Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB TIAG –
NTHUAV TAWM 2015

REAL CONVERSION – 2015 EDITION
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub Ib hli ntuj 4, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, January 4, 2015

“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, yog nej tsis hloov dua siab tshiab, thiab zoo li tus menyuam yaus, nej yuav mus tsis tau rau saum Ntuj-Ceebtsheej” (Mathais 18:3).


Tswv Yexus tau qhia meej tias, “Tus uas tsis hloov dua siab tshiab…yuav mus tsis tau sau ntuj Ceebtsheeb.” Nws tau qhia meej li no hais tias koj yuav tsum tau hloov dua siab tshiab. Yog koj tsis hloov dua siab tshiab “koj yeej yuav khas tsis tau Vajtswv lub tebchaw ib zaug li.”

Tagkig no sawv ntxov, kuv yuav qhia nej hais txog ntawm ib tus neeg uas nws tau hloov dua siab tshiab rau lub sijhawm uas nws hnov Vajtswv Txojlus thawj zaug thiab hnov meej meej. Tiam sis cov neeg uas yog cov laus no, lawv yeej xub npaj siab ua ntej lawv yuav hlov hnov txog cov lus qhia txog Yexus. Cov neeg no tsis yog menyuam yaus. Peb cov ntseeg feem coob hloov dua siab tshiab tiag yog thaum hnov Vajtswv txojlus mus lib peb plaub hli (tej zaum tsheej xyoo). Spurgeon tau hais li no, “Muaj tej yam zoo li kev ntseeg thaum pom thawj zaug, tiam sis peb yuav tau txoj kev ntseeg yuav tsum pib ib qeb zuj zus. (C. H. Spurgeon, Around the Wicket Gate, Pasadena, Texas: Pilgrim Publications, 1992 reprint, p. 57). Ntawm no yog cov “qeb” uas coob leej ntau-tus tau mus raws.

I. Thawj qeb, Koj tuaj rau tom Vajtswv lub tuam tsev vim yog lwm lub homphiaj, tsis yog qhov hloov dua siab tshiab tiag.

Yuav luag txhua tus yeej ua li ntawd, thawj ib ob zaug tuaj Vajtswv lub tuam tsev rau lub homphiaj uas yuam kev. Kuv los kuj tau ua li ntawd. Zoo li tus txiv neej uas muaj lub npe Griffith, nws tau hu zaj nkauj “Vajtswv Txoj Kev Hlub” nej ne, txhua tus puas zoo li no thiab. Kuv tau tuaj rau tom Vajtswv lub tuam tsev thaum kuv tseem yog ib tus tub hluas vim yog muaj ib tsev neeg uas nyob ze ntawm kuv lub tsev tau caw kom kuv nrog lawv tuaj. Kuv tau pib mus rau tom Vajtswv lub tuam tsev rau xyoo 1954 vim yog qhov uas kuv tsis muaj dabtsi ua nyob twm zeej, thiab cov neeg ua nyob ib puag ncig ntawm kuv lub tsev yog cov neeg zoo. Qhov no puas yog ib yam zoo? Thawj zaug uas thaum kuv mloog Vajswv txoj lus tag, kuv tau sawv mus rau tom hauv ntej, thiab tau ua kevcai raus dej. Qhov no qhia hais tias kuv yog cov Bavtiv (Baptist). Tiamsis kuv tsis tau hloov dua siab tshiab. Kuv tuaj vim yog muaj neeg ua zoo rau kuv xwb, tsis yog qhov uas kuv xa tau kev cawm dim. Yog li ntawd, kuv thiaj li yuam kev poob rau txoj kev txom nyem tau xya lub xyoo ua ntej kuv los hloov dua siab tshiab, thaum kawg kuv thiaj li tau hlov dua siab tshiab yog nyob rau hnub tim 28 lub cuaj hli ntuj, xyoo 1961, lub sijhawm uas kuv tau hnov Dr. Charles J. Woodbridge qhia Vajtswv txoj lus tom lub tsev kawm ntawv hu ua Biola (Tam sim no yog Biola University). Hnub ntawd kuv tau los cia siab rau Yexus, Nws ntxuav kev kev txhaum thiab cawm kuv dim.

Ntawm koj ne? Koj tuaj rau tom Vajtswv lub tuam tsev vim koj yog ib tus neeg twm zeej tsis muaj dabtsi ua xwb lov, los yog vim koj niam thiab koj txiv coj koj tuaj zoo li tus menyuam? Yog tag kis no koj tuaj rau hauv Vajswv lub tuam tsev zoo li tus neeg uas tuaj ces tuaj kam lawm xwb, los sis zoo tus menyuam uas loj hlob nyob rau pawg ntseeg xwb, tej no tsis tau txhais hais tias koj hloov dua siab tshiab. Los yog koj tuaj zoo li thaum ub kuv tuaj, vim koj yog neeg twm zeej thiab muaj neeg caw kom koj tuaj, thiab cov neeg no ua zoo rau koj? Yog koj tuaj zoo li no, tsis tau txhais hais tias koj twb hloov dua siab tshiab lawm. Txhob totaub kuv yuam kev. Kuv zoo siab vim koj tuaj ntawm no-txawm yog tuaj zoo li tus menyuam uas tuaj uasi, los yog ib tus neeg twm zeej zoo li kuv thaum tseem muaj hnub-nyoos kaum-peb xyoos. Tej no yeej yog ib qhov zoo ua rau kom koj tuaj pehawm Vajtswv, tiam sis yuav cawm tsis tau koj txoj sia. Qhov yuav cawm tau koj, yog yuav tsum hloov dua siab tshiab tiag kom tau txais kev dim. Koj yuav tsum tau Yexus tiag tiag koj thiaj yuav dim. Nov yog lub ntsiab lus “tseeb” – Nov tsuas yog ib txog kev uas yuav cawm koj lub neej kom dim ntawm kev txhaum.

Yeej tsis yog ib qhov txhaum uas koj tuaj zoo li tus neeg uas tuaj kam lawm xwb, los sis vim koj yog neeg twm zeej. Nws tsuas tsis yog lub homphiaj tseemceeb xwb. Qhov koj yuav hloov dua siab tshiab yuav tsum xav txog tej yam ua tseem ceeb tshaj dua qhov uas koj tuaj vim ua rau kom koj zoo siab xwb.

II. Qeb ob, Koj pib paub hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb tiag.

Koj yuav tsum paub hais tias, Vajtswv yeej muaj nyob ua ntej uas koj tuaj rau ntawm Vajtswv lub tuam tsev no. Tiam sis muaj coob leej uas pom zemzuag, ntseeg Vajtswv los yam tsis meej pem, ua ntej lawv yuav los nyeem Vajtswv txojlus. Tej zaum kuj yuav zoo li koj qhov thiab, zoo li muaj neeg coj koj tuaj ntawm no xwb.

Yog koj loj hlob hauv Vajtswv lub tuam tsev los sis pawg ntseeg, koj yeej paub ntau yam txog ntawm Vajtswv txoj lub. Koj tshawb nrhiav Vatswvj txoj lus yooj yim heev. Koj paub txog qhov kev cawm dim tias yuav ua licas. Koj cim Vajtswv txoj lus tau ntau nqe thiaj txawj hu nkauj. Tiam sis ntawm Vajtswv tseem tsis tau yog qhov tseeb thiab meej rau koj tiag tiag.

Qhov yuav ua ntxiv, txawm koj yuav yog tus neeg tshiab los sis pawg ntseeg cov menyuam, tej yam yuav tsum pib ua kom tshwm tawm los. Yog koj pib paub meej hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb tiag-tsis yog qhov uas tham txog Vajtswv xwb. Vajtswv yeej yog ib tus uas muaj tseeb tiag rau koj.

Thaum kuv tseem yog menyuam kuv qhov kev ntseeg tsis meej pem. Tiam sis kuv pib paub raws li “Vajtswv loj thiaj txaus ntshai” (Nehamis 1:5) Kuv los paub meej hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb thaum kuv muaj hnub nyoog kaum-tsib xyoo, hnub peb coj kuv pog mus log tag, tab tom tawm ntawm roob toj ntxas los mus tsev, kuv txawm vau rau ntawm hauv paus ntoo. Kuv tau paub hais tias Vajtswv yeej yog tus muaj txoj sia nyob. Tiam sis kuv tseem tsis tau hloov dua siab tshiab

Koj puas tau ntsib tej yam zoo li no thiab? Vajtswv puas muaj tseeb nyob rau hauv koj lub neej? Qhov no yog ib qhov uas tseem ceeb heev kawg li. Vajtswv txoj lus tau hais li no,

“Tsis muaj kev ntseeg yeej yuav ua tsis haum Vajtswv siab: rau qhov tus ua xav los cuag Vajtswv yuav tsum ntseeg hais tias muaj Vajtswv [Nws yeej muaj nyob]” (Henplais 11:6).

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum qe yam nyob rau ntawm txoj kev ntseeg thiab. Tiam sis tsis yog qhov kev ntseeg uas yog kev cawm dim. Tsis yog kev hloov dua siab tshiab. Kuv niam pheej hais li no “Kuv hniaj hnub ntseeg Vajtswv.” Hauv kuv lub siab yeej tsis muaj ib yam uas yuav nug txog yam uas kuv niam tau ua. Nws ntseeg Vajtswv puag thaum nws tseem yog ib tus menyuam yaus. Tiam sis nws yeej tsis tau hloov dua siab tshiab txog thaum nws muaj hnub-nyoog 80 xyoo. Qhov nws ntseeg Vajtswv ntev los lawm yeej tseemceeb heev kawg li, tiam sis yuav tsum muaj tej yam uas tseemceeb tshaj qhov ntawd los qhia hais tias nws tau hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag.

Qhov kuv hais yog li no, tej zaum koj tuaj rau tom Vajtswv lub tuam tsev yam tsis paub hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb. Tej zaum yuav siv sijhawm ntev hloo, tej zau kuj siv sijhawm sai sai xwb, txog qhov koj pom tau hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb tiag tiag.

III. Qeb peb, koj paub tau tias koj tawm tsam Vajtswv thiab ua rau Vajswv chim vim yog koj tej kev txhaum.

Vajtswv Txoj Lus hais li no, “Tus uas tseem ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawm ua tsis haum Vajtswv lub siab nyiam” (Loos 8:8). Koj pib paub tau hais tias, tus neeg ua tsis tau hloov dua siab tshiab, tsis muaj ib yam uas nws ua yuav haum Vajtswv. Qhov tseeb, koj yuav tsum paub hais tias koj yog ib tus neeg txhaum. Txhua txhua hnub koj “Lub siab tawv ncauj ua rau kom Vajtswv chim” (Loos 2:5). Vajtswv Txoj Lus hais li no:

“Vajtswv chim rau tus neeg ua phem ua qia nyob rau txhua txhua hnub” (Phau Ntawv Nkauj 7:11).

Thaum koj paub tau lawm hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb tiag, koj yeej pib paub hais tias koj muaj tej yam tawm tsam Vajtswv los ntawm koj txoj kev txhaum. Koj tau tawm tsam Vajtswv los ntawm qhov koj tsis hlub Nws. Qhov kev txhaum uas koj muaj ntawd ua rau koj tawm tsam Vajtswv thiab Nws txoj lus qhuab qhia. Qhov txuas ntxiv mus yuav qhia rau koj paub meej hais tias yeej yog thiab muaj tseeb li ntawd. Qhov uas koj tsis paub hlub Vajtswv ntawd, lub sijhawm no yuav qhia rau koj tias, yog ib qhov kev txhaum uas loj heev kawg li. Tiam sis, tshaj qhov ntawd, koj yuav pom tau hais tias koj yeej yog ib tus neeg txhaum, yeej tsis muaj ib yam zoo nyob rau hauv koj kiag li, qhov tseemceeb tshaj yog txoj kev txhaum.

Qeb no hu hais tias, “Kev Paub Txog” yog los ntawm cov neeg ua hu hais tias “Phulitas” (Puritans). Tiam sis yuav tsis muaj qhov kev paub txog yog tsis paub txoj kev txhaum thiab qhov kev uas tig los pom txog yus txoj kev txhaum. Koj yuav zoo li Yauhas Nitoos (John Newton) tau ua thiab sau txog li no:

Vajtswv, kuv phem npaum licas, tsis dawb huv thiab qias!
Yog vim licas kuv txav los ti rau txoj kev txhaum?

Puas yog cia Koj los nyob rau lub siab qia?
Yuav ua licas lauj! Qhov kev phem twg uas kuv tau pom!
   (“O Lord, How Vile Am I,” John Newton, 1725-1807).

Koj yuav pib xav mus rau qhov tob tob txog ntawm qhov uas paub tau hais tias koj lub siab thiab lub ntsws puv ntoob rau txoj kev txhaum. Koj yuav xav, “Kuv lub siab muaj txoj kev txhaum, thiab nyob deb rau ntawm Vajtswv.” Qhov kev xav ntawm yuav ua rau koj muaj kev nyuaj siab thiab tu- siab vim yog koj paub tau haistias koj yog neeg txhaum, thiab tsawg rau txoj kev hlub Vajtswv. Lub sijhawm thaum koj tig cuag Vajtswv ntawd, lub neej uas tsis muaj kev vam kev cia siab yuav ua rau koj nyob tsis tiaj tsis tus. Koj yuav paub meej hais tus neeg uas nyob rau txoj kev txhaum zoo lino yeej tsis muaj ib qhov kev vam kiag li. Thiab yuav ua rau koj tig xav hais tias yeej yog lawm, yog Vajtswv yuav muab koj coj mus pov rau tub tuag teb – vim koj ntxim nyho yuav mus tub Tuagteb. Qhov no ua rau koj xav thiab paub txog hais tias koj txoj kev txhaum ua rau kom koj tawm tsam Vajtswv thiab ua rau Vajswv chim. Qeb no thiaj li hu hais tias Kev paub txog” nov yog ib qeb uas tseemceeb heev li - tiam sis tseem tsis tau txog qeb hloov dua siab tshiab. Kev hloov dua siab tshiab tiag yuav tsum muaj ntau tshaj qhov uas los paub txog kev txhaum xwb.

Koj txawm cia li paub tau hais tias koj ua tsis haum Vajtswv siab, los sis qhov kev paub txog no yuav txawj loj hlob los ntawm cov lus qhuab qhia thiab totaub Vajtswv txog yam ua Nws tau tawm tsam thiab chim rau koj. Ib txoj haukev uas yuav coj koj mus rau qeb plaub uas yog qeb kawg yog thaum koj los paub qhov tseeb hais tais koj yog neeg txhaum thiab tsis dawb huv, thiab koj yuav nyeem “qeb” plaub thia tsib txog kev hloov dua siab tshiab.

Charles Spurgeon tau los txog rau qeb uas hu hais Kev paub txog yog thaum nws muaj hnub nyoog 15 xyoos. Nws txiv thiab nws yawg yog xibhwb cev qhia Vajtswv lus. Lawv nyob rau tiam uas ua hu hais tias “Kev txiav txim Siab los ntawm cov neeg muaj hwichim” lub sijhawm no tseem tsis muaj kev qhia kom neeg paub txog kev hloov dua siab tshiab kom meej tiag tiag. Yog lintawd nws txiv thiab nws yawg thiaj li tsis “yuam” nws kom nws “txiav txim siab” rau Tswv Yexus.” Tiam sis cia Vajtswv los ua haujlwm hauv nws, kom hloov tau siab tshiab tiag. Kuv xav tias lawv ua yog lawm.

Thaum nws muaj kaum-tsib xyoo lawm, nws tau los paub meej txog txoj kev txhaum tias yog dabtsi tiag tiag. Spurgeon thiaj li tau piav qhia txog nws qhov kev txhaum zoo li no:

Lub sijhawm, Kuv ntsib Moxes, tabtom tuav nws txhais tes uas yog Vajtswv txoj kevcai, thiab zoo li nws tau saib kuv, zoo li nws tig los tshawb nrhiav kuv los ntawm nws lub qhov muag uas muaj hluav taws. Nws [hais kom kuv nyeem] ‘kaum yam uas yog Vajtswv li’ – thiab kaum nqe kevcai- thaum kuv nyeem cov no tag lawm, zoo li lawv txawm tau los koom uake cem thiab qhuab ntuav kuv los ntawd tus Vajtswv uas dawb huv.

Nws tau pom, cov xwm txheej no, tias nws yog ib tus neeg txhaum rau ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib “txoj kev ntseeg,” los sis “txoj kev zoo” qhov twg cawm tau nws. Tus tub hluas Spurpeon ntawm tau nyob rau lub sijhawm ua nyuaj siab kawg li. Nws siv zog rau txhua txoj hau kev kom tau txais Vajtswv txoj kev thajyeej los ntawm nws lub peevxwm, tiam sis txhua yam uas nws ua ntawd pab tsis tau kom nws txais Vajtswv qhov kev thajyeeb. Ib yam uas nws yuav tsum tau ua ntxiv yog mus rau qeb plaub-qeb kawg ua yog yuav tsum hloov dua lub siab tshiab. Coj peb mus rau qeb plaub hauv kev hloov dua siab tshiab.

IV. Qeb plaub, koj siv zog kom tau txais kev cawmdim, los sis kawm tias yuav dim licas.

Tug neeg uas tsim lawm, yuav paub txog kev txhaum, tiam sis tseem tsis tau tig los cuag Yexus. Yaxayas tug cev Vajtswv lus hais txog cov neeg ntawd zoo li no tias “Peb khiav nkaum ntawm nws…peb tsis hwm nws” (Yaxayas 53:3). Peb zoo li Adas, paub tias nws yog neeg txhaum, tiam sis khiav nkaum ntawd tug Cawmseej, thiab npog nws qhov kev txhaum los ntawm nplooj txiv cev (Chivkeeb 3:7,8).

Zoo li Adas, tug neeg txhaum pheej siv zog ua lwm yam kom dim ntawm kev txhaum. Nws siv zog “kawm” tias yuav dim licas. Tiam sis pom tau hais tias “kev kawm” pab tsis tau kom nws ua neeg zoo, nws zoo li “txawm yuav kawm, los yeej los paub qhov tseeb tsis tau” (2 Timautes 3:7). Los sis nws yuav los rau qhov tias “xav” tsis yog los rau ntawm Yexus tug kheej. Muaj ib txhia nyob rau nws qhov “kev xav” zoo li ntawd ib hli dhau ib hli, vim qhov tseeb yog tsis muaj leej twg yuav dim los ntawm qhoev “kev xav” Spurgeon tsim ntawm nws qhov kev txhaum. Tiam sis nws tseem tsis tau ntseeg tias nws dim txog rau thaum los cia siab rau Yexus. Nws hais li no tias,

Ua ntej kuv los rau ntawm Yexus, kuv hais rau tug kheej, “yuav tsum tsis yog lintawd, yog kuv ntseeg hauv Yexus, raws li kuv tug kheej, kuv puas yuav dim? Kuv yuav tsum paub txog tej yam; thiab uas tej yam” (ibid.).

Thiab coj peb mus rau qeb tsib.

V. Qeb tsib, qhov kawg koj los cuag Yexus, thaib cia siab rau Nws ib leeg xwb.

Tug tub hluas Spurgeon hnov tug xibhwb qhia tias, “Ntsia rau ntawm Yexus…Tsis txhob mus saib tug kheej…Ntsia rau ntawm Yexus.” Tom qab uas nws ntsib kuv nyuaj siab thiab nyob tsis tiaj tsis tus – Thaum kawg Spurgeon thiaj li tig mus saib Yexus thiab cia siab rau Nws. Spurgeon hais tias “Kuv rau cawm ntawm [Yexus cov] ntshav! Kuv yuav seev cev mus kom txog tsev.”

Tom qab uas nws hla dhau qhov ua tsis ntseeg thiab ua xyem xyav, nws thiaj li tso qhov ua pheej xav txog nws tug kheej, los sis lwm yam ntawm tug kheej. Nws los cia siab rau Yexus – thiab lub sijhawm ntawd Yexus tau cawm nws. Lub sijhawm ntawd nws lub txim raug ntxuav los ntawd Yexus cov ntshav! Yoojyim, thiab yog ib qhov tseemceeb uas neeg txhua tug yuav tsum tau muaj. Nov yog kuv tug phoojywg qhov kev hloov dua siab tshiab tiag! Vajluskub hais tias, “Ntseeg ntawm Tug Tswv Yexus, thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Joseph Hart hais tias,

Lub sijhawm thaum tug neeg txhaum los ntseeg,
   Thiab cia siab rau tug Vajtswv raug ntsia saum ntoo Khaublig,
Neeg yuav tau txais Nws qhov kev zam txim,
   Kev cawmdim los ntawm Nws cov Ntshav.
(“The Moment a Sinner Believes,” Joseph Hart, 1712-1768).

Xaus lus

Yexus hais tias,

“Yog nej tsis hloov dua nej lub siab kom zoo li tus menyuam yaus no lub, ces nej yuav tsis tau mus saum ntuj Ceejtsheej” (Mathais 18:3).

Ib tug yam ntxwm tseemceeb nyob rau lub sijhawm uas tab tom taug kev, txhob ua dog ua dig rau txoj kev txiav txim siab rau Tswv Yexus, Tsis yog! Tsis yog! Paub kom meej hais tias kev hloov dua siab tshiab yeej muaj tseeb, yog koj tsis hloov dua siab tshiab tiag tiag, “Koj yuav mus tsis tau rau saum ntuj Ceebtsheej” (Mathais 18:3). Qhov tseeb ntawm kev hloov dua siab tshiab:

 

1.   Koj yuav tsum los rau ntawm qhov chaw tseeb uas ntseeg haistias muaj Vajtswv tseeb tiag – Nws muaj peevxwm coj tus neeg txhaum mus pov rau Ntuj tawg, thiab coj tus neeg uas raug cawm mus nyob rau ntuj Ceebtsheej thaum tag lawv sim neej.

2.   Koj yuav tsum paub kom tob rau hauv lub siab, tias koj yog tus neeg txhaum tau tawm tsam Vajtswv. Koj tau yuam kev mus tau ntev hloo (los sis lub sijhawm luv luv). Dr. Cagan, tus uas yog peb ib tus thawjcoj, hais tias, “Kuv pw tsis tsaug zog tau ntau lub hli uantej uas yuav los paub hais tias Tswv Yexus yog qhov tseeb rau kuv. Kuv los piav qhov nov rau lub sijhaw no yog hais txog ob xyoo ua kuv tau ntsib kev txom nyem nyuaj siab nyuaj ntsws (C. L. Cagan, Ph.D., Los ntawm Darwin to Design (From Darwin to Design), Whitaker House, 2006, p. 41).

3.   Koj yuav tsum paub hais tias, koj tsis muaj peevxwm yuav ua ib yam dabtsis ua rau kom koj thiab Vajtswv tig los sib raug zoo txog ntawm qhov koj tawm tsam Nws thiab Nws chim rau koj. Txhua yam koj hais, koj kawm yeej pab tsis tau koj dabtsi. Qhov nov koj yuav tsum tau paub kom meej rau hauv koj lub siab.

4.   Koj yuav tsum los cuag Tswv Yexus, Vajtswv Leejtub, los ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav. Dr. Cagan tau hais li no: “Kuv muaj peevxwm nco tau, txhua lub sijhawm thaum kuv los cia siab rau [Tswv Yexus]…zoo li kuv twb ntsib [Tswv Yexus]…kuv tau los nyob rau ntawm nws lub xub ntiag thiab nws yeej nyob ntawd tos kuv. Kuv tau tshem Nws tawm ntawm kuv mus tau ntau xyoo. Tiam sis Nws tseem nyob qhov ntawd tos ntsoov kuv, hlub thiab muab txoj kev cawm dim pub rau kuv. Nyob rau hmo ntawd, kuv paub tias kuv tau los cia siab rau Nws. Kuv yeej paub tau hais tias kuv yuav los cuag Nws, los sis yuav khiav tawm ntawm Nws. Nyob rau lub sijhawm ntawd, kuv cia li los cuag Tswv Yexus, kuv txawm tsis tso siab rau kuv tus kheej lawm. Kuv tau los cia siab rau Tswv Yexus. Kuv los ntseeg Nws. Yog ib qhov ua yoojyim heev kawg li, lub sijhawm luv luv ntawd, yog ib qhov uas kuv tau los cia siab, los cuag Tswv Yexus, yog ib qhov uas tseemceeb tshajplaws nyob rau tibneeg lub neej-yog Kev Hloov Dua Siab Tshiab. Kuv tau khiav tawm ntawm Nws, tiam sis nyob rau hmo ntawd kuv tau tig rov qab thiab txav los cuag Tswv Yexus” (C. L. Cagan, ibid., p. 19). Nov yog kev hloov dua siab tshiab tiag tiag. Nov yog qhov uas koj yuav tsum tau paub txog thiab ua raws, yog los hloov dua siab tshiab pub rau Tswv Yexus! Los ntseeg tug Tswv Yexus! Nwss yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav ua ntws los saum ntoo Khaublig! Amees.


(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme:
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Amazing Grace” (John Newton, 1725-1807).


TXHEEJ TXHEEM

KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB TIAG –
NTHUAV TAWM 2015

REAL CONVERSION – 2015 EDITION

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, yog nej tsis hloov dua siab tshiab, thiab zoo li tus menyuam yaus, nej yuav mus tsis tau rau saum Ntuj-Ceebtsheej” (Mathais 18:3).

I.   Thawj qeb, Koj tuaj rau tom Vajtswv lub tuam tsev vim yog lwm lub homphiaj, tsis yog qhov hloov dua siab tshiab tiag.

II.  Qeb ob, Koj pib paub hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb tiag., Nehasmis 1:5; Henplais 11:6.

III. Qeb peb, koj paub tau tias koj tawm tsam Vajtswv thiab ua rau
Vajswv chim vim yog koj tej kev txhaum, Loos 8:8; 2:5;
Phauntawvnkauj 7:11.

IV. Qeb plaub, koj siv zog kom tau txais kev cawmdim, los sis kawm tias yuav dim licas, Yaxayas 53:3; Chivkeeb 3:7, 8; 2 Timautes 3:7.

V.  Qeb tsib, qhov kawg koj los cuag Yexus, thaib cia siab rau Nws ib
leeg xwb, Teshaujlwm 16:31.