Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LAWV COV DAV NPOJ KOM YA TAWM NTAWM QHOV CHAW FIJ

(COV LUS QHUAB QHIA ZAUM 68 HAUV PHAU CHIVKEEB)
DRIVING THE VULTURES AWAY FROM THE SACRIFICE
(SERMON #68 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv hauv lub nroog Los Angesles
yav lig hnub tim 20 lub ib hli ntuj xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 20, 2013


Thaum kuv tseem tab tom pib ua tub hluas kuv tau nrog Dr. Timautes Lis mus koom pawg ntseeg Bavtiv lub rooj sablaj nyob rau nroog San Francisco. Tau muaj kev sib cav los ntawm cov Bavtiv uas nyiam coj li ywj siab, lawv tau sau ib phau ntawv tawm tsam phau Vajluskub Chivkeeb. Dr. Lis tau sawv “hauv pem teb” mus hais tawm tsam phau ntawv ntawd. Thaum ntawd kuv tseem muaj hnub nyoog yog 22 xyoo xwb, tiamsis kuv xav hais tias muaj ib hnub kuv yuav sau ib phau ntawv los tiv thaiv phau Vajluskub Chivkeeb. Hnub no kuv thiaj li pom tau tias kuv cov lus qhuab qhia yog los ntawm phau ntawv no los. Cov lus qhuab qhia no nyob rau qhov rau-caum-yim. Thov sawv ntsug nthuam Vajluskub nrog rau kuv mus rau Chivkeeb 15:11.

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

Nej zaum tau.

Anplahas yog tug neeg ua laus lawm thiab tsis muaj menyuam. Vajtswv tau tshwm rau nws pom nyob rau qhov kev npausuav qhia tias nws yuav muaj xeeb leej xeeb ntxwv npaum li cov hnub qub saum ntuj. “Anplahas ntseeg Vajtswv, thiaj suav tias nws yog neeg ncajncees” (Loos 15:6). Yog lintawm qhov Anplahas dim vim yog qhov nws ntseeg hauv Vajtswv, tsis yog yam ua nws ua tau los ntawm nws tug kheej. Tiam sis Anplahas tseem nug Vajtswv kom qhia meej meej rau nws txog qhov kev npausuav no. Vajtswv thiaj li rov los ntsib nws thiab nrog nws sib cog lus uake, Nws yuav muab tebchaws Kkanaas rau Anplahas cov xeeb ntxwv. Vajtswv hais kom nws nqa ib tug nyuj mos, ib tug tshis, ib tug yaj,ib tug vaubkib, ib tug nquab, muab cov tsiaj no phua nruab nrab faib ua ob sab sib npaug zog. Nws “tau phua tej lus cog tseg uas yog pooj koob yawm txwv” ib txwm ua los yog los phua cov tsuaj no ua ob sab, ob qhov ntawm yuav mus rau qhov nruag nrab ntawm cov lus ua taug cog uake no (Yelemis 34:18-21). Qhov kev fij tsiaj ntawm no ua ib daim duab qhia txog Tswv Yexus tau fij Nws tug kheej, qhov kev fij no Tswv Yexus tau ua tiav raws li tau hais nyob rau Vajluskub Qub.

Anplahas mloog Vajtswv lus, nws tau muab cov tsiaj phua no tso rau pem teb. Tom qab ntawd, nws nyob tos Vajtswv los qhia Tug kheej rau nws. Tiamsis txawm muaj cov dav npoj ya los. Nyob rau lub xeev Alixaunaj kuv pom cov dav qhuav no thiab. Ya los rau lub sijhawm uas muaj ib yam tsiaj twg tuag nyob rau tom tej tog kev, lawv ya puv rau saum nruab ntug, ya mus los rau saud. Kuv tsis paub tias ua cas lawv yuav ya los sai ua luaj, tiam sis kuj muaj tseeb li ntawd. Tej zaum neeg tej kev txawj ntse twb qhia tau qhov no ntev los lawm, tiam sis ntawm kuv tug kheej tsis totaub tias yog vim licas. Tswv Yexus hais tias, “Cov tuag nyob qhov twg, dav npoj yuav sau nthwv los rau qhov ntawd” (Mathais 24:28).

Nqe no yog hais txog Anplahas cov lus cov tseg. Qhov no yog hais txog cov lus cog tseg ua tau hais rau Anplahas nyob rau phau Vajluskub Chivkeeb 12:1-3, uas yog qhov Vajtswv cog lus rau nws tias nws tej xeeb ntxwv yuav nyob thoob rau tebchaw Khanaas. Peb lub homphiaj hmo no tsis yog kawm txog cov lus cog tseg no, tiam sis los saib txog qhov no yuav coj los siv li cas rau peb lub neej tam sim no. Hnub no peb yuav tsi ntsoo mus rau nqe Vajluskub no,

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

Nyob rau cov lus qhuab qhia no, peb yuav los saib txog cov tsiaj uas coj los fij, thiab cov dav npoj uas tau ya los.

I. Ib, Kev fij tsiaj.

Txhua yam kev fij nyob rau hauv Vajluskub qub yog tsi ntsoov mus rau qhov Tswv Yexus fij Nws tug kheej saum Ntoo khaublig. Qhov no los tsis txawv thiab.

“[Anplahas hais tias, Vajtswv, kuv yuav paub tau licas tias kuv yuav tau txais qhov koobhmoov ntawd? Nws txawm hais rau Anplahas tias, coj ib tug nyuj peb xyoo, thiab ib tug maum tshis uas muaj peb xyoo, tug yaj uas muaj peb xyoo thiab tug nquab vaubkib, thiab ib tug nquab mos. Nws txawm coj txhua yam tsiaj no tuaj rau Vajtswv, thiab muab tua faib nruab nrab ua ob sab thiab muab lawv tsos uake, tiam sis cov nquab tsis tau faib” (Chivkeeb 15:8-10).

Thaum Anplahas los nug txog qhov tias nws yuav paub tau licas tias yuav tau lub tebchaws ntawd tiag. Arthur W. Pink tau hais li no, “Vajtswv tau teb nws thiab qhia mus txog rau Tswv Yexus.” Pink tseem hais ntxiv tias, “Daim duab no yeej muaj tiav…Txhua yam [tsiaj] puas leej piv txog Tswv Yexus thiab nws tes dej num. Tug nyuj uas muaj hnub nyoog peb xyoo yog hais txog Nws lub zog; tug tshis hais txog fij vim yog txoj kev txhaum; tug yaj yog hais txog cov neeg Levis qhov kev fij. Cov noog ib tug hais txog yam los saum ntuj los. Lub sijhawm ‘peb xyoo,’ tej zaum hais txog peb hnub uas Tswv Yexus tau tuag, los sis ‘peb xyoo’ ua yog Nws ua tes dej num tiav! Kom peb paub tau tias txhua yam tsiaj no yuav tsum tuag xwb, yog tsis muaj ntshav yuav tsis muaj kev qhov kev cawm thiab yuav tsis txais koob hmoov” (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 edition, pp. 168, 169).

Txhua tug uas nyeem phau Vajluskub qub yuav paub txog tias qhov kev fij tsiaj ntawd tseemceeb npaum licas. Thiab, thaum peb los nyeem phau Vajluskub tshiab, peb pom tau hais tias tej yam kev fij no puas lees hais txog qhov ua Tswv Yexus fij Nws tug kheej los cawm peb kom dim ntawm txoj kev txhaum. Nyob rau phau Vajluskub Henplais hais li no,

“Yog xaiv ntshav ntawm tug txiv nyuj thiab tshis thiab hmoov ntawm tug maum nyuj uas coj los nphoo rau ntawm cov neeg txhaum yuav muaj peevxwm ntxuav kom cev nqaij deb huv tau ntau npaug yog siv Tswv Yexus cov ntshav, ua Vajntsujplig tug dawv huv muaj nws fij rau Vajtswv yam tsis muaj ib qhov kev txhaum twg kiag li thiaj yuav ntxuav tau kev txhaum ntawm nej txhua tug kom dim ntawm txoj kev tuag kom nej los ua Vajtswv tug muaj txoj siab nyob tes dej num” (Henplais 9:13-14).

Cov nqaib uas yog cov tsiaj thiab noog, uas Anplahas nqa tuaj fij rau Vajtswv, yog hais txog qhov Tswv Yexus fij Nws tug Kheej.

Kuv nyeem Spurgeon cov lus qhuab qhia rau txhua txhua hnub. Kuv paub ntau yam uas yog hais txog qhov Tswv Yexus fij Nws tug Kkeej. Nws tau coj peb mus rau tom lub vaj Kexemanes rau yav tsaus ntuj. Peb paub tias Tswv Yexus los ev neeg ntiajteb txoj kev txhaum. Peb pom Nws thov Vajtswv tawm hws los ntshav vim yog peb txoj kev txhaum, “Nws cov ntshav tau ntws los,” nws lub cev tau qaug mus rau hauv av.

Nws cov lus qhuab qhia tseem hais txog cov povthawj, qhov chaw uas Yexus raug nplawm. Peb pom tug Cawmseej raug luag ntaus, peb pom lawv nto qaub ncaug rau nws lub nplu, thiab nrho Nws cov hwjtxwv. Spurgeon tseem coj peb mus rau tom Pilaj lub tuam tsev, nws hais rau peb tias lawv nplawm Tswv Yexus lub nraub qaum, thiab lawv muab lub koosmom pov coj los looj rau nws taub hau. Txuav ntxiv mus, nws tseem coj mus tug txoj kev quaj ntsuag, uas yog Tswv Yexus kwv tug Ntoo khaub lig. Qhov kawg ua nws qhia rau peb paub txog Tswv Yexus, lawv xuav ntsiab hlau los ntsia nws txhais tes thiab kotaw, tuag rau qhov chaw ntawd, theej peb tej kev txhaum, nyob rau ntawd tug ntoo Khaublig ntawd!

Tiamsis Spurgeon tsis tso tseg rau ntawd xwb. Nws tseem coj peb mus rau tom lub qhov ntxa, uas yog lawv muab Tswv Yexus lub cev mus tso, peb tau rov qab vim tsau ntuj lawm, thiab lub qhov ntxa raug ntsia khov khov. Txuav ntxiv mus tug xibhwb no tseem coj peb rov mus rau yav sawv ntxov nrog cov poj niam mus uake, peb nrog lawv sawv uake thiab ntshai thaum peb hnov tug Tub txib lub suab

“Tsis txhob ntshai, vim kuv paub tias nws nrhiav Yexus, tug ua rau ntsia saum ntoo khaub lig. Nws tsis nyob ntawd lawm: Nws tau sawv rov qab los lawm zoo li nws tau hais tseg cia” (Mathais 28:5-6).

Halelusya! Halelusya! Halelusya!
Kev tuag lub hwjchim phem kawg nkaus li,
   Tiamsis Yexus tau rhuav tshem txhua yam no:
Cia li hu nkauj zoo siab, Halelusyas!

Peb hnub uas quaj ntsuag dhau mus lawm;
   Nws tau sawv hauv qhov tuag rov qab los:
Cia kom Nws tau txais meejmom, Halelusyas!

Nws tau muaj tub tuag teb lus qhov rooj kaw;
   Dabntxwnyoog poob saum ntuj los,
Cia li hu nkauj qhuas, Halelusyas!

Cawmseej, ntawm Koj lub qhov txhab,
   Thiab txoj kev tuag cawm kom tug neeg txhaum
Ua rau peb muaj sia nyob hu nkauj, Halelusyas!
   Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas!
(“The Strife Is O’er,” translated by Francis Pott, 1832-1909).

“Tswv Yexus tuag rau peb tej kev txhaum raws Vajtswv Txojlus; Thiab nws raug faus, thiab sawv rov qab los rau hnub peb raws li Vajtswv Txojlus” (I Kaulithaus 15:3-4).

Qhov no yog Txoj Moo Zoo! Ntawd yog peb cov lus qhuab qhia! Ntawd yog peb zaj nkauj, thiab ntawd yog peb qhov kev vam! Thiab ntawd yog yam ua hais txog qhov Anplahas tau fij thaum ub! Amees thiab Amees!

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

II. Ob, cov dav npoj ya los.

Lo lus Henplais siv hais txog “cov dav” qhov yog hais txog dabtsi? Qhov ntawv piv tau licas? Kuv ntseeg tias yog hais txog Dab ntxwnyoog thiab nws cov ntsujplig phem. Tamsim no peb tsis tshua hnov txog cov ntsujplig phem no nyob rau pawg ntseeg. Tam sim no peb lub tebchaws tabtom pooj rau qhov kev phem, txhua txhua hnub peb txog txoj kev txhaum, uas tsis tau pom dua thaum kuv tseem yog tub hluas – lub sijhawm no yog kev ntsau ntuj – peb tsis hnov cov lus qhuab qhia txog Dab ntxwsnyoog thiab nws cov ntsujplig phem. Cov peb hnov yog ua kom peb muaj kev kaj siab, muaj cov xibhwb ntau tug poob rau qhov ua tsis qhia txog tawm tsam cov ntsujplig phem, lub hwjchim uas yog cov dab ua kav saum nruab ntug, lawv ua cov neeg tamsim no tsis xav txog Dabntxwnyoog uas yog “tug tsov ntxuav khiav mus los tom tsiaj no” (1 Petus 5:8).

Tswv Yexus tau hais li no, “cov noog saum nruaj ntug uas ya los noj cov noob zaub uas yog Vajtswv Txojlus (Lukas 8:5). Tswv Yexus qhia meej meej rau peb paub tias cov noog ntawd piv txog, Nws hais li no, “Dab ntxwnyoog los txeeb cov lus ntawm neeg lub siab kom lawv txhob ntseeg thiab txhob dim” (Lukas 8:12).

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

Peb yeej ntseeg hais tias plaub tug noog ntawm no yog raug Dabntxwnyoo xa los nyhias cov nqaij fij rau Vajtswv ntawd. Thiab qhov tseeb, Dabntxwnyoob yeej nrhiav txhua lub sijhawm los nyhia Vajtswv Txojlus kom txhob poob rau neeg lub siab – thiab nrho kom tawm hauv pawg ntseeg!

Nyob rau ob puas xyoo dhau los no los sis 20th century muaj cov neeg tau sawv los tawm tsam txog qhov Tswv Yexus tuag rau saum ntoo Khaublig. Qhov no yog Dabntxwnyoog tawm tsam Spurpeon uas yog qhia Vajtswv Txojlus, thiab qhia tau zoo heev. Nyob rau lub sijhawm no tseem tawm tsam muaj ceem tshaj no thiab. neeg lub qhov ncauj hais txog Tswv Yexus tuag theej – tiamsis lawv yeej tsis kam hais kom meej tiag tiag! Txawm muaj teb pawg ntseeg loj los yeej hais thiab tiam sis tsawg tsawg xwb uas hais txog Tswv Yexus qhov kev tuag. Dr. Michael S. Horton nyuaj kawg nkau uas neeg yuav los qhia txog Tswv Yexus. Nyob rau nws phau ntawv hu ua Cov ntseeg uas Tsis muaj Yexus los sis Christless Christianity (Baker, 2008). Kuv xav kom txhua tug xibhwb nyob rau tebchaw Amelikas los nyeem phau ntawv no – thiab los nug lawv tug kheej, “Thaum twg yog zaum kawg uas kuv qhia Txog Tswv Yexus tiag tiag?” Kuv ntseeg tias ntau tug yuav tsis paub teb yog lawv rov los nug tug kheej rau lo lus nug no.

Cov lus qhuab qhia feem ntau tam sim no hais txog neeg, yam neeg yuav tsum tau, neeg qhov kev xav, neeg cov teebmeem, neeg qhov kev kajsiab, tiamsis tsis yog hais txog Tswv Yexus! Dr. David F. Wells tseem hais li tias, “Cov neeg qhua qhia…lus qhuab qhia…qhov tseeb yog muab lawv tug kheej ua qhov loj xwb, tsis yog Vajtswv. Hais txog yam peb ua, yam peb tau, tsis yog ua Vajtswv ua rau peb los sis Vajtswv pub rau peb hauv Tswv Yexus…tsis yog yam Vajtswv muab rau peb hauv Tswv Yexus tau tuag theej peb qhov chaw” (David F. Wells, Ph.D., The Courage to Be Protestant, Eerdmans, 2008, pp. 182, 183).

Koj xav tias qhov hais txog Yexus no nyuaj heev li lov? Nug koj tug kheej, thaum twg uas kuv hais txog qhov Tswv Yexus tuag saum Ntoo khaublig, Nws sawv rov los, thiab qhov Nws yuav rov qab los zaum ob (Tsis peb li, tiamsis Nws yuav rov los zaum ob!)? Txawm phau Vajluskub – cov ntseeg, los tsuas yog hais txog yam peb qhov kev ntshaw thiab kev xav – Tsis hais txog Tswv Yexus li!

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

Tej zaum, kuj muaj ib txhia yuav sawv thiab zaum saum cov dav tsa khiav tawm ntawm qhov uas Tswv Yexus fij nws tug kheej! Tej qhov chaw, tej zaum, tej tug yuav tsum sawv xibhwb Povlauj qhov chaw thiab hais tias,

“Kuv xav tias yuav tsis hais ib yam kev txawj ntse rau nej kiag li, tsuag yog yam hais txog Tswv Yexus xwb thiab qhov nws raug ntsia saum ntoo khaub lig” (1 Kaulithaums 2:2).

Muaj tej tug yuav hais tias “Qhov no tsis yog qhov peb xav tau.” Kuv hais tias, yog yam ua kuv xav tau – zoo heev tshaj cov neeg hu nkauj ntiajteb thiab tug neeg hais uas neeg nyiam zoo li Oprah Winfrey, Tug neeg txawj hais li zoo li Digest los sis Joel Osteen! Xibhwb Povlauj hais tias,

“Vim Vajtswv nws tau cia nws nyob hauv Yexus, Vajtswv tau cia nws yog lub Tswvyim kev ncajncees thiab tuag theej lub txim txhaum rau peb txhua tug kom mus raws li hais tias, cov yuav khav cia li khav hais txog Vajtswv” (1 Kaulithaus 1:30-31).

“Cov Yudas tshawb rhiav hwjchim, cov neeg Kivliv tshawb nrhiav tswvyimL Tiam sis peb qhia txog qhov Yexus tuag theej peb rau cov neeg Yudas thiab neeg Kivliv yuav yog ib qhov ruam tiam sis Tswv Yexus yog Vajtswv lub hwjchim thiab tswvyim” (1 Kaulithaus 1:22-24).

Tswv Yexus – Vajtswv lub hwjchim! Tswv Yexus – Vajtswv lub tswvyim! Yexus yog txhua yam ua kuv xav tau! Thiab Yexus yog txhua yam ua kuv ntshaw! Txhua tug uas paub txog tug Cawmseej no yuav hais zoo li xibhwb Povlauj tias,

“Kuv ua tau txhua yam hauv Tswv Yexus vim muaj nws txhawb kuv lub zog” (Filipis 4:13).

Thov kom txhua tug uas hnov cov lus qhuab qhia no cia li txhawb nqa Tswv Yexus lub npe, nws txoj kev hlub ua tau tuag saum tug Ntoo khaub lig! Peb cia li yeem peb tug kheej rau Vajtswv Txojlus, ntseeg Txojlus no, qhia Txojlus no, thiab coj mus hais rau tug neeg uas tseem tsis tau paub Vajtswv! Qhov lawv cheemtsum yuav tau tsis yog cov neeg hu nkauj ntiajteb – tsis yog yam paub neeg lub siab, los sis cov neeg uas txawj hais lus. Tiam sis qhov lawv yuav tsum tau yog Tswv Yexus cov ntshav!

Kuv xav hais zaj no nyob saum ntuj ua qhov muag tsis pom,
   Yog Yexus thiab tug chwjchim, Yexus thiab nws txoj kev hlub,
Kuv nyiam qhia zaj no, vim kuv paub tias muaj tseeb;
   Txaum kuv lub siab ua tsis muaj ib yam ua tau.

Kuv nyiam qhia zaj no, nws zoo nkauj kawg li
   Zoo tshaj nyiaj kub ua npau suav pom
Kuv nyiam hais zaj no, nws ua ntau yam rau kuv;
   Qhov no lauj kuv yuav pib hais mus tag ib txhi

Kuv nyiam hais zaj no rau cov ua twb paub zoo lawm
   Tseem zoo li tshaib thiab nqhi zoo li lwm tug thiab.
Thiab thaum uas yog lub chwjchim, kuv yuav hu nkauj,
   Txawm yuav qub, zaj qub kuv twb nyiam los ntev lawm.
Kuv nyiam hais zaj no, zaj qub uas yog Tswv Yexus thiab kev hlub.
(“I Love to Tell the Story” by A. Catherine Hankey, 1834-1911).

Kev hlub pub txoj sia tshiab rau kuv
   Kev hlub pub txoj sia tshiab rau kuv
Kuv yuav kev poob rau kev txhaum
   Tswv Yexus cawm kuv dim mus txoj sia
(“Mercy Rewrote My Life” by Mike Murdock, 1946-, altered by the Pastor).

Kuv yuav qhuas Nws! Kuv yuav qhuas Nws!
   Qhuas Vajtswv tug menyuam yaj tuag theej neeg txhaum;
Rau nws tug chwjchim rau txhua tug,
   Rau nws cov ntshav uas ntxuav tau tug neeg txhaum!
(“I Will Praise Him” by Margaret J. Harris, 1865-1919).

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

Cov neeg ntxhau cia li ua tib zoo mloog. Tswv Yexus tuag theej koj, theej koj tej kev txhaum, saum tug Ntoo khaublig. Nws yeej muaj koj nyob hauv nws lub siab thaum nws mus rau saum tug Ntoo khaublig. Nws yeej muaj koj nyob hauv nws lub siab thaum nws rau tsim txog thiab tiv kev txomnyem, thiab theej koj tej kev txhaum. Nws yeej muaj koj nyob hauv nws lub siab thaum Nws quaj “Tiav lawm lauj” thiab tuag theej koj, thiab theej koj lub txim. Hmo no Tswv Yexus nyob saum ntuj thiab saib tuaj rau koj. Nws thov Vajtswv rau koj. Nws muaj koj nyob hauv Nws lub siab. Nws hu koj, “Los ntawm kuv…kuv yuav cia koj so” (Mathais 11:28). Koj puas los rau ntawm Nws? Koj puas cia siab rau Nws hmo no? Dabntxwnyoo yuav los tshuab koj pob ntseg, “kom ua txhob tau kom koj txhob dim” Cia li ntiab Dabntxwnyoog mus kom deb – zoo li Anplahas tau laij dov dav no mus kom deb. Tsis txhob mus mloog koj plaug tug phooywg! Txhob lees yuav cov kev xav ntawd. Muab nws ntiab tawm kom dej ntawv qhov koj tau fij no! Los, muab koj lub siab thiab cia siab rau Yexus. Nws yuav zam koj lub txim. Nws yuav ntxuav koj. Nws yua cawm koj – tam sim no! peb yuav los hu nqi tshooj – “Kev hlub los hloov kuv siab” thiab “Kuv yuav qhuas Nws.” Yog koj xav nrog peb tham txob qhov kev cawmdim, thiab los ua tug ntseeg tiag tiag, thov mus lawm tom qab thaum peb tseem hu nkauj. Dr. Cagan yuav coj nej mus lwm qhov muab lus qhia thiab Vajtswv pab. Cia li mus tham peb tseem hu nkauj.

Hlub hloov peb lub neej,
   Hlub hloov peb lub neej,
Kuv tau poob rau kev txhaum,
   Tiamsis Yexus hloov kuv lub neej.

Kuv yuav qhuas Nws! Kuv yuav qhuas Nws!
   Qhua tug Menyuam Yaj los ris neeg lub txim’
Cia Nws tau meejmom, txhua tug cia li qhua,
   Nws cov ntshav ntxuav tau peb tej kev txhaum!

Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Kyu Dong Lee: Chivkeeb 15:1-18.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“A Crown of Thorns” (by Ira F. Stanphill, 1914-1993).


TXHEEJ TXHEEM

LAWV COV DAV NPOJ KOM YA TAWM NTAWM QHOV CHAW FIJ

(COV LUS QHUAB QHIA ZAUM 68 HAUV PHAU CHIVKEEB)
DRIVING THE VULTURES AWAY FROM THE SACRIFICE
(SERMON #68 ON THE BOOK OF GENESIS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers Jr.

“Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm” (Chivkeeb 15:11).

(Loos 4:3; Chivkeeb 15:6; cf. Yelemis 34:18-21;
Mathais 24:28)

I.   Kev fij tsiaj, Chivkeeb 15:8-10; Henplais 9:13-14;
Mathais 28:5-6; I Kaulithaus 15:3-4.

II.  Ob, cov dav npoj ya los, Efexus 6:12; I Petus 5:8;
Lukas 8:5, 12; I Kaulithaus 2:2; 1:30-31, 22-24;
Filipis 4:13; Mathais 11:28.