Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZOO LI COV NEEG UAS TXHAIS YUAV NWS!

AS MANY AS RECEIVED HIM!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nrog
Los Angeles Vajtswv hnub yav tsaus ntuj Plaub lig 15, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 15, 2018

“Nws los rau hauv nws teb nws chaw los nws haiv neeg tsis lees yuav nws. Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam, tsis yog yug ntawm nqaij ntawm ntshav raws li neeg ib txwm yug lossis yug raws li neeg lub siab xav tiamsis yug ntawm Vajtswv los” (Yauhas 1:11-13).


Yexus nyob rau nram Yeluxalees, yog lub sijhawm uas nco txog kev cai hla dhau, coob tug pom Yexus ua txwjci, thaum lawv pom ua txuj ci li ntawd txawm ntseeg, tiam sis tsis yog ntseeg tug Tswv Yexus, lawv tsuas yog ntseeg qhov Nws ua txujci xwb. Lawv qhov kev ntseeg thiaj li tsis muaj qab hau dab tsi kiag li. Zoo li cov uas ntseeg ntsee hais lus txawv txawv, lawv qhov kev ntseeg yog nyob rau kev ua txuj ci xwb, qhov no txhais tau tias “txuj ci” lawv tsuas yog ntsia rau txujci xwb, qhov no cawm tsis tau tib neeg kiag li.

“Tiamsis Yexus tsis tso siab rau lawv, rau qhov nws yeej paub neeg txhua tus, 25thiab nws tsis cheem tsum leejtwg ua timkhawv txog neeg rau nws, rau qhov nws yeej paub tej uas nyob hauv neeg lub siab” (Yauhas 2:24, 25).

Yexus pom hauv lawv lub siab, Nws paub tias lawv yeejt sis cia siab rau Nws, lawv tsuas ntseeg txog kev ua txujci xwb, Nws yeej paub tias lawv qhov kev ntseeg zoo li no cawmt sis tau lawv, “Nws paub yam nyob hauv lawv” Nws paub “neeg txhua tug” lub siab” Nws paub koj lub siab, Nws paub tias koj yug los sis tsis tau yug duab tshiab, ua ntej koj yuav los yug dua tshiab koj yuav tsum los paub txog kev tej kev txhaum. Vajluskub hais tias,

“Siab yog qhov uas txawj dab tshaj txhua yam thiab phem tshaj...” (Yelemis 17:9).

Vajluskub tsis tau qhia rau peb paub txog qhov Yexus nyob rau hmo ntawd, tiam sis tug xibhwb uas paub Vajluskub qub zoo uas yog Nikaudemaus “tuaj cuag Yexus rau hmo ntawd” (Yauhas 3:1, 2). Tam sis no los saib Yauhas 1:11-12,

“Nws los rau hauv nws teb nws chaw los nws haiv neeg tsis lees yuav nws. Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam, tsis yog yug ntawm nqaij ntawm ntshav raws li neeg ib txwm yug lossis yug raws li neeg lub siab xav tiamsis yug ntawm Vajtswv los.” (Yauhas 1:11-13).

Kev cawmdim los rau lub sijhawm ua ib tug neeg txhaum twg los txais yuav Tswv Yexus, peb nqe Vajluskub saum no yog hais txog kev txais yuav Nws, nyob rau nqe 11, qhia rau peb paub tias coob tug tsis lees yuav Yexus, foom coob mus rau tub Tuagteb, Vajluskub hais tias,

“Nws los rau hauv nws teb nws chaw los nws haiv neeg tsis lees yuav nws” (Yauhas 1:11).

Thawj cov lus yog “Nws tug kheej” hais txog lub ntiajteb no yam dav dav, lo lus ob “nws hais txog” cov neeg Yudas, lawv muaj cov neeg neeg coob uas yog cev Vajtswv Txojlus nyob rau Vajluskub Qub, tiam sis cov neeg Yudas feem coob tsis kam lees yuav Yexus zoo li yog tug Mexiyas thiab Vajtswv, yog li no tsis hais cov neeg Yudas los sis cov tsis ntseeg tsis kam txais yuav Yexus tug uas los rau lub ntiajteb – tiam sis lawv tsis kam lees yuav Nws rau niaj hnub nim no.

“Nws raug neeg saib tsis taus thiab muab tso tseg,... nws raug saib tsis taus yam li tus uas tej neeg fee plhu, thiab peb tsis hwm nws kiag li” (Yaxayas 53:3).

Yuav tsus yog Vajtswv xwb thiaj li yuav coj tau neeg los cuag Tswv Yexus, los saib Vajluskub nyob rau Yauhas 1:12,

“Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam,” (Yauhas 1:12).

Peb yuav coj los hais rau peb nqe lus hauv qab no.

I. Ib, kuv yuav qhia txog kev lees yuav Tswv Yexus.

Lus Kislis txhais lo lus “txais yuav” “lambanō.” Txhais tau tias “tsawv” “lees yuav” peb thov kom koj lees yuav Tswv Yexus, peb thov koj los cia lees yuav Tswv Yexus, peb thov kom koj los lees yuav Nws, cia siab rau Nws, thiab cia Nws ua koj tug Cawmseej.

Yuav kom txais tau Yexus koj yuav tsum tau txais Nws raws li Nws tau sau tseg hauv phau Vajlugkub. Khetos yog Immanuel - Vajtswv nrog peb. Vajtswv tau tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv Tib Leeg Tub Leejtub. Tus Thib Ob ntawm Trinity, uas tau ua nyob rau hauv cov yam ntxwv ntawm ib tug txiv neej. Tus Vajtswv-tib neeg, tus uas nim no zaum ntawm Vajtswv sab xis ntawm Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej. Raws li ib tug txiv neej Nws tau yug los ntawm Virgin Mary. Nws yog tus Tswv uas kav ib txhis - tsis muaj qhov pib los xaus, uas yog Vajtswv Leejtub ib txhis. Dab tsi yuav tsum tau txais yog tias koj tsis tau txais qhov no? Nws yog tug Cawmseej, tib tug neeg uas muaj peevxwm ris koj tej kev txhaum tseg thiab cawm koj ntawm koj tej kev txhaum mus tag ibtxhi!

Tab sis koj muaj peev xwm tsis tau txais Yexus yog tias koj tau txais Nws raws li koj tus Vaj Ntxwv. Nws yuav tsum kav koj lub neej. Koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Nws. Koj yuav tsum xa rau Nws. Koj yuav tsum muab koj tus kheej lub cev thiab tus ntsuj plig los ua tus tswj kav ntawm Tswv Yexus. Koj yuav tsum xa koj tus kheej rau Nws txoj kev tswjhwm. Koj yuav tsum muab rau Nws thiab cia Nws kav koj lub siab, koj kev xav, koj txoj kev cia siab, thiab koj lub neej, uas tswj los ntawm Nws. Koj yuav tsum tsis txhob hais tias, "Peb tsis yuav tus txiv neej no los kav peb." John Cagan hnov "Yield rau Tswv Yexus! Tiv los rau ntawm Yexus! "Tab sis nws ntxhov siab rau nws. Nws tsis xav kom "tso siab rau Yexus." Nws tsis xav kom Yexus tswj nws. Tiam sis Yauhas tseem nyuaj siab. "Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo khaublig rau kuv ... tab sis kuv tsis kam lees yuav Nws. Qhov no xav tawg kuv ... "Lub sijhawm ntawd Yauhas xa rau Yexus. Nws hais tias, "Kuv yuav tsum cia kuv tuag, thiab tom qab ntawd Tswv Yexus muab rau kuv lub neej." George Matheson (1842-1906) hais tias zoo. Nws zaj nkauj hu ua "Ua rau kuv tus Captive, Tswv."

Tug Tswv koj tso kuv dim kom muaj kev thajj yeeb
Thov pab kom kuv ua tug neeg kov yeeb
Kuv poob rau lub ntiajteb thaum kuv nyob ib leeg
Thov koj tuav thiab puag kuv rua ntawm koj txhais tes.

Yuav kom txais tau Yexus, koj yuav tsum muaj Nws ua koj tus Cawm Seej thiab koj tus Vaj Ntxwv. Koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Nws. Qhov no yuav tsum tshwm sim rau koj. Nws cov ntshav tau muab tshem tawm ntawm koj lub txim lov? Koj puas tau tso siab rau nws cov ntshav? Puas yog nws ntxuav koj ntawm koj tej kev txhaum? Koj puas tau xa koj tus kheej rau Nws ua koj tus Vajntxwv? Koj tsis tau txais Tswv Yexus tshwj tsis yog koj tuav Nws thiab hais tias Nws yog koj li. Qhov "txais" Nws yog "ntseeg" Nws - uas yog cia siab rau Nws yog koj tus Cawm Seej, thiab koj tus Vaj Ntxwv. Raws li Phau Ntawv Nkauj tau hais tias, "Cawm tus Tub, kom nws npau taws, thiab nej yuav piam sij ... Foom koob hmoov rau txhua tus uas tso siab rau nws" (Phau Ntawv Nkauj 2:12). Cawm Vajtswv Leejtub! Xa tawm rau Vajtswv Leejtub! Cia siab rau Vajtswv Leejtub! Qhov no txhais tau tias "txais" Vajtswv Leejtub!

II. Ob, peb kawm paub txog Vajtswv lub hwjchim uas muab rau peb los ntawm lees yuav Nws Leejtub.

“Tiam sis zoo li coob tug txais yuav nw, thiab muab hwjchim rau lawv los ua Vajtswv li menyuam...”

Lo lus “hwjchim” yog “exousia.” Jamieson, Fausset thiab Brown hais, “lo lus no tseem ceeb” yog txhais kom zoo tshaj yog “Vajtswv cov menyuam” (NKJV), kev txais yuav Tswv Yexus yog ntseeg Nws thiab muab koj tug kheej zwm rau Nws, koj yuav ua Vajtswv menyuam tau licas? Los ntawm kev cia siab rau Yexus.

Thaum kuv tseem muaj ob xyoo ntawd

Yog tias koj yog Vajtswv ib tug menyuam, koj hlub Vajtswv heev. Yog tias koj yog Vajtswv ib tug menyuam, koj muaj feem xyuam nrog Nws, "koom nrog Vajtswv lub siab." Yog tias koj yog Vajtswv ib tug menyuam, koj tuaj yeem tuaj cuag Nws thaum twg los tau txhua hmo, thiab Nws nyob ntawd los pab koj thiab coj koj. John Cagan muaj ib leej txiv zoo. Nws nquag qhia nws tus txiv zoo los ntawm nws hais tias, "Kuv txiv muaj ob Ph.D." Tab sis kuv tuaj yeem hais ntau ntxiv txog kuv Txiv! Kuv tus txiv hauv ntiaj teb no tsis tau kawm tiav high school. Tiam sis kuv Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej yog tus Vaj Ntxwv ntawm lub ntiaj teb!

Kuv yog Vajntxwv menyuam,
   Kuv yog Vajntxwv menyuam,
Yexus yog kuv tug Cawmseej
   Kuv yog Vajntxwv menyuam.
(“A Child of the King,” Harriet E. Buell, 1834-1910).

Yog tias koj yog Vajtswv ib tug menyuam, koj hlub Vajtswv heev. Yog tias koj yog Vajtswv ib tug menyuam, koj muaj feem xyuam nrog Nws, "koom nrog Vajtswv lub siab." Yog tias koj yog Vajtswv ib tug menyuam, koj tuaj yeem tuaj cuag Nws thaum twg los tau txhua hmo, thiab Nws nyob ntawd los pab koj thiab coj koj. John Cagan muaj ib leej txiv zoo. Nws nquag qhia nws tus txiv zoo los ntawm nws hais tias, "Kuv txiv muaj ob Ph.D." Tab sis kuv tuaj yeem hais ntau ntxiv txog kuv Txiv! Kuv tus txiv hauv ntiaj teb no tsis tau kawm tiav high school. Tiam sis kuv Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej yog tus Vaj Ntxwv ntawm lub ntiaj teb!

Kuv txiv yog tug nplua nuj thiab muaj txhua yam
   Ib puas tsav yam nyob rau ntawm Nws txhais tes
Tsis hais nyiaj kuv los sis nplhais txhua txhia yam
   Nws muab kev nplua nuj txhua yam rau kuv
Kuv yog Vajntxwv menyuam, Vajntxwv tug menyuam
   Yexus yog tug Cawmseej, kuv yog Vajntxwv li menyuam

Kuv tsis muaj leej txiv hauv ntiaj teb los them kuv txoj hauv kev kawm ntawv qib siab los yog hauv tsev kawm Vajluskub los yog kuv yuav lub tsheb tshiab. Tiam sis kuv muaj ib Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej uas "muab txhua yam [kuv] xav tau los ntawm nws cov kev nplua nuj los ntawm Yexus Khetos" (Filipis 4:19). Kuv muaj Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej uas tau cog lus rau kuv, "Kuv muaj peev xwm ua tau txhua yam los ntawm tus Khetos uas ntxiv dag zog rau kuv" (Filipis 4:13). Tag nrho lub yeeb koob, kev qhuas thiab kev hwm rau kuv Leej Txiv thiab kuv tus Vaj ntxwv uas tau dag zog rau kuv, thiab cov uas tau muab tag nrho kuv xav tau hauv kuv lub neej. Nyob rau hauv kuv phau ntawv sau txog nyiaj txiag, Dr. Cagan tau hais li no,

      Nws zoo li ib zaj dab neeg ntawm ib tug txiv neej uas tau dawm, nqaij ntuag thiab tawg, los tawm tsam nws tus kheej thiab kov yeej ntau yam kev nyuaj kom qhia tau tias tib neeg uas Yexus Khetos pab tau lawv!
      Nws loj hlob nyob rau hauv tsev neeg tawg paj txi ntau-tab sis nws tau rais los ua ib tus neeg uas hloov lub neej ntau txhiab leej. Nws ua tsis tau tiav hauv tsev kawm ntawv qib siab - tab sis tau mus khwv tau peb tus kws kho mob thiab sau 17 phau ntawv. Nws sim ua ib tug tub txib txawv teb chaws thiab ua tsis tau - tab sis rov qab los ua ib qho chaw muaj zog rau tib neeg thoob ntiaj teb!
      Thaum lwm tus neeg yuav tsum txiav luam yeeb, Dr. Hymers tau cog kev ntseeg hauv pawg ntseeg, ua rau cov neeg tsis muaj hnub nyoog nees nkaum, hauv plawv nroog Los Angeles, thiab kev tshaj tawm thoob ntiaj teb uas ncav cuag lub ntiaj teb ...
      Nws yog zaj keeb kwm ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr., ib tug txiv neej uas sawv los ua kom tiav tsis tau - tiv thaiv txhua yam kev ntshai. Kuv paub, vim kuv tau ua haujlwm nrog nws rau plaub caug xyoo.
       – Dr. Christopher L. Cagan.

Kuv yog Vajntxwv li menyuam!

Cov tub ntxhais hluas, coj nej txoj kev ntseeg thiab kev cia siab rau Yexus Khetos. Txais Yexus thiab Nws yuav muab lub hwjchim rau koj los ua Vajtswv cov tub thiab ntxhais. Nws yuav foom koob hmoov rau koj lub neej raws li Nws tau foom koob hmoov rau kuv, nrog lub tsev loj, nrog ib lub koom txoos zoo rau ib tug xibhwb, ib tug poj niam zoo, ob tug tub zoo, thiab ob tug poj niam zoo nkauj. Kuv yog menyuam ntawm tus Vajntxwv!

Yog tias koj tau txais Yexus thiab ua neej nyob rau Nws, Nws yuav foom tau koob hmoov rau koj lub neej nyob rau hauv txoj kev uas yuav xav tsis thoob lub ntiaj teb - vim koj dhau los yuav yog Vajntxwv tus menyuam. Thiab koj yuav muaj peev xwm hu nkauj,

Kuv yog Vajntxwv menyuam,
   Vajntxwv tug menyuam,
Yexus yog kuv tug Cawmseej
   Kuv yog Vajntxwv menyuam.

“Nws los rau hauv nws teb nws chaw los nws haiv neeg tsis lees yuav nws. Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam, tsis yog yug ntawm nqaij ntawm ntshav raws li neeg ib txwm yug lossis yug raws li neeg lub siab xav tiamsis yug ntawm Vajtswv los” (Yauhas 1:11-13).

III. Peb, peb kawm paub txog qhov yug dua tshiab los ntawm qhov peb txais yuav Yexus.

“Tsis yog yug ntawm nqaij ntawm ntshav raws li neeg ib txwm yug lossis yug raws li neeg lub siab xav tiamsis yug ntawm Vajtswv los” (Yauhas 1:13).

Kuv yuav tsum hais ntawm no cov lus qhuab qhia thiab cov kev xav hauv cov lus qhuab qhia no tau txais los ntawm "Tub Vaj Ntxwv ntawm Cov Neeg Qhia Vajtswv," Spurgeon.

Txhua tus neeg uas ntseeg tus Tswv Yexus tau yug dua tshiab lawm. Muaj qee cov kws tshawb fawb uas xav ua ntej - kev ntseeg los yog kev tsim ub no. Kuv pom zoo nrog Spurgeon. Nws hais tias kev ntseeg thiab kev rov qab los "yuav tsum ua ib ntus." Kev rov qab yog lub ntsiab lus ntawm kev yug dua tshiab. Spurgeon tau hais tias, "Yog tias kuv ntseeg Yexus Khetos, kuv tsis tas nug seb kuv puas tau hloov dua siab tshiab, vim tsis muaj ib tug neeg uas tsis tau txais kev ntseeg yuav los ntseeg Yexus Khetos; thiab yog tias kuv rov qab los, kuv yuav tsum ntseeg Yexus, rau qhov tus uas tsis ua li ntawd yog txoj kev tuag rau txoj kev txhaum ... Qhov kev ntseeg ntawm kev ntseeg qhia tau hais tias tus neeg ntawd tau hloov dua siab tshiab. "

Peb tsis yog yug los ua cov ntseeg. Peb tsis yog yug los "ntawm tib neeg lub siab nyiam." Cov neeg ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis tuaj yeem tsim peb dua. Peb tsis yog yug dua tshiab "ntawm kev xav ntawm cev nqaij daim tawv." Tsis yog los ntawm peb tus kheej kev ywj pheej. Tus tib neeg yuav tsis muaj peev xwm ua rau kev tsim rov qab. Peb yuav tsum tau yug dua tshiab los saum no. Tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv yuav tsum yog lub zog uas nkag peb thiab ua rau peb tshiab creatures.

Qhov twg muaj kev ntseeg nyob rau hauv Yexus muaj lub neej tshiab. Qhov twg tsis muaj kev ntseeg yog tsis muaj txoj sia. Yog tias koj cia siab rau Yexus Khetos, koj tau yug dua tshiab, "Tsis yog hais txog txiv neej, tiam sis ntawm Vajtswv." Kuv yuav tsum nug koj lo lus nug no - puas tau txais koj los ntawm Tswv Yexus? yog lossis tsis yog. Koj puas tau txais Yexus Khetos? Koj puas cia siab rau Nws xwb? Koj hais tau,

Kuv sawv saum pob zeb uas yog Yexus
Txhua qhov chaw yuav ploj rau hav xuav zeb?

Koj puas ntseeg Yexus Khetos? Koj puas tau txais Nws? Yog tias koj tsis tau txais Nws, vim li cas? Puas muaj ib yam dab tsi uas nyuaj rau Nws txais? Nws yog ib yam uas ntseeg kuv. Tab sis nws yog ib yam tseem ceeb los ntseeg hauv Yexus Khetos. Kom ntseeg Nws yog kom cia siab rau Nws. Los cia siab rau Nws yog los txais Nws.

Yog Dr. Cagan nug koj, "Koj puas tau cia siab rau Yexus?" Koj yuav teb li cas? Koj tsis tas yuav pom Nws. Koj tsis tas yuav hnov Nws. Koj tsuas yog yuav tsum cia siab rau Nws. Dr. Cagan yuav tsis sim ntxias koj. Nws xav kom dhau koj, thiab kuv xav ua kev cai raus dej rau koj. Peb xav pom cov neeg zoo li koj cia siab rau Yexus. Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj lub txim. Koj puas cia siab rau Nws? Yexus hlub koj heev hmo no. Koj puas cia siab rau Nws? Vim li cas tsis cia siab rau Yexus, niaj hnub no, hmo no? Koj hais tias, "Kuv xav cia siab rau Nws." Ces yog vim li cas tsis ua li tam sim no? Tsis txhob saib zoo nkaus li. Ntsia ntsoov Yexus. Tsis txhob saib qee qhov kev pom zoo. Ntsia ntsoov Yexus. Tsis txhob saib hauv koj tus kheej. Tsis muaj dab tsi nyob rau hauv koj tus kheej uas yuav txuag tau koj. Tsis txhob cia siab rau koj tus kheej xav. Cia Siab Rau Yexus. Txais Yexus, thiab Nws yuav txais koj!

Yog vim licas tsis yog tam sim no? tam sim no?
   Yog vim licas tsis cia siab rau tug Cawmseej?
Yog vim licas tsis yog tam sim no? tam sim no?
   Yog vim licas tsis cia siab rau tug Cawmseej?

Koj ua neeg txhaum nyob rau lub ntiajteb
   Tsis muaj kev thajyeeb nyob hauv koj
Los rau ntawm Yexus, ntseeg hauv Nws,
   Thov kom koj tau txais kev kaj siab

Yog vim licas tsis yog tam sim no? tam sim no?
   Yog vim licas tsis cia siab rau tug Cawmseej?
Yog vim licas tsis yog tam sim no? tam sim no?
   Yog vim licas tsis cia siab rau tug Cawmseej?
(“Why Not Now?”, Daniel W. Whittle, 1840-1901;
      altered by the Pastor).

Kev cia siab rau Yexus yooj yim, los mloog Emi Zabalaga hais tias “kuv pheej ntsia ntawm kev xav, thiab qhov uas kuv yuav tsum paub Vajtswv tsis yog los ntawm kev ntseeg… tsis kam los lees yuav Yexus, thaum kawg kuv thiaj li los cia siab rau tug Cawmseej.” John Cagan hais tias, “zoo li kuv tsis kam ua, tiam sis hauv kuv lub siab, tsuas yog los cia siab rau Yexus, Nws cawm kuv” Emi thiab John los cia siab rau Yexus, ob tug lees yuav Tswv Yexus, li no xwb! Kuv thov Vajtswv kom nej los cia siab rau Yexus nyob rau hmo no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith
“A Child of the King” (Harriet E. Buell, 1834-1910).


TXHEEJ TXHEEM

ZOO LI COV NEEG UAS TXHAIS YUAV NWS!

AS MANY AS RECEIVED HIM!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tiamsis txhua tus uas lees yuav nws, yog cov uas ntseeg nws lub npe, nws kuj pub lawv muaj feem ua Vajtswv li menyuam” (Yauhas 1:12).

(Yauhas 2:24, 25; Yelemis 17:9; Yauhas 3:1, 2; 1:11-13; Yaxayas 53:3)

I.    Ib, kuv yuav qhia txog kev lees yuav Tswv Yexus, Phau Nkauj 2:12.

II.   Ob, peb kawm paub txog Vajtswv lub hwjchim uas muab rau peb los
ntawm lees yuav Nws Leejtub, Filipis 4:19, 13; Yauhas 1:11-13.

III.  Peb, peb kawm paub txog qhov yug dua tshiab los ntawm qhov peb
txais yuav Yexus, Yauhas 1:13.