Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PAWÒL SA A TE KACHE NAN MITAN YO

THIS SAYING WAS HID FROM THEM
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Nan Jou Aswè Senyè a, 11 Mas 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 11, 2018

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:34).


Sa a se twazyèm fwa a, nan Levanjil Lik la, ke Jezi te di Disip yo ke Li te pral mouri (Lik 9:22; 9:44). Nan Lik 18:31-33, Jezi te fè li trè klè, lè Li te di,

“Tande, men n ap monte Jerizalèm kote tou sa pwofèt yo te ekri sou Moun Bondye voye nan lachè a pral rive. Yo pral lage l nan men moun lòt nasyon yo, y a pase l nan rizib, y a joure l, y a krache sou li. Aprè sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmò.” (Lik 18:31-33).

Kijan sa ta dwe pi klè? “Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa.” (Lik 18:34). Mak 9:32 di, “Yo pa t konprann pawòl sa a.” Doktè A. T. Robertson te bay kòmantè sa a sou Mak 9:32, “Yo te kontinye pa t konprann. Yo se te [enkonvèti] agonistic sou sijè lanmò [Kris la] ak rezirèksyon an” (A. T. Robertson, Litt.D., Word Pictures in the New Testament (Foto Mo nan Nouvo Testaman an), Broadman Press, 1930, volim I, p. 344; nòt sou Mak 9:32).

Levanjil Kris la te deklare brèvman epi klèman pa Apòt Pòl,

“Kris te mouri pou peche nou yo, daprè sa ki ekri nan Liv la. Yo te antere l, li te leve sòti vivan sou twa jou aprè l te fin mouri, jan sa te ekri na Liv la tou” (I Korentyen 15:3-4).

Men, nan moman sa a, douz Disip yo pa t konprann oswa kwè Levanjil Kris la.

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:34).

Kòm Doktè. A. T. Robertson te di, “Yo se te [enkonvèti] agnostic sou sijè lanmò [Kris la] ak rezirèksyon an! Kòmante sou Mak 9:30-32, Doktè J. Vernon McGee te di, “Se pa premye fwa Li te anonse yo lanmò Li ak rezirèksyon an, epi yo toujou pa konprann ” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible (Atravè Bib la), Thomas Nelson Publishers, 1983, volim IV, p. 201; nòt sou Mak 9:30-32).

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:34).

Twa mo nan tèks la di nou de enkredilite yo nan Levanjil la.

I. Premyèman, yo pa t konprann Levanjil la.

"Yo pa t konprann anyen nan bagay sa yo." Mo grèk ki tradui pa "konprann" vle di "konprann [mantalman]" (Fò). Malgre ke Kris te pale klèman ak literalman e literalman, disip yo pa t kapab konprann sans nan sa li te di. Tèks la di, "Yo pa t konprann anyen nan bagay sa yo." Matye Poole te di, "Pawòl yo te fasil ase pou yo konprann" (Yon Kòmantè sou Bib la an Antye, "Banner of Truth Trust", 1990 Reprint, volim 3, p. ; nòt sou Lik 18:34), men yo pa konprann anyen nan bagay sa yo! Disip yo pa t konprann ke Kris la "ta delivre bay moun lòt nasyon yo." Yo pa t konprann ke li ta "pral pase lwanj, yo te fè lwanj lapriyè, e yo te jete l." Yo pa t konprann li ta "bat" zo a nan do l yo. Yo pa t konprann ke li ta dwe touye Li "amò" sou yon kwa. Yo pa t konprann ke li ta leve sòti vivan nan lanmò a sou "twazyèm jou a." Kòm Levanjil Mak la di nou,

“Mwen menm, Moun Bondye voye nan lachè a, mwen pral tonbe anba men lèzòm, yo pral touye mwen. Men, sou twa jou mwen gen pou m leve sòti vivan nan lanmò. Men, disip yo pat konprann sans pawòl sa a: epi yo te pè poze l kesyon” (Mak 9:31-32).

William MacDonald te eksplike repons imen nan inyorans yo,

Lespri yo te tèlman plen ak panse de yon liberatè [politik] ki ta sove yo de Wòm, epi kanpe wayòm lan imedyatman, ke yo te refize pou [kwè] nenpòt lòt pwogram (William MacDonald, Kòmantè Biblik Kwayan an, Thomas Nelson Publishers, 1989 edisyon, p. 1440; nòt sou Lik 18:34).

28 Janvye 2006, Yitzhak Kaduri, youn nan rabi prensipal an Izrayèl la, te kite yon nòt lè li te mouri, pou ouvè aprè lanmò li. Rabi Mwayennaj yo te kwè ke te gen de Mesi – Mesi ben Jozèf ki te vini pou soufri pou peche yo, menm jan Jozèf te soufri pou peche frèl yo epi te mennen yo sòti nan peyi Lejip, ak Mesi ben David, ki tankou wa David ta vini pou konkeri ènmi yo epi renye sou yo kòm wa. Men lè nòt Rabi Kaduri a te louvri aprè li te mouri, nòt la te di ke li te kwè sèlman nan yon Mesi. Li te di ke premye lèt la nan yon fraz Ebre sou Mesi a te vele non Li – Yeshua. An anglè non an se Jezi! Sa a boulvèse entèlekstyèl relijye pèp Izrayl la. Mesi soufran an ak Mesi ki pa renye a se youn. “De Mesi yo” se premye ak dezyèm vini Kris la – pa de Mesi!

Disip yo t ap chèche Mesi ben David, pa Mesi ben Jozèf! Lespri yo te gen prejije kont kwayans nan yon Mesi soufran (Mesi ben Jozèf) paske pifò moun ki Jwif nan jou sa a t ap chèche yon Mesi ki ta libere yo sòti nan lavil Wòm (Mesi ben David). Yo pa t reyalize ke Mesi yo de yo se youn. Gade mesaj mwen an,“Laperèz Disip yo” – klike isit la pou w li l. Men, gen yon lòt rezon pou inyorans yo nan Levanjil la.

Youn nan jenn gason nou yo te di, “Lè nou te tande Levanjil la anpil fwa, tande l ankò chak dimanch te sanble fè kè m menm pi di. Senplisite Levanjil la te fè m fwistre….Mwen te pans eke pa gen anyen ki ta rive … Mwen te fatige nan konfyans santiman mwen ak tèt mwen. [Li te vle Mesi ben David, yon Mesi pou l vin yon sikyat epi fiksye santiman li.] Doktè Hymers te di m ankò e ankò ke Jezi te renmen m. Finalman mwen te vle fè nenpòt ki bagay. Mwen te fè sa Doktè Hymers te di m. Mwen te fè Jezi konfyans, paske li te Jezi ki te kloure sou wa a, pa santiman mwen. [Li te vle Mesi ben David ba li sante mantal.] Epi Jezi lave peche m yo ak san li.” Jenn gason sa a te tankou disip yo. Li te tande pale de Jezi mouri pou peche l yo, men li pa t kwè Li. Li te vle sante mantal, pa padon peche. Gen kèk nan ou ki jis konsa aswè a.

II. Dezyèmman, Levanjil la te kache nan yo.

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:34).

Mo “hid” la tradui sòti nan yon mo Grèk ki vle di translated from a Greek word which means “kache, kache” (Fò). Li se egzakteman menm mo Grèk la yo te jwenn nan Jan 8:59 ki di, “Jezi te kache tèt Li.” Se konsa, nan tèks nou an, “Pawòl sa a te kache nan yo.” Te gen yon eleman sipènatirèl ki te enplike lè Jezi te kache tèt Li a, menm jan yo te voye wòch yo sou Li a nan tanp lan (Jan 8:59). Genyen tou yon eleman sipè natirèl nan tèks nou an, “Sans pawòl sa a te kache nan yo.” Pale sou pawòl sa yo nan Lik 18:34, kòmantè Doktè Frank Gaebelein an di, “Lik atribiye inyorans disiplin yo nan sa ki aparamman yon retansyon sinatirèl” (Frank E. Gaebelein, D.D., editè jeneral, Ekspozitè Kòmantè Biblik la, Zondervan Publishing House, 1984 edisyon, volim 8, p. 1005; nòt sou Lik 18:34). Sa se egzakteman sa mwen panse ke tèks la vle di. Se te yon depandans Sipènatirèl de konpreyansyon an. “Sans pawòl sa a [Levanjil la] te kache nan yo.”

Satan avegle ou. Bib la di, “Si malgre sa, bòn nouvèl m ap anonse a pa klè toujou, li pa klè pou moun k ap peri yo. Yo pa kwè paske sa yo pran pou Bondye nan lemonn lan bouche lespri yo.” (II Korentyen 4:3-4). Se poutèt sa ou kontinye ap chèche yon santiman olye pou mete konfyans nan Jezi!

Kounye a, nou wè ke Disip yo pa te gwo sen nan moman sa a. Yo te sèlman moun. Tankou gason yo te, tankou rès nan nou, desandan Adan yo. Se konsa, yo te “mouri nan transgresyon ak peche yo” tankou mwen te ye pandan sèt ane nan legliz la, anvan mwen te sove; epi kòm kèk nan nou toujou rete (Efezyen 2:1, 5). Kòm desandan Adan, lespri chanèl yo te “ènmi kont Bonbye” (Women 8:7). Kòm desandan Adan yo te sèlman gason natirèl, e “lòm natirèl la te resevwa non pa bagay lespri Bondye yo” (I Korentyen 2:14). Kòm desandan Adan, “predikasyon lakwa a [te] pou moun fou k ap peri yo” (I Korentyen 1:18). Se vre wi Kris la te di Nikodèm, “Ou dwe fèt ankò” (Jan 3:7), se konsa Disip yo “dwe fèt ankò.” Yo pa t fèt ankò lè yo te kite okipasyon yo e yo te swiv Kris la. Sa ta ka sali pa zèv! Sa se fason Katolik Women yo entèprete li! Men, Bib la anseye sali pa favè Bondye, pou yo pa t kapab sove nan swiv Kris la!

“Se paske Li renmen nou ki fè Li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa sòti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. Non, nou pa fè anyen pou sa” (Efezyen 2:8-9).

Jida te youn nan douz Disip yo. Èske li te fèt ankò? Kris la te di li te “pèdi,” e te rele li “pitit gason pèdisyon an” (Jan 17:12). Èske Toma te fèt ankò? Aprè rezirèksyon an, Toma fèm te d: “Mwen p ap kwè” (Jan 20:25). Mwen konnen ke Pyè te gen kèk limyè nan Bondye (Matye 16:17) men se sèlman kèk minit pita. Li te reprimande Jezi paske Li te di yo ke yo t ap “touye” l, epi Li t ap leve sòti vivan nan lanmò” twazyèm jou a” (Matye 16:21-22), epi Jezi “te di Pyè, Wete kò w sou mwen, Satan: ou te ofanse mwen, paske ou pa [panse] sou bagay Bondye yo, men sou bagay lèzòm” (Matye 16:23). Klèman Pyè te refize Levanjil la, e li te enflyanse Satan pou rejte kwa a ak rezirèksyon Kris la. Ou se tankou Pyè aswè a. Ou ap chèche Mesi ben David (fè ou santi ou pi byen, ba ou yon bon lavi, ba ou bagay materyèl), pa Mesi ben Jozèf (yo peye pri a nan peche ou sou kwa a).

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa.” (Lik 18:34).

Apòt Pòl te di,

“Si malgre sa, bòn nouvèl m ap anonse a pa klè toujou, li pa klè pou moun k ap peri yo. Yo pa kwè paske sa yo pran pou Bondye nan lemonn lan bouche lespri yo” (II Korentyen 4:3-4).

Satan avegle ou konsa ou w ap chèche bagay materiel, pa pou peche ou padone.

Wi, te gen yon avègleman “sipènatirèl”, yon avègleman Satanik nan Disip yo, osi byen ke yon avègleman nan Levanjil la nan pwòp nati chanèl yo ak adamik. Jezi te di, “si nou pa chanje, epi vin tounen tankou yon timoun pitit, nou p ap janm ka mete pye nou nan Peyi Wa ki nan syèl la.” (Matye 18:1-3). Ki moun Li te di sa? Li te di sa a “disip yo” (Matye 18:1). Koute avèk atansyon Matye 18:1-3,

“Lè sa a, disip yo pwoche bò kote Jezi, yo mande li, Ki moun ki pi grannèg nan Peyi Wa ki nan syèl la? Jezi rele yon timoun, li mete l nan mitan yo, epi Li di, Sa m ap di nou la a se vre wi: si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun pitit, nou p ap janm ka mete pye nou nan Peyi Wa ki nan syèl la” (Matye 18:1-3).

Disip yo te vle konnen kilès nan yo ki te pi gran nan Peyi Wa ki nan syèl la (Matye 18:1). Jezi te di Disip yo, “Si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun pitit, nou p ap janm ka mete pye nou nan Peyi Wa ki nan syèl la.” (Matye 18:1-3).

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:34).

III. Twazyèmman, yo pa t konnen Levanjil la pa eksperyans.

Nan fen tèks nou an, “yo pa t konnen non plis sa ki te di” (Lik 18:34). Mo Grèk ki tradui pa “konnen” an vle di “dwe okouran de, asire w de, yo dwe konsyan pa eksperyans” (George Ricker Berry, Yon Leksik Grèk-Anglè Sinonim Nouvo Testaman an, kode a yon nimewo fò, 1097). Men mo a itilize nan Filipyen 3:10, “Se konnen pou m konnen Li, pou m santi nan mwen pouvwa ki te fè l leve sòti vivan nan lanmò a, pou m soufri ansanm avè l nan soufrans li tou...” Disip yo pa t konnen Levanjil la pa eksperyans. Yo te tande pawòl yo, men yo pa t gen eksperyans reyalite anan Levanjil la. Yo te chèche rekonpans nan Peyi Wa a, pa padon pou peche yo. Kounye a, koute pasaj la an antye. Se Lik 18:31-34.

“Tande, men n ap monte Jerizalèm kote tou sa pwofèt yo te ekri sou Moun Bondye voye nan lachè a pral rive. Yo pral lage l nan men moun lòt nasyon yo, y a pase l nan rizib, y a joure l, y a krache sou li. Aprè sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmò.” Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Sans pawòl la te kache pou yo, yo pat kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa” (Lik 18:31-34).

Ou wè li kounye a? “Yo pa t konprann anyen nan bagay sa yo: epi pawòl sa a te kache nan yo, yo pa t konnen [pa eksperyans] bagay ki t ap di yo.”

Koute temwayaj C. H. Spurgeon an. Li te leve sòti vivan nan kay la de yon paste k ap preche Levanjil – pwòp papa l. Li te pase été l nan kay gran papa l la, ki te yon predikatè tou. Li te tande Levanjil la te preche chak dimanch, tout lavi l. Men, li te tankou enkonvèti jan Disip yo te ye anvan rezirèksyon an. Spurgeon te di,

Mwen te tande plan Sali a pa sakrifis Jezi a depi nan jenès mwen, men mwen pa t konnen plis sou sa nan nanm imèn mwen pase si mwen te fèt [nan yon nasyon payèn]. Li te vin jwenn mwen kòm yon nouvo relasyon, si fre tankou si mwen pa janm li ekriti yo...[alò] Mwen te konprann epi te wè pa la fwa ke Li menm ki Pitit Bondye a te vin moun, epi, nan pwòp pèsòn Li beni, a peche mwen nan pwòp kò Li sou bwa a [sou kwa a]...Èske ou pa t janm wè sa? (C. H. Spurgeon, Kijan yon Bondye Jis jistifye Moun Koupab? Bibliyotèk Chapèl, Pensacola, Florida).

Spurgeon te konnen tout bagay sou Kris la. Li te tande plan Sali a. Men, li pa t “konprann anyen sou pawòl sa yo, epi pawòl sa a [de Levanjil la] te kache nan [li], ni pa t konnen [l pa eksperyans] bagay ki t ap di yo.” Levanjil la te vin jwen li avèk yon tèl fòs, li te di: Sa te vini jwenn mwen tankou yon nouvo revelasyon, si fre tankou si mwen pa janm li Ekriti yo.” Kisa ki te nouvo relasyon? Ke Kris la padone peche! Li te pre sali a de peche pou rès lavi l.

Sa a se yon konvèsasyon reyèl – lè nanm ou te fè yo santi pwa nan peche yo – epi ou te atire pa Kris la leve vivan. Yon moun te di m, “Ki kote Bib la anseye ke disip yo te konvèti nan rankontre Kris la leve vivan?” Repons lan senp – nan fen kat Levanjil yo – nan Matye 28; nan Mak 16; nan Lik 24 (espesyalman klè isit la, nan vèsè 36-45); ak nan Jan 20:19-22. Doktè J. Vernon McGee, pwofesè Biblik ki pi byen konnen nan Amerik la, te di de Jan 20:22, Mwen pèsonèlan kwè ke nan moman Senyè nou an te soufle sou yo, epi te di, ‘Resevwa Sentespri a,’ mesye sa yo te rejenere [fèt ankò]. Anvan sa, yo pa t [fèt ankò].” Yo te sèlman fèt ankò aprè yo te sispann chèchè benefis fizik, sèlman aprè yo te kite Kris la e yo te konnen yo te pechè. Ou p ap sove jiskaske ou pa pè peche ou. Se sèlman lè sa ou va sove pa Jezi. (Gade J. Vernon McGee, Th.D., Atravè Bib la, Thomas Nelson Publishers, volim IV, p. 498; nòt sou Jan 20:21). Ou ka tande Doktè McGee sou entènèt nan www.thruthebible.org.

Kounye a, nan lapriyè nou ke ou pral kondane pou peche ou pa Sentespri a, ak Lespri Bondye a pral ouvri kè ou, epi atire w nan Jezi Kris la, Pitit Bondye a leve vivan, pou netwaye sòti nan peche pa san presye Kris la.

Yon jèn fanm nan legliz nou an te di, “mwen te egoyis, plen jalouzi, fache ak lòt moun. Mwen pa t kapab sipòte sa mwen te santi ankò. Nan lanati peche mwen te rejte Jezi. Mwen te gen yon konvèsyon fo paske mwen te fè pwòp panse mwen yo konfyans e non pa Jezi Li menm. [Li te jis tankou disip yo k ap chèche bagay materyèl, alò ki konnen finalman enpòtans soufrans Kris la pou sove yo nan peche.] Mwen te vle sove tèt mwen. Plis mwen te eseye sove tèt mwen, plis mwen te santi m pèdi. Alò, mwen te konnen Jezi te sibi yon tòti toudenkou sou kwa a pou mwen. Kòman mwen ta ka rejte lanmou Li pou mwen? Kounye a, mwen gen Jezi, ki renmen m pi plis pase nenpòt lòt moun … Mwen pral kounye a fè Li konfyans pou tout rès lavi mwen.”

Chak pwogram Doktè McGee yo fini ak kantik la, “Jezi Te Peye Li Tout.”

Mwen tande Sovè a di, “Fòs ou te annefè piti,
Timoun nan feblès, veye e priye, jwenn nan mwen pa ou a nan tout.”
Jezi te peye li tout, Mwen dwe Li tout;
Peche a te kite yon tach wouj, Li lave li blan kòm nèj.

Segnè, kounye a mwen jwenn pouvwa ou, ak pa w la sèl,
Ka chanje tach lèp yo, epi fonn kè wòch la.
Jezi te peye li tout, Mwen dwe Li tout;
Peche a te kite yon tach wouj, Li lave li blan kòm nèj.

Paske pa gen anyen bon mwen menm gen pou reklame pa gras ou –
Mwen pral lave rad blan mwen yon nan san ti Mouton Kalvè a.
Jezi te peye li tout, Mwen dwe Li tout;
Peche a te kite yon tach wouj, Li lave li blan kòm nèj.

E lè, devan fòtèy la, mwen kanpe nan Li konplè,
“Jezi te mouri nanm mwen pou sove,” lèv mwen yo dwe toujou repete.
Jezi te peye li tout, Mwen dwe Li tout;
Peche a te kite yon tach wouj, Li lave li blan kòm nèj.
   (“Jezi Te Peye Li Tout” pa Elvina M. Hall, 1820-1889).

Anvan mesaj sa a Mesye Griffith te chante bèl kantik la “Nan Kris la Sèl.” Legliz Presbiteryèn (Etazini Damerik) tonbe chante kantik sa a paske otè yo te refize chanje mo yo nan dezyèm kouplè a, “kòlè Bondye a te satisfè.” Men mo yo nan chante sa a te absoliman dwat! Koute jan Mesye Griffith vini pou chante li.

Nan Kris la sèl, mwen jwenn espwa;
Li se limyè mwen, fòs mwen, chan mwen;
Pyè angilè sa a, tè solid sa a,
Fèm nan sechrès la ak gwo tanpèt.
Ki wotè lanmou, ki pwofondè lapè,
Lè laperèz yo rete, lè efò yo sispann!
Konsolatè mwen an, tout mwen an nan tout –
Isi a nan lanmou Kris la mwen kanpe.

Nan Kris la sèl, Ki te pran lachè,
Plenitid Bondye a nan bebe enpwisan an!
Don lanmou sa a ak jistis,
Meprize pa sa yo Li te vin sove.
Jiskaske kwa sa a sou pwen mouri,
Kòlè Bondye a te satisfè;
Paske tout peche yo te depoze sou Li -
Isi a nan lanmò Kris la mwen ap viv la.

Gen nan tè a kò l te kouche,
Limyè nan mond lan te mouri pa fènwa yo;
Alò, eklate nan bèl jou,
Leve sòti nan kavo a Li te leve ankò!
E kòm li nan viktwa a,
Malediksyon peche a te pèdi priz li sou mwen;
Paske mwen pou Li e Li pou mwen –
Te achte ak san presye Kris la.

Pa gen kilpabilite nan lavi, pa gen okenn pè nan lanmò –
Sa a se pouvwa Kris la nan mwens;
Sòti nan premye rèl lavi a nan dènye souf la,
Jezi kòmande desten m.
Pa gen pouvwa nan lanfè, pa gen okenn konplo nan moun,
Ka janm rache m sòti nan men L;
Jouk Li retounen oswa rele m lakay –
Isi a nan pouvwa Kris la mwen pral kanpe.
(“Nan Kris la Sèl” pa Keith Getty ak Stuart Townend, 2001).

Kounye a koute jan Mesye Griffith chante dezyèm estwòf la ankò.

Nan Kris la sèl, Ki te pran lachè,
Plenitid Bondye a nan bebe enpwisan an!
Don lanmou sa a ak jistis,
Meprize pa sa yo Li te vin sove.
Jiskaske kwa sa a sou pwen mouri,
Kòlè Bondye a te satisfè;
Paske tout peche yo te depoze sou Li -
Isi a nan lanmò Kris la mwen ap viv la.

Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te Chante Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Nan Kris la Sèl” (pa Keith Getty, Stuart Townend, 2001).


CHEMA DE

PAWÒL SA A TE KACHE NAN YO

THIS SAYING WAS HID FROM THEM

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Men, disip yo pa t konprann anyen nan sa. Ans pawòl la te kache pou yo, yo pa t kapab konnen sa Jezi t ap di yo konsa.” (Lik 18:34).

(Lik 18:31-33; Mak 9:32; I Korentyen 15:3-4)

I.   Premyèman, yo pa t konprann Levanjil la, Lik 18:34a;
Mak 9:31-32.

II.  Dezyèmman, Levanjil la te kache nan yo, Lik 18:34b; Jan 8:59;
II Korentyen 4:3-4; Efezyen 2:1, 5; Women 8:7;
I Korentyen 2:14; 1:18; Jan 3:7; Efezyen 2:8-9;
Jan 17:12; 20:25; Matye 16:17, 21-22, 23; Matye 18:1-3.

III. Twazyèmman, yo pa t konnen Levanjil la pa eksperyans, Lik 18:34c;
Filipyen 3:10.