Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTUAG THIAB KHO

TORN AND HEALED

Tug qhia, Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv (Baptist) nyob rau lub nroog Los Angeles.
Vajtswv hnub uas yog Hhub tim 15, lub xya hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 15, 2012

“Tej neeg hais tias peb cia li rov mus cuag tus Tswv nws tau ua rau peb raug mob, tiam sis nws yuav kho peb tej mob kom zoo, nws tau ua rau peb tej nqaij to, tiamsis Nws yuav qhwv peb tej qhov txhab puas yog. Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob” (Hauxeyas 6:1-2).


Hauxesyas tug uas cev Vajtswv lus tau qhia rau peb paub tej yam tsis zoo txog ntawm cov neeg Ixayees. Nws qhia li no “Lawv raug puas tsuaj vim tsis lees paub kuv” (Hauxesyas 4:6). “Cov Aplashis tau koom rau txoj kev pe mlom, cia lawv ua lawv” (Hauxeyas 4:17). Vajtswv tau hais tias cov neeg Ixayees tau qaug rau txoj kev pe mlom thiab Nws yuav cia lawv nyob rau hauv txoj kev txhaum kom lawv ua ywj siab. Hauxesyas tau hais tias Vajtswv “Nws tso lawv tseg lawv” (Hauxesyas 5:6). Vajtswv hais li no, “Kuv yuav rov qab mus rau kuv qhov chaw, txog thaum lawv pom txog lawv tej kev txhaum thiab tig los nrhiav kuv…” (Hauxesyas 5:15).

Peb muaj peevxwm muab cov lus no coj los siv tau rau peb lub tebchaws, thiab rau txhua hais neeg uas yog nyob rau sab Hnub poob, thiab nws yeej yog lintawd. Peb cov neeg raug rhuav tshem vim qhov lawv tsis paub txog Vajtswv. Peb cov neeg los kuj tau mus pe mlom, lawv hlub txoj kev txhaum ua rau Vajtswv tau tshem Nws txhais tes uas muaj kev hlub tawm ntawm peb mus, cia kom peb cov ntseeg nyob yam tsis paub tom ntej tom qab, thiaj li tsis muaj kev rooj txhawb siab rau peb lub tebchaw no txij puag thaum xyoo 1859. Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias,

      Peb puas paub tias Vajtswv tsis txaus siab rau pawg ntseeg? Txij puas thaum lub rooj txhawb siab uas Vajtswv tau nqe los nrog Vajtswv cov neeg nyob los txog rau tam sim no ntev npaum licas? Yog vim licas qhov Vajtswv tau tshwm sim no yuav dhau los ntev ua luaj? Cov neeg tam sis no ua li cas tag lawm? Yog vim licas cov pawg ntseeg uas txheeb tau muaj tsawg kawg li? Yog vim licas yuav tsis tawg paj txi txiv li? Yog vim licas cov txivneej thiab cov poj niam no pheej yuav nyob rau txoj kev txhaum, ua rau qhov phem hloov mus rau qhov phem tshajplaws?...Txivneej thiab pojniam, txog thaum lawv pib xav hais tias yeej tsis muaj dabtsi zoo kiag li rau lub sijhawm tsis muaj Vajtswv..qhov no, tsis hais kev muaj txiag nplua nuj, tsis muaj kev vammeej, yuav los yuav tau qhov ua tsis muaj Vajtswv.
      (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987 edition, pp. 155, 157, 159).

Tiamsis hmo no kuv yuav tsis muaj qhov no cov los siv rau peb cov neeg uas nyob rau sab hnub poob seem ntsujplig. Kuv yuav muab cov lus no coj los qhia rau koj tug uas tseem tsis tau txais yuav Tswv Yexus.

“Tej neeg hais tias peb cia li rov mus cuag tus Tswv nws tau ua rau peb raug mob, tiam sis nws yuav kho peb teb mob kom zoo, nws tau ua rau peb tej nqaij to, tiamsis Nws yuav qhwv peb tej qhov txhab puas yog. Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob” (Hauxeyas 6:1-2).

Nws yuav yog ib qhov uas zoo heev li yog peb los nrog Vajtswv koom nyob uake. Zoo li yav tag los muaj ib lub sijhawm ua Vajtswv thiab tib neeg nyob uakev rau txoj kev thajyeeb. Lub sijhawm ntawd peb cov pojkoob yawg koob tau nrog Vajtswv nyob uake tiag tiag. Tiamsis lawv kuj tau ntxeev siab rau Vajtswv, poob rau txoj kev txhaum. Lawv thiaj li raug txiav tawm ntawm Vajtswv tamsim ntawd, thiab “nkawd thiaj khiav mus nkaum rau hauv cov ntoo lawm” (Chivkeeb 3:8). Lub sijhawm no lawv tau ntshai Vajtswv, thiab lawv lub siab phem ntawd yog “ua yeebncuab rau Vajtswv” (Loos 8:7). Cov menyuam uas yug los kuj muaj lub siab ua yeebncuab zoo ib yam li lawv niam thiab lawv txiv,

“Twb yog vim ib tus xub ua txhaum, neeg ntiajteb txhua tus thiaj ua txhaum…” (Loos 5:12).

Nws tsis yog tuag rau fab cev nqaij daim tawv uas yog yug los ntawm Adas xwb, tiamsis tseem tuag rau fab ntsujplig thiab – yog lintawd txawm lawv cov xeebleej xeebntxwv los yuav yug los “tuag rau txoj kev uas tau yuam thiab poob rau txoj kev txhaum” (Ephexus 2:1). Qhov no txhais tau hais tias, lawv tsis paub Vajtswv los ntawm lawv tug kheej. Lawv tig mus pe dab pe mlom, “Twb tsimnyog lawv pehawm Vajtswv tus uas muaj txoj sia nyob ib txhis, tiamsis lawv mus pe tej mlom uas zoo li neeg, zoo li noog, zoo li tsiaj lossis zoo li nab.” (Loos 1:23). Lawv thiaj li raug txiav tawm ntawm Vajtswv vim yog lawv tej kev txhaum.

“Twb yog vim nej tej kev txhaum nws thiab tsis hnov nej tej lus thov” (Yaxayas 59:2).

Vajtswv tseem muaj txog kev hlub rau neeg ntiajteb, tau xa Nws tug Ntsujplig los qhia rau lawv paub txog lawv tej kev txhaum, lawv yuav tsum raug kho, thiaj muaj feem rov tau los txais kev thajyeeb nrog Vajtswv tug Tsim ntuj tsim tej nyob uakev ib zaug ntxiv. Tiam sis qhov yuav coj tau neeg rov los ntsib qhov kev thajyeeb ntawm, Vajtswv yuav tsum tau kho cov neeg txhaum no yam siv zoo heev. Vajtswv yuav tsum muab lawv dua thiab ntau kom lawv tsim los ntawm txoj kev ua tsaug zoo rau txoj kev txhaum. Nov yog tug Vajtswv tiag uas muaj nyob rau hauv Vajtswv lub kub. Nws yog tus muaj hwjchim loj thiab ntxaus ntshai heev kawg li. Nws kuj tsis ua rau peb yam ntximnyog peb yuav tsum tau txais. Nws txiav txim rau peb tawm los ntawm lub siab uas muaj txoj kev hlub pub rau peb. Nws dua thiab ntau peb kom peb tsim thiab xeev rov qab los, nws tsa peb rov qab los muaj txoj siab nrog Tswv Yexus nyob uake, zoo li peb cov pojkoob yawg koob tau muaj zoo lino, tiamsis tau ploj vim yog lawv qhov kev txhaum hauv lub Vaj Edees. Thov kom peb ntsia, thiab muab cov lus hmo no ua tib zoo mloog muab tso nyob rau peb lub siab tiag tiag

I. Thawj qeb, Vajtswv tug Ntsujplig dua thiab ntau tug neeg txhaum lub siab.

“Tej neeg hais tias peb cia li rov mus cuag tus Tswv nws tau ua rau peb raug mob, tiam sis nws yuav kho peb teb mob kom zoo, nws tau ua rau peb tej nqaij to, tiamsis Nws yuav qhwv peb tej qhov txhab puas yog” (Hauxeyas 6:1).

Tug neeg tsis muaj Vajtswv yuav xav haistias lawv tej kev ntxhov siab yog los ntawm tej lub sijhawm tsis zoo xwb. Lawv tsis paub hais tias twb vim yog los ntawm Vajtswv ob txhais tes ua rau lawv. Lawv tsis paub hais tias kev txomnyem ntawd yog vim Vajtswv ua tug npaj pub rau lawv, qhia kom lawv paub thiab ua kom lawv tsim sawv los ntawm txoj kev tuag. Muaj ib txhia tseem xav hais tias lawv cov teebmeem tshwmsim twb vim yog Dabntxwnyoog, lawv tsis paub hais tias txhua yam phem hauv lub ntiajteb no yeej tshwmsim tsis tau yog Vajtswv tsi tso cai kom Danntxwnyoog ua zoo li peb tau paub nyob rau phau Vajluskub Yauj tshoob ib. Lossis, lawv xav hais tias lawv qhov kev sim siab los ntawm lwmtus, lawv txawm cias li chim rau cov neeg ntawd vim qhov uas lwm tus tau ua txhaum rau lawv.

Vajtswv qhov kev hlub yuav ua rau kom nej paub taus hais tias txhua yam kev kub ntxhov yog los ntawm Vajtswv, thaib qhov nws tso teebmeem rau nej ntawd raws li nej txoj kev tso siab uas muaj rau hauv Nws. Lossis xws li cov neeg ua tau yuamkev lawm los yuav coj rov los rau ntawm qhov uas lawv paub txog lawv tug kheej! Vajtswv Txojlus hais li no

“Yog tus Tswv tsis pub kom muaj kev puas tsuaj los raug yuav tsis ua rau cov pejxeem nthais los?” (Amaus 3:6).

Txawm yog kev sim siab yuav los qhov twg los kujxij, yeej yog los ntawm Vajtswv. Txawm teebmeem yuav los ntawm peb cov yeebncuab lossis tus phoojywg phem losxij, qhov tseeb yog los ntawm Vajtswv los. Txawm yog kev hlas luam yuav puastsuaj lossis yuav raug mob raug nkeeg, txawm qhov twg losxij puav leej yog los ntawm Vajtsws los. Nws cia kom tej no tswmsim vim yog muaj lub homphiaj nyob rau qhov ntawd.

Cia li kawm cov ntsiab lus no. Nws muab koj dua kom ntuag. Vim yog muab lub homphiaj zoo pub rau koj. Tej zaud yuav zoo li uacas koj yuav tau “hmoov phem ualuaj” – tiamsis nws tsis yog lintawd. Thov kom Vajtswv tug Ntsujplig qhia pub rau nej paub haistias kev nyuaj siab, quaj ntsuag yog los ntawm Vajtswv ob txhais tes – pub rau koj vim yog muaj lub homphiaj! Kuv yuav tsis ceeb yog koj rau dua ntuag thiab raug ntau ua tsis yog mus raws li ntawd vim Vajtswv muaj lub homphiaj zoo txhob txwm ua li ntawd, vim yog Nws hlub koj! Cia li saib mus rau tus tub yau ua tau taug kev deb. Nws muaj nyiaj ntau heev kawg li. Nws kuj tau siv tag huv tibsi! Tom qab ntaw teebmeem tau tshwmsim rau nws yam tag yam tawm tuaj. Yog vim licas? Tsua qhia kom nws paub es nws thiaj yuav raug cawm! “Nws lo rau nws tus kheej” (Lukas 15:17). Tiamsis nws yuav tsis los paub txog nws tus kheej, yog Vajtswv txhais tes tsis los nplawm nws, muab nws dua kom ntuag thiab ntau kom txog thaum nws hais tias “Kuv yuav sawv, rov mus tom kuv txiv tsev” (Lukas 15:18).

Yog koj pom ib tug menyuam tub tabtom tsoo tsev yuav khas lawm hauv, tej zaud koj yuav tsis quav ntsej dabtsi. Tiamsis yog koj pom koj tus tub tabtom ua lintawd, kuv yeej ntseeg hais tias koj yuav tsum khiav ncaj qha mus ntsiab kiag nws tawm los thiab nplawm nws ntag. Qhov koj ua li no puas yog koj hlub koj tus tub tsawg tshaj tus ua tsis yog koj tus lov? Yeej tsis yog li ntawd kiag li, qhov koj ua lintawd rau koj tus tub vim koj hlub nws heev tshaj thiaj qhia kom nws paub cai xwb! Tib yam li ntawd, Vajtswv hais li no,

“kuv yeej cem thiab ntuas txhua tus uas kuv hlub”
       (Tshwmsim 3:19).

Yog lintawd nyob rau qhov kev txhaum ne ho ntseeg zoo licas? Muaj tej tus yuav quaj rau Vajtswv vim yog thov kom Vajtswv hlub, tiamsis zoo li Vajtswv tsis teb nws tej lus thov, tsis tag li Vajtswv tseem txav deb ntawm nws lawm thiab, cia rau kom nws yim huab muaj kev txomnyeem. Yog vim licas Nws thiab tsis teb cov neeg no cov lus thov thiab hlub lawv? Qhov ntawd yog Nws hlub lawv ntag! Nws hais li no,

“Kuv yeej cem thiab ntuas txhua tus uas kuv hlub”.

Nws cia koj raug kev txomnyem thiab kev kub ntxhov twb vim yog Nws xav kom koj paub kom meej meej hais tias lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav ua rau kom koj ntsib kev kajsiab kiag li, tsuas yog Vajtswv ib Leejtub nkaus xwb! Vajtswv qhov kev hlub loj uas tau pub rau koj ntawd, Vajtswv txhob txwm ua rau kom koj pom, tias qhov kev raug ntau thiab ntuas ntawd, Tswv Yexus txoj “kev hlub yeej muaj nyob rau hauv thiab” (Xaslaumoos Tej Nkauj 5:16). Koj yuav raug li no “Nws raug kev txomnyeem thiab tsis lees paub” Tswv Yexus, yuav raug neeg “tsis hwm Nws” (Yaxayas 53:3). Txog rau lub sijhawm uas Vajtswv muab koj dua thiab ntau ua rau koj tig rov los cuag Tswv Yexus vim yog tsis muaj txoj haukev twg uas koj yuav mus ntxiv lawm! Qhov no puas yog li Petus tau hais,

“Tus Tswv yog peb tso koj tseg? Peb yuav mus cuag leejtwg? Tsuas yog koj thiaj pub tau txog sia ibtxhi rau neeg”
       (Yauhas 6:68).

Vajtswv tug Ntsujplig yuav muab txhua yam kev cia siab txiav tawm ntawm koj mus. Nws tabtom muab koj dua thiab tabtom ntau koj thiab txiav txoj kev ntseeg tawm. Txog thaum uas tsis muaj ib tus neeg twg yuav pab koj tau lawm, koj thiaj cuam koj tug kheej los rau ntawm Tswv Yexus ob txhais kotaw thiab quaj, “Tus Tswv, cawm kuv thiab” (Mathais 14:30).

Vajntsujplig dawbhuv, Koj ibleeg xwb
   Muaj peevxwm tig peb lub siab tawm hauv txoj kev txhaum;
Koj lub hwjchim xwb thiaj pab kom peb muaj kev ywjpheej
   Thiab muab kev thajyeeb tso rau hauv peb.
(“Thy Holy Spirit, Lord, Alone” by Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Lub sijhawm uas Vaj Ntsujplig muab koj dua thiab ntau, lub sijhawm ntawd Tswv Yexus yuav kho koj. Nws yuav muab nws cov roj thiab kua txiv hmab ncuag los kho, zoo li tus neeg Xamalis siab zoo. Tswv Yexus yuav ntxuav tug neeg mob ruas uas yog nws qhov kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav, thiab muab kev thajyeeb tso rau hauv koj.

“Tej neeg hais tias peb cia li rov mus cuag tus Tswv nws tau ua rau peb raug mob, tiamsis nws yuav kho peb teb mob kom zoo, nws tau ua rau peb tej nqaij to, tiamsis Nws yuav qhwv peb tej qhov txhab puas yog. (Hauxeyas 6:1).

Vaj Ntsujplig dawbhuv, Koj ibleeg xwb,
   Muaj peevxwm coj peb los ntsib Tswv Yexus txoj kev hlub
Koj lub hwjchim nyob rau hauv peb tug ntsujplig
   Ua rau qhov kaj zoo li hluavtaws cig.

Thaum nws dua koj lub siab thiab ntaus koj txoj kev xav, koj yuav pom tau hais tias koj nyob tsis tau ntxiv rau txoj kevtxhaum lawm, thaum ntawd koj yuav tig los ntsia Tswv Yexus, thiab muaj peevxwm yuav hu tau nkauj,

Kuv qhuas Koj! Kuv qhuas Koj!
   Qhuas Tug menyuam yaj ua tau tuag theej neeg lub txim;
Kom Nws tau lub meejmom, los ntawd neeg txhua tug,
   Vim Nws cov ntshav ntxuav tau peb cov kev txhaum husi.
(“I Will Praise Him” by Margaret J. Harris, 1865-1919).

II. Qeb ob, Vajtswv tug Ntsujplig yuav hloov lub siab, thiab koj yuav ciaj sia nyob rau hauv Nws.

“Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob” (Hauxeyas 6:2).

Vajtswv tug Ntsujplig yuav dua thiab ntau tug neeg txhaum txog thaum tus neeg ntawd pom tau hais tias nws tau tuag thiab poob rau txoj kev txhaum. “Ob peb hnub saum no nws yuav hloov peb duab tshiab” Qhov tseeb peb yuav tsis txhais ncaj ncaj li lo lus no. Qhov nov yog cov luv pivtxwv siv qhia txog lub sijhawm uas koj ntsib teebmeem kev nyuaj siab tag kev vam thiab tuag rau hauv kev txhaum. Nws yuav tos ntsoov koj, txawm yuav siv sijham ntev npaum licas los xij, txog rau thaum koj tuag lawm tiag tiag koj mam paub tau haistias tsis muaj dabtsi yuav cawm koj lawm lauj. Tom qab ntawd yuav siv sijhawm luv luv, los paub kom meej txog qhov nov. Tiamsis nyob rau Dr. Cagan kam siv sijhawm li ob xyoo mam paub tau hais tias nws tau yuam kev. Tsis tag li kuv siv sijhawm li xya xyoo rau mam los totaub txog qhov kev tuag ntawd zoo licas tiag tiag. Kuv tau paub ib tus poj niam nws raug dua thiab ntau tau xya lub xyoo ua ntej ua nws yuav los tuag rau nws lub zog. Vajtswv tus Ntsjplig tau tsa nws sawv los koom nrog rau Tswv Yexus, thiab nws tau los nyob rau Tswv Yexus lub xubntiag! “Ob hnub” txhais taus hais lub sijhawm ntev, txawm licas los xij, txawm yuav siv sijhawm luv lossis ntev, ua peb tus ntsujplig poob rau txoj kev tuag, tuag rau ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj kevvam qhov twg yuav cawm tau peb.

Thaum koj los nyob rau qhov tuag zoo li no, yuav ua rau koj paub ntxiv hais tias txhua yam kev vam hauv lub ntiajteb ploj tag hu twb si lawm, lub sijhawm ntawd lauj Vajtswv yuav tsa koj sawv rov los rau Tswv Yexus – nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis – txoj kev ntseeg no yog yam uas tsis tau muaj dua rau yav tag los!?

“Tiamsis Vajtswv hlub peb kawg nkaus li. Peb tsis mloog Vajtswv lus thiab zoo li cov neeg uas tuag lawm los Vajtswv tseem pub peb rov muaj txojsia ib yam li Vajtswv tau tsa Yexus khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los. Vajtswv hlub nej kawg li, Vajtswv thiaj li cawm nej kom nej dim. Vim peb nrog Yexus koom ib txojsia. Vajtswv thiaj rov tsa peb nrog Yexus khetos sawv rov qab los. Vajtswv ua lintawd kom peb thiab nrog Yexus Khetos kav saum ntuj ceebtsheej”(Efexus 2:4-6).

Vajtswv tus Ntsujplig ua Tug tsa nej sawv hauv qhov tuag rov qab los “muaj txoj sia nyob rau Nws lub xub ntiag”!

Tus neeg uas tsis tau raug dua thiab raug ntau kom tuag zoo li no yuav nug hais tias, “Kuv los cuag Yexus tau licas?” Tiamsis thaum nws txoj kev vam uas tsis tseeb ntawm ploj mus lawm, nws mam paub tias tuag rau txoj kev txhaum zoo licas, thaum ntawd Vajtswv yuav tsa nws sawv rov qab los rau Tswv Yexus! Vajtswv ua lintawd zoo li yoojyim! Koj yuav hnov qab txhua yam uas koj raug ntau thiab raug dua ntawd thaum koj raug tsa sawv rov qab los lawm. “thiab [yog] qhov uas koj tau mus nyob rau ntawm Tswv Yexus yog saum ntuj Ceebtsheej”!!!

Vajntsujplig dawbhuv, Koj ib leeg xwb
   Muaj peevxwm coj peb los cuag Vajleejtub
Koj lub hwjhim xwb thiab tsa tau peb sawv,
   Coj tau peb los nyob rau ntawm Tswv Yexus.

Lub hwjchim uas Vajtswv tsa koj sawv hauv qhov tuag rov los muaj txojsia nyob yog tib lub hwjchim uas Vajtswv tau tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov los rau hnub peb!

“Qhov uas luag muab peb raus rau hauv dej yog luag muab peb faus nrog Yexus thiab peb koom nws txoj kev tuag yog lintawd Leejtxiv tus muaj hwjchim tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los nws yuav pub lub neej tshiab rau peb…. Ib yam li ntawd, nej yuav tsumn nco ntsoo hais tias nej twb tuag rau txoj kev txhaum thiab nrog Yexus khetos koom ib txojsia rau ntawm Vajtswv lawm” (Loos 6:4,6, 11).

Vajntsujplig dawbhuv, Koj ib leeg xwb
   Muaj peevxwm coj peb los cuag Vajleejtub
Koj lub hwjhim xwb thiab tsa tau peb sawv,
   Coj tau peb los nyob rau ntawm Tswv Yexus.

Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov los rau hnub peb!

“Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob” (Hauxeyas 6:2)

Thaum koj sawv hauv qhov tuag rov los lawm, peb yuav hu nkauj rau koj, ib yam li peb hu rau Tswv Yexus,

Nws tau tuag thiab rov muaj txojsia nyob,
   Nws tau tuag thiab rov muaj txojsia nyob;
Yam ruaj muab ntsoo kom tawg, tawm ntawm txoj kev tuag,
   Nws tau tuag thiab rov muaj txojsia nyob.
(“Alive Again” by Paul Rader, 1878-1938).

Nrog kuv hu nkauj uake!

Nws tau tuag thiab rov muaj txojsia nyob,
   Nws tau tuag thiaj rov muaj txojsia nyob;
Yam ruaj muab ntsoo kom tawg, tawm ntawm txoj kev tuag
   Nws tau tuag thiab rov muaj txojsia nyob.

Leejtxiv uas tug tub tau ploj lawm cia li hais tias,

“Nov yog kuv tug tub ua tuag lawm, thiab rov muaj txojsia nyob, nws tau ploj, thiab tau ntsib lawm” (Lukas 15:24).

Nov yog Vajtswv txoj lus! Nov yog txojsia uas sawv hauv qhov tuag rov los! Nov yog Txoj Moo Zoo muab pub rau koj nyob rau hmo no! Tus neeg txhaum uas tuag lawm Vatjswv lub hwjchim tau tsa kom sawv rov qab los!

“Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob” (Hauxeyas 6:2).

Ntawm txoj kev hlub Tswv Yexus tau los
   Vim txoj kev hlub kuv tus ntsujplig raug hu,
Thiab tawm hauv qhov kev plojtuag thiab kev txaj muag
   Vim nws txoj kev hlub nws tsa kuv sawv rov los.
Nws coj kuv tawm ntawm cov av xuavzeb
   Nws ob txhais zoo nkauj tau tsa kuv sawv,
Tawm ntawm qhov kev tsaus ntuj uas tseem muaj lub teeb ci,
   Au, qhuas Nws lub npe, Nws tsa kuv sawv!

Nws tau hu kuv ntev los lawm uantej kuv yuav hnov,
   Ua ntej ua kuv lub txim yuav raug do,
Tiam sis thaum kuv lees yuav Nws raws li nws lub suab hu
   Nws zam kuv lub txim thiab tsa kuv sawv.

Nrog kuv hu nqe tshooj uake!

Nws tsa kuv tawm ntawm cov av xuavzeb
   Nws ob txhais tes zoo nkauj tau tsa kuv sawv,
Tawm ntawm qhov kev tsau ntuj uas tseem muaj lub teeb ci,
   Au, qhuas Nws lub npe, Nws tsa kuv sawv!
(“He Lifted Me” by Charles H. Gabriel, 1856-1932).

kev xav txhab ib lo lus ceebtoom rau ntawm no. Thaum koj los cuag Tswv Yexus vim txoj kev ntseeg nov yog tib lub sijhawm uas koj yuav paub tau hais tais raug hloov dua tshiab lawm. Koj yuav tawm hauv lub tuam tsev no mus yam xyivfab hlo hais tias Tswv Yexus cawm koj dim lawm. Koj yuav tawm thaj chaw no mus yam kajsiab lug, koj yuav paub tau meej hais tias koj raug tsav sawv hauv qhov tuag rov qab los nrog Tswv Yexus koom ib txojsia. Yog koj txiam txim siab los ua lino, Peb yuav qhuas Vajtswv rau qhov ntawd! Kuj muaj tej tug twb txais kev cawm dim lawm los tseem tsis ruaj siab rau qhov ntawd. Kuv cim tau zoo heev hnub uas Tswv Yexus tau cawm kuv dim. Kuv tsis paub tias lub sijhawm ntawd kuv twb tau txais kev cawmdim lawm. Tau ntau hnub tomqab kuv thiaj li mam paub txog qhov ua Nws tau zam kuv tej kev txhaum, thiab pub kuv muaj txojsia nyob. Dr. Ebeneber Porter yog ib tus niam xibhwb. Dr. Porter hais li no tias, “muaj ib txhia yuav zoo siab heev rau lub sijhawm thaum tshiab uas lawv tau Vajtswv tug chwjchim, tiamsis tshaj qhov ntawd yog yuav muaj ib qhov kev kaj siab uas majmam tshwm tuaj ua txoj kev vam vim yog qhov lawv nrog Vajtswv sib nraug zoo” (Dr. Ebenezer Porter, Letters on Revival, Linde Publications, 1992 reprint, p. 82).

Yog lintawd thaumn tshiab tsis txhob nyuaj siab hais tias koj puas yuav tau txais kev cawm dim tiag lossis puas yuav ruaj siab tau li cas hais tias raug cawm dim lawm. Qhov tseemceeb, ntawm “kev ruaj siab” tsis yog hais tias qhov tseemceeb twg uas koj yuav tsum tau ua. Kev ruaj siab yuav los tom nqab ntawd. Yog lintawd yam tseemceeb uas koj yuav tsum tau hmo no yog txoj kev txhaum yuav tsum raug zam, thiab raug ntxuav los ntawm Tswv Yexus cov ntshav. Peb cov ntsiab lus hmo no hais tias “Cia li tig los rau Vajtswv: kom nws dua thiab kho koj; nws dua koj nqaij ntuag yuav kho kom zoo li qub.”

Hmo no koj cia li los cuag Tswv Yexus. Muab txhua yam tso rau tom qab. Los cuag Tswv Yexus thiab Nws yuav kho koj tus mob uas yog kev txhaum thiab ntxuav koj los ntawm Nws cov Ntshav.

Kuv yuav rov hu zaj nkauj ua Griffith tau hu tag los no. thaum kuv tabtom hu, thov nej sawv mus rau tomqab ntawm qhov chaw pehawm Vajtswv no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm qhov chaw muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab rau koj. Yog koj tseem tsis tau txais kev cawm dim cia li sawv mus rau tom qab thaum kuv tseem hu zaj nkauj no.

Vajntsujplig tug dawbhuv Koj ibleeg xwb,
   Muaj peevxwm tig peb lub siab ntawm txoj kev txhaum;
Koj lub hwjchim xwb thiab pab kom peb txais kev ywjpheej
   Thiab muab kev thajyeeb tso rau hauv peb.

Vajntsujplig, Koj ibleej xwb,
   Tswv Yexus txoj kev hlub qhia kom paub txog
Nws lub hwjchim xwb nyob rau hauv peb tus ntsujplig
   Zoo lub teebci thiab hluav tawm cig.

Vajntsujplig, Koj ibleegxwb
   Coj peb los cuag Vajleejtub
Koj lub hwjchim coj peb tawm los,
   Peb thiaj li los rau ntawm Tswv Yexus.
(“Thy Holy Spirit, Lord, Alone” by Fanny J. Crosby, 1820-1915;
     stanza three by the Pastor).

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv txojlus uantej lus qhuab qhia yog Dr. Kreighton L. Chan: Hauxesyas 6:1-2.
Hu nkauj uantej mloog Vajtswv txojlus yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Vajntsujplig Koj Ibleeg xwb” (tus sau Fanny J. Crosby, 1820-1915);
tau hloov cov ntsiab lus nyob rau nqe 3 yog Dr. Hymers.


TXHEEJ TXHEEM

NTUAG THIAB KHO

TORN AND HEALED

Tus qhia, Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tej neeg hais tias peb cia li rov mus cuag tus Tswv nws tau ua rau peb raug mob, tiam sis nws yuav kho peb teb mob kom zoo, nws tau ua rau peb tej nqaij to, tiamsis Nws yuav qhwv peb tej qhov txhab puas yog. Ob peb hnub saum no nws yuav muab peb hloov dua thiab peb yuav tau mus nrog nws nyob” (Hauxeyas 6:1-2).

(Hauxesya 4:6, 17; 5:6, 15; Chivkeeb 3:8; Loos 8:7; 5:12;
Ephexus 2:1; Loos 1:23; Yaxayas 59:2)

I.   Thawj qeb, Vajtswv tus Ntsujplig dua thiab ntau tug neeg txhaum lub Siab,
 Hauxeyas 6:1; Amaus 3:6; Lukas 15:17, 18; Tshwmsim 3:19;
Xalaumoos Phau Nkauj 5:16; Yaxayas 53:3; Yauhas 6:68; Mathais 14:30.

I.  Qeb ob, Vajtswv tug Ntsujplig yuav hloov lub siab, thiab koj yuav ciaj sia nyob
rau hauv Nws, Hauxesyas 6:2; Ephexus 2:4-6; Loos 6:4, 5, 11; Lukas 15:24.