Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHAK MOUN EVANJELIZE!

EVERY PERSON EVANGELIZING!
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Aswè Jou Seyè a, 17 Septanm, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 17, 2017

“Pandan yo ta prale, yo te geri” (Luke 17:14).


Kòm Jezi te vwayaje atravè Samari ak Galile a, li te vin nan yon ti vil. Nan periferi vilaj la, te gen dis lepre. Yo te « elwanye » de li (Lik 17 :12). Lepre yo te oblije pa lwa Ansyen Testaman an pou rete lwen moun yo ki pa t enfekte pa maladi a.

“Lepre a… pral pran rele, Men moun malad, men moun malad … li pral rete yon kote poukont li; nan yon kay andeyò limit kote moun rete” (Levitik 13:45-46).

Dis lepre sa yo te tande ke Jezi te fè mirak. Se konsa, sòti nan yon distans, yo t ap rele byen fò: "Jezi, Mèt, gen pitye pou nou" (Lik 17:13). Jezi pa t geri lèp yo sou plas, men pito te di yo ale epi fè prèt yo wè nou nan tanp lan nan lavil Jerizalèm. Jezi te fè sa pou de rezon: akonpli lwa Ansyen Testaman an, ki te di, nan Levitik 14: 1-20, ke prèt yo pou kont yo te kapab detèmine si ou pa gen yon moun ki gen maladi lèp te geri. Dezyèm rezon an te tankou "yon temwen, yon temwayaj, bay prèt yo ak lòt jwif nan pouvwa gerizon ke li te posede" (Thomas Hale, The Applied New Testament (Nouvo Testaman Aplike a), chariot Victor Piblikasyon, 1996, p. 236).

Dis lepre yo obeyi Kris la epi yo te kòmanse nan tanp lan nan lavil Jerizalèm. Sa montre ke yo te gen yon sèten kantite konfyans nan Bondye, oswa yo pa ta obeyi l. Men, jan nou pral wè, li pa te lafwa salvatris. Yo te obeyi Kris la eksteryèman,

“Epi, se te konsa, pandan yo ta prale, yo te geri” (Lik 17:14).

Lèp yo te ale nan kò yo pandan yo t ap pwomennen nan Sid rejyon Galile a, jouk nan Tanp Jerizalèm lan.

Men, youn nan mesye yo te vire do ba li lè l te geri epi li te vwayaje retounen kote Jezi te ye a.

“Epi li t ap fè lwanj Bondye byen fò, e li te lage kò l atè nan pye [Jezi], li di l mèsi…” (Lik 17:15-16).

“Epi li [Jezi] di li: Leve non. Ou mèt ale. Se konfyans ou nan Bondye ki geri ou.” (Lik 17:19).

Kounye a, li sanble ke gen plizyè leson nan pasaj sa a. Mwen pa ba yo tout, men gen twa ladan yo ke mwen wè.

I. Premyèman, pirifikasyon pasyèl la sòti nan obeyisans ekstèn nan Kris la.

Tout dis gason sa yo te geri de maladi eksteryè lèp la. Poutan, yo tout pa t geri pa touche imedyat Jezi a. Yo te geri pasyèlman sou wout la nan tanp lan nan Jerizalèm. Men, nanm yo pa t ankò geri. Jezi te di,

“Ale wè prèt yo. Epi, se te konsa, pandan yo ta prale, yo te geri” (Lik 17:14).

Moun ki obeyisan eksteryèman nan Kris la ap geri soti nan anpil kalamite ki twouble sa yo ki pa konplètman obeyisan. Moun ki vini nan legliz, epi konfòme eksteryèman ak règ debaz yo nan Krisyanis lan, dekouvri ke lavi yo vin pi reglemante, abitid etid yo nan lekòl la pwodwi pi bon rezilta. Emosyon yo vin pi kontwole. An jeneral, yo vin pi efikas ak pwodiktif nan lavi yo pase sa yo ki “jete nan vaevyen” pa konfizyon nan sosyete modèn lan (Efezyen 4:14).

Moun ki nan "mond" lan souvan panse ke vini legliz pral nwi yo nan lavi, nan retire twòp nan tan yo nan travay oswa nan lekòl la. Paran ki pa kretyen panse souvan fason sa a. Yo estime ke vini legliz pral pran twòp tan lwen pitit yo, konsa yo pa travay byen lekòl oswa nan travay la. Men, nou te konstate plizyè fwa ke opoze egzat la se vre. Lè jèn yo ale nan sèvis yo deklare nan legliz la, nou jwenn, san okenn eksepsyon, ke yo aktyèlman vin pi bon etidyan oswa meyè anplwaye. Yo aprann kontwole etid yo, « rachte tan an » (Efezyen 5:16; Kolosyen 4:5). Pa egzòtasyon yo nan lidè legliz la ak egzanp manm legliz yo, yo aprann enpòtans ki genyen nan dilijans nan travay ak lekòl la. Olye pou yo « twonpe » jan timoun yo nan mond lan fè, yo travay epi etidye di pandan tan ke yo dispoze a.

Mwen kwè nou te wè youn nan pousantaj ki pi wo nan elèv kolèj ak gradye nan kolèj nan Amerik la nan legliz nou an. Epi mwen panse ke se youn nan prèv yo ke obeyisans nan Jezi "lave" sa yo ki obeyi l nan anpil pwoblèm deyò a te fè fas a moun ki pa vin nan yon kominote legliz lokal, epi patisipe nan reyinyon deklare yo. Ane obsèvasyon yo te pwouve vrè tan sa a epi ankò.

II. Dezyèmman, ou konnen sali konplè a lè ou vin jwenn Kris.

Nèf nan mesye sa yo te satisfè lè yo te geri eksteryèman, lè yo te fizikman geri de lèp la. Men, youn nan yo pa te satisfè ak obeyisans sèlman eksteryè. Kè l te sote anndan l nan remèsye Bondye. Li vire, li al fè wout li kote Jezi te ye a. Li lage kò l nan pye Jezi, "li te di l mèsi" (Lik 17:16). Nan lòt mo, nonm sa a te vin jwenn Kris! Li te vini jwenn Kris la epi li te jwenn, pa sèlman gerizon fizik, men plen sali nan Sovè a, tonbe atè nan pye l.

Si ou te asiste nan legliz nou an, vini nan reyinyon yo regilyèman, se byen e bon. Li pral ede w nan lavi ou ak travay ou. Men, gen plis nan Krisyanis reyèl la pase tou senpleman ede w viv yon lavi miyò! Pou yon nonm ki te viv yon lavi trè reyisi, Jezi te di,

“Pa sezi mwen di nou [Pa sezi], se pou nou fèt yon dezyèm fwa” (Jan 3:7).

Se sa ki te rive lepre ki te vin jwenn Kris la. Aprè li te fizikman netewaye nan obeyi Jezi, li te vin jwenn Jezi, tonbe nan pye L, epi li te konvèti enteryèman. Epi Kris te di li,

“Se konfyans ou nan Bondye ki geri ou” (Lik 17:19).

Mwen dakò ak Nouvo Testaman Aplike a. Malgre ke mwen ta renmen ke li te site Bib King James la efikas, men li eksplike byen sa ki te pase lepre a ki te geri ki te vin jwenn Jezi. Lè Jezi te di l, "Lafwa ou te fè ou antye", kòmantè sa a deklare ke "Jezi pa t sèlman vle di ke kò l te fè byen, men ke lespri li te fè byen tou. Li te resevwa Sali a "(ibid, paj 341).

Gen kèk nan nou ki te vini nan legliz la. Li te beni ou e li te ede ou fè sa. Nou remèsye Bondye pou sa. Men, kounye a nou ap mande ou ale pi lwen epi resevwa sali konplè a, konvèsyon konplè, nan vini jwenn Jezi nan lafwa, epi tonbe devan li, epi mete konfyans nan li konplètman.

Aprè tout, Kris la pa t soufri epi mouri sou Lakwa a tou senpleman pou ba ou yon lavi miyò nan mond sa a. Lwen de sa! Li te mouri sou kwa a pou peche ou yo ka padonnen, epi li netwaye pa san presye li. Li leve soti vivan nan lanmò, epi kounye a chita sou bò dwat Bondye, Papa a, pou ba ou lavi etènèl. Si ou vini nan Jezi pa lafwa senp, jan nonm sa a te fè, ou menm tou pral konvèti, fèt ankò, pou tout tan ak letènite. Se pou reyalite konvèsyon an ka akòde a ou byento! Men, mwen kwè gen yon twazyèm leson nan pasaj ekriti sa a, yon leson sou evanjelizasyon chak moun.

III. Twazyèmman, evanjelizasyon an ta dwe kòmanse menm imedyatman, anvan ou konvèti.

Remake ke Jezi te di a dis gason sa yo ki potko geri yo epi ki pa t konvèti

"Ale fè prèt yo wè nou. Epi, se te konsa, pandan yo ta prale, yo te geri" (Lik 17:14).

Jezi te voye yo, “tankou yon temwen, a temwayaj, bay prèt yo ak lòt jwif yo", yo di yo sou Jezi (aplike Nouvo Testaman an, ibid, paj 236). Yo te voye yo tankou temwen anvan yo te geri e anvan nenpòt ladan yo te konvèti!

Kounye a, se pa remakab? Jodi a, pifò evanjelik yo panse ke ou dwe fè yon kretyen fò, byen chita nan lafwa, ak anpil konesans biblik, anvan ou ka espere ale deyò epi evanjelize. Mwen di ke se yon non sans! Li kòm komik pou di yon moun ke li te dwe yon kretyen fò anvan li ka espere pou yo vini nan reyinyon ki deklare nan legliz la! Men, mwen reyalize gen kèk moun fou ki panse l tou! Men se pa sa Bib la anseye. Jezi te voye douz disip yo tousuit pou yo evanjelize. Daprè kwonoloji Ussher a, yo te voye disip yo pou disip yo pou evanjelize nan menm ane a ke Jezi te rele yo swiv li. Yo te disip li sèlman pou yon ti tan nan ane sa a lè Li

"te kòmanse voye yo pa de epi de ... epi yo te sòti, te preche ke lèzòm ta dwe repanti" (Mak 6: 7, 12).

Omwen youn nan disip yo (Jida) pa t menm konvèti. Men, yo te voye yo pou evanjelize imedyatman, konvèti ou pa, fò nan lafwa ou pa! Yo te ale nan evanjelizasyon an - nan lòd Kris la! Mwen panse ke nou ka aprann anpil metòd de Kris la. Ale nan evanjelizasyon se yon kòmandman Kris la, youn nan kòmandman ki pi popilè yo:

"Ale, epi ansenye tout nasyon" (Matye 28:19).

Èske nou dwe rete tann pou nou resevwa fòmasyon anvan nou obeyi l? Dis lepre yo pa te fòme anvan yo te ale nan evanjelize prèt yo ak lòt jwif yo. Poukisa, moun, yo pa menm sove! Men, Kris la te di yo pou yo obeyi li pa evanjelize prèt sa yo touswit, imedyatman. Disip yo te tou trè kri, pechè sèlman inyoran, men Jezi te voye yo imedyatman, de pa de, soti pou evanjelize.

Mwen panse ke nou bezwen fè menm bagay la jodi a. Nou bezwen swiv modèl la Jezi mete desann. Nou bezwen bay moun fòmasyon Biblik. Wi! Men, yo bezwen kòmanse ale nan evanjelizasyon anvan yo konplètman fòme. Yo bezwen pou yo ale nan evanjelizasyon anvan yo tande tout doktrin ekriti yo!

Ou ka fòme moun sanfen epi pa janm wè yo mennen yon nanm legliz pou tande levanjil la. Ou ka bay moun ekspozisyon ekselant de ekriti yo, nan eksplike yo vèsè nan Bib la, san pa janm wè yo mennen yon nanm pou tande predikasyon levanjil la nan sèvis ou yo.

Nenpòt moun ki panse konnen sa se verite, e ankò yo pa sanble yo konnen ki sa yo dwe fè. Men, Jezi te di nou kisa pou nou fè nan sijè sa a - voye yo nan evanjelizasyon pi vit ke posib, antrene oswa pa antrene, konvèti oswa pa konvèti! Mwen kwè ke tout moun nan legliz la ta dwe ale nan evanjelizasyon. Li ta dwe yon pati nòmal de obeyisans nan Kris la, e mwen kwè li se pou chak moun ki antre nan pòt legliz nou an plis pase inè oswa de.

Yo pa bezwen konnen anpil. Tout sa yo bezwen di se "yon bèl bagay k ap pase nan legliz, epi ou bezwen la," yon bagay senp tankou sa. Lè sa a, jwenn nimewo telefòn yo epi kite lidè yo nan legliz la swiv yo. Nou gen anpil vizitè chak dimanch nan sèvi avèk plan sa a. Mwen preche bon nouvèl la nan sèvis chak Dimanch. Predikasyon evanjelik nesesè lè li gen anpil moun ki pa sove nan chak sèvis.

Mwen rekòmande ke nou tounen nan fason ki senp Jezi te voye moun sòti pou evanjelize mond lan. Aprè tout, lòt fason yo pa reyèlman ap travay trè byen, pa vre? Men, mwen konnen ke metòd Jezi a ap ranpli nenpòt legliz ki sèvi ak li, ak plizyè douzèn moun ki sòti nan mond lan nan tout sèvis yo. Dr John R. Rice souvan te di, « Se sèlman efò total ka fè koresponn ganye nanm nan Nouvo Testaman an (John R. Rice, DD, Poukisa legliz nou yo pa ganye nanm, Sword of the Lord Publishers (Editè de Epe Letènèl la, 1966, S. 149). Mwen konplètman dakò avè l sou sa!

Ak yon sèl bagay anplis, moun yo grandi nan Kris la lè yo voye sòti pou evanjelize. Moun yo ka stanyan pou kèk ane si yo pa evanjelize. Men, mwen konnen pa eksperyans ke yo byen vit vin kretyen fò si yo ale nan evanjelizasyon chak semèn. Kle kwasans kretyèn lan rezide nan obeyisans a Gran Komisyon an!

“Epi, se te konsa, pandan yo ta prale, yo te geri” (Lik 17:14).

Lavi ou pral chanje jan ou evanjelize moun toupatou nan mond lan! Lè sa a, se sèten, ou dwe fèt ankò! Se pou Bondye bay nouvèl nesans lan a chak nan nou, menm jan ou vini nan Kris la pa lafwa. Lè sa a, ou pral gen plis siksè nan evanjelizasyon pèdi yo. Se pou Bondye enspire ou pou voye ou nan evanjelizasyon, epi fè li pi vit ke posib. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Ekriti Li Anvan Mesaj la pa Dr. Kreighton L. Chan: Lik 17:11-19.
Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye. Benjamin Kincaid Griffith:
“So Little Time (Ti Tan an)” (pa Dr. John R. Rice, 1895-1980).


CHEMA DE

CHAK MOUN EVANJELIZE!

EVERY PERSON EVANGELIZING!

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Pandan yo ta prale, yo te geri” (Lik 17:14).

(Lik 17:12; Levitik 13:45-46; Lik 17:13, 14, 15-16, 19)

I.   Premyèman, pirifikasyon pasyèl la sòti nan obeyisans ekstèn nan Kris la,
Lik 17:14; Efezyen 4:14; 5:16; Kolosyen 4:5.

II.  Dezyèmman, ou konnen sali konplè a lè ou vin jwenn Kris,
Lik 17:16; Jan 3:7; Lik 17:19.

III. Twazyèmman, evanjelizasyon an ta dwe kòmanse menm imedyatman,
anvan ou konvèti, Lik 17:14; Mak 6:7, 12; Matye 28:19.