Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
“METÒD LAGRAS LA” PA GEORGE WHITEFIELD,
KONDANSE EPI ADAPTE A ANGLÈ MODÈN LAN

“THE METHOD OF GRACE” BY GEORGE WHITEFIELD,
CONDENSED AND ADAPTED TO MODERN ENGLISH
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche pa Mr. John Samuel Cagan
nan Tabènak Batis Los Angeles la
Aswè Jou Seyè a, 8 Janvye, 2017
A sermon preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 8, 2017

“Yo te geri tou lapenn pitit fi pèp mwen an lejèman, y ap plede di, lapè, lapè; lè pa gen lapè” (Jeremi 6:14).


Entwodiksyon: George Whitefield te fèt nan Gloucester, Angletè an 1714. Li se te pitit gason yon pwopriyetè tavèn. Nan anviwònman sa a li te gen ti enfliyans Kretyèn kòm yon timoun, men li te gen kapasite etranj lekòl. Li te frekante Inivèsite Oxford kote li te devni zanmi ak John ak Charles Wesley epi te fè pati de lapriyè ak gwoup etid Biblik yo a.

Pandan ke li te yon elèv nan Oxford li te gen eksperyans konvèsyon. Yon ti tan apre sa, li te òdone nan legliz Angletè. Predikasyon li sou nesesite absoli nouvo nesans lan te lakòz yo fèmen pòt yo sou li, paske pastè chanèl yo te pè ke mesaj li yo sou nesesite nouvo nesans lan ta mete pawasyen yo an kòlè. Konsa, li te fòse soti legliz yo, pou preche nan chan ki louvri yo, pou yo li te vin popilè.

Whitefield te vwayaje an Amerik an 1738 epi li te fonde yon òfelina. Li te imedyatman vwayaje nan tout koloni Ameriken yo ak Grann Bretay t ap preche epi kolekte lajan pou sipòte òfelen yo. Li te preche an Espay, Laoland, Almay, Lafrans, Angletè, Wales, ak Ekòs, epi yo te fè trèz vwayaj atravè Atlantik la pou preche an Amerik.

Li te zanmi pwòch ak Benjamin Franklin, Jonathan Edwards ak John Wesley, epi li te moun ki te konvenk Wesley pou preche nan chan yo, tankou li te fè a. Benjamin Franklin yon fwa te estime ke Whitefield te pale a yon piblik de trent mil moun. Reyinyon li yo lòt kote souvan depase 25,000 moun. Li te preche yon fwa tou pre Glasgow, Ekòs a plis 100,000 nan yon sèl rasanbleman – nan yon jou lè pa t gen mikwo! Di mil moun te deklare yon konvèsyon nan reyinyon sa a.

Li konsidere pa anpil istoryen ki te pi gran evanjelis ki pale anglè nan tout tan. Malgre ke Billy Graham te pale ak plis moun ki ak èd mikwofòn elektwonik, enpak Whitefield sou kilti a te enkontestableman siperyè.

Whitefield se te figi prensipal de Premye Gran Revèy la, revèy entans lan ki te fòme karaktè Amerik la nan mitan 18tyèm syèk la. Koloni yo nan peyi nou te vire avèk revèy la lè li te preche. Wotè revèy sa a te vini an 1740 pandan yon toune sis semèn Whitefield te fè nan Nouvèl Angletè. Nan jis karannsenk jou li te preche plis pase swasannkenz mesaj a di mil moun, kite rejyon an nan yon soulèvman espirityèl, youn nan peryòd ki pi remakab nan Krisyanism Ameriken an.

Depi lè li te mouri a, li te genyen admirasyon epi atire atansyon de tout mond lan ki pale anglè. Li te jwe yon wòl detèminan nan kreyasyon Inivèsite Prenston, Kolèj Darmouth, ak Inivèsite Pennsilvani. Li te mouri yon ti tan apre predikasyon an nan Newburyport, Massachusetts, an 1770, sizan anvan Revolisyon Amerikèn lan. George Washington se te papa peyi nou an, men George Whitefield se te granpapa li

Mesaj Whitefield sa a te bay an anglè modèn. Li se mesaj aktyèl li, men mwen te modifye mo yo pou fè li pi konpreyansib nan tan nou an.

“Yo te geri tou lapenn pitit fi pèp mwen an lejèman, y ap plede di, lapè, lapè; lè pa gen lapè”
        (Jeremi 6:14).

Mesaj: Pi gran benediksyon Bondye ka voye nan yon nasyon se bon ak fidèl predikatè. Men pi gran malediksyon Bondye ka voye nan nenpòt nasyon se pèmèt legliz yo dirije pa predikatè pèdi yo ki konsène sèlman nan fè lajan. Men, nan chak laj te gen fo predikatè ki te bay mesaj apezan. Gen anpil minis tankou sa a ki kowonpi epi tòde Bib la pou twonpe pèp la.

Se konsa li te ye nan jou Jeremi an. Epi Jeremi te pale kont yo nan fidèl obeyisans a Bondye. Li louvri bouch li e li te preche kont predikatè chanèl sa yo. Si ou li liv li a, ou pral wè ke pa gen moun ki janm pale pi fò kont fo predikatè yo pase Jeremi. Li te pale sevèman kont yo nan chapit la ki gen tèks nou an.

“Yo te geri tou lapenn pitit fi pèp mwen an lejèman, y ap plede di, lapè, lapè; lè pa gen lapè”
        (Jeremi 6:14).

Jeremi te di ke yo sèlman preche pou lajan. Nan vèsè trèz la, Jeremi te di,

“Yo tout, gran kou piti,
Ap fè akrèk dèyè lajan.
Ni prèt yo ni pwofèt yo,
yo tout ap twonpe pèp la pou fè lajan.”
      (Jeremi 6:13).

Yo avid epi preche fosman.

Nan tèks nou an, Jeremi montre youn nan fason yo preche manti. Pwofèt la montre fason tronpez pou trete nanm pèdi yo:

“Yo te geri tou lapenn pitit fi pèp mwen an lejèman, y ap plede di, lapè, lapè; lè pa gen lapè”
        (Jeremi 6:14).

Bondye te di Jeremi avèti pèp la de yon lagè k ap vini. Bondye te vle li di yo ke kay yo ta detui – lagè sa a te vini (gade Jeremi 6:11-12).

Jeremi te bay yon mesaj loraj. Li ta dwe te fè anpil moun pè epi li te mennen yo nan pwen repantans lan. Men, pwofèt yo ak prèt chanèl yo te ale nan alantou a pou bay pèp la fo konfò. Yo te di Jeremi te jis yon fanatik sovaj. Yo te di pa t ap gen okenn lagè. Yo te di pèp la ta gen lapè, lè Jeremi te di ke pa ta gen lapè.

“Yo te geri tou lapenn pitit fi pèp mwen an lejèman, y ap plede di, lapè, lapè; lè pa gen lapè”
        (Jeremi 6:14).

Mo yo nan tèks la refere prensipalman a lapè eksteryè. Men yo gen yon lòt referans a nanm. Mwen kwè egalman ke yo refere yo a fo predikatè ki di moun yo bon ase, menm si yo poko fèt. Moun ki pa konvèti renmen kalite prèch sa a. kè imen an si mechan epi twonpè. Bondye konnen kijan kè lòm trèt.

Anpil nan nou di nou gen lapè ak Bondye, lè pa gen okenn lapè reyèl! Anpil nan nou panse nou se kretyen, men nou pa sa. Dyab la se sila a ki te ba nou yon fo lapè. Bondye pa t ban nou “lapè” sa a. Se pa lapè ki sipase konpreyansyon imèn. Se yon fo lapè ke ou genyen.

Li trè enpòtan pou ou konnen si ou gen lapè reyèl ak Bondye oubyen non. Tout moun vle lapè. Lapè se yon gran benediksyon. Pakonsekan, mwen dwe di ou kijan pou jwenn yon lapè reyèl ak Bondye. Mwen dwe lib nan san ou. Mwen dwe deklare a ou tout konsèy Bondye a. Soti nan pawòl ki nan tèks la, mwen pral eseye montre ou kisa ki dwe rive ou, ak sa ki dwe chanje nan ou pou ou gen vrè lapè ak Bondye.

I. I. Premyèman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, ou dwe fèt pou wè, santi, kriye, ak lapenn sou peche aktyèl yo kont lalwa Bondye a.

Bib la di, “moun ki fè peche a, se li menm k ap mouri” (Ezekyèl 18:4). Chak moun ki madichonnen ki pa kontinye fè tout bagay ki ekri nan lwa Bondye a.

Ou pa dwe sèlman fè kèk bagay, men ou dwe fè tout bagay oswa ou madichonnen:

“Men sa ki ekri nan liv la: Madichon pou tout moun moun ki pa fè tou sa ki ekri nan Liv lalwa a tout tan” (Galat 3:10).

Brize nenpòt nan lalwa Bondye a, swa nan panse oswa pawòl, oswa aksyon, fè ou merite pinisyon ki p ap janm fini an, daprè lalwa Bondye a. Epi si yon sèl panse move, si yon pawòl move, si yon aksyon move merite kondanasyon etènèl, kijan w kapab echape lanfè? Anvan ou ka gen vrè lapè nan kè ou, ou dwe fè yo wè ala yon bagay tèrib se komèt peche kont lalwa Bondye a.

Egzamine kè ou. Epi kite m mande ou – èske te janm gen yon tan ou te sonje peche ou yo te douloure pou ou? Èske te janm gen yon tan lè fado peche ou yo te ensipòtab? Èske w te janm wè kòlè Bondye a ta ka kòrekteman tonbe sou ou, akòz transgresyon aktyèl ou yo de lwa Li yo? Èske w pa t janm gen lapenn pou peche ou yo? Èske ou ka janm di, “Peche mwen yo twò lou pou mwen pote?” Èske w janm fè eksperyans de yon bagay konsa? Si non, pa rele tèt ou yon Kretyen! Ou ka di ou gen lapè, men pa gen okenn lapè reyèl pou ou. Se pou Seyè a reveye ou! Se pou Seyè a konvèti ou!

II. Dezyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, konviksyon dwe ale pi fon; ou dwe konvenk de nati pwòp peche ou, depravasyon total de nanm ou.

Ou dwe konvenk de peche aktyèl ou yo. Ou dwe fè yo tranble sou yo. Men konviksyon dwe ale menm pi fon pase sa. Ou dwe kondane aktyèlman brize lalwa Bondye yo. Plis pase sa, ou dwe santi pwòp peche orijinal ou, anbrase nan kè ou, ki pral voye ou nan lanfè.

Anpil moun ki panse yo entèlijan di pa gen okenn bagay tankou peche orijinèl yo. Yo panse ke Bondye enjis pou voye yo nan lanfè paske yo te eritye peche Adan an. Yo di ke nou pa te fèt nan peche. Yo di ou pa bezwen fèt ankò. Men, gade lemond bò kote ou a. Èske l se paradi Bondye te pwomèt limanite? Non! Tout bagay nan mond lan anpàn! Se paske gen yon bagay ki mal ak ras imèn lan. Se peche orijinèl ki te ruine mond lan.

Pa gen pwoblèm kijan ou refize sa, lè ou reveye, ou pral wè ke peche nan lavi ou soti nan kè deprave ou a – a yon kè anpwazonnen pa peche orijinèl.

Lè moun ki pa konvèti a dabò reveye, li kòmanse mande, “Kijan mwen te vin si mechan konsa?” Lespri Bondye a montre li pa gen bon bagay nan nati li. Lè sa a, li wè ke li se konplètman pechè. Alò moun nan finalman wè ke Bondye ta gen rezon pou modi l. Li wè ke li vrèman anpwazonnen epi rebèl nan nati l ke li ta bon pou Bondye modi l, menm si li pa te komèt yon sèl peche deyò nan tout lavi l.

Èske w te janm fè eksperyans sa a? Èske w te janm santi sa a – ke li ta dwe bon e ke li ta ka jis pou Bondye modi ou? Èske w te toujou dakò ke ou se pa nati yon timoun an kòlè? (Efezyen 2:3).

Si ou vrèman fèt ankò, ou ta santi sa. Men, si ou pa janm te santi pwa nan peche orijinèl la, pa rele tèt ou yon Kretyen! Peche orijinèl se chay ki pi gran nan yon vrè konvèti. Moun ki vrèman fèt ankò a aflije pa peche orijinèl li ak nati anpwazonnen. Yon moun ki vrèman konvèti souvan ap kriye, “O, ki moun ki pral delivre m nan kò lanmò sa a, peche entim sa a nan kè m?” (ref. Women 7:24). Se sa a ki entewonp yon moun reveye pi plis la – anndan kè peche l. Si ou pa janm te okouran de sa peche anndan nati ou, pa gen okenn fason ou ka jwenn lapè vre nan kè ou.

III. Twazyèmman, anvan ou ka gen vrè lapè ak Bondye, ou pa dwe sèlman boulvèse pa peche yo nan lavi ou, ak peche yo nan nati ou, men tou, pou peche yo nan pi bon desizyon ou yo, angajman yo, ak sa yo rele yo “lavi Kretyèn.”

Zanmi m, kisa ki gen nan relijyon ou an ki pral apwouve ou nan Bondye? Ou pa jistifye epi enkonvèti pa nati ou menm. Ou merite kondane nan lanfè dis fwa pou peche deyò yo. Kisa ki bon kwayans relijyez pou pral fè w? Ou pa ka fè okenn bon bagay san konvèti.

“Moun ki soumèt devan egzijans kò yo pa ka fè Bondye plezi” (Women 8:8).

Li enposib pou yon moun ki pa konvèti fè kèk bagay pou la glwa Bondye.

Menm aprè nou konvèti, men nou renouvle sèlman an pati. Peche enteryè kontinye nan nou. Konsa, aprè nou fin konvèti, si Jezikri te aksepte nou daprè “bon” zèv nou yo, zèv nou yo ta kondane nou. Nou pa ka menm lapriyè san pa gen peche, gen kèk egoyis, parès, enpèfeksyon moral nan kèk sòt. Mwen pa konnen ki sa ou panse, men mwen pa ka lapriyè san peche. Mwen pa ka preche ou san ou pa peche. Mwen pa ka fè anyen san peche. Repantans mwen an dwe repanti, ak dlo nan je mwen dwe lave nan San presye Redanmtè mwen, Jezikri!

Pi bon rezolisyon nou yo, pi bon obligasyon nou yo, pi bon relijyon nou, se jis anpil peche. Obligasyon relijyez nou yo plen ak peche. Anvan ou ka gen lapè nan kè ou, ou pa dwe sèlman malad de peche orijinèl ak peche deyè ou yo, men ou dwe malad de pwòp jistis ou, obligasyon ak relijyozite. Dwe gen yon konvenksyon pwofon anvan ou ka ka retire w de pwòp jistis ou. Si ou pa t janm santi ke ou pa gen okenn jistis pou tèt pa ou, ou pa kapab sove pa Jezikri. Ou toujou poko konvèti.

Yon moun ka di, “Ebyen, mwen kwè tout bagay sa a.” Men, yon gwo diferans ant “kwè” ak “santi.” Èske ou pa janm santi mank ou nan Kris la? Èske ou pa janm santi ke ou bezwen Kris la paske ou pa gen bonte pou pwòp tèt ou? Èske ou ka di kounye a, “Seyè, ou ka modi m pou meyè travay relijye mwen te kapab fè.” Si ou pa t separe de ou menm tankou sa, ou pa ka gen okenn lapè reyèl ak Bondye.

IV. Katriyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, gen yon sèl peche patikilye ou dwe boulvèse anpil. Men, mwen pè sa kèk nan ou pral panse. Li se peche ki pi akablan nan mond lan, epi ankò mond lan pa panse de li kòm yon peche. Ou mande, “Ki peche sa a?” Se peche pi fò pa panse ke ou koupab – e se peche enkredilite.

Anvan ou ka gen lapè, ou dwe boulvèse pa enkredilite nan kè ou, ke ou pa reyèlman kwè nan Seyè Jezikri.

Mwen fè apèl a pwòp kè ou. Mwen pè ke ou pa gen okenn konfyans nan Kris la plis pase Dyab la li menm. Mween kwè Dyab la kwò plis nan Bib la pase ou. Li kwè nan divinite Jezikri a. Li kwè epi li tranble. Li tranble plis pase dè milye ki rele tèt yo Kretyen.

Ou panse ke ou kwè paske ou kwè Bib la, oswa paske ou ale legliz. Ou ka fè tout bagay sa yo san vrè lafwa nan Kris la. Senpleman kwè ke te gen yon moun tankou Kris la pa pral fè w okenn byen, pa plis kwè te gen yon nonm tankou Seza oswa Aleksann Legran. Bib la se Pawòl Bondye. Nou remèsye li. Men, ou ka kwè li, epi ankò pa mete konfyans nan Seyè Jezikris la.

Si mwen mande ou konbyen tan depi ou te kwè nan Jezikri, anpil nan nou ta di mwen ke nou te kwè nan Li. Ou pa t ap kapab ban m yon prèv pi gwo ke ou pa janm ankò kwè nan Jezikris la. Sa yo ki vrèman fè Kris la konfyans konnen te gen yon lè yo pa t mete konfyans nan Li.

Mwen dwe pale plis sou sa, paske li se yon delizyon ki twompe moun. Anpil anpòte ak li – panse ke yo te kwè deja. Li te di pa yon sèl moun ke li te nan lis tout peche l yo anba dis kòmandman yo, epi te al jwenn pastè a pou te mande poukisa li pa t ka gen lapè. Minis lan te gade nan lis la epi te di, “deyò! Mwen pa jwenn yon mo peche a nan enkredilite nan lis ou a. “Se travay Lespri Bondye a pou konvenk ou nan enkredilite ou – ke ou pa gen okenn lafwa. Jezikri te di konsènan Sentespri a:

“Li pral reprimande mond lan nan peche…nan peche, paske yo pa kwè nan mwen” (Jan 16:8-9).

Kounye a, zanmi m, èske Bondye te montre w ke ou pa gen okenn lafwa reyèl nan Jezi? Èske w te deja lapriyè, oblije aflije w nan kè enkredilite w la? Èske w pa t janm lapriyè, “Seyè, ede m mete konfyans nan Kris la?” Èske Bondye tout tan konvenk ou sou enkapasite ou pou vin jwenn Kris, epi fè ou kriye nan lapriyè pou lafwa nan Kris la? Si non, ou pa pral jwenn lapè nan kè ou. Ke Bondye reveye ou, epi ga ou lapè reyèl la ba lafwa nan Jezi, anvan ou mouri epi ou pa gen okenn plis chans.

V. Senkyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, ou dwe fè konfyans konplètman nan jistis Kris la.

Ou pa dwe sèlman konvenki nan peche aktyèl ak orijinèl ou, peche yo nan pwòp jistis ou, ak peche nan enkredilite, men ou dwe pèmèt yo mete konfyans yo nan jistis pafè nan Seyè Jezikris la. Ou dwe pran an konsiderasyon jistis Kris la. Ansuit, ou pral gen lapè. Jezi te di:

“Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki anba chay, m a soulaje nou.” (Matye 11:28).

Vèsè sa a bay ankourajman a tout sa yo ki fatige epi chaje, men pa a lòt moun. Men pwomès repo a sèlman fèt a sa yo ki vini epi mete konfyans nan Jezikris la. Anvan ke ou ka gen lapè ak Bondye ou dwe jistifye pa lafwa nan Seyè Jezikri nou an. Ou dwe gen Kris Li menm, se konsa jistis Li ka fè jistis ou.

Zanmi mwen yo, èske nou pa t janm marye ak Kris la? Èske Jezikri pa t janm bay tèt Li pou ou? Èske ou pa t janm vini a Kris la pa yon lafwa vivant? Mwen priye Bondye pou Kris la ka vini epi pale ou de lapè.Ou dwe fè eksperyans bagay sa yo pou ou ka fèt ankò.

Mwen kounye a ap pale de reyalite envizib yo nan lòt mond lan, de Krisyanism enteryè a, travay Bondye sou kè yon pechè. Mwen kounye a ap pale de bagay ki gen anpil enpòtans pou ou. Ou dwe trè konsène sou sa. Nanm ou konsène nan li. Sali etènèl ou depann de li.

Ou ka santi lapè san Kris la. Dyab la te mete ou nan dòmi epi ba ou fo sekirite. Li pral eseye kenbe ou nan dòmi jiskaske li voye ou nan lanfè. La ou pral reveye, men li pral yon revèy tèrib pou ou retwouve ou nan flanm dife kote li twò ta pou sove. Nan lanfè aou pral rele pou tout letènite pou yon gout dlo pou refwadi lang ou, epi yo pa pral ba ou dlo.

Se pou ou pa jwenn okenn repo nan nanm ou jiskaske ou repoze nan Jezikri! Objektif mwen se pou mennen pechè pèdi yo bay Sovè a. O ke Bondye kapab mennen ou a Jezi. Se pou Sentespri a konvek ou ki se pechè, epi vire do ou detounen ou de move vwa ou yo a Kris la. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Lapriyè Anvan Mesaj la: Mr. Noah Song.
Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“O Seyè, Kijan mwen mechan” (pa John Newton, 1725-1807).


DESKRIPSYON DE

“METÒD LAGRAS LA” PA GEORGE WHITEFIELD,
KONDANSE EPI ADAPTE A ANGLÈ MODÈN LAN

“THE METHOD OF GRACE” BY GEORGE WHITEFIELD,
CONDENSED AND ADAPTED TO MODERN ENGLISH

Yon mesaj ekri pa Dr. R. L. Hymers, Jr.
epi preche pa Mr. John Samuel Cagan

“Yo te geri tou lapenn pitit fi pèp mwen an lejèman, y ap plede di, lapè, lapè; lè pa gen lapè” (Jeremi 6:14).

(Jeremi 6:13)

I.    Premyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, ou dwe fè wè,
santi, kriye sou, ak lapenn sou peche aktyèl kont lalwa Bondye a,
Ezekyèl 18: 4; Galat 3:10.

II.   Dezyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, konviksyon dwe
ale pi fon; ou mwe konvenk de nati pwòp peche ou,
depravasyon total de nanm ou, Efezyen 2:3; Women 7:24.

III.  Twazyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye,
ou pa dwe sèlman boulvèse pa peche yo nan lavi ou, ak peche yo
nan nati ou, men tou, pou peche yo nan pi bon desizyon ou yo,
angajman yo, ak sa yo rele “lavi Kretyèn”, Women 8:8.

IV.  Katriyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, ou dwe boulvèse
konsènan peche akablan nan enkredilite nan Jezi, Jan 16:8,9

V.   Senkyèmman, anvan ou ka gen lapè ak Bondye, ou dwe fè konfyans
konplètman nan jistis Kris la, Matye 11:28.