Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ÈSKE OU TE VIN JWENN KRIS?

HAVE YOU COME TO CHRIST?
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Aswè Jou Seyè a, 9 Novanm, 2003
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 9, 2003

“Malgre sa, nou pa vle vin jwenn mwen pou nou ka gen lavi tout bon an”
(Jan 5:40).


Lidè relijye yo nan tan Kris la te etidye Ekriti yo nan Ansyen Testaman an ak anpil atansyon. Men yo te manke lefèt ke Ekriti yo te pale de Kris la – e konsa, yo pa t vin jwenn Kris, epi resevwa Sali a nan Li. Te gen yon pwovèb kòmen nan mitan yo, “Moun ki gen pawòl lalwa a gen lavi etènèl” (Matthew Henry, nòt sou Jan 5:39). Men Jezi te di ke Ekriti yo temwaye de Li,

“Chèche Ekriti yo; paske nan yo nou panse ke nou gen lavi etènèl: epi yo se moun ki temwaye de mwen. Malgre sa, nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:39-40).

Yo te mete konfans yo nan pawòl Ekriti yo, men yo pa t mete konfyans yo nan Kris la ki te pale de Ekriti sa yo. Doktè Walvoord te di Konsa, “Menm jan an, anpil moun jodi a panse ke etid Biblik se yon fen nan li menm” (Walvoord ak Zuck, The Bible Knowledge Commentary(Kòmantè Sou Konesans Biblik), Liv Victor, 1984, volim II, p. 292).

Yo te vin jwenn Bib la, epi te mete konfyans nan pawòl yo nan Bib la – men yo pa ta vin jwenn Kris epi mete konfyans nan Li.

“Nou pa vle vin jwnn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

Gen yon tandans tèrib nan limanite dechi a pou yo vini ak yon lòt bagay ke Kris la, pou fè konfyans a lòt bagay ke Kris la.

“Tout moun te vire tèt yo pou yo pa wè l” (Ezayi 53:3).

“Nanm yo menm tou te fè m mal” (Zakari 11:8).

“Men yo te kòmanse rele, ale avè l, ale avè l” (Jan 19:15).

Sa a se fason tout limanite trete Kris la. Apa de favè Bondye a, nan yon fason oswa yon lòt, li te ka di a tout limanite,

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

San favè Bondye a, pa gen moun ki ta janm vin jwenn Kris la. Jezi te di,

“Pèsonn pa ka vin jwenn mwen si Papa ki voye m lan pa rele l vini.” (Jan 6:44).

Èske se Bondye ki fè ou aswè a? Èske ou santi ke ou bezwen Kris la? Èske ou santi ke ou pèdi san Li? Si ou fè l, Bondye ap elwanye w de fo lide ou yo nan Kris, Li menm. Koute byen ak sa m ap di a, abandone fo lide ou yo, epi vin jwenn Kris. Jiska kounye a, ou pa vin jwenn Kris. Jiska kounye a, Kris te di ou,

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

I. Premyèman, kisa moun yo fè olye yo vin jwenn Kris.

Moun ki gen yon bakgrawoun Panntekotis oswa Karismatik souvan panse ke Sali a soti nan eksperyans ak santiman yo. “Sentespri a” souvan pran plas Kris la kòm Medyatè ant Bondye ak lòm (cf. I Timote 2:5). Jezi, an reyalite, souvan te ranplase pa “Sentespri a.”

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

Mou ki gen yon bakgrawoun Katolik Womèn yo gen tandans ranplase Kris la avèk akt penitans – kontrisyon, konfesyon, ak bon zèv. Yo eseye sove nan konfese peche yo youn pa youn, oswa nan eseye swiv Kris la chak jou. Travay imen sa yo ranplase Kris la.

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

Moun ki sòti nan bakgrawoun lòt relijyon mondyal yo, tankou Boudis, Endouyism, Islam, Jidayism, elatriye. Kwè ke Sali a pa depann de Kris. Yo ka bay sèvis lonè a Kris la kòm “yon gran pwofèt,” men yo pa kwè ke Kris la sèlman ka sove yo. Yo jeneralman depann de viv “yon bon lavi” pou sali a.

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

Batis yo ak evanjelik yo tou gen tandans kwè yon lòt bagay ke Kris la. Dr John R. Rice te di konsa,

Dè milyon de manm legliz yo pa konvèti, pechè non rejenere yo k ap viv anba kòlè Bondye. Nan Lanfè jounen jodi a, gen anpil milyon …. Batis Òtodòks … ki te ale nan [Lanfè], pa t janm vrèman sove. [Yo] te manke chemen an, yo te gen yon espwa fo epi kounye a yo nan touman (Doktè John R. Rice, Religious But Lost (Relijye, Men Pèdi), Epe Seyè a, 1939, p. 8).

Doktè Rice lè sa a te di,

Anpil fwa sa a te soulve nan Bib la, li evidan ke gen yon danje reyèl nan yon moun ki te twonpe tèt li epi depann de yon espwa fo, sèlman dekouvri finalman ke li etènèlman pèdi (ibid.).

Baptis yo ak evanjelik yo souvan fè “lapriyè pechè a” konfyans ke Kris la. Yo di, “Mwen te mande l pou l sove m. Èske sa pa ase?” Non, li pa! Ou dwe vin jwenn Kris pou sove! Ou pa dwe mete konfyans ou nan pwòp lapriyè ou yo! Ou dwe mete konfyans nan Pitit Gason Bondye a! Kris la pa t di mande Li. Li te di vin jwenn Li. Kris te di,

“Vin jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki anba chay, m a soulaje nou” (Matye 11:28).

Ou te twonpe tèt ou nan mande Li, pito ou vin jwenn Li!

Lòt yo te twonpe tèt yo nan kwè sa Bib la di, olye yo vin jwenn Kris. Yo konnen “plan sali a” nan Bib la. Yo konnen ke Kris te mouri pou peche yo. Yo konnen ke li te leve soti vivan nan lanmò. Yo kwè fè Biblik sa yo, men yo pa t janm vin jwenn Jezi, Li menm. Kòm Doktè Walvoord te di, “Anpil moun jodi a panse ke etid Biblik sa a se yon fen nan li menm.”

Kijan ou diferan de Farizyen yo? Jezi te di yo,

“Chèche Ekriti yo; paske nan yo nou panse ke nou gen lavi etènèl: epi yo se moun ki temwaye de mwen. Malgre sa, nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:39-40).

Sa yo, se kèk bagay moun yo fè olye yo vin jwenn Kris. Èske li posib ke ou te fè yon tèl erè?

II. Dezyèmman, poukisa lòt bagay pase pou vin jwenn Kris la pa pral sove ou.

Lè ou kanpe devan twòn Bondye a, nan Dènye Jijman an, Jezi pral di ou,

“Mwen pa t janm konnen nou..Wete kò nou sou mwen, nou menm k ap fè sa ki mal” (Matye 7:23).

Poukisa Li pral di w pou w kite li nan dife lanfè? Paske Li “pa t janm konnen ou.” Rezon ki fè Li pa t janm konnen ou se paske ou pa t janm vin jwenn Li! Li si senp ke sa!

Ou te eseye sove nan di mo yon lapriyè oswa nan kwè kèk bagay nan Bib la. Men bagay sa yo pa pral sove pèsòn. Bib la di,

“Lè sa yo mande li, kisa pou n fè si nou vle fè travay Bondye ? Jezi reponn yo: Sèl travay Bondye mande nou pou n fè, se pou nou mete konfyans nou nan moun li voye a” (Jan 6:28-29).

Sèlman “travay” ki akseptab se kwè nan Jezi! “Kwè nan Jezi” se yon lòt fason pou nou di “vin jwenn Jezi.” “Kwè nan Jezi” epi“vin jwenn Li” se de diferan fason pou di menm bagay la. Jezi te di,

“Pèsòn pa ka vin jwenn mwen si Papa ki voye m lan pa rele l vini. Mwen menm, m a fè l leve sòti vivan nan lanmò nan dènye jou a. Se sa ki ekri nan liv pwofèt yo: Bondye men map moutre yo tout bagay. Tout moun ki koute Papa a, ki aksepte tou sa l moutre yo, y ap vin jwenn mwen. Sa pa vle di gen pèsòn ki janm wè Papa a. Sèl moun ki wè Papa a, se moun ki sòti bò kote Bondye ye a. Sa m ap di nou la a, se vre wi: moun ki mete konfyans yon an Bondye, se yo ki gen lavi ki p ap janm fini an” (Jan 6:44-47).

Nou wè, nan pasaj sa a, ke vin jwenn Jezi epi kwè nan Jezi se senpleman de fason diferan pou di menm bagay la. Kounye a, kesyon m pou ou se sa – Èske ou te vin jwenn Jezi? Èske ou te kwè nan Li?

Anyen men vin jwenn Jezi pral antrene Sali a – paske pa gen moun men Jezi ka sove ou! Pa gen moun men Jezi te mouri sou Lakwa a pou peye penalite pou peche nou. Pa gen moun men Jezi te leve fizikman sòti vivan na lanmò pou ba ou lavi.

Se li menm sèl ki ka bay delivrans: paske Bondye a pa bay non okenn lòt moun sou late ki kapab delivre nou” (Travay 4:12).

Ou dwe vin jwenn Jezi oswa ou pa pral sove. Tout lòt metòd, ak tout lòt fason, mennen nan lanfè. Men, kounye a ou pa t vin jwenn Li, pa vre? Ou kwè sa Bib la te di de Li. Ou menm te mande Li pou sove ou. Men, ou toujou pa t vin jwenn Li – pa vre?

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

III. Twazyèmman, kijan pou konnen si ou te vin jwenn Kris la ou non.

Ou ka di, “Mwen pa konnen si mwen te vin jwenn Kris oswa non. Kijan mwen ka di?” Fason pou di a bay nan II Korentyen 135. Apòt Pòl te di,

“Sonde tèt nou nou menm, egzaminen konsyans nou byen pou wè si n ap viv ak konfyans nan Bondye; bay prèv nou gen konfyans nan Bondye …” (II Korentyen 13:5).

Konsènan vèsè sa a, Spurgeon te di,

Egzamine tèt nou paske si nou fè yon erè, nou pa janm ka korije li, eksepte nan mond sa a … mwen pa ka pèmèt nanm mwen jete nan lanfè. Ki danje tèrib ke ou menm ak mwen p ap kouri. Si nou pa egzamine tèt nou! Li se yon danje pou tout tan li se yon danje nan syèl la oswa nan lanfè, nan favè Bondye ki p ap janm fini an oswa madichon ki p ap janm fini an. Ebyen apòt la ta ka di, “Egzamine tèt nou” (C. H. Spurgeon, “Egzamine pwòp tèt ou,” The New Park Street Pulpit, Piblikasyon Pèleren, 1981 reenpresyon volim IV, p. 429).

Doktè. J. Vernon McGee te bay kòmantè sa a nan II Korentyen 13:5,

Pòl di nou ta dwe egzamine tèt nou pou wè si sou nan lafwa oswa non. Nou ta dwe prè pou fè fas a pwoblèm nan (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volim V, p. 145).

Asahel Nettleton, gwo evanjelis nan dezyèm gran revèy la, te di,

Nan zafè sa a [nan egzamine pwòp tèt ou], chak moun dwe chita nan jijman sou tèt li. Trete fidèlman avèk nanm ou yo. Yon espwa fo pi mal pase anyen. Yon erè nan enkyetid enpòtan sa a se tèrib. Egzamine byen fondasyon an sou li ke ou repoze espwa ou yo nan syèl la, pou ou dekouvri erè ou twò ta (Asahel Nettleton, Mesaj de Dezyèm Gran Revèy la, International Outreach, 1995 reenpresyon, pp. 323, 333).

Retounen epi reflechi sou moman Sali ou. Èske ou te vin jwenn Kris? Oswa ou te fè lòt bagay? Kòm Doktè Nettleton te di, “Egzamine byen fondasyon an sou li ke ou repoze espwa ou yo nan syèl la.” Èske aktyèlman ou te vin jwenn Kris? Èske Kris, Li menm se fondasyon espwa ou yo? Si ou pa t vrèman vin jwenn Kris la lè sa a, ou ta dwe vin jwenn Li aswè a. Jezi te di,

“Mwen p ap janm mete moun ki vin jwenn mwen yo deyò” (Jan 6:37).

Jezi te di,

“Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki anba chay m a soulaje nou” (Matye 11:28).

Espwa mwen bati sou anyen mwens pase San Jezi ak ak Jistis.
Mwen pa ka fè konfyans nan ankadreman ki pi dous la, men apiye antyèman
sou non Jezi. Sou Kris la, Wòch solid la, mwen kanpe; tout lòt apui se sab sèlman,
tout lòt apui se sab sèlman.
   (“Wòch Solid la” pa Edward Mote, 1797-1874).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Ekriti li anvan Mesaj la pa Dr. Kreighton L. Chan: Jan 5:39-47.
Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Wòch Solid la” (pa Edward Mote, 1797-1874).


CHEMA DE

ÈSKE OU TE VIN JWENN KRIS?

HAVE YOU COME TO CHRIST?

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nou pa vle vin jwenn mwen, pou nou ka gen lavi tout bon an” (Jan 5:40).

(Jan 5:39; Ezayi 53:3; Zakari 11:8; Jan 19:15; 6:44)

I.    Premyèman, kisa moun yo fè olye yo vin jwenn Kris, I Timote 2:5;
Matye 11:28.

II.   Dezyèmman, poukisa lòt bagay pase pou vin jwenn Kris la pa pral sove ou,
Matye 7:23; Jan 6:28-29, 44-47; Travay 4:12.

III.  Twazyèmman, kijan pou konnen si ou te vin jwenn Kris la ou non,
II Korentyen 13:5; Jan 6:37.