Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV THOV VAJTSWV LICAS RAU ROOJ TXHAWB SIAB

(ZAJ LUS QHIA TXOG ROO TXHAWB SIAB 22)
HOW TO PRAY FOR REVIVAL
(SERMON NUMBER 22 ON REVIVAL)
(Hmong)

tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Cuaj hli 27, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 27, 2015


Thov nthuav mus rau Teshaujlwm 1:8, nyob rau daim 1148 hauv phau Vajluskub Scofield Study Bible, thov sawv ntsug nyeem uake, nov yog cov lus uas Tswv Yexus muab rau thawj cov pab ntseeg,

Tiam sis nej yuav tau txais hwjchim, tom qab uas Vajntsujplig los rau hauv nej: neg mam mus tshaj tau txog kuv pib ntawd Yeluxalees, thiab txhua qhov chaw hauv Yudas, thiab hauv Samalias, thiab txhuab qhov chaw hauv ntiajteb” (Teshaujlwm 1:8).

Nej zaum tau.

Muaj ib txhia xibhwb hais tias qhov no tsuas yog hais txog rau lub sijhawm uas Vajntsujplig Tug Dawhuv los rau hnub Peteskos xwb, Lawv tseem hais tias peb yuav tsis tau txais Vajntsujplig zoo li ntawd ntxiv lawm. Cooj tug ntawm cov xibhwb no ntshai tsam lawv cov neeg hloov mus uas cov ntseeg uas tau ntsujplig yog lawv qhia tias Vajtswv los tseem niaj hnub ua hauj lwm rau niaj hnub nim no. Lawv thiaj li tsum tsis kam los qhia txog qhov no, vim yog lawv ntshai txog qhov uas Neeg hais lus txawv txawv, Tiam sis lawv hais yuam kev txog qhov uas lawv xav tias Vajntsujplig yuav tsis nqi los rau tiam no lawm. Yim lo lus nyob rau Vajluskub nqe saum no qhia tias lawv yuav kev lawm “thiab mus kom thoob plaws lub ntiaj teb” Cov Vajluskub Txhais tshiab tom sim no txhais li no tias “kom mus yuav luag txhua qhov chaw” Yog li ntawd cov ntsee txheej thaum ub tsis tau mus “thoojt txhua qhov” los sis “yuav luag txhua qhov” hauv ntiajteb, vim Yexus hais rau cov ntseeb txhua tug, thiab txhua tiam neeg. Nws hais rau lawv thiab peb tias “Tiam sis nej yuav tau txais hwjchim, tom qab uas Vajntsujplig los rau hauv nej” Cov lus no mus raws

Petus tau hais nyob rau hauv Teshaujlwm 2:39, nthuav mus rau Vajluskub nqe no,

“Vim cov lus cog ntseeg tias [Vajntsujplig tug Dawbhuv] uas nyob hauv nej, thiab nej cov menyuam, thiab mus rau cov neeg uas nyob deb, raws li txhua tug neeg uas Vajtswv tu hu” (Teshaujlwm 2:39).

Cov Thwjtim rov qab mus rau nram Yeluxalees, thiab nce mus thov Vajtswv nyob rau txheej sab saud, Lawv thov Vajtswv rau leejtwg? Lawv thov kom tau txais Vajntsujplig lub hwjchim raw li Yexus tau cog lus tseg li no, “Tiam sis nej yuav tau txais hwjchim, tom qab uas Vajntsujplig los rau hauv nej” (Teshaujlwm 1:8). Kuv yeej pom zoo nrog rau Iain H. Murray, Nws hais li no,

Txij thaum lub sijhawm uas yog Petekos los, Tswv Yexus tes dej num uas ua los ntawm Vajntsujplig yeej tsis muaj hnub xaus, Thiab Vajtswv tes dej tau ua los ntawm [Cov ntseeg] txhua tiam neeg, pib thaum Peteskos los, tawm tsis tau loj thiab tsis tau dav mus los; tiam sis yuav loj mus lawm tom ntej, qhov hauj lwm twg yuava tsum ua kom tiav kom mus raws li kev thov Vajtswv tug Ntsujplig zoo li Vajtswv cov thwjtim? Kom mus rau li cov lus thov ua tau ‘qhia kom peb thov Vajtswv’ yog li ntawd Yexus thiaj hais tias “Yog neej cov ua yog neeg phem, twb muab yam zoo twg rau nej tej menyuam: Vajleetxiv tug nyob saum ntuj yeej yuav tsum Vajntsujplig rau tug neeg uas thov” (Lukas 11:13), cov lus cov tseg yog muab rau cov ntseeg txhua tiam neeg txog rau thaum lawv tau txais lawm (Iain H. Murray, Pentecost Today? The Biblical Understanding of Revival, The Banner of Truth Trust, 1998, p. 21).

Alexander Moody Stuart hais tias “Yog Vajtswv tseem niaj hnub nrog pawg ntseeg nyob, yeej muaj lub sijhawb uas coj neeg los nyob ze thiab kom lawv muaj hwjchim” (Murray, ibid., p. 22).

Peb tsuas pom mintsi rau lub sijhawm muab rooj txhawb siab loj nyob rau xyoo 1859, Kuv yeej ntseeg hais tias qhov tseeb tiag cov ntseeg ib txhia yee tsis ntseeg cov tej txuj ci tseem ceeb, cov ntseeg feem coob rau tam sim no tsis nyiam rau qhov uas yog hais txog neeg qhov kev txiav txim siab, Lawv xav hais tias qhov koj yuav tsum hais rau lawv “tug neeg txhaum cov lus” tsuas yog hais cov lus no xwb ces koj dim lawm! Joel Osteen hais li ntawd rau txhua zaug nws xaws nws cov lus qhuab qhia, Nws kom cov ntseeg hais li ntawd, tom qab ntawd cev nws hais tias “Peb ntseeg hais tias yog koj hais cov lus no ces kom yug dua tshiab lawm” Koj sim saib seb, yog uas li no xwb ces yeej qhia tias cov neeg no yeej tsis cheem tsum Vajntsujplig kiag li! Yog koj hais cov lus no “koj yuav yug dua tshiab”

Nov yog coj peb rov mus rau Pelagianism – cov lus uas qhia hais tias neeg yeej muaj peev txwm ua kom nws tug kheej dim tau – yog li no, ces tsuas hais ob peb lo lus! Los sis sawv mus rau pem “hauv ntej” rau lub sijhawm pehawm Vajtswv – los si tsa koj txhais tes! “Txhua tug neeg uas xav dim, tsuas yog tsa tes xwb.” Nov yog Pelagianism! Yog tig mus sab cov no txheej thaum ub, uas yog qhia hais tias tug neeg uas tsis ntseeg yeej dim tau los ntawm qhov hauj lwm uas nws ua, los sis los hais raws tug neeg txhaum cov lus” Kuv hu cov neeg no li no tias “Ua Khawv Koob” Nov yog “khawv koob” dag xwb yeej tsis yog li tug Ntseeg, cov rau cov neeg uas khawv koob lawv hais ob peb lo lus, los ua ib ob yam, ces hais tias qhov no ce ua tau tej yam txuj ci loj lawm. Tug pob niam uas yog The Fairy Godmother nyob rau nws cov khawb koob uas yog hais li no “Bibbidi-Bobbidi-Boo” lub taub dag cia li hloov mus ua ib tug txhais hluas nkauj uas Cinderella! Tiam sis kev hloov dua siab tshiab tsis yog “khawv koob” ua koj pom nyob rau Disney cov yeeb yaj kiab! Walt Disney yog ib tug uas nyiam khawv koob zoo li “the Sorcerer’s Apprentice” hauv “Fantasia,” nrog rau cov neeg seev cev ntawd! Nov yog los ntawm Disney cov yeeb yaj kiab, kuv ntseeg kev qhia zoo li yog los ntawm cov xibhwb tshiab ib txhia tam sim no qhia txog kev hloov dua siab tshiab ntag! David Malcolm sau tau ib phau ntawv The Sinner’s Prayer: Its Origins and Dangers, mus saib tau nyob rau Amazon.com.

Txhua tug uas los hloov dua siab tshiab puas leej los ntawm Vajtswv los xwb, thov nthuav mus rau Malakaus 10:26, nyob rau daim 1059 hauv phau Vajluskub Scofield Study Bible,

“Cov thwj tim phemhwj siab thiaj li hais tias yog neeg xwb yeej ua tsis tau tiam tsis yog rau Vajtswv vim Vajtswv ua tau txhua yam…” (Malakaus 10:26, 27).

Lawv nug hais tias “Leej twg thiaj yuav dim tau?” Yexus teb tias “Yog neeg xwb yeej tsis muaj hnub ua tau.” Vim tib neeg yog neeg neeg txhaum tsis muaj ib dabtsi uas neeg ua tau los pab kom tug kheej dim hlo li! Tiam sis Yexus hais tias “Tiam sis tsis yog rau Vajtswv, vim Vajtswv ua tau txhua yam.” Neeg txoj kev dim yog los ntawm Vajtswv lub hwjchim nkaus xwb! Paul Cook hais yog li no tias “Tes dej num ntawm rooj txhawb siab yeej yog tes dej ntawm Vajntsujplig tug Dawbhuv” (Fire From Heaven, EP Books, 2009, p. 117).

Thaum Vajtswv lub hwjchim ua rau ib tug neeg twg los hloov dua siab tshiab, thaum ib lub sijhawm twg uas siv sijhawm luv luv ua rau neeg los hloov dua siab tshiab nov yog Vajtswv lub hwjchim xwb. Ib qhov uas yog kev txawv txav yog “Mob siab los sis tsis mob siab” thaum peb thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab, yog lub sijhawm peb thov Vajtswv kom Vajntsujplig ua haum lwm hauv neeg lub siab.

Vajntsujplig coj neeg los hloov siab tshiab tau licas? Ib, “thaum nws los, nws yuav qhia (ua) pom txog…kev txhaum” (Yauhas 16:8), Paul Cook hais li no tias, “Tsis muaj hnub uas neeg yuav tig rov los pom nws txoj kev txhaum; vim lawv tsuas pom tias lawv yeej yog neeg zoo, yog li no thiaj cheem tsum Vajntsujplig los ua hauj lwm, Thaum Vajntsujplig los ua haujlwm, qhov kev txhaum yuav zoo li phem heev [txaus ntshai, ntxim ntxub heev] ua rau neeg los ntxub kev txhaum thiab xav tso tseg” zoo li ib tug ntxhais tau hais li no tias “Kuv tig los tawm tsam kuv tug kheej” Nov yog ib cov lus zoo uas qhia txog kev hloov dua siab tshiab “Kuv tib rov los tawm tsam kuv tug kheej” Yog koj tseem tsis tau muaj qhov kev pom zoo li no, koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, yog li ntawd koj yuav tsum thov Vajtswv pab kom koj los hloov dua siab tshiab tso kev txhaum tsaug.

Yam ob ua Vajntsujplig ua haujlwm rau qhov kev yug dua tshiab yog pab kom tug neeg uas paub tias muaj kev txhaum cheem tsum tug Tswv Yexus, Yexus hais tias “Nws yuav lees yuav kuv, thiab kuv yuav los rau nws” (Yauhas 16:14), cov Vajluskub txhais tshiab hais li no tias “Nws yuav…ua kom koj paub txog qhov ntawd” Tsis muaj hnub tug neeg txhaum yuav los paub txog Tswv Yexus yog tsis muaj Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv nws. Tiam sis yog koj tsis tau hloov dua siab tshiab, tsis muaj hnub uas Vajntsujplig yuav coj koj los txais yuav kev cawmdim ntawm Tswv Yexus.

Yog lintawd, peb thiaj thov kom Vajntsujplig nqe los ntawm lub hwjchim, peb thov Vajtswv kom xa Vajntsujplig (1) qhiav kom neeg paub txog kev txhaum (2) peb thov Vajtswv qhia rau kom tug neeg txhaum paub tias Yexus yeej muaj tseeb, nws thiaj yuav paub txog lub hwjchim ntawm Yexus cov Ntshav uas ntxuav nws tej kev txhaum, Los lees kev txhaum thiab raug ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav yog ob yam hauj lwm loj ntawm Vajntsujplig uas yog hais txog kev hloov dua siab tshia tiag, zoo hais nyob rau hauv Yauhas tshoob 16, Brian H. Edwards hais stias “Cov ntseeg coob tug nyob rau niaj hnub nim no tsis paub tias yuav thov Vajtswv licas kom xa kev txhawb siab los” (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, 2004 edition, p. 80).

Ib qhov tseem ceeb uas neeg feem coob tam sim no tsis paub thiab tsis pom tias tseem ceeb npaum licas rau tug neeg txhaum los paub txog kev txhaum, thiab qhov lawv tsis ntseeg hauv “hloov dua siab tshiab vim yog ntsib teebmeem” zoo cov neeg txheej thaum ub tau ua los, tiam sis kuv hais rau nej tias peb yuav tsum thov kom Vajntsujplig nqes los pab cov neeg uas tuaj koom peb pawg ntseeg paub txog kev txhaum, yog lawv tsis paub tias lawv yog neeg txhaum tsis muaj hnub uas lawv yuav tau txais kev cawmdim, muaj tej yam kuj tseem yeem tau rau thiab, tiam sis tsawg tsawg xwb, ib tug neeg uas kuv pom tias yog ib tug yam ntxwv zoo yog Xabkhais uas qhia nyob rau Lukas tshooj kaum cuaj, peb tsis pom nws quaj, zoo li lwm tug neeg, tiam sis nws tau cog lus tseg rau Yexus tias nws yuav ntxiv plaub npaug rau cov neeg txom nyem, qhov no qhia tau tias nws yeej hloov dua siab tshiab lawm tiag! Qhov uas Xabkhaiv hloov dua siab tshiab ntawm yog qhov qhia txog neeg feem tsawg, ib pab neeg tsawg tso kev txhaum tseg.

Thiab txuav ntxiv mus yog, yam ua ib txhia ntseeg tsis paub txog qhov kev thov Vajtswv yog lawv yeej tsis ntseeg txog qhov hloov dua siab tshiab vim yog “kev nyuaj siab” zoo cov neeg txheej thaum ub tau ua los, cov neeg txheej thaum ub yeej qhia tias tug neeg uas paub txog kev txhaum yeej zoo li “paub txog” tiam sis tseem tsis tau dim, lawv tseem hais ntxiv tias lawv ntsib teebmeem kev nyuaj siab thiaj tso kev txhaum tseg, zoo li tug poj niam uas yuav yug menyuam, tsuas yog qhov no xwb, neeg thiaj li yuav los hloov dua siab tshiab tiag tiag (cf. the conversion of “Christian” in Pilgrim’s Progress).

Kuv pom zoo nrog rau Dr. Martyn Lloyd-Jones tias xibhwb Povlauj tau qhia txog qhov kev hloov dua siab tshia tiag tiag nyob rau ob lo lus ntawm Loos 7. Dr. Lloyd-Jones hais tias cov lus no yog qhia txog qhov Povlauj hloov dua siab tshiab, kuv pom zoo lintawd, Povlauj hais tias,

“Au kuv yog tug neeg sawv tawv kawg, leej twg yuav pab kuv kom kuv dim ntawm cev nqaij daim tawv uas tuag no” (Loos 7:24).

Nov yog kev hloov dua siab tshiab! – thaum tug neeg txhaum tso nws tug kheej tseg thiab tawm tsam tug kheej vim yog nws qhov kev txhaum ua rau nws zoo li tug qhev, tiam Povlauj hais tias,

“Kuv ua Vajtswv tsaug hauv peb tug Tswv Yexus” (Loos 7:25).

Nov yog kev hloov dua siab tshiab – thaum tug neeg txhaum ua raug Yexus cawm dim! Nov yog thawj zaug, ua tug neeg txhaum los paub tias lub neej nyob rau kev txhaum yeej tsis muaj kev vam dab tsi kiag li, thaum kawg thiaj li los txais yuav Yexus thiab raug ntxuav ntawm Nws cov ntshav, ib qhov teeb meem loj rau peb cov ntseeg niaj hnub nim no yog tej pab pawg ntseeg uas tsis qhia kom lawv cov tswv cuab los paub txog qhov no, tiam sis mus coj raws li neeg tej kev txawj ntse los sis mus hais rau li tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv, hais yam twb tsis paub tias yog vim licas thiaj ua li ntawd, kuv ntseeg tias qhov no lauj thiaj ua rau peb tsis muaj rooj txhawb siab loj nyob rau Amelikas txij thaum xyoo 1859

Nov yog tej yam uas koj yuav tsum thov Vajtswv pab, yog koj xav kom pawg ntseeg ntsib thiab muaj kev txhawb siab, ib, thov Vajtswv kom xa Vajntsujplig los rau tug neeg txhaum qhia kom lawv paub txog kev txhaum, ob, thov kom Vajntsujplig qhia kom lawv paub txog Yexus thiab coj los cuag Nws, thiab zam lawv lub txim saum tug Ntoo Khaublig, thiab los ntxuav kev txhawm hauv Nws cov Ntshav!

Pastor Brian H. Edwards hais tias qhov kev thov Vajtswv zoo li no yog yuav tsum tsi ntsoov rau “kev hloov dua siab tshiab, kev txhawj xeeb (kev paub txog), thiab kev tsis paub txog” (Revival, Evangelical Press, 2004 edition, p. 127). Yog vim licas thiaj yuav tsum thov Vajtswv txog “kev hloov dua siab tshiab, kev txhawj xeeb (kev paub txog), thiab kev tsis paub txog”? Vim qhov no xwb thiaj ua rau tug neeg txhaum los hloov dua siab tshiab, Nyob rau pawg ntseeg Suav Npavtiv, kev txhawb siab tshwm los rau lub sijhawm uas cov ntseeg tig los paub txog lawv qhov kev txhaum uas nyob hauv lawv lub siab, lawv qheb siab los lees kev txhaum, quaj rau sawv daws, muaj ib txhia zais kev sib chim, zaim tej yam kev txhaum cia hauv lawv lub neej, lawv ua txuj tsis lees paub txog kev txhaum, hais tias yeej tsis muaj teeb meem dabtsi, tiam sis lub sijhawm thaum Vajntsujplig nqe los, lawv lub siab yuav tawg tag, lawv yuav paub hais tias lawv twg tuag lawm rau txoj kev thov Vajtswv, lawv yuav paub tias lawv muaj kev chim kev npau taws rau lwm tug uas nyob rau hauv pawg ntseeg, ib txhia yuav tsis lees paub txog yam Vajtswv hais kom lawv ua nyob rau hauv pawg ntseeg.

Nyob rau ib lub rooj txhawb siab “muaj ib tug ntseeg uas yeej [ruaj khov] nws tau quaj thiab pw rau hauv av, tug txij neej no [coj] ntau tug neeg los cuag Yexus, tiam sis nws muaj kev txhaum thiab tseem los lees thiab pom tau hais tias hauv nws lub neej yeej tsis muaj kev thaj yeeb dab tsi kiag li ua ntej yuav tuaj rau hauv pawg ntseeg thiab [lees txim] txhua yam huv si, nws cov lus zoo li raug hluav taws kub, thiab ua rau nws vau rau hauv pem teb hloov dua siab tshiab” (Brian Edwards, Revival: A People Saturated With God, Evangelical Press, 1991 edition, p. 261).

Muaj ib txhia ntseeg nyob rau peb pawg ntseeg tsis kam mloog Vajtswv cov lus rau tej yam, nov ua rau tsis muaj kev txhawb siab! Thaum rooj txhawj siab los rau hauv Asbury College hauv Wilmore, Kentucky xyoo 1970, muaj cov tub ntxhais hluas saum pua tug los lees lawv tej kev txhaum…rau sawv daws pom, lawv los sawv ua ib kab ntev ntev, tsheej teev, kom los tau hais lus thiab lees txim rau txhua tug txog qhov…lawv [tsis mloog lus] thiab los thov Vajtswv.

Tug txiv neej uas coj hauv lub rooj sab laj ntawm Asbury tsis qhia Vajtswv Txojlus, tsuas yog hais lus pov thawj, thiab caw cov tub ntxhais kawm ntawd kom los paub Tswv Yexus ntawm lawv tug kheej, lub sijhawm ntawd yeej tsis muaj ib yam tshwj xeeb kiag li, cov tub ntxhais los lees kev txhaum, “muaj ib tug tub hluas los lees txim rau ib tug zuj zus” thiab hais li no tias “Nws tawg lawm” lub sijhawm ntawd tsis hais cov tub ntxhais kawm ntawv los sis cov xibhwb puas leej thov Vajtswv, quaj, thiab hu nkauj, lawv tau mus nrhiav tug neeg uas lawv tau ua txhaum rau thiab ib tug lees txim rau ib tug, lub tuam tsev pehawm Vajtswv yeej muaj kev pehawm Vajtswv yim hnub [24 teev ib hnub twg]

Nov yog tib yam uas tau tshwm sim nyob rau Pawg ntseeg Suav Npavtiv thiab, thiab muaj nyob rau hauv lub rooj txhawb siab ntawm Asbury, noj sijhawm ib teev, cov hluas los lees lawv tej kev txhaum thiab thov Vajtswv, kev lees txim nyob ib yam uas yeej muaj nyob rau neeg Kaumli xyoo 1910, niaj hnub nim kev thov Vajtswv rau sawv daws pom, quaj, yog ib yam yeej muaj nyob rau Suav teb, thiaj muaj rooj txhawb siab loj nyob rau tid, Evan Roberts tau quaj li no “Vajtswv, hloov kuv” qhov nws yeem tug kheej rau Vajtswv no, nws thiaj los ua thawj coj nyob rau lub rooj txhawb siab xyoo 1905. Koj ne zoo licas? Koj puav thov Vajtsw kom hloov koj thiab? Hu zaj nkauj no “ “Search Me, O God.”

Vajtswv thov tshawb nrhiav kuv, thiab paub kuv siab:
Kom paub txog kuv qhov kev xav:
Thiab paub kuv lub siab:
Siv kuv thiab paub kuv lub siab;
Saib puas muaj tej yam ua tsis zoo nyob hauv kuv,
Thiab coj kuv mus ntsib txoj sia ntev dhawv.”
   (Phau Ntawv Nkauj 139:23, 24).

Vajtswv tug ciaj sia tug Ntsujplig kuv thov koj nqe los.
Vajtswv tug ciaj sia tug Ntsujplig kuv thov koj nqe los.
Hloov kuv, kho kuv, tsoo kuv, pab kuv
Vajtswv tug ciaj sia tug Ntsujplig kuv thov koj nqe los.

Nov yeej tshwm sim nyob rau peb pawg ntseeg yog Vajtsw xa Vajntsujplig nqe los rau hauv rooj txhawb siab, “Search Me, O God” rov hu ib zaug ntxiv

Vajtswv thov tshawb nrhiav kuv, thiab paub kuv siab:
Kom paub txog kuv qhov kev xav:
Thiab paub kuv lub siab:
Siv kuv thiab paub kuv lub siab;
Saib puas muaj tej yam ua tsis zoo nyob hauv kuv,
Thiab coj kuv mus ntsib txoj sia ntev dhawv.”
   (Phau Ntawv Nkauj 139:23, 24).

A-mees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Teshaujlwm 1:4-9
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).