Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAUNAS – NTAWM KEV TUAG CIAJ ROV QAB LOS!

JONAH – FROM DEATH TO LIFE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, rau hli 5, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 5, 2016


Thawj yam yog hais txog tug ntses loj nyob hiav txwv, saib nyob rau Yaunas 1:17, “Vajtswv tau npaj ib tug ntses loj los nqos Yaunas” Lo lus Henlais “npaj” yog “mănăh.” Yog txhais hais tias “tsim tseg” “npaj tseg” yog li no lo lus no thiaj li siv txog tsim tseg thiab npaj tseg, yav tag los tsis muaj zoo lintawd, yam tom qab no los kuj tsis muaj zoo li ntawd, Vajtswv ua tug npaj tug ntses ntawd tseg, Lo lus Henplais “tsiaj loj” txhais tau hais tias yam Vajtswv tsim nyob rau hiav txwv – yog ib yam tsiaj loj, nqos tau ib tug neeg yam tsis tag ntxo, qhov no coj peb los rau Vajluskub nqe no,

“Kuv tau nqi mus rau qhov chaw tob tshaj plaws, qhov rooj dej thiab av kaw kuv mus ib txhi, txawm li ntawd los Tswv Yehauvas uas yog kuv tug Tswv, nws tseem coj kuv tawm rov los ntawv qhov chaw lwj ntawd” (Yaunas 2:6).

Tug xibhwb uas muaj suab npe uas yog John Calvin tau hais txog phau Vajluskub Yaunas li no,

…nyob rau hauv qhov chaw ntawd [Khetos] zoo ib yam li Yaunas, nws zoo li tug cev Vajtswv lus uas rov ciaj sia tuaj…tom qab nws rov cia sia tuaj, Yaunas thiaj tau mus qhia cov neeg hauv nroog Ninavas kom hloov dua siab tshiab, nov yog lub ntsiab lus yooj yim nyob rau nqi no, tsis tau piv Yaunas zoo li Yexus, vim nws raug xav mus qhia lwm haiv neeg, tiam sis vim yog nws rov ciaj sia ib zaug ntxiv… (John Calvin, Commentaries on the Twelve Minor Prophets, Baker Book House, 1998 reprint, volume 3, page 21).

Ua tib zoo saib Calvin lo lus – Yaunas yog “tug cev Vajtswv lus uas rov ciaj sia tuaj” qhov Yausnas sawv hauv qhov tuag rov qab los zoo li Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub peb

Dr. M. R. DeHaan kuj hais li no tias “thaum tug cev Vajtswv lus uas yog Yaunas raug pov rau hauv hiav txwv thiab raug ntse nqo rau hauv plab, nws daim duab qhia meej txog qhov kev tuag zoo li Yexus tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los” (M. R. DeHaan, M.D., Jonah – Fact or Fiction?, Zondervan Publishing House, 1957, p. 80). Dr. J. Vernon McGee hais tib yam nyob rau nws phau ntawv Thru the Bible Commentary.

Dr. Murphy Lum qhia lus Henplais nyob rau lub tsev kawm Vajluskub nyob Kalifaunias qab teb, Dr. Lum hais rau kuv li no “Tswv Yexus tau qhia peb meej meej txog Yaunas nyob rau hauv Mathais 12:40”. Tswv Yexus hais tias,

“Vim Yaunas nyob peb hnub peb hmo rau hauv tug [dab hiav txwv] lub plab; Neeg leej tub kuj yuav nyob rau lub ntiajteb no lub plab thiab” (Mathais 12:40).

Tswv Yexus cov lus no muaj peb lub ntsiab lus nyob rau hauv:

1. Yaunas yog daim duab txog qhov Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los.

“Vim Yaunas nyob peb hnub peb hmo rau hauv tug [dab hiav txwv] lub plab; Neeg leej tub kuj yuav nyob rau lub ntiajteb no lub plab thiab” (Mathais 12:40).

2. Yaunas yog daim duab qhia txog kev cawm dim los ntawm txoj kev hlub.

“Vajtswv lub hwjchim muaj ntau npaum licas rau peb cov uas yog cov ntseeg raws li nws tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua hauv Yexus, uas ua kom nws sawv qhov tuag rov qab los…” (Efexaus 1:19-20).

Yog li no qhov Yexus sawv qhov tuag siv rau qhov uas hloov dua siab tshiab.

“Tug Tswv ua kom nej txhua tug ciaj sia nyob, txawm yog nej tuag lawm vim yog qhov yuam cai” (Efexaus 2:1).

Vajluskub qhia rau peb ntxiv tias,

“Txawm yog peb tuag hauv kev txhaum lawm los, tug Tswv tseem ua kom peb muaj txoj sia nyob nrog rau Khetos, thiab tug Tswv tsa peb nrog Yexus sawv uake…hauv Yexus Khetos” (Efexaus 2:5-6).

Cov nqe Vajluskub no qhia tias cov neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab yog cov neeg uas tuag rau hauv kev txhaum lawm thiab yuav tsum raug ua kom rov muaj sia nyob hauv Khetos, cov “neeg tuag kom muaj sia nyob” kev hloov dua siab tshiab yog ntsig txog kev tuag koom nrog Khetos qhov kev sawv qhov tuag rov los – thiab yog daim duab qhia txog yam tshwm sim rau Yaunas (saib Mathais 12:40).

3. Yaunas ciaj hauv qhov tuag rov los tseem yog daim duab ua kev cai raus dej los ntawm hloov dua siab tshiab vim yog raus hauv dej, Loos 6:3-4 hais tias,

“Nej tsis paub lov, nws raug ua kev cai raus dej los hauv Yexus Khetos, kuj tseem koom ua kev cai rau dej rau hauv nws qhov kev tuag thiab, yog li peb thiaj raug faus hauv Yexus los ntawm kev ua kev cai raus dej koom nws txoj kev tuag, zoo li Yexus raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, vim yog Leejtxim lub hwjchim, peb yuav ua neej tshiab zoo li ntawd thiab” (Loos 6:3-4).

Vim yog kev ntseeg, cov neeg uas hloov dua siab tshiab tau los koom hauv Khetos, nrog Yexus koom ua ib hauv Nws qhov kev tuag thiab kev sawv rov qab los, Dr. MacArthur hais yog li no tias “Ua kev cai rau dej yog daim duab txog qhov tseeb no…” (ibid., saib nyob Loo 6:3). Qhov uas hloov dua siab tshiab no, yog daim duab txog kev cai rau dej uas yog hais txog Yexus qhov kev tuag thiab sawv rov los, zoo tib yam li Yaunas (cf. Mathais 12:40).


Rov muab hais dua yog,


1. Yaunas daim duab yog kev tuag thiab kev sawv rov los ntawm Khetos.

2. Yaunas daim duab qhia txog kev tuag ntawm seem ntsujplig thiab kev sawv rov los uas yog hloov dua siab tshiab.

3. Yaunas daim duab yog cov ntseeg ua kev cai raus dej.


Yexus puas tuag tiag? Tuag tiag, cov neeg tsis tau hloov dua siab tshiab puas tuag tiag vim yog qhov yuam cai thiab kev txhaum? Yog, cov neeg uas hloov dua siab tshiab raug tsa sawv hauv qhov tuag tiag lov? Muaj tseeb, cov xibhwb uas paub txog qhov no yeej paub txog yam tswm sim thiab hloov hauv cov ntseeg lub neej.

Yaunas puas tuag tiag hauv ntses lub plab? Lo lus teb muaj ntau yam! Zoo li Dr. Lum hais tias “Tswv Yexus tau qhia rau peb paub meej txog Yaunas hauv Mathais 12:40.”

“Vim Yaunas nyob peb hnub peb hmo rau hauv tug [dab hiav txwv] lub plab; Neeg leej tub kuj yuav nyob rau lub ntiajteb no lub plab thiab.”

Yexus tuag tiag tiag – Raws li Yexus lo lus ntawm no yeej qhia tias Yaunas yeej tuag tiag tiag, neeg tseem txhais nyiam mus nyias ib yam rau qho no! Yaunas hais meej li no tias,

Kuv tau nqi mus rau qhov chaw tob tshaj plaws, qhov rooj dej thiab av kaw kuv mus ib txhi, txawm li ntawd los Tswv Yehauvas uas yog kuv tug Tswv, nws tseem coj kuv tawm rov los ntawv qhov chaw lwj ntawd” (Yaunas 2:6).

Lo lus Henplais uas yog hais txog qhov chaw lwj yog “shachath” txhais tau hais tias “qhov ntxa” qhia txog qhov Yaunas tuag.

Yaunas tshooj ib thiab tshooj ob yog qhia txog kev hloov dua siab tshiab, xws li kuv qhov kev hloov dua siab tshiab, Vajtswv hais rau hauv Yaunas lub siab kom nws mus tshaj tawm nyob rau Ninaves, Vajtswv hais rau kuv lub siab thiab kom kuv ua tim khawv txog Nws, Yaunas khiav tawm ntawm Vajtswv, nws mus rau hauv lub nkoj uas tsis yog mus rau Ninaves, kuv khiav tawm hauv pawg ntseeg Huntington Park mus nyob hauv nroog Los Angeles yam tug neeg tsis muaj vaj muaj tsev nyob rau qhov tsaus ntuj thiab kev ntshai, kuv khiav tawm ntawm Vajtswv zoo li Yaunas tau ua, tiam sis Vajtswv tau tso cua daj cua dub los rau lub nkoj uas Yaunas nyob ntawd, kuv ua neej mus mus los los zoo li tug neeg tsis muaj kev vam, Yaunas raug cuam rau hauv hiav txwv thiab raug ntses nqo mus rau hauv plab, kuv mus koom pawg ntseeg Suav thiab rov mus kawm ntawv ntxiv, kuv raug nqo nyob rau lub neej muaj kev txhawj xeeb thiab tsis muaj kev vam, kuv mus kawm ntawv tsis tau vim yog kuv tsis muaj tsheb, kuv tsus yog caij cov tsheb ntiav xwb, kuv yuav tsum ua hauj lwm thiab mus kawm ntawv, kuv tsis muaj sijhawm kawm, kuv paub tias kuv yuav tsum kawm tsis tau, tsis muaj kev thaj yeeb, kuv zoo li Yaunas uas nyob rau hauv ntses lub plab.

“Dej los nyab kuv tsaus ntuj nti uas yog kuv lub siab qhov kev tob nyob ib puas nciag kuv, hmab hiav txwv tau khia kuv tau hau, kuv tau nq emus rau hauv tug cag tob ntawm tej roob hav ntiaj teb [uas yog] npog kuv mus li...” (Yaunas 2:5, 6).

Nov yog yam uas kuv paub txog, tsis xav tias yuav ua tau lintawd, tiam sis Vajtswv qhia txog lub neej uas tsis muaj kev vam dab tsi kiag li, kuv qhov kev txhaum nyob rau saum kuv!

Kuv yeej xav zoo li peb ib tug tub hluas uas yog Sergio Melo, thaum nws los hloov dua siab tshiab, Sergio hais tias “Kuv ris tsis tau lub nra no mus ntxiv lawm, nyhav rau kuv heev…kuv nyob rau qhov txom nyem, tiv tsis tau, vim yog kuv qhov kev txhaum…tsis muaj ib yam yuav ua kom kuv luag tau los sis coj kev tawm hauv qhov teeb meem no…kuv hais rau tug kheej, ‘cia kuv tuag kiag mus tam sim no?’ ‘tshe kuv tuag tsis tau rau lub sijhawm no, tsis yog nyob zoo li no’ kuv thiaj tig mus saib txhua tug neeg uas dhau ntawm kuv mus, thiaj li ua rau kuv nco txog Dr. Hymers cov lus qhuab qhia tias nws pom neeg mus kev zoo li dab, los sis tsis muaj ntsujplig li lawm” Nov yog Sergio, cov lus hais txog yav tag kis sawv ntxov uas nws taug kev mus tsev, nyob rau lub sijhawm uas paub txog kev txhaum, zoo li Yaunas hauv hiav txwv.

John Cagan kuj ntsib tib yam nkaus li no thiab, John hais tias “Ntau lub lim tiam [ua ntej] kuv yuav los hloov dua siab tshiab kuv zoo li tug tuag lawm, kuv tsis muaj peev xwm luag, kuv nrhiav tsis tau kev thaj yeeb…kuv tsis lees paub txhua qhov kev xav txog Vajtswv thiab kev hloov dua siab tshiab, kuv tsis lees paub txog qhov no, kuv yeej tsis ntsib kev thaj yeeb kiag li…kuv pheej xav zoo li raug tsim txom tag mus li…kuv pib ntxub tug kheej, kuv ntxub kev txhaum uas ua kom kuv xav li ntawd…kuv qhov kev txhaum ua rau kuv yog neeg phem heev zuj zus xwb. ”

Soriya Yancy hais tias “Dr. Hymers qhia txog kev txhaum yam muaj ceem heev …kuv nco txog txhua yam kev phem uas kuv tau ua los, qhov kev txhaum uas kuv xav, dag, thiab [lwm] yam kev txhaum, kuv txaj muag thiab tsis kav ntsib Vajtswv…kuv quaj, kuv xav ‘tsis muaj hnub kuv yuav ntsib Yexus’… kuv quaj thiab quaj, kuv xav tias ntshe yuav tsis tau Yexus los ua kuv tug Cawmseej. ”

Yaunas hais tias “Dej tau nyab kuv, txawm yog kuv tug ntsujplig los xij: qhov tob npog kuv tau hau, hiav txwv npog kuv taub hau…txhua yam nyab kuv tag” (Yaunas 2:5, 3).

Nov yog qhov kuv xav rau thaum Yexus los rau ntawm kuv, thiab Nws tau muab kev hlub rau kuv, kuv thiaj hu nkauj “Txoj kev hlub loj, zoo kawg nkaug, kuv tug Vajtswv uas cas tuag theej kuv?” Yaunas quaj hais tias “Kev cawmdim yog Vajtswv li” (Yaunas 2:9).

“Thiab Tswv Yehauvas hais rau tug ntse ntawd, nws cia li ntuav Yaunas tawm rau tim qhov av qhuav” (Yaunas 2:10).

Ua Vajtswv tsaug! Lub sijhawm thaum koj los cia siab rau Yexus koj yuav “ntuav” kev txhaum tawm! Kuv yuav ntuav Ntxwnyoog tawm! Koj yuav ntuav kev tuag tawm – los nyob hauv lub neej tshiab ntawm Yexus! Kuv cov phooj ywg uas hlub thiab hmov tshua, yog koj tig los cuag Yexus koj yuav paub hais tias Yaunas hais yog lawm – “Kev cawmdim yog Vajtswv li” zoo li phau Vajluskub txhais tshiab tom qab no hais tias “Kev cawm dim los ntawm Vajtswv los” yog yam Vajtswv pub dawb dawb.

Koj puas pom tau hais tias koj cheem tsum tau kev cawmdim no? Tsis yog qhov uas koj lam tau lam xav, Tib neeg tsis muaj qhov xav hais tias cheem tsum kiag li, tiam sis yuav tsum cheem tsum Vajtswv tug Ntsujplig los pab kom tug ntawd pom tau hais tias nws cheem tsum zoo li Sergio, los sis zoo li John Cagan los sis Soriya – los sis zoo li Yaunas – los sis zoo li kuv thaum tseem muaj nees nkaum xyoo ua taug kev nyob nroog Los Angeles, yuav tsum tau Vajtswv tug Ntsujplig los ua kom tug neeg ntawm pom txog yam tseem ceeb no, tsuas Vajntsujplig xwb thiaj ua hauj lwm tau hauv neeg lub siab “Kuv txoj kev txhaum nyob rau saum kuv” (Phau Ntawv Nkauj 51:3).

Koj puas tau los soj ntsuam koj tug kheej? Koj puas tau los tshawb nrhiav koj lub siab tiag tiag? Yog koj tsis ua lintawd, koj yuav tsim muaj kev vam kiag li, coob tug khiav tawm ntawm qho no – zoo li Yaunas khiav tawm ntawm Vajtswv lub xub ntiag, neeg pheej tsis los xav txog qhov kev txhaum hauv lawv lub neej, coob tug khiav tawm qhov los ua zoo li no – tsis xav txog, coob tug rau siab kawm ntawv, los sis kev ua hauj lwm, los sis tsis xav txog lawv tej kev txhaum kiag li, Dr. Lloyd-Jones hais tias “koj yuav tsum los tawm tsam koj lub neej thiab tug ntsujplig, vim lub ntiajteb yuav ua txhua yam rub koj tau koj tug ntsujplig” – koj tsis pub los xav txog koj tej kev txhaum” (“The Sinner’s Confession”).

Koj puas tau los xav txog koj qhov yuam cai los lus yuam cai txhais tau hais tias ntxeev siab, nyiam ua raws li koj lub siab, txaus siab ua raws li qhov yuam kev uas koj ua los, qhov no txhais tias koj qhov kev xav ntawm yuam kev lawm, nov yog paub txog kev txhaum, koj lub siab hais tias “tsis” – tiam sis koj tseem ua, ntawd yog yuam cai!

Tom qab ntawd koj los xav txog koj qhov kev phem, no txhais tias koj qhov kev xav los sis yuav koj ua – xav phem, yuam kev, qias neeg, ruam – koj lub siab phem thiab lub neej phem!

Nov yog los lus “kev txhaum” txhais tias “yuam kev” zoo li tug neeg tua phom yuam kev tsis ncaj rau daim phiaj, txhais tias koj tsis ua yam ntxim nyho koj yuav tsum ua, txhais tias koj tsis ua neej raws qhov uas ntxim nyho koj yuav tsum ua, txhais tias koj yuam kev ntawm daim phiaj, koj tsis muaj neej raws qhov Vajtswv xav kom koj ua, koj thiaj li tsis muaj kev kaj siab kiag li!

Thaum Vajtswv tug Ntsujplig muaj tej yam zoo li tso hauv koj lub isab, txhob muaj pov tseg, koj yuav tig los ntseeg, con ntsoov txhob muab tej yam ntawd tso pov tseg, yog koj pov, koj yuav tsis muaj sijhawm ib zaug ntxiv li lawv, Vajtswv yuav tsis coj koj los ntseeg thiab pom tej kev txhaum no li lawm, yog Vajtswv tsis ua lintawd, koj yuav ntsib kev puas tsuaj, ploj mus ib txhi, txawm yog koj tseem ua neej nyob ntiajteb los xij.

Peb thov Vajtswv tug Ntsujplig uas kom koj khiav tau hauv koj lub neej, nws yuav ua kom koj pom tau hais tias yog tug neeg uas ploj lawm, ntxub tug kheej, neeg ploj lawm – tsis muaj kev vam! Li no xwb koj thiaj li muaj cuab kav hais tias “Vim yog kuv tej kev phem nyob siab tshaj kuv taub hau, nyhav tshaj qhov kuv lub zog yuav ris tau” (Phau Nkauj 38:4), tom qab ntawd kuv yuav pom tau hais tias Tswv Yexus xwb thiaj li pab koj tau, koj thiaj li paub tias tsis muaj ib yam ntxuav tau koj tej kev txhaum tsuas yog Yexus cov Ntshav ua ntswv los saum tug ntoo Khaub lig xwb, tom qab ntawd koj yuav tso kev ua dog ua dig hauv koj lub neej tseg, koj yuav ntxub kev txhaum thiab tig los cuag Yexus thiab cia siab rau Nws xwb, koj thiaj li yuav muaj cuab kav hais tias “Kev cawmdim los ntawm Vajtswv los” (Yaunas 2:0), koj thiaj li yuav muaj cuab kav hu zaj nkauj no,

Tug Tswv kuv tab tom rov los!
Kuv los rau ntawm Koj!
Ntxuav kuv los ntawm koj cov ntshav
Uas ntws saum tug ntoo khaub lig.
     (“I Am Coming, Lord,” Lewis Hartsough, 1828-1919).

Yog koj xav nrog peb tham txog kev raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav, thov sawv ntawm koj qho chaw thiab raws Dr. Cagan thiab John Cagan mus rau tom qhov chaw thov Vajtswv, lawv yuav nrog koj tham thiab thov Vajtswv pab, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Yaunas 2:1-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Am Coming, Lord” (Lewis Hartsough, 1828-1919)