Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
YO TE RELE PYÈ – KONDANE EPI KONVÈTI

PETER – CALLED, CONVICTED AND CONVERTED
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Nan Aswè Jou Senyè a, 18 Mas, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 18, 2018

Non konplè Pyè a se te Simon Pyè. Pafwa Jezi tousenpleman te rele l “Simon,” jan Li fè sa nan tèks nou an.

“Simon, Simon, koute: Satan mande pouvwa pou l pase nou tout nan laye, tankou grenn y ap vannen. Men, mwen lapriyè pou ou, Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè w a tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs” (Lik 22:31-32).


Mande predikatè mwayen yo kilè Pyè te konvèti. Kontinye! Fè li! Prèske yo tout ap di Pyè te konvèti lè Kris la te rele l pou swiv Li (Matye 4:19). Gen kèk nan yo ki ka di Pyè te konvèti lè li te di, “Ou se Kris la, Pitit Bondye vivan an,” epi Jezi te reponn “lachè ak san pa t revele ou li, men Papa m ki nan syèl la” (Matye 16:16, 17). Men okenn nan enstans sa yo pa montre konvèsyon Pyè. Si Pyè te konvèti nan swiv Jezi, se ta sali pa zèv yo – sa pa ka konvèyon Pyè a. Si Pyè te konvèti lè li te konfese Jezi kòm Kris la, Pitit Bondye a, sa ta konvèsyon pa kwayans doktrinal, pa iliminasyon. Demon yo te konnen sa ki te revele a Pyè, paske nou li, “Anpil move lespri tou te sòti sou plizyè moun malad. Yo t ap plede rele: Ou se Pitit Bondye a. Men, Jezi te pale sevè ak yo, li pat kite yo pale paske yo te konnen se Kris la li ye” (Lik 4:41). Se konsa, konpreyansyon Pyè pa t pi bon pase sa ki gen move lespri a! Aprè yon etid atantif nou te fòse yo di ke Pyè pa t ankò konvèti. Li t ap trebiche pou eseye vin yon Kretyen, san l pa konvèti.

Ki imaj nou genyen de Pyè nan anpil evanjelik jodi a! Tankou Pyè, li bite – ap eseye swiv Kris la! Yo gen yon sèten konesans sou Kris la, men yo pa pi konvèti ke Pyè te ye avan Dimanch Pak la! Anpil predikatè yo menm pa konvèti! Yo eseye swiv Kris la. Yo konnen ke Li se Pitit Bondye. Men yo avèg nan reyalite konvèsyon an.

Mwen panse ke se youn nan rezon prensipal ke genyen ti predikasyon de Levanjil la jodi a. Anpil Pastè gaspiye tan yo ap eseye pou anseye moun ki enkonvèti kijan pou viv lavi kretyèn lan! Ridikil! Kijan yon moun ki "mouri nan peche" ka viv yon lavi kretyèn? (Efezyen 2: 1, 5).

Anpil predikatè pè pou gen kèk lòt moun preche Levanjil la bay pèp yo a! Mwen te pwograme pou preche nan yon legliz nan Sid. Se te Jou Fèt Manman an. Mwen te panse mwen te ka bay jis kèk mo dou, konsa pou pa ta deranje pèsòn, depi m te yon envite nan legliz la. Mwen te panse bay temwanyaj konvèsyon pwòp manman mwen. Mwen te pale pou apeprè 12 minit. Mwen te di kongregasyon an kijan manman dous mwen an te fè Jezi konfyans epi li te sove. Ou ta kwè ke mwen te preche de zè nan lanfè akòz reyaksyon kongregasyon an! Pastè a ak madanm li te literalman kouri sòti legliz la san yo pa menm ban mwen lanmen. Moun legliz yo te kanpe epi yo te gade mwen ak madanm mwen tankou mwen te anseye yon nouvo doktrin etranj yo pa t janm tande! Finalman , yon granmoun fanm te vini ban nou lanmen. Li te souri e li te di, “Se te yon mesaj mèveye. Mwen pa t janm tande yon mesaj konsa pandan dèzane!” Se pa t yon mesaj ditou! Se te yon kout temwanyaj de 12 minit de konvèsyon manman dous mwen an!

Kòm mwen ak madanm mwen te ale, mwen di, “Èske se vrèman move? Isit la nou fon nan Sid la, nan yon legliz batis fondamantalis endepandan, li te ajite epi “mouvmante” pa senp istwa konvèsyon manman mwen an!

Nan yon lòt legliz Batis fondamantal, mwen yon mesaj kout sou pwòp konvèsyon mwen. Après a, yon granmoun fanm te mande madanm mwen si li te ka fè m mennen mari l ki granmoun bay Kris. Madanm mwen te sijere ke li ta dwe mande pwòp pastè li pou mennen granmoun gason an bay Jezi. Granmoun fanm lan te di,“Oh, li pa pral fè l. Mwen te mande li anpil fwa. Mwen panse li pè pou fè mari m fache.”

Èske sa a move, Doktè Hymers? Oh, wi! Se vrèman orib! Menm pi bon pastè yo kontinye san relache, san mache mo yo, san patòs, san emosyon, pa gen okenn konpasyon – tou senpleman ranpli yon demi-èdtan nan dimanch maten, nan plonje pablum akwatik la nan nanm yo ki grangou! Pastè evanjelik mwayen an pale tankou yon prèt episkopal mwatye mouri. Pastè batis nou yo pa vo pi bon. Moun yo fèmen je yo pandan mesaj yo di “ekspoze”. Pastè sa yo pa ofri okenn defi pou jenn moun yo e pa gen okenn espwa pou pèdi yo. Pastè tankou sa yo pa gen anyen plis pase gadyen nan mize yo! Pa gen anyen plis pase moun mouri espirityèl yo! Ke Bondye ede nou! Legliz nou yo pa mouri – yo mouri! Ki moun ki preche Levanjil San-wouj la kounye a? Ki moun ki kriye “Ou dwe fèt ankò” kounye a? Ki moun ki oze kanpe pou mesaj Lakwa a ak konvèsyon pechè yo kounye a? Gen kèk nan medam granmoun yo nan legliz la pa ta renmen li! Oh, nou pa dwe deranje dam sa yo! Se konsa, jèn nou yo kouri sòti nan legliz yo tankou rat k ap naje lwen bato k ap koule a.

Mwen konvenki ke legliz nou yo pa janm ap fè yon enpak sou nasyon nou an san mesaj Ansyen Levanjil la! Legliz nou an ranpli ak jèn ki gen laj inivèsitè! Mwen preche sou peche – sou Lanfè – ak konvèsyon reyèl chak dimanch! Jèn moun yo nan tout mond lan ipnotize! Yo pa janm tande anyen tankou li! E nou gen anpil konvèsyon nan mitan yo. Nan semèn ki sot pase yo te gen plizyè konvèsyon – jèn ki sòti kote moun yo pa Kretyen.

Youn nan fason nou ka aprann sou konvèsyon reyèl se etidye konvèsyon yo nan Bib la. Mwen pral fè l aswè a. Nou pral panse sou konvèsyon an de Simon Pyè. Pyè te youn nan pi gwo Kretyen nan tout tan yo. Men, kijan li te konvèti? Kijan li te vin yon Kretyen

I. Premyèman, Yo te rele Pyè.

Levanjil Matye a di,

“Antan Jezi t ap mache bò lanmè Galile a, li wè de frè: Simon, yo rele Pyè a, ak Andre, frè li. Yo t ap voye privye nan lanmè a, paske se pechè pwason yo te ye. Jezi di yo konsa : Vin jwenn mwen, m a fè nou tounen pechè mouton pito. Lamenm, yo kite privye yo, y ale avèk li” (Matye 4:18-20).

Sa te fasil ase! Oswa konsa li te sanble. Menm lè a, yo kite privye yo, yo swiv li. Poukisa li te fasil pou Pyè? Bib la di,

“Pèp ou a va prese vin ba ou konkou” (Sòm 110:3).

Moun Bondye chwazi pou sove yo dispoze pou fè premye pa a, jan Pyè te fè l la.

Pandan mwen t ap ekri fraz sa a, madanm mwen te pote yon kat postal pou mwen nan garaj la. Mwen te rekonèt li touswit. Te gen yon foto de premye legliz mwen an nan Pak Huntington. Li te anrejistre nan fen ane 1950 yo, avan mwen te konvèti. Kat la te sòti nan men sipèentandan Lekòl Dominikal la, Madan Bocker. Li te ekri,

Chè Bòb,

Mwen espere ke ou pa malad, menm jan anpil moun pa nou yo ye a. Nou manke ou, kidonk tanpri tounen, kèlkeswa rezon an pou rete lwen an.

               Madan Bocker

Bon fanm sa a t ap eseye fè m vin legliz la. Mwen te jis yon tinedjè, mwen te bay blag. Mwen te remake dat la sou kat la. Se sèlman kèk mwa aprè, ou pa t kapab fè anyen pou ke mwen ta deyò nan legliz la. Kisa ki te pase nan kèk mwa? Mwen ka sèlman di ke Bondye rele m ak yon apèl efikas. Mwen te dispoze nan jou pouvwa Li.

“Pèp ou a va prese vin ba ou konkou” (Sòm 110:3).

Lè Bondye te atire m, mwen pa t bezwen Madan Bocker oswa lòt moun pou eseye fè m tounen nan legliz la. Lè pouvwa Bondye te atire m, ou pa t kapab gade m andeyò legliz la ak yon ekip cheval sovaj!

Epi se konsa pou Pyè. Li pa t ankò sove. Men mwen menm non plis, lè Madan Bocker te voye kat sa a pou mwen. Pouvwa Bondye a te fè m vle – e se te konsa avèk Pyè. Li te toujou pèdi ke mwen, men Bondye te fè l dispose pou swiv Jezi. Se konsa, Pyè imedyatman te kite privye lapèch la, lit e swiv Jezi. Men, sa pa t vle di ke li te ankò sove.

Èske w te janm mande poukisa kèk jèn moun nou mennen legliz la vini byen vit? Se paske pouvwa Bondye a te atire yo. Men sa pa vle di yo ankò sove. Jezi te di, “Bondye rele anpil, men gen kèk moun ki chwazi” (Matye 20:16; 22:14). Bondye rele anpil. Li te rele ou aswè a. Ou te ban nou non ou ak nimewo telefòn ou. Se poutèt sa nou te voye yon machin pou vin chèche ou – anpil moun yo rele. “Men gen kèk yo chwazi.” Mwen pa konprann tout. Men, mwen konnen pa eksperyans long , ke si ou se youn Bondye chwazi, Li pral ramne w, e li pral gade ou isit la, epi pral li kenbe ou isit la, jiskaske ou konvèti. Si ou pa youn nan eli Bondye yo, pi bonè oswa pita ou pral kite legliz la – paske “yo rele anpil, men kèk yo chwazi”!

Sove pa gras sèl,
   Sa a se tout lapriyè mwen.
Jezi te mouri pou tout peche nou,
   E Jezi te mouri pou mwen.
(“Gras! ‘Se yon son chaman” pa Philip Doddridge, 1702-1751;
      refren modifye pa Doktè Hymers).

II. Dezyèmman, Pyè te kondane.

Mwen sote twa ane yo ke Pyè te swiv Jezi. Pyè te gen anpil eksperyans pandan twa ane sa yo. Men, sèl bagay ki reyèlman te gen yon enpak sou lavi li se te konfesyon li de kimoun Jezi te ye. Mwen te mansyone li pi bonè, nan kòmansman mesaj sa a. Simon Pyè reponn, “Ou se Kris la, Pitit Bondye vivan an.” “Jezi te reponn epi li te di li...lachè ak san pa t revele ou li, men se Papa m ki nan syèl la ki fè sa pou ou” (Matye 16:16, 17).

Sa a rele is “iliminasyon.” Li ka rive anvan konvèsyon, pandan konvèsyon, epi aprè konvèsyon! Nan ka Pyè a Bondye eklere verite a de ki moun Kris la te ye anvan Pyè te konvèti. Se sa ki te rive mwen tou. Pandan dèzane mwen te panse Kris la kòm yon bon moun, ki te mouri kòm yon mati pa lènmi l yo. Sèlman twa jou anvan konvèsyon mwen, Bondye te revele mwen ke Jezi se Bondye enkane. Sa te vin jwenn mwen pandan m t ap chante kantik Charles Wesley a – “Amou mèveye, kòman sa ka ye pou Ou, Bondye mwen, Ou ta dwe mouri pou mwen?” Kantik sa a eklere lespri mwen, menm si mwen pa t konvèti pou twa jou pi plis.Pyè non plis!

Kounyea ale nan Lik 18:31-34 epi ou pral wè klè ke Pyè ak lòt Disip yo pa t sove. Li nan paj 1102 nan Bib Etid Scofield la.

“Jezi pran douz disip yo apa,, li di yo: Tande, men n ap monte Jerizalèm kote tou sa pwofèt yo te ekri sou Moun Bondye voye nan lachè a pral rive. Yo pral lage l nan men moun lòt nasyon yo, y a pase l nan rizib, y a joure l, y a krache sou li. Après sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmò. Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:31-34).

Sa a se twazyèm fwa Jezi te eksplike Levanjil la bay Pyè ak lòt moun yo.Yo ta bat Kris la, touye li, epi sou twazyèm jou a, li ta leve sòti vivan nan lanmò. Sa a se Levanjil la - mesaj debaz la nan Kretyènte, jan l pwoklame nan 1 Korentyen 15: 1-4. Men Pyè pa t konprann anyen nan sa, epi yo te “kache” l‘’kache’’ l pawòl sa a. Pyè pa t kwè Levanjil la!

Si ou toujou pa sove – èske ka pa w la pa menm jan ak pa Pyè a? Ou te “rele” nan legliz sa a. Oswa yo te mennen w isi a pa paran w yo oswa yon lòt moun. Ou te vini nan fèt anivèsè nesans yo. Ou te dejene epi dine avèk nou chak dimanch. Ou te tande Jan Cagan ak mwen preche chak dimanch. Ou te tande nou pale de krisifiksyon Kris la, sou san Li, sou kijan Li leve sòti vivan nan lanmò. Men, lespri w te derive lè w te tande nou pale de San Kris la ak rezirèksyon Li a. Ou te tande l ankò e ankò epi li pa t gen tan “pran” ou. Li pa t sanble reyèl oswa trè enpòtan! Kèlkeswa sa ou te panse – li pa t klè poukisa bagay sa yo te enpòtan. Ou jis tankou Pyè te ye anvan li te kondane pou peche!

“Après sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmò. Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:33-34).

Kounye a kanpe epi tounen Bib ou nan Lik 22:31. Li nan paj 1108 Bib Etid Scofield la.

“Epi Senyè a te di, Simon, Simon, koute: Satan mande pouvwa pou l pase nou tout nan laye , tankou grenn y ap vannen. Men, mwen lapriyè pou ou. Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè w a tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs. Pyè di li: Mèt, mwen pare pou m al nan prizon avè ou. Jezi reponn li: Pyè, tande sa m ap di ou: kòk p ap gen tan chante jodia, w ap di ou pa konnen m pandan twa fwa” (Lik 22:31-34).

Ou ka chita.

Mwen te li yon liv trè enteresan ki gen tit, Simon Pyè nan Ekriti ak Memwa (Baker Academic, 2012). Li te ekri pa Doktè Markus Bockmuehl. Li se yon pwofesè Etid Biblik Paleyokretyèn nan Inivèsite Oxford nan Angletè. Eridi selèb sa a ale dwat nan pwen an. Li gen krent pou montre nou ke Pyè te toujou pa konvèti a anvan Jezi te kloure sou kwa a. E li te pafètman gen rezon! Lòt kòmantatè pwoteje, oswa inyore l. Pa Doktè Bockmuehl! Li eksplike li byen klè! Koute l. Doktè Bockmuehl te di konsa,

“Gen yon referans klè isit la nan lit Pyè [ki pral vini] kont Satan, ki pral teste l trè grav [epi echwe], pakonsekan pale de ‘retounen annaryè.’ Menm sis a vo lapenn pou souliyen isi ke ‘lè ou retounen ankò,’ menm si ou favorize pa anpil tradiktè , pa gen okenn sipò nan grèk la” (Doktè Bockmuehl, ibid., pp. 156, 157).

“Epi Senyè a te di: Simon, Simon, Koute: Satan mande pouvwa pou l pase nou tout nan laye, tankou grenn y ap vannen. Men, mwen lapriyè pou ou, Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè w a tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs” (Lik 22:31-32).

Se konsa, NIV (Nouvo Vèsyon Entènasyonal la), NASV (Nouvo Vèsyon Estanda Ameriken an), ESV (Vèsyon Estanda Anglè a) ak lòt tradiksyon modèn yo fo. “Pale de retounen’ menm si l te favorize pa anpil tradiktè, pa gen okenn sipò nan grèk la.” Doktè Bockmuehl kontinye pou di ke mo grèk la “epistrephō” dwe tradui pa kòm “konvèti” isi a.Konsa, yon lòt fwa ankò, mwen jwenn ke KJV (Vèssyon Wa Jak la) kòrèk ak tradiksyon modèn yo gen konfizyon! Men Doktè Bockmuehl kontinye,

“Kilè, ki kote, oswa kijan [konvèsyon] Pyè a pase? Se isi a nou rive nan kè pwoblèm lan. Menm nan dènye nuit ministè li a, Lik Jezi a [toujou pale de] konvèsyon Pyè a kòm nan lavni” (ibid., p. 156).

“Nan Lik 22:32 konvèsyon Pyè a sanble sitiye l nan lavni” (ibid.).

ou konvèti [alavni]” (ibid., p. 156). “Jezi evidamman ap tann konvèsyon Pyè tankou yon bagay ki toujou ap vini” (ibid., p. 158).

Men Pyè gen konfyans ke li pa bezwen konvèti. Li di,

“Mèt, mwen pare pou m al nan prizon avè ou, pou m mouri menm avè ou” (Lik 22:33).

Jezi reponn, “Pyè, [kòk] p ap gen tan chante jodi a, w ap di ou pa konnen m” (Lik 22:34). Pyè panse li ka kanpe kont Dyab la epi viv pou Kris la san l konvèti (epistrephō). Kòm li gen tò! Kòm ou gen tò tou!

Yo arete Jezi, yo mennen li ale. Yo kondui li kay gran prèt la. “Pyè t ap swiv yo yon ti jan lwen lwen” (Lik 22:54). Pyè te chita nan mitan pèp la deyò a. Yon jèn ti fi te di,“Nonm sa a te avèk [Jezi]” (Lik 22:56). Pyè te di, “Mwen pa konnen li.” Aprè yon ti tan, yon nonm te di ke Pyè te youn nan disip Kris la. Pyè te reponn li: “Non, monchè, mwen pa fè pati moun sa yo.” Aprè yon ti tan ankò, yon twazyèm moun parèt te lonje dwèt sou Pyè. Li di li: “Nonm sa a te avèk li.” Pyè te di, “Monchè, mwen pa konnen sa w ap di a.” Pandan li t ap pale toujou, yon kòk te pran chante.

Madanm mwen ak mwen te ale nan yon plas nan lavil jerizalèm kote sa a te rive. Gid la te montre nou kote Jezi te kanpe epi kote Pyè te kanpe. Yo pa t twò lwen. Jezi vire tèt li, li gade Pyè. Pyè te gade nan je Jezi.

“Epi Pyè te sòti, e li te tonbe kriye jouk li pa t kapab ankò” (Lik 22:62).

Kounye a, anfen, Pyè anba kondanayon peche. Pa gen okenn espwa ke ou gen yon konvèzyon reyèl jiskaske ou gen yon eksperyans kondanasyon peche, jan Pyè te fè l la.

“Epi Pyè te sòti, e li te tonbe kriye jouk li pa t kapab ankò” (Lik 22:62).

III. Twazyèmman, Pyè te konvèti.

Silvouplè nan Lik 24:34. Li sanble tankou yon vèsè ensiyifyan, men Doktè Bockmuehl di sa a se kòmansman konvèsyon Pyè a. “Jezi vire, li gade Pyè, epi Pyè te sonje pawòl Senyè a te di l (Lik 22:61), e nan maten Pak la Pyè wè Jezi (Lik 24:34) lakòz Pyè pwonfondman kondane de peche l.” Apòt Pòl pale nou tou de rankont matinal Pak Pyè a avèk Jezi. Pòl di, “E...li te fè Sefas [Pyè] wè li, ansuit li te fè douz yo wè li tou (I Korentyen 15:5). Kounye a, Pyè kwè Levanjil la, men li toujou pa konvèti.

Poukisa Bib la di nou anpil sou apèl Pyè a, sou bite li a, de manke lafwa li ak avègleman li konsènan Levanjil la ak soufrans Jezi a? Poukisa li pase yon chapit antye pou rakonte nou ke pyè te nye Kris epi te kriye amèman anba konviksyon an? Epi, aprè tout sa, li ban nou yon sèl ti vèsè pou montre konvèsyon Pyè a, “Li soufle sou yo [Pyè ak lòt yo], epi li te di yo, Resevwa Sentespri a” (Jan 20:22). Se lè Doktè J. Vernon McGee di Pyè te fèt ankò. Mwen dakò avè l. Poukisa – paske peche ak kondanasyon se bagay ki pi enpòtan nan yon konvèsyon reyèl. Jiskaske yo mennen ou kote ou te ale “deyò, epi te kriye amèman”, pou peche ou, gen ti espwa pou ou. Jiskaske ou santi w tankou Pyè te fè, Levanjil la pa vle di anyen pou ou! Ou pral mouri nan peche ou yo.Ou dwe resanti bezwen w pou Jezi anvan ou mete konfyans nan li, epi pirifye de peche ou pa San Li. Laplipa moun ki gen yon konvèsyon reyèl kriye dlo nan je de tristè lè yo konvèti. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Gras! ‘Se yon son chaman” (pa Philip Doddridge, 1702-1751;
refren modifye pa Doktè Hymers).


CHEMA DE

YO TE RELE PYÈ – KONDANE EPI KONVÈTI

PETER – CALLED, CONVICTED AND CONVERTED

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Simon, Simon, koute: Satan mande pouvwa pou l pase nou tout nan laye, tankou grenn y ap vannen. Men, mwen lapriyè pou ou, Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè w a tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs” (Lik 22:31-32).

(Matye 4:19; 16:16, 17; Lik 4:41; Efezyen 2:1, 5)

I.   Premyèman, Yo te rele Pyè, Matye 4:18-20; Sòm 110:3;
Matye 20:16; 22:14.

II.  Dezyèmman, Pyè te kondane, Matye 16:16, 17; Lik 18:31-34;
Lik 22:31-34; 54, 56, 62.

III. Twazyèmman, Pyè te konvèti, Lik 24:34; I Korentyen 15:5;
Jan 20:22.