Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
DR. LIN QHIA TXOG KEV THOV VAJTSWV
THIAB KEV THOV VAJTSWV UAKE

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Tsib hli 29, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 29, 2016

“Thaum neeg Leejtub los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:8).


Ntau phau ntawv txhais Vajluskub txhais nqe no yuam kev, xws li ib phau uas neeg paub zoo hais li no tias “yam hais txog lub ntiajteb no tej zaum yog cov neeg uas tsis ntseeg”, tiam sis qhov no tsis yog lub ntsiab lus Yexus hais nyob rau nqe no, Nws tsis tau hais txog cov neeg tso Vajtswv tseg thaum ntiajteb kawg, los sis Yexus tsis tau hais txog cov ntseeg tseeb nyob rau tiam Nws rov los, qhov tseeb, Yexus hais txawv Petus,

“Thaum neeg Leejtub los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:8).

Sawv ntsug hu zaj nkauj “Cronws and Thrones May Perish:”! nyob rau zaj 4 ntawv nej phau nkauj hu nqe plaub.

Lub koo-mom pos yuav ploj mus, tebchaws tshiab los lawm,
   Tswv Yexus pawg ntseeg yuav nyob mus li;
Qhov rooj tug tuag teb tsis muaj ‘yuav kov yeej’,
   Peb paub txog Tswv Yexus cov lus cog tseg.
Cov ntseeg uas yog Yexus cov tub rog yuav mus ntau rog;
   Los ntawm qhov muaj Yexus tug ntoo Khaub lig ua ntej.
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Nej zaum tau,

Mathais 16:18 qhia peb tias, txawm yog neeg yuav tso kev ntseeg tseg coob npaum licas los xij, tseem muaj cov ntseeg uas raug Yexus cawm coob kawg nkaug thaum nws rov qab los, cov ntseeg tseeb yuav raug coj mus qaum ntuj, xws li cov ntseeg uas nyob Suav teb thiab lwm lub teb chaws txom nyem uas muaj cov ntseeg kub siab rau Vajtswv heev.

“Tswv Yexus yuav nrob huab nrog cua los saum qaum ntuj los, thiab yuav muaj suab raj suab ncas, txog Vajtswv qhov kev kov yeej: thiab cov neeg uas tuag hauv Yexus yuav xub sawv ua ntej: peb cov uas tseem ciaj sia yuav raug coj yam us rau saum ib ntaj ntuj uake, mus ntsib tug Tswv rau saub thiab yuav nrog nws nyob mus ib txhi” (1 Thexalaunikes 4:16-17).

Txawm yog lub sijhaw Kev Txom nyem los kiag lost seem muaj cov neeg dim coob tshaj plaws.

“Cov neeg coob, yam tsis muaj leej twg suav tau txhua haiv neeg” (Tshwmsim 7:9).

“Nov yog cov neeg uas tawm los ntawm txoj kev txom nye loj, thiab lawv raug ntxuav, thiab dawb los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav” (Tshwmsim 7:14).

Tswv Yexus tsis tau hais txog qhov cawm kom dim los ntawm txoj kev ntseeg hnub ua Nws rov qab los ntawd, thaum nws hais tias,

“Thaum neeg Leejtub los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:8).

Kuv tub xibhwb uas yog Dr. Timothy Lin (1911-2009), yog tug uas totaub Vajluskub zoo heev, Nws kawm tiav Ph.D. nyob rau lus Henplais thiab lwm yam lus, nyob rau xyoo 1950s, nyob rau lub tsev kawm ntawv Bob Jones University, nws qhia txog Systematic Theology, Vajluskub, Vajluskub qub ua Henplais, Vajluskub uas lus Alamej, thiab lus Alanpis, thiab Pechitas Xilias, tom qab no nws los tug tug xibhwb loj saib xyuav lub tsev kawm Vajluskub uas yog China Evangelical Seminary, nrog rau Dr. James Hudson Taylor III.

Dr. Lin txhais nqe Vajluskub no yog li no tias,

“Thaum neeg Leejtub nqe los, nws puas yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb?” (Lukas 18:8).

I. Ib, Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv tsis tu ncua.

Dr. Timothy Lin yog ib xibhwb qhuab qhia Vajluskub uas muaj suab npe nyob rau ntau lub tsev kawm Vajluskub nyob rau tebchaws Amelikas, thiab thaum nws uas tug xibhwb loj nyob rau lub tsev kawm ntawv uas yog China Evangelical Seminary nyob rau Taipes. Nws tseem yog ib tug ntawm cov neeg uas txhais phau Vajluskub qub uas yog the New American Standard Bible (NASB). Dr. Lin ua kuv tug xibhwb tau nees nkaum plaub xyoo, kuv muaj peev xwm hais tias, Dr. Lin yog tub xibhwb uas tseem ceem hauv kuv lub neej raws li cov neeg kuv paub los, thau kuv tseem uas tswvcuab nyob rau nws pawg ntseeg kuv pom Vajswv tso hwjchim los rau coob leej ntau tug thiab los rau pawg ntseeg, Dr. Lin hais tias,

Lo lus “kev ntseeg” siv dav dav nyob rau hauv Vajluskub, lub ntsiab lust seem yog thaum coj loss iv, lo lus nyob rau nqe no yog lus piv txwv, peb yuav tsum thov Vajtswv tag mus li tsis txhob tso tseg [Lukas 18:1-8 a], cov nqe tom qab uas yog [Lukas 18:9-14] yog lus piv txwv txog kev thov Vajtswv ntawm cov neeg Falixais thiab tug neeg sau se, yog li no lub ntsiab lus ntawm nqe no [Lukas 18:8] qhia meej meej txog lo lus “kev ntseeg” nws hais txog kev ntseeg ntawm kev thov Vajtswv, thiab peb tug Tswv cov lus yog kev tu siab rau Nws pawg ntseeg uas yuav plam kev ntseeg thaum nws rov qab los (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 94-95).

Dr. Lin hais txog nqe Vajluskub uas yog lus pivtxwv hauv Lukas 18:1-8 tias cov ntseeg yuav tsum thov Vajtswv txhob tsaus muag, nqe yim qhias tias cov ntseeg ib txhua yuav thov Vajtswv tag mus li nyob rau tiam ntiajteb kawg, hnub uas peb ciaj sia, yog li no peb yuav tsum hais raws li nqe Vajluskub no,

“Thaum neeg Leejtub los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:8).

Dr. Lin hais ntxiv li no tias,

Cov rooj thov Vajtswv ntawm cov ntseeg niaj hnub nim no zoo li muab hloov mus ua si los sis [muaj tso kawm Vajluskub, tsuas yog thov Vajtswv luv luv xwb] yog li tej yam ntxim tu siab zoo li no qhia tias peb tob tom tsis lees paub txog cov ntsiab lust seem ceeb uas lawv tab tom [pheej ua] muab lawv lub sijahwm thov Vajtswv tso pov tseg, yog li no yeej qhia tau law hais tias [txog] lub sijhawm tug Tswv yuav los zaum ob lawm! Niaj hnub nim no [coob tug Tswvcuab] pehawm khoom siv tshaj pehawm Vajtswv…qho no ntxim tu siab heev!.qhia txog cov ntseeg tiam ntiajteb kawg…tsis muab [saib tsis tseem ceeb] rau seem kev thov Vajtswv (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

Yog li no Lukas 18:8, thiab li qhia txog cov ntseeg uas thov Vajtswv tsawg tsawg rau lub sijhawm ua ntej Yexus yuav rov los zau ob, yog lub sijhawm thaum peb tseem ciaj sia nyob, yog yam qhia tsog kev thov Vajtswv tsawg tsawg, tsis muaj kev ntseeg txaus rau yuav dim, qhov uas uas cov ntseeg thov Vajtswv tsaug yog ib yam qhia tias ze rau tiam ntiaj teb kawg ua ntej Yexus yuav los zaum ob,

“Thaum neeg Leejtub los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:8).

Hu zaj nkauj “Teach Me to Pray.”

Qhia kuv thov, tug Tswv, qhia kuv thov;
   Nov yog qhov uas kuv lub siab quaj,
Kom kuv paub txog kev dej siab thiab txoj kev;
   Qhia kuv thov, tug Tswv, qhia kuv thov!
(“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966).

II. Ob, qhov tseem ceeb ntawm kev tuaj thov Vajtswv uake.

Dr. Lin tseem hais txog kev thov Vajtswv ntawm tej tug neeg thiab tsis tau txais Vajtswv lub hwjchim nyob rau tej lub rooj sab laj thov Vajtswv, nws hais tias,

Neeg pheej hais tias yeej tsis muaj qhov twg txawv txawm yog koj yuav thov Vajtswv ib leeg los yog nrog lwm tug thov uake, los sis koj thov ib leeg pem tsev los sis nrog cov ntseeg thov rau tom pawg ntseeg lub tuam tsev, lo lus no yog hais los ntawm tug neeg tub nkeeg, los sis tsis lees Vajtswv lub hwjchim los ntawm kev thov Vajtswv! Peb tug Tswv hais txog kev thov Vajtswv zoo li no:

“Kuv nrov hais rau nej ib zaug ntxiv, yog ob leeg [nyob hauv pawg ntseeg] thov yuav tau yam ntawm hauv ntiajteb raws li tau thov, Vajtswv tug nyob saum ntuj yuav muab rau lawv, qhov twg los xij yog ob los sis peb leeg nyob rau qhov twg thov hauv kuv lub npe, kuv nrog lawv nyob uake” (Mathais 18:19-20).

     Tswv Yexus hais li no hais tias Vajtswv lub hwjchim no yuav tsis tshwm sim rau kev thov Vajtswv ib leeg xwb, tiam sis yuav tshwm sim thaum [los ntawm] cov ntseeg tag nrho, los sis hais li no tias, tsuas yog thaum…thaum tag nrho pawg ntseeg [thov] ib yam nkaus xwb…pawg ntseeg puas xav [muaj] Vajtswv lub hwjchim.
     Tiam sis cov ntseeg tiam ntiajteb kawg yuav tsum pom qhov tseeb no, los sis nco txog qhov tseem ceeb ntawm [tab tom txais] Vajtswv lub hwjchim, plam loj tshaj plaws! [pawg ntseeg] taum Vajtswv lub hwjchim los saum ntuj los, tsis yog los ntawm neeg txoj kev txawj ntse, pawg ntseeg yuav tsum rhuav tshem Ntxwnyoog lub hwjchim, yeej kev phem, tau thiab pom Vajtswv lub hwjchim mus yav tom ntej uas tsis tau tiav! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93).

Dr. Lin qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv los ntawm kev ntseeg, thiab qhov tseem ceeb ntawm pawg ntseeg thov Vajtswv uake, sawv ntsug thiab hu nkauj “Teach Me to Pray.”

Qhia kuv thov, tug Tswv, qhia kuv thov;
   Nov yog qhov uas kuv lub siab quaj,
Kom kuv paub txog kev dej siab thiab txoj kev;
   Qhia kuv thov, tug Tswv, qhia kuv thov!

Nej zaum tau.

III. Peb, qhov tseem ceeb ntawm pawg ntseeg “koom ua ib thov Vajtswv.”

Thov nthuav nej phau Vajluskub mus rau Teshaujlwm 1:14, thiab nyeem nrov nrov,

“Lawv sawv daws tuaj nyob uake koom siab thov Vajtswv thiab thov yam lawv ntshaw nrog rau cov poj niam, Maivliag uas yog Yexus niam thiab lwm tug kwv tij” (Teshaujlwm 1:14).

“Lawv sawv daws tuaj nyob uake koom siab thov Vajtswv…”. Dr. Lin hais tias,

Vajluskub Suav txhais tau hais tias “Koom ib lub siab” zoo li “sawv daws koom ib lub siab nkaus xwb” yog li no txhua lub rooj thov Vajtswv, Nws yeej nrog sawvdaws nyob qhov ntawd, tsis yog tias txhua tug yuav tsum totaub txog qhov tseem ceeb ntawd kev thov Vajtswv tiag tiag, lawv yuav tsum tuaj [koom rooj thov Vajtswv] los ntawm lub siab mos muag…los kev thov kev ua tsaug thiab lwm yam pub rau Vajtswv los ntawm koom ib lub siab, qhov sawvdaws tuaj thov Vajtswv uakev thiaj yuav tau txais yam sawvdaws thov (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 93-94).

Thov “Vajtswv los ntawm koom ib lub siab” zoo li sawvdaws yog ib xwb rau kev thov Vajtswv, thaum peb sawvdaws hais tias “Amees” peb sawvdaws thov hauv “tib lub siab” xwb.

Koj twb hnov Dr. Lin cov lus qhuab qhia hais thov Vajtswv los ntawm txoj kev ntseeg, thiab koom ua ib ntawm cov ntseeg “thov Vajtswv hauv koom ib lub siab” ib txhia cov tuaj hmo tsis tau koom peb qhov kev thov Vajtswv, qhov no thiaj li qhia tias nej qaug zog rau seem ntsujplig! Puas muaj ib txhia cov tuaj hmo no hais tias “Xibhwb, tam sim no mus kuv yuav tuaj koom hmo thov Vajtswv”? Kaw no qhov muag, yog koj xav ua lintawd, thov tsa koj txhais tes, peb thov Vajtswv pab kom lawv nco ntsoov lawv qhov kev cog lus! (Sawv daws thov Vajtswv).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, nws muab nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhau huv si, Nws tiv kev txom nyem raug ntsia saum ntoo Khaublig, tuag theej koj, hnub peb Nws sawv rov qab los, Nws tseem muaj txoj sia nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis, cia li los ntawm Yexus nws yuav cawm koj dim ntawm koj lub txim.

Leej twg nyob rau hmo no tseem tsis tau dim thiab xav thov Vajtswv txog koj qhov kev cawmdim? Kaw koj lub qhov muag ib zaug ntxiv, tsa koj txhais tes, peb yuav thov Vajtswv rau koj qhov kev hloov duas siab tshiab, thov txhua tug thov Vajtswv kom lawv yuav hloov duas siab tshiab tawm ntawm kev txhaum thiab los cuag Yexus, los ntxuav lawv lub txim ntawm Nws cov Ntshav! (txhua tug thov Vajtswv) Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj 7 nyob rau nej phau ntawv, “Teach Me to Pray,” txhua nqe!

Qhia kuv thov, tug Tswv, qhia kuv thov;
   Nov yog qhov uas kuv lub siab quaj,
Kom kuv paub txog kev dej siab thiab txoj kev;
   Qhia kuv thov, tug Tswv, qhia kuv thov!

Vajtswv lub hwjchim nyob rau kev thov Nws,
   Nws hlub lub ntiajteb no kawg nkaus li,
Vim neeg tuag thiab tug ntsujplig los yuav ploj mus;
Au, thov pub hwjchim rau kuv thov Vajtswv!

Tug Tswv thov ntxiv dag zog rau kuv dua tshiab,
   Koj muab kuv qhov kev txhaum pov tseg,
Lub sijhawm no muab koj lub hwjchim rau kuv;
   Hwj chim los ntawm kev thov Vajtswv!
(“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966)

.

Dr. Chan thov coj peb thov Vajtswv kom ib txhia yuav dim rau hmo no, yog koj xav nrog peb tham txog kev los ua ib tug ntseeg tseeb, thov sawv raws Dr. Cagan John Cagan thiab Nauh Song qab mus rau thov chav tsev thov Vajtswv rau lub sijhawm no, lawv yuav nrog nej tham ntxiv txog nej qhov kev hloov dua siab tshiab.

QHEB NTAWM NO MUS NYEEM DR. LIN’S LI KEEBKWM HAUV WIKIPEDIA


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 18:1-8.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).


TXHEEJ TXHEEM

DR. LIN QHIA TXOG KEV THOV VAJTSWV
THIAB KEV THOV VAJTSWV UAKE

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum neeg Leejtub los, nws yuav ntsib kev ntseeg hauv ntiajteb lov?” (Lukas 18:8).

(Mathais 16:18; 1 Thexalaunike 4:16-17; Tshwmsim 7:9, 14)

I.   Ib, Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv tsis tu ncua, Lukas 18: 8.

II.  Ob, qhov tseem ceeb ntawm kev tuaj thov Vajtswv uake,
Mathais 18:19-20.

III. Peb, qhov tseem ceeb ntawm pawg ntseeg “koom ua ib thov Vajtswv”
Teshaujlwm 1:14.