Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTSIA RAU TUG TSWV YEXUS

LOOKING UNTO JESUS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Rau hli 11, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 11, 2017

“Ntsia Yexus ua tug rhawv kev ntseeg thiab tug uas ua kom peb qhov kev ntseeg tiav, vim yog rau qhov kev zoo siab ua muaj tso rau tom hauv ntej, nws thiaj li pom tias kev txaj muag ntawm ntoo Khaublig tsis yog qhov tseem ceeb, thiab tau mus nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis” (Henplais 12:2).


Vajluskub nqe ntawm no qhia txog xov zoo uas yog Tswv Yexus, kuv tseem tsis pom tias lwm nqe yuav qhia tau meej tshaj txog kev ua tau ib tug ntseeg tiag tiag txoj kev ntseeg.

Lub sijhawm no kuv yuav ua tib zoo mloog zaj lus qhuab qhia no, zoo li kuv yog tug qhia thiab ua tib zoo npaj coj los qhia rau nej raws li kuv ua tau, thov kom qheb nej lub siab thiab Tswv Yexus qhov kev kaj yuav tsom hauv nej lub siab rau tib lub sijhawm no uas nej lub siab tsaus ntuj nti thiab tsis paub tom ntej tom qab.

Ib tug ntseeg yeej niaj hnub mus pehawm Vajtswv los ntawm uas tsis paub txog dab tsi kiag li, ib tug neeg muaj peev xwm niaj hnub mloog lus qhuab qhia los ntawm uas tsis paub dabtsi kiag li, qhov lawv nyeem ntawm tseem tsau ntuj nti tsis paub dabtsi kiag li, kuv thov Vajtswv koj Nws tug kheej yuav qheb “lub qhov muag uas yog kev totaub” (Efexaus 1:18) zoo li kuv qhia, tsua yog Vajtswv los pab xwb thiaj li ua rau koj los paub txog qhov tseeb raws li Vajluskub nqe no.

Vajluskub nqe no muaj peb lub ntsiaj lus nyob rau hauv:


1. Yam Yexus ua rau koj.

2. Yog vim licas thiaj li ua rau koj.

3. Yuav txais cov koob hmoov no tau licas.

I. Ib, yam ua Yexus ua rau koj.

“Saib mus rau Yexus [tug]…txom nyem saum ntoo khaublig, thiab tiv kev txaj muag” (Henplais 12:2).

Lus Kivlis “tiv txom nyem” txhais tias “ua siab ntev nyiaj kev txom nyem” (Strong’s), Tswv Yexus ua lub siab ntev mus rau txoj kev txom nyem raug tsim txom kom cawm tau koj tug ntsujplig dim ntawm txoj txiav txim, zoo li Poole tau hais tseg:

(Yexus) tiv kev txom nyem sau ntoo khaublig, tag nrho (kev txom nyem huv si), txom nyem lub siab, txom nyem seem cev nqaij daim tawv ntawm (raug ntaus), rau nplawm, thiab lub koos mom pos, dua nws tej nqaij ntuag, nws txhais tes (to qhov) thiab nws txhais kotaw rau ntsia hlau ntsia, vim yog ntxwv nyoog txoj kev phem los sis neeg tej kev txhaum ua rau nws raug li ntawd, nws yog tug tsis muaj kev txhaum tiam sis cia li los ris lub nra no, nws yeej txaus siab los ntsib kev kev tsis txom no (hauv Yaxayas 53)! (Matthew Poole, hais nyob rau Henplais 12:2).

Yexus tau mus rau saum tug ntoo Khaublig “xav tias kev txaj muag” (Henplais 12:2), “xav tias” txhais tias “xav me me xwb” los sis “xav me ntsis” (Vine’s) qhov no txhais tau hais tias Yexus muaj qhov kev txom nyem ntawd saib yog ib qhov me me rau nws xwb, vim yog nws muaj qhov kev cawm tib neeg thiab ua rau Vajtswv tau ntsej muag ua qhov tseem ceeb “xav tias kev txaj muag” txaj muag ntawm no “raug rhuav plhu” (Strong’s) Tswv Yexus raug rhuav plhu vim yog ua rau koj thiab cawm koj dim ntawm kev txiav tsim seem ntsujplig, nws thiaj li los raug rhuav plhu rau koj qhov chaw, kom koj thiaj li yuav tsis raug rhuav plhu rau hnub txiav txim zaum kawg.

Yexus raug rhuav plhu los ntawm raug ntaus, Nws raug rhuav plhu los ntawm raug nto qaub ncaug thiab rho hwjtxwv, Nws raug rhuav plhu los ntawm cov neeg tuaj qw ua nqaj ua nqug “Muab nws ntsiab! Muab nws ntsia!” Nws raug rhuav plhu los ntawm lawv muab nws tej ris tsho hle tag, Nws raug ntsia liab qab ntsuav saum ntoo Khaublig.

Nws raug txaj muag, twb vim yog los nyob theej koj qhov chaw.

“Rau Yexus…txom nyem rau peb tej kev txhaum…tug ncajncees rau cov tsis ncajncees” (I Petus 3:18).

“Vajtswv muaj nws tso ris peb tej kev txhaum” (Yaxayas 53:6).

Nws los ris koj lub txim uas yog koj yuav tsum txais vim yog koj txoj kev txhaum, Yexus raug raug txim theej koj.

Yexus raug txaj muag vim yog theej koj qhov chaw nyob rau kev txiav txim zaum kawg txhua yam kev txhaum ua koj tau ua yuav raug Vajtswv raug txhua tug tau mloog, tiam sis yog koj cia siab rau Yexus, Nws yuav ris koj lub txim uas yog kev txaj muag no, kom koj txhob tau raug liab qab vim yog koj tej kev txhaum, Yexus raug liab qab nyob theej koj qhov chaw thiab koj tej kev txhaum rau saum tug ntoo Khaublig – yog koj cia siab rau Nws!

Vajluskub qhia tias Yexus “taug tuag theej” saum ntoo Khaublig! Dr. P. B. Fitzwater hais tias:

Nws tuag theej txhais tau hais tias nws qhov hauj lwm ua sawv cev lwm tug neeg (Christian Theology, Eerdmans, 1948, p. 426).

Lus English “vicarious” txhais tias “qhov chaw uas mus nyob theej lwm tug” (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1960).

Nov yog qhov uas Yexus ua rau koj ntag! “qhov chaw uas ib tug neeg (koj) yuav lwm tug (Yexus) los theej” Nws ris qhov kev txiav txim uas yog koj yuav tsum tau vim yog kev txhaum,

Vajluskub hais tias:

“Yexus yog tug uas los ris coob tug tej kev txhaum” (Henplais 9:28).

“Yexus tuag rau peb tej kev txhaum raws li Vajluskub” (I Kaulithaus 15:3).

Tswv Yexus los tuag theej qhov kev txhaum uas yog koj li, Nws them qhov ntawd rau koj.

Kuv txiv uas yog los yuav kuv niam tom qab no nws yog kub tug qub tub rog, muaj ib zaug nws tau mus ncaw ib tug nom, lawv muab nws coj musk aw hauv nkuaj, thaum ib tag hmo nyob rau hmo ntawd kuv niam tau hu xov tooj mus rau Ed Gallick tso nws tawm, Ed thiaj li mus rau tom nkuaj thiab mus them nyiaj tso nws tawm, lawv thiaj tso nws tawm, thaum nws tawm hauv nkuaj los, nws pom Ed, hws hais tias, “Koj tuaj ua dab tsi ntawm no?” lo lus teb yog – Nws them koj lub txim – coj koj tawm hauv tub Tuagteb! Cia li ntseeg tug Tswv Yexus rau lub sijhawm no!

Nov ua rau kuv nco txog Yexus, Nws tau them tug nqe uas yog peb txoj kev txhaum thiab yuav tsum raug txim poob rau tub Tuagteb, Nws mus rau saum Ntoo Khaublig thiab hais tias, “Koj tabtom ua dab tsi ntawm no?”

II. Ob, yog vim licas Yexus thiaj li ua rau koj.

“Qhov kev zoo siab uas mus tso rau ntawm nws” (Henplais 12:2).

Yexus txaus siab mus rau saum ntoo Khaublig, Nws muaj hwjchim yuav tsis mus los ntau, tiam sis “nws yog tug menyuam yaj ua yuav tsum raug tua” (Yaxayas 53:7), yog vim licas nws thiaj li txaus siab mus tuag theej koj rau saum ntoo Khaublig? Nws ua lintawd “rau txoj kev zoo siab ua muab tso rau ntawm nws” (Henplais 12:2).

Ib, kev mus qaum ntuj yog ib qhov kev zoo siab, Tswv Yexus yeej paub tias Nws yuav rov mus qaum ntuj thaum Nws tuag saum Ntoo Khaublig lawm, Nws hais rau tub siab uas tuag ntawm nws ib sab “Hnub no koj yuav kuv nyob rau saum ntuj ceebtsheej” (Lukas 23:43).

Tom qab ntawd, Nws zoo siab uas yuav pom koj mus rau ntuj Ceebtsheej, Yexus zoo siab licas thaum tug tub sab hloov dua siab tshiab! Thiab nws zoo siab npaum licas thaum nws pom koj mus txog ntuj ceebtsheej.

Nag hmo kuv pom ntau tug neeg los cuag Yexus, ib tug ntawm no tam sim no tau los ua ib tug thawj txwj laug, ib tug los xibhwb, ua rau kuv zoo siab tau los pom cov neeg no, uas kuv tau coj lawv los cuag Yexus dhau plaub caug xyoo tag los, qhov no yog ib yam uas Yexus xav pom nyob rau ntuj Ceebtsheej, yog li no Nws thiaj li zoo siab hlo mus raug ntsia rau saum Ntoo Khaublig – coj tau “tug neeg los cuag nws” (Henplais 2:10).

Yog li no Yexus thiaj li yog “tug pib thiab tug xaus rau ntawm txoj kev ntseeg” Nws tsim kev ntseeg rau hauv peb thiab nws cawm thiab tiv thaiv peb, kev cawmdim yog txhua yam hauv Yexus!

III. Peb, koj yuav txais cov koob hmoov no tau licas.

“Saib mus rau Yexus [tug]…txom nyem saum ntoo khaublig, thiab tiv kev txaj muag” (Henplais 12:2).

Cov thwjtim uas nyob rau phauv Vajluskub Teshaujlwm siv zog ntso qhia tom qab Yexus rov mus rau qaum ntuj thiab mus nyob rau Vajtswv sab tes xis lawm, kuv ntseeg hais tias peb tiam tam sim no, yuav tsum qhia zoo tib yam licas thwjtim, no yog yam kuv xav tias yog vim licas peb thiaj li yuav tsum qhia li ntawd:

1. Qhia tias txog qhov Yexus nce rov mus qaum ntuj thiab zaum ntawm Leejtxiv sab tes xis yog ob yam – tsis sib thooj – neeg, Vajluskub uas yog hais txog Vajleejtxiv thiab Vajleejtub neeg tsis tshuab qhia rau tam sim no, coob tug tsis paub txog qhov no.

2. Vajluskub qhia txog kev coj los sib rau zoo, kev tuag theej, thiab kev ncajncees yog yam uas yuav tsis tseem ceeb yog thaum peb tsis paub meej txog Vajleejtxiv thiab Vajleejtub, vim no yog Leejtub tes dej num.

3. Cov uas qhia txog neeg qhov kev txiav txim siab tsis qhia qhov no, tsua coj neeg los txias yuav Yexus thiab qhia tias txhua yam yog koj txiav txim siab tug kheej xwb.


Tsis ntev los no kuv hnov txog ib tug xibhwb qhia ntau zaug txog cov Falixais thiab cov Publican (Lukas 18:9-14), Nws hais txog neeg qhov kev txiav txim siab, nws hais tias kev cawm dim tsis yog los ntawm kev hais raws “tug neeg txhaum qhov kev thov” thiab los rau pem hauv ntej, mus pehawm Vajtswv, thiab lwm yam, nws hais ntxiv tias “koj yuav tsum ntseeg hauv Yexus” kuv xav tias “zoo heev” tiam sis nws hais tias “ntseeg hauv Yexus txhais tias koj ntseeg tias nws tuag theej koj kev txhaum” Kuv xav tias “Au, tsis yog! Nws totaub yuav kev txog cov lus qhia txog kev ntseeg hauv Yexus, Nws tug Kheej!”

Yog vim licas tug xibhwb no xaus nws cov lus qhuab los ntawm nug cov neeg txhaum koj ntsia – Yexus nqe los – nyob rau ntawm Vajtswv sab xis – saum ntuj Ceebtsheej!

“Saib mus rau Yexus [tug]…txom nyem saum ntoo khaublig, thiab tiv kev txaj muag” (Henplais 12:2).

Ntawd yog qhov ntsia! Ntawm yog qhoa ntseeg! Ntawd yog qhov yuav tsum raug cawm dim!

“Ntseeg tug Tswv Yexus, thiab txais yuav kev cawmdim” (Teshaujlwm 16:31).

Ntsia thiab kuv tug phooj ywg!
Ntsia rau tug Tswv Yexus thiab ciaj sia
Nco ntsoov Nws cov lus, Haleluyas!
Tsua yog thaum koj “ntsia rau nws”
   (“Look and Live,” William A. Ogden, 1841-1897).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Yauhas 12:28-32.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Look and Live” (William A. Ogden, 1841-1897).


TXHEEJ TXHEEM

NTSIA RAU TUG TSWV YEXUS

LOOKING UNTO JESUS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ntsia Yexus ua tug rhawv kev ntseeg thiab tug uas ua kom peb qhov kev ntseeg tiav, vim yog rau qhov kev zoo siab ua muaj tso rau tom hauv ntej, nws thiaj li pom tias kev txaj muag ntawm ntoo Khaublig tsis yog qhov tseem ceeb, thiab tau mus nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis” (Henplais 12:2).

I.   Ib, Yexus ua dabtsi rau koj – “tiv kev txom nyem thiab txaj muag,”
I Petus 3:18; Yaxayas 53:6; Henplais 9:28;1 Kaulithaus 15:3.

II.  Ob, yog vim licas Yexus ua rau koj – vim yog qhov kev zoo siab tso rau ntawm nws,” Yaxayas 53:7.
1. Zoo siab nkag mus rau ntuj Ceebtsheej, Lukas 23:42.
2. Zoo siab pom koj nkag mus ntuj Ceebtsheej, Henplais 2:10.

III. Peb, koj yuav txais qhov koob hmoov no licas – “Saib rau ntawm Tswv Yexus…zaum rau ntawm Vajtswv sab tes xis,”
Teshaujlwm 16:31.