doktè Kreighton L. Chan, ki moun ki te pwouve ke se sèlman yon Ipokrit lè fyète l ak rebelyon l te vin vizib, lè mask li a te chire e nou te wè l tankou yon ipokrit.

“Anpil moun va di m nan jou sa a, Seyè, Seyè, èske mwen pa t preche nan non ou? Lè sa a, m a di yo: Wete kò nou sou mwen, nou menm k ap fè mechanste.”

Rat ak sourit yo ka viv nan yon kay. Men, lè kay la sanble ap tonbe, yo kouri, paske yo ap cheche yon lòt kote an sekirite. Jou kontan yo nan yon legliz mennen anpil fo ipokrit anndan li. Men, lè legliz la tranble, yo kouri - pwouve ke yo pa Kretyen reyèl kèlkeswa sa yo te di anvan. Men kèk nan yo.

Yon nonm te di, “Kote Li mennen m mwen pral swiv. Si mwen fè fas a pwoblèm oswa difikilte Jezi ... te ban mwen lavi. Fè lwanj pou presye non Jezi.” Men, nonm sa a te premye moun ki te kouri kite legliz nou an lè fann nan te kòmanse.

Yon fi Chinwa te di, “Mwen vle lòt moun konnen gwo bagay Bondye fè pou mwen. Se pou Bondye sèvi ak lavi m pou li ka temwen l yo.” Men, li kouri lwen legliz la menm anvan fann la te kòmanse!”

Yon lòt jenn gason Chinwa te di, “Mwen pa ka eksprime kijan se jenyal pou sove pa Jezi ... mwen vle lòt moun yo konnen gwo bagay yo Kris la te fè pou mwen.” Men, yon ti tan pita li kite legliz la swiv Chan, e li te montre ke mo li yo te vle di pa gen anyen. Li te toujou sèlman yon ipokrit pèdi, ale nan Lanfè!

Yon jenn gason ki sòti nan Vyetnam te di, “Avèk tout lanmou Jezi genyen pou mwen, mwen pa ka renmen li ase. Mwen bay lavi m pou Jezi, Sovè mwen.” Yon lane aprè, li te trayi Sovè a, epi li kite legliz la avèk aposta Chan lan.

Yon lòt etidyan nan kolèj te di, “Mwen remèsye Bondye pou fè mwen pwòp nan san presye Jezi Kris la. Lwanj pou Seyè a! ”Sa bon, pa vre? Men, touswit aprè li te di sa, li te retounen nan peche mond lan e li kite legliz nou an.

Yon ti fi Japonè / Ameriken te di, “Temwayaj mwen se vreman senp. Mwen te fè Jezi konfyans, epi li te sove ”- epi li repeye Li nan kite legliz la e ale ak aposta Chan lan!

Yon mesye Meksiken te di, “Mwen te montre gen pitye pa yon Sovè ki renmen, e sa mwen pap janm bliye” - Men, yon ti tan pita li bliye sa li te di, li kouri dèyè aposta a Chan lan. Mwen gen yon foto l kanpe ak ipokrit rebèl yo, tou pre aposta Chan lan.

Yon jèn fanm ki sòti nan Lachin te di, “Jezi renmen mwen! Kounye a, mwen vle chante pou Sovè mwen, Jezikri! ”Sa bon, pa vre? Men, trè byento li trayi legliz nou an, li kouri ale ak aposta Chan lan!

Yon moun te di m, “Doktè Hymers, pa mennen moun Chinwa menm. Yo tout gen de figi ipokrit!” Vrè ase, sof si yo fè eksperyans yon konvèsyon reyèl yo pèdi tou sa yo mwen mansyone isit la. Jezi te di, “Nou dwe fèt ankò” (Jan 3:7).

“Gras bon mache” ak "kwè fasil” se tèm nouvo, men se pa “Antinomyenism”. Martin Luther (1483-1546) te ban nou fraz la. Li refere a moun ki vle tout benefis ki genyen nan sali men pa youn nan obligasyon yo (Soli Deo Gloria Piblikasyon, kouvri levit de Matye Mead la The Almost Christian Discovered, avètisman pa John MacArthur)

.

Youn nan moun aposta Chan lan di, “Doktè Imèn panse pa gen moun ki ka sove sof si yo pa ale nan legliz li. ” Aposta tankou l ap di prèske nenpòt manti pou kouvri peche pèdi yo ak mechan yo. E mwen pa sezi nonm sa a bay manti konsa, paske li konnen trè byen ke mwen pa janm te di sa - ni mwen pa kwè li nonplis.

Men, mwen kwè ke legliz la se “kò Kris la” (Efezyen 4:12). Moun ki kite legliz li a febli kò li. Moun ki atake legliz li a, atake kò li. Moun ki fann legliz li a, fann kò li. Moun ki pa manm legliz li a, yo pa manm nan kò li. Anpil nouvo evanjelik pa pran Ekriti yo oserye. Se poutèt sa yo aposta soti nan kò Kris la!

Gen kèk moun ki rele sa “bòn tè” a. Mwen pa pran swen sa ou rele li, li se pozisyon biblik. Legliz la se “Kò Kris la!”

Mwen mande ou maten pou w vin jwenn Jezi. Li te leve sòti vivan nan lanmò. Li chita sou bò dwat Bondye, nan syèl la. Vin jwenn Jezi. Vire lwen mond lan ak peche. Mete konfyans nan Jezi, epi li pral Geri ou sòti nan tout peche ak san presye Li! Mete konfyans nou nan Jezi epi w ap vin yon pati nan kò Li, ki se legliz la. Amèn.

Si ou ta renmen pale ak nou sou konfyans Jezi tanpri vini epi kanpe isit la nan devan an kounye a. Pandan ke nou ap chante kantik nimewo 5 lan, “Menm jan mwen ye a,” ou vini.

Menm jan mwen ye a, san yon pledwaye, Men ke San Ou te koule pou mwen,
E ke Ou te mande m vini a Ou, O ti Mouton Bondye a, Mwen vini! Mwen vini!

Menm jan mwen ye a, mwen p ap tann, Pou debarase nanm mwen de tach sonb peche a,
A Ou menm kote San ou netwaye chak kote, O ti Mouton Bondye a, Mwen vini! Mwen vini!

Menm jan mwen ye a, menm si mwen balote ak anpil konfli, anpil dout,
Batay ak lapèrèz anndan, san, O ti Mouton Bondye a, Mwen vini! Mwen vini!
   (“Menm Jan Mwen Ye a” pa Charlotte Elliott, 1789-1871, modifye pa Pastè a).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.