Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DLO NAN JE NAN LAPRIYÈ

TEARS IN PRAYER
(Creole)

pa Doktè Christopher L. Cagan

Yon mesaj kit e preche nan Tabènak Batis Los Angeles
la Jou Aswè Segnè a, 2 jen 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 2, 2019

“Pandan Jezi t ap viv sou latè, li te lapriyè Bondye, li te fè demann li avèk gwo rèl ak dlo nan je bay Bondye, sèl moun ki te kapab sove l anba lanmò. Bondye koute l, paske li te soumèt devan Bondye” (Ebre 5:7).


Tèks nou an pale de Jezi lapriyè nan Jaden Jetsemane a, nwit lan anvan li te kloure sou kwa a. Li te anba gwo presyon kòm peche nou yo te mete sou li la, pou l pote nan kò li nan kwa a jou k ap vini an. Levanjil Lik la di nou,

“Kè Jezi te sere anpil, li t ap lapriyè pi rèd. Swe t ap koule sou li tonbe atè tankou gwo degout san” (Lik 22:44).

Kris la priye "nan yon agoni" lannwit sa a. Tèks nou an di ke li "te ofri lapriyè ak siplikasyon avèk gwo rèl ak dlo nan je." Aswè a mwen vle pale sou emosyon ak santiman nan lapriyè.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Premyèman, fo lapriyè avèk santiman.

Anpil panntekotis ak karismatik panse ke rèl ak kriye, emosyon ak santiman yo, se pati esansyèl nan lapriyè. Yo panse ke rele ak kriye vle di Sentespri a nan lapriyè a, epi si pa gen okenn tranbleman ak urleman Sentespri a pa la. Yo di sa pa sèlman sou lapriyè, men sou fason moun aji lè yo chante, lè yo tande yon prèch, ak lè yo fè tout lòt bagay ki rive nan legliz la. Men, yo mal. Emosyon pou pwòp tèt li pa vle di anyen. Li ka sòti nan lapriyè a. Li ka menm dyabolik.

Kite m ba ou yon egzanp nan Bib la nan fo emosyon nan lapriyè. Eli te konfwonte pwofèt Baal yo. Li te di yo pase yon jou ap kriye Baal, pandan y ap lapriyè Bondye pèp Izrayèl la. Bondye ki te reponn pa dife ta montre li se vrè Dye a. Pwofèt Baal yo vin sovaj epi emosyonèl nan priyè yo. Sa ta sanble byen nan anpil nan legliz jodi a! “Yo pran rele Baal depi nan maten rive vè midi. Yo t ap di: Baal o! Reponn nou non! Yo t ap danse fè won lotèl yo te moute a. Pa yon vwa, pa yon repons. Epi yo t ap mache sou lotèl la” (I Wa 18:26). Nan aprè midi “pwofèt yo pran rele pi fò. Yo pran nepe ak kouto, yo make tout kò yo jan yo te konn fè l la. San t ap koule sou yo konsa” (I Wa 18:28). Men “okenn vwa pa reponn! Anyen pa pati” (I Wa 18:29). Answit, Eli priye yon senp priyè bay Bondye e Bondye te voye dife nan syèl la. Emosyon dyabolik la, monte ak desann yo, kriye yo ak rele yo ak tout rès la, yo pa t fè okenn byen a fo pwofèt yo. Santi nan li pa vle di anyen.

Lè sa a, Eli te priye yon senp priyè bay Bondye e Bondye te voye dife nan syèl la. Emosyon dyabolik la, monte ak desann yo, t ap rele byen fò epi kriye ak tout rès la, pa fè okenn byen a fo pwofèt yo. Santiman nan tèt li pa vle di anyen.

Mwen te wè emosyon pou li plizyè fwa. Sa pa t janm benefik. Yon fwa mwen te konseye yon ti fi nan chanm entèwogatwa a, ap eseye mennen l bay Kris la. Li te kontinye kriye epi tranble. Li pa t sispann lè mwen te mande. Li te di ke li te kriye pou peche l yo, men li pa janm deplase lwen de kri sa pou Jezi. Li pa janm konsantre atansyon li sou Kris la. Li pa janm te sove. Aprè sa li kite legliz la, li antre nan yon lavi nan pwofon peche.

Gen kèk moun ki trè emosyonèl. Yo kraze epi yo kriye pou anyen. Mwen sonje yon lòt ti fi ki te fè sa. Se pa te jis aprè yon prèch, oswa lè yo te konseye li pou kwè nan Kris la. Se pa te nenpòt ki lè ditou. Li ta pete dlo nan je epi kriye. Li pa t kapab mete lide li sou Kris la, oswa legliz la, oswa Bib la. Yon jou li te santi l tris. Li swiv santiman li yo epi kite legliz la. Mwen pa janm wè l ankò.

Kriye ak rele byen fò pa fè anyen "reyèl." Li pa fè lapriyè reyèl. Ap eseye kriye oswa rele pa fè anyen. Lè w ap lapriyè, panse a sa ou ap priye pou. Ou ka priye ak dlo nan je ou oswa ou pa kapab. Jezi te montre emosyon nan Jaden Jetsemane a. Li lapriyè "ak gwo kri yo ak dlo nan je." Men, li pa t kriye pou pwòp tèt li. Dlo nan je li pa bon lapriyè a. Dlo li yo te sòti nan lapriyè li. Yo leve sòti nan lapriyè li. Li te kriye bay Bondye nan detrès li, nan presyon li ak doulè, jan yo te peche a nan ras imen an mete sou li. Li te kriye sòti nan gravite li, enkyetid li, bezwen li, chay li, soufrans li. Se konsa, li avèk ou. Pa eseye kriye. Pa fè plan pou kriye oswa prepare yo kriye. Jis priye. Bondye ka mennen ou nan kriye, oswa pa, men tout ka yo, se pral lapriyè reyèl.

II. Dezyèmman, fo lapriyè san santiman.

Yon gwo zafè nan sa yo rele "lapriyè" jodi a se pa lapriyè ditou. Li se jis yon bagay yon moun di, se pa vrè lapriyè Bondye. Li se mo ki sonnen byen, ki sanble relijye, men se yon fòmalite, san siyifikasyon, san tounen vè Bondye epi mande L pou yon bagay.

Mwen te nan anpil seremoni gradyasyon remèt diplòm. Byen bonè nan seremoni an gen yon bagay yo rele yon "invokasyon." Li sipoze yon lapriyè, men se pa ka a. Moun nan kouri nan yon kèk fraz mande pou remèt diplòm yo dwe bon e ke elèv yo gen yon bon lavi. Men, pèsonn pa atann pou Bondye reponn e fè fas aktyèlman kèk bagay oswa chanje yon bagay – ankò mwens moun ki "priye." Pa janm gen okenn santiman oswa ekspresyon nan kè a nan yon invokasyon konsa.

Yon fwa mwen te vizite Washington, D.C., kapital nasyon nou an. Se la mwen te ale nan katedral Nasyonal la. Prezidan Reagan te fèk mouri, e yo te pare pou fè antèman li. Se la mwen tande yon prèt episkopal di pawòl ki nan yon "lapriyè." Men, li pa te priye ditou. Li t ap li mo sòti nan yon liv. Se te tout. Li pa t mande Bondye fè anyen. Li pat atann yon repons. Li jis di mo paske sa ki te sa li te sipoze fè. Pa te gen okenn santiman sòti nan kè a.

Jezi pale de yon Farizyen ki te ale nan tanp lan pou li lapriyè. Nonm lan te di, “Bondye, m ap di ou mèsi daprè mwen pa vòlò, ni visye, ni adiltè tankou lòt yo. Mèsi daprè mwen pa tankou pèseptè kontribisyon sa a. Chak semèn mwen pase de jou ap fè jèn, mwen bay ladim nan tou sa mwen genyen” (Lik 18:11, 12). Li pa t lapriyè ditou. Li pa t mande Bondye anyen. Olye de sa li te di Bondye kijan li te bon. Kris la te di ke li sèlman priye “ak tèt li” (Lik 18:11). Li pa te montre santiman. Li pa t ap priye nan kè l.

Kris la te reprimande Farizyen yo pou fo priyè yo. Li te di, “Malè pou nou, nou menm direktè lalwa ak farizyen, bann ipokrit! N ap piye pòv vèv yo nèt ale, an menm tan n ap plede fè lapriyè byen long pou parèt pi bon” (Matye 23:14). Yo te pase nan long priyè pou montre yo te sen. Men, sa yo te reyèlman te vle se te pran kay ak lajan nan men fanm ki fin vye granmoun. Li te tankou senp tankou sa. Kèlkeswa santiman yo te montre se te yon fo eskteryè ki te ba yo yon bèl aparans. Kè yo pa t dwat.

Ou ka di, "Mwen pa renmen yo." Men, ou priye fò, jis kouri nan mo yo? Mwen fè l. Nan tan prive lapriyè ou, ou jis mansyone moun yo ak bagay sa yo ou ap priye, san yo pa reflechi sou yo, san yo pa reyèlman mande Bondye pou repons? Èske w te fè sa nan reyinyon lapriyè nan legliz la? Mwen fè l. Èske w te priye paske ou sipoze lapriyè yon bagay - paske tou pa w pou lapriyè te rive? Ou kontan lè reyinyon an fini, epi ou pa oblije lapriyè ankò. Sa pa t lapriyè reyèl. Li te jis yon orasyon, yon diskou. Èske ou te eseye "priye byen" enpresyone yon lòt moun? Mwen konnen yon moun ki te planifye lapriyè l devan tan. Sa pa t reyèlman yon priyè, se te yon diskou, yon diskou. Mwen di, "Pa planifye priyè ou yo, priye pou yo!" Anvan reyinyon lapriyè a, pase kèk minit mande Bondye pou ede ou priye. E lè w ap priye nan yon reyinyon oswa nan tèt ou, panse sou sa ou ap priye. Panse a jan move sitiyasyon an se si Bondye pa ede. Panse a konbyen ou bezwen repons Bondye a. Jèn ap ede priyè ou yo, paske li konsantre atansyon ou epi montre Bondye ou grav. Tounen vè Bondye nan lapriyè ou epi sipliye l ba ou sa ou mande. Ou ka trè byen kriye ak santiman. Pa sispann tèt ou. Bondye te deplase ou nan li. Pafwa ou pa ka kriye. Pa fòse tèt ou kriye. Yon lapriyè pa bon paske li te kriye - e li pa bon paske li pa gen kriye. Yon lapriyè bon se lè Bondye nan li!

III. Twazyèmman, vrè lapriyè avèk epi san santiman.

Tèks nou an di ke Kris la te priye nan Jaden an "avèk gwo rèl ak dlo nan je." Men pafwa vrè lapriyè ki jwenn repons lan rive ak yon ti kras oswa pa gen santiman. Mwen te di w kijan pwofèt Baal yo te priye pou fo dye yo. Kounye a kite m di w kijan Eli te priye. Li te di,

“Senyè Bondye Abraram, Bondye Izarak ak Bondye Jakòb, fè yo wè jodi a yo rekonèt se sèvitè ou mwen ye. Se ou ki ban m lod fè tout bagay sa yo. Reponn mwen, Senyè! Reponn mwen pou pèp sa a ka konnen se ou menm menm k ap fè yo tounen vin jwenn ou” (I Wa 18:36, 37).

Pa gen okenn dosye Eli ki te kriye. Pa gen okenn dosye ke li sote de wo anba. Li sètènman pa t 'koupe tèt li! Li jis te fè yon priyè grav devan Bondye. Li te mande Bondye pou l montre moun yo ke li se vrè Dye a. Epi Bondye te reponn priyè sa a epi li te voye dife nan syèl la pou boule sakrifis Eli a. Pèp la reponn: -Seyè a se Bondye! Seyè a, se li ki Bondye a ”(I Wa 18:39). Gwo lapriyè Eli a, san okenn dosye sou emosyon, kontras ak karaktè sovaj pwofèt Baal yo. Vrè lapriyè pa bezwen santiman. Li bezwen gen Bondye!

Men, pi fò nan tan an, santiman yo, menm dlo nan je, akonpanye lapriyè reyèl la. Si ou santi bezwen ou, li sèlman natirèl pou ou gen santiman. Ou ka rele Bondye ak pasyon, ijans, ak kriye. Ou ka kraze epi sipliye li ak dlo nan je. Anpil fwa, Bib la konekte dlo nan je ak lapriyè. Salmis lan te priye, "Tanpri, Seyè koute lapriyè mwen, epi panche zòrèy ou a rèl mwen; Pa kalme dlo nan je mwen yo ”(Sòm 39:12).

Wa Ezekyas te malad. Ezekyas te priye Bondye. Kijan li te priye? Bib la di, "Epi Ezekyas t ap kriye" (II Wa 20: 3). Natirèlman li te kriye. Li te pral mouri. Li te kriye anpil. Li te kriye nan priyè li yo. Lè sa a, pawòl Bondye a rive nan pwofèt Ezayi. Ezayi di konsa: “Vire ankò, epi di Ezekyas kaptenn pèp mwen an: Men sa Senyè a, Bondye David, papa ou la, mwen te tande lapriyè ou, mwen wè dlo nan je ou: mwen pral geri ou” (II Wa 20: 5). "Mwen te wè dlo nan je ou." Bondye te wè e li te santi dlo nan je nan lapriyè sans defans Ezekyas. Epi Bondye reponn e sove lavi wa a.

Nan Nouvo Testaman an, yon nonm te vin jwenn Jezi. Pitit gason l lan te gen demon. Kris mande l si li te kwè pitit gason l lan ta ka geri. Papa a di konsa: -Mèt mwen, mwen kwè. ede mwen enkredilite ”(Mak 9:24). Jezi te chase move lespri a soti nan ti gason an. Souvan pasaj sa a itilize pou montre ke yon moun ki fèb nan lafwa ka jwenn repons. "Ede m enkredilite." Men, pasaj la tou di ke papa a "te rele" epi li pale ak Kris la "ak dlo nan je." Nonm sa a pa t youn nan disip yo. Li pa menm yon moun konvèti.

Poukisa nonm lan kriye bay Jezi ak dlo nan je? Li pa t yon vanyan sòlda lapriyè. Li pa menm sove. Li te natirèl pou li pou pale ak Kris konsa, paske li te wè pwòp bezwen dezespere li. Pitit gason l te posede lespri e pa te gen okenn fason pou libere l san Jezi. Nonm lan pa t kriye pou tèt li. Sòti nan bezwen li, sòti nan dezespwa l, dlo te vini nan je l. Li te santi bezwen, yon konsyans de dezespwa ak dezespwa, konsa yo souvan mennen nan kriye ak dlo nan je. Li te pale de lapriyè reyèl, ak santiman.

E ki mennen nou tounen nan tèks nou an. Kris la te priye nan Jaden an "ak kriye fò epi dlo nan je." Li pa t yon kri bebe. Li pa te yon ti fi emosyonèl ki te kriye sou tout bagay. Li te yon granmoun gason, ki gen plis pase trantan. Poukisa li kriye? Paske li te deplase nan kè li. Li te santi peche nan chak gason ak fanm mete l sou li. Li te panse soufrans tèrib ke li dwe andire sou kwa a nan demen, oubyen okenn moun pa ta ka sove. Men pwa peche imen prèske touye l. San favè Bondye, Li ta mouri nan Jaden an jou swa sa a epi li pa janm fè l sou kwa a. Kris la te akable nan kè li. Se konsa, Li lapriyè "ak kriye fò ak dlo nan je." Li te nòmal ak natirèl nan sitiyasyon sa a. Li ta etone si Li pa t priye ak santiman. Jezi te priye "avèk gwo rèl ak dlo nan je". Epi tèks nou an di nou ke "li te tande." Bondye te reponn lapriyè li e li te kenbe l vivan pou l ale sou kwa a nan demen. Bondye reponn li " kriye fò ak dlo nan je."

Kretyen, mwen mande ou, "Èske ou priye e kriye ak dlo nan je?" Mwen pa pale sou chak lapriyè ou di. Men, ankò mwen mande ou, "Èske ou janm priye e kriye ak dlo nan je?" Mwen gen, pa prèske souvan jan mwen ta dwe. Èske ou pafwa priye ak yon chay nan bezwen, t ap mande Bondye charite pou repons lan - pafwa epi kriye ak dlo nan je? Si ou pa janm fè sa, ou pa gen yon bon lavi lapriyè. Si ou se fason sa a, pa sispann priye epi rete tann jiskaske priyè ou yo pi bon. Sa se pa sa Bondye vle. Men, lapriyè pou Bondye ba ou kondanasyon nan bezwen ou yo, alò, ou pral lapriyè ak santiman. Si ou jene, chak fwa ou santi ou grangou, panse a sa ou ap priye pou li a. Tounen vè Bondye epi priye.

Kèk nan nou pèdi. Ou pa gen konfyans nan Jezi. Mwen mande ou, "Èske ou santi ou peche ou a ak kriye epi dlo nan je - omwen kèk nan tan an?" Èske ou gen nenpòt ki kondanasyon sou peche ou a? Kriye se pa objektif la - Jezi se objektif la. Mete nan konfyans Li si w kriye oswa ou pa. Men, mwen di, "Èske ou santi okenn tristès sou peche nan kè ou a?" Ou ta dwe, pou kè ou se "dezespereman mechan" (Jeremi 17: 9). Priye pou Bondye montre w peche tèrib nan kè ou. Lè sa a, lapriyè pou Bondye atire ou nan Kris la.

Jezi se repons pou bezwen ou. Li se remèd pèman pou peche ou yo. Li te mouri sou kwa a pou peye pou tout peche, menm peche nan kè ou a. Li koule san l yo kouvri peche ou yo epi lave l ale pou tout tan. Li leve sòti vivan nan lanmò a konkeri lanmò ak lavi, pa sèlman pou tèt li, men pou ou. Si ou fè Jezi konfyans, ou pral sove pou tout tan. Si ou ta renmen pale avèk nou sou konfyans Kris la, tanpri vini epi chita nan de premye ranje yo. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye JackNgann:
“Anseye Mwen Priye” (pa Albert S. Reitz, 1879-1966).


CHEMA DE

DLO NAN JE NAN LAPRIYÈ

TEARS IN PRAYER

pa Doktè Christopher L. Cagan

“Pandan Jezi t ap viv sou latè, li te lapriyè Bondye, li te fè demann li avèk gwo rèl ak dlo nan je bay Bondye, sèl moun ki te kapab sove l anba lanmò. Bondye koute l, paske li te soumèt devan Bondye” (Ebre 5:7).

(Lik 22:44)

I.   Premyèman, fo lapriyè san santiman, I Wa 18:26, 28, 29.

II.  Dezyèmman, fo lapriyè san santiman, Lik 18:11, 12; Matye 23:14.

III. Twazyèmman, vrè lapriyè avèk epi san santiman, I Wa 18:36, 37,39;
Sòm 39:12; II Wa 20:3, 5; Mak 9:24, 17; Jeremi 17:9.