Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LI TE WÈ LÒM TANKOU PYEBWA K AP MACHE!

HE SAW MEN AS TREES WALKING!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Jou Aswè Segnè a, 26 Dawout, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 26, 2018

“Aprè sa, y ale Betsayda. Yo mennen yon nonm avèg bay Jezi, e yo te mande li pou l te manyen li. Jezi pran men avèg la, li mennen l sòti nan bouk la. Li pran ti gout krache, li mete nan je avèg la. Aprè sa li mete men l sou tèt avèg la: Li mande li: Èske ou wè kichòy? Avèg la louvri je l, li di : Mwen wè moun k ap mache. Yo sanble pyebwa. Jezi remete men l anko nan je l yo. Lè sa a, avèg la wè klè nèt. Li te geri, li te wè tout bagay klè.” (Mak 8:22-25).


Kris la te rive Betsayda. Men, li pa t preche nan lavil Betsayda a. Disip li yo mennen yon nonm avèg ba li lavil Betsayda. Ben, Kris la pa t geri nonm sa a nan lavil la. Betsayida se te kote Jezi te nouri 5,000 gason lè li te chanje senk pen ak de pwason nan ase manje pou nouri 5,000 gason (Mak 6:38-44). Jezi te mache sou lanmè a, e li te fè anpil lòt mirak la. Men, moun lavil Betsayda yo pa t repanti e yo te fè Jezi konfyans. Se konsa, Kris la te modi lavil sa a. Kris la te di ke li ta seveman jije pa Bondye nan “Jou Jijman an.”

Kounye a Kris la ak Disip Li yo te vini nan vil modi sa a.

“Aprè sa, y ale Betsayda. Yo mennen yon nonm avèg bay Jezi, e yo te mande li pou l te manyen li” (Mak 8:22).

Sa a se yon foto yon jèn moun ki konvèti nan vil peche Los Angeles la.

I. Premyèman, lavil la te modi, non pa gason avèg ki eli a!

“Eli yo”se moun Bondye te chwasi pou sove anvan Li te kreye mond lan, “eleksyon an te jwenn li e lòt yo te avegle” (Women 11:7). Lavil la tout antye te avegle, te abandone pa Bondye, paske yo te rejte Jezikri – epoutan, menm si tout lavil la te modi, te gen yon nonm nan lavil la ki se te youn nan eli a, epi Disip yo te mennen yon sèl nonm sa a bay Jezi!

“Eli” vle di seleksyone oswa chwazi. Anvan Kreyasyon an Bondye te chwazi nan ras imèn lan moun Li ta rachte a.

Nonm avèg sa a se te youn nan eli a. Konsa Disip yo te mennen yon sèl nonm sa a bay Jezi!

Kounye a, tout lavil la te repwouve, te jije pou rejte Jezi. Nou sòti pou envite moun nan legliz la. Nou konnen pifò nan yo pa pral vini. Nou konnen pifò nan yo panse yo deja sove. Nou konnen pifò moun nan Los Angeles yo anba kontwòl Dyab la. Yo rayi panse a vini nan legliz pou tande pale de Jezi! Epoutan nou ale pou envite moun nan legliz la, menm si nou konnen ke laplipa ladan yo pa pral sove, jamè sove paske Bondye deja rejte yo. Bib la di, “Bondye te abandone yo...Bondye te livre yo a yon lespri repwouve... [Yo se] ènmi Bondye, fyè, fanfawon, dezobeyisan a paran yo…yo se mepri de sa ki bon yo…renmen plezi plis ke yo renmen Bondye” (Women 1:26-30; II Timote 3:3, 4).

Wi, nou konnen lavil nou an plen ak ipokrit, fimè mariwana, adikte a sèks, ede sosyal, devyan ak moun ki rayi Jezikri. Mwen konnen pi byen pase ou. Mwen te pase swasant ane ap preche nan vil mechan sa a!

Men, mwen konnen tou yon kote, nan youn nan apatman sa yo, nan youn nan sal bowling sa yo, nan youn nan lekòl sa yo – Mwen konnen ke nan youn nan plas sa yo gen yon jèn gason oswa yon fanm ke Bondye te chwazi, seleksyone nan milye peche repwouve yo, te chwazi pou sove pa Jezikri, yon sèl Pitit Gason Bondye a!!! Mwen kwè ou se moun chwazi sa a!

Epi jen gason sa a oswa fanm sa a pral retounen legliz, li pral ilimine pa Lespri Bondye a, delivre anba Dyab, epi lave netwaye pa San Jezi Kris la ki te koule sou Kwa!!!

Sove pa San Sila a ki Krisifye a!
   Kounye a rachte nan peche ak nouvel zev ki te kòmanse a,
Chante lwanj pou Papa a epi lwanj pou Pitit la,
   Sove pa San Sila a ki Krisifye a!
Sove! Sove! Peche m syo tout padone, kilpabilite mwen tout ale!
Sove! Sove! Mwen sove pa San Sila a ki Krisifye a!
   (“Sove pa San an” pa S. J. Henderson, 1902).

Amèn! Fè lwanj Bondye! Alelouya! Mwen sove pa San sila a ki Krisifye a!

Nonm sa a te youn nan eli Bondye a. E disip yo te pwoche bò kote l, yo pran l, yo tonbe nan peche, yo tonbe, yo trennen l andeyò lavi a. Aprè sa, yo te mennen jèn gason avèg sa a bay Jezi! Amèn! Lavil la te modi epi kondane, men pa gason eli a! Yo te mennen l bay Jezi!

II. Dezyèmman, jèn gason an te avèg.

Li te avèg pye frèt – li te avèg tou tankou yon chòvsouri! Aveg tou tankou yon rapas ak tèt li koupe. Se avèg tou ke posib! Wi, jenn gason an te avèg – AVÈG!

Kounye a, sa vle di kèk bagay! Li vle di li avèg,wi! Men li vle di plis ke sa nan Nouvo Testaman an! Li vle di, tankou Matye Henry di l, “avèg espirityèl.” E Levanjil Lik la rakonte nou ke Jezi te akonpli Ezayi 61:1 pou preche “fè avèg yo wè” (Lik 4:18).

Espektak sa montre ke pechè avèg yo bezwen separe de lòt pechè yo si yo vle Jezi geri avègleman yo a. Bib la di,

“Pa inegalman lye ak enkwayan yo. ... Sòti nan mitan yo, epi rete separe, di Segnè a ... Aprè sa, m a yon papa pou nou, n a tounen pitit gason ak pitit fi mwen yo. Se mwen menm, Segnè ki gen tout pouvwa a”, ki di sa, (II Korentyen 6:14, 17-18).

Anpil fwa jèn moun yo vle sove, vle konnen Bondye, men yo bloke pa zanmi – zanmi yo pral abandone Jezi. Mèsi Bondye, Jezi “te mennen l kondui nan bouk la” anvan Li te geri je l. Li te dwe sòti nan konpayi Hellish sa a. Deyò! Deyò! Deyò! Li te dwe elwanye l de mechan zanmi l yo ki te eseye kenbe l avèg! Jezi te pran l nan men “e li te kondui l andeyò bouk la.” Mwen pa kwè ke moun ta sove si li te gade yon amitye avèk mechan sa yo nan Betsayida!

III. Twazyèmman, iliminasyon li te gradyèl.

“E li te pran ti gout krache, li mete nan je avèg la [literalman, “krache nan je li yo”], epi te mete men li yo sou li, li te mande li si l pa t wè [kichòy]. Epi li te louvri je l, li te di: Mwen we moun tankou pyebwa k ap mache. Aprè sa li te mete men l ankò sou je li yo, epi li te mande li louvri je l: e li te geri, li te wè tout bagay klè” (Mark 8:23-25). Liv Pwovèb la bay yon bon kòmantè sou sa,

“Chemen moun k ap mache dwat yo tankou solèy k ap leve, l ap vin pi klere jouk li fin jou nèt” (Pwovèb 4:18).

Nan kòmansman an ou avèg espirityèlman. Ou vini nan legliz, men ou pa klè sou pi fò nan sa ou tande. Lè sa a, ou kòmanse reyalize ke Kris la ka ede w. Ou kòmanse espere ke li ta ka kapab ede ou. Men, ou pa ka wè l, epi ou pa ka santi l. Alòou reyalize ke “Lafwa se sibstans nan bagay sa yo ou te espere, li se evidans de bagay ou pa ka wè” (Ebre 11:1).

Apòt Toma te di: “Mwen pa pral kwè.” Alò Jezi te vini e Toma te rele l: “Segnè mwen e Bondye mwen.” E Jezi te di Toma, “De mil ane Jezi te sove dè milyon de moun ki “pa te wè e poutan yo te kwè.”

Koute John Cagan. Li te di, “M pa t kapab jwenn okenn fòm lapè. Mwen te anvi mouri… [alò] li te tèlman klè ke tout sa mwen te dwe fè se te mete konfyans nan [Jezi]. Pa t gen santiman fizik, m pa t bezwen yon santiman, mwen te gen Kris! Mwen te gade a Jezi sèlman! Se sèlman pa lafwa ke mwen konnen ke Jezi te lave tout peche mwen yo, e mwen jwenn mwen men m ap mande kijan mwen konnen nan mank prèv konkrè mwen an, men… mwen jwenn lapè nan konnen ke lafwa mwen repoze sou Jezi. Jezi se sel repons mwen an.”

Koute Philip Chan. “Mwen sonje panse mwen pa ta janm konvèti. Mwen menm te kòmanse doute si wi ou non kovèsyon pa te reyèl di tou...[Alò] Doktè Hymers te preche sou kijan Satan avegle sa yo kip a gen Kris. Li te di ke youn nan fason Satan fè sa se pa travay andedan lespri yon moun ki pèdi, epi fè l panse ke li dwe gen yon santiman asirans. Ansuit, Doktè Hymers te di mwen dwe mete konfyans nan Jezi e Li menm sèl. Pa gen okenn lòt moun, pa gen lòt bagay. Jis anvan [lespri m] t ap toubiyonnen nan dout ak fè analiz….Kounye a, Jezi te la. Kounye a, Sovè a te tann yo pran m nan bra l! Kijan mwen ta ka kenbe peche m e m pa gade Jezi, moun ki renmen mwen an, li menm ki te renmen nanm mwen? Mwen te ajenou epi mwen te mete konfyans nan Jezi Li menm. Mwen pa t tann pou fè eksperyans yon santiman. Mwen pa t tann pou tande manti Satan yo. Mwen te gen pou ale a Jezi pou netwaye m nan peche mwen. Mwen dwe tann! Panse pou jwenn asirans te ale. Mwen te fè Jezi konfyans. Jezi [Li menm] te vin asirans mwen ak espwa mwen. Jezi te pran fado lou peche mwen. Li te netwaye dosye mwen ak pwòp San Li. Kounye a mwen sonje kantik yo tankou “Jezi, Anmoure Nanm Mwen,” e m sonje ke mwen gen yon zanmi nan Jezi. Lwanj pou Bondye ke Li te bay Pitit Gason l lan, Jezi, pou padone peche m ak San Li!”

Kounye a koute pawòl yon ti fi ki rejte Jezi pou plizyè ane. Li te di, "Mwen te gen gwo konviksyon nan peche m epi te santi l nèt san espwa. Mwen te priye prèske chak jou. Mwen li maniskri prèch yo chak jou. Yo pa t ede paske mwen te toujou ap tann pou plis santiman ak plis lafwa. Mwen te di Doktè Cagan ke mwen te gen yon lide mou, Se konsa, mwen pa ka vin jwenn Jezi. Doktè Cagan te di, Lè sa a, vin jwenn Jezi ak lide mou ou a! Yon ti tan anvan konvèsyon mwen an, Mesye Griffith te chante, 'Si ou rete tann jiskaske ou pi bon, ou pa janm ap vini ditou.' [Mwen te konnen ke] santiman mwen ak [emosyon] yo pa janm serye, Se poutèt sa mwen pa janm ka fè konfyans yo de tout fason. Lè m te fè Jezi konfyans, Li te padone m epi netwaye m 'nan tout peche m' yo. Li te netwaye mwen e lave tout peche m yo avèk san presye li. Jezi delivre m anba Satan epi li rann mwen lib! Mwen ta pito yon esklav pou Jezi ki renmen mwen epi ki gen sousi pou mwen, pase pou kontinye yon esklav Satan, ki va detwi m, epi voye m nan lanfè alafen. "Se nimewo 2 sou fèy kantik ou. Kanpe epi chante l!

Pandan ke dlo pi pre yo woule,
   Pandan ke tanpèt la toujou wo:
Kache m, O Sovè mwen, kache,
   Jouk tanpèt lavi a pase;
An sekirite nan gid refij la;
   O resevwa nanm mwen anfen!
(“Jezi, Anmoure Nanm Mwenof ” pa Charles Wesley, 1707-1788).

Ou ka chita.

Mwen konnen ou vle fè peche ou yo geri pa Jezi! Mwen konnen ou vle Jezi pou sove ou! Pa atann yo dwe pafè. Jis atann Jezi pou sove ou nan kilpabilite ou ak peche. Pèfeksyon ap vini pita. Kounye a, koute pawòl Jezi yo. Mo sa yo sòti nan bouch Jezi menm.

“Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki anba chay, m a soulaje nou” (Matye 11:28).

“Vin jwenn mwen, tout moun ki gen anpil fado lou.” Ou souvan santi ou gen anpil peche e pèdi lè ou ale nan kabann nan mitan lannwit. Ou ale nan kabann ap enkyete sou peche ou nan mitan lannwit. Poukisa ou ale nan kabann ap enkyete ankò aswè a? Jezi di,

“Vin jwenn mwen nou tout ki gen anpil fado lou, e m va ban nou repo.”

Ou pa bezwen asirans. Ou bezwen repo. Repo pou nanm ou. Ale nan kantik nimewo 3 a sou fèy kantik la. Chante li.

Mwen tande vwa byenvini Ou a,
   Ki rele m, Segnè, a Ou
Pou netwaye nan San presye Ou a
   Ki te koule sou Kalvè a.
M ap vini, Segnè! Vini kounye a a Ou!
   Lave m, netwaye m nan San Ou
Ki te koule sou Kalvè a.
   (“M ap vini Segnè” pa Lewis Hartsough, 1828-1919).

Si ou ta renmen pale avèk nou sou konfyans nan Jezi, tanpri vini epi chita nan de premye ranje yo. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“M ap Vini Segnè” (pa Lewis Hartsough, 1828-1919).


CHEMA DE

LI TE WÈ LÒM TANKOU PYEBWA K AP MACHE!

HE SAW MEN AS TREES WALKING!

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Aprè sa y ale Bethsaida; Yo mennen yon nonm avèg bay Jezi. Yo te mande li pou l te manyen li. Jezi pran men avèg la, li mennen l sòti nan bouk la. Li pran ti gout krache, li mete nan je avèg la. Aprè sa, li mete men l sou tèt avèg la : Li mande li: Èske ou wè kichòy? Avèg la louvri je l, li di: Mwen wè moun k ap mache. Yo sanble pyebwa. Jezi remete men l ankò nan je l yo. Lè sa a, avèg la wè klè nèt. Li te geri, li te wè tout bagay klè.” (Mak 8:22-25).

I.   Premyèman, lavil la te modi, non pa gason avèg ki eli a! Women 11:7;
Women 1:26-30; II Timote 3:3, 4.

II.  Dezyèmman, jèn gason an te avèg, Lik 4:18; Mak 8:23;
II Korentyen 6:14, 17-18.

III. Twazyèmman, iliminasyon li te gradyèl, Mak 8:23-25; Pwovèb 4:18;
Ebre 11:1; Matye 11:28.