Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THAUM VAJTSWV POM NTSHAV

WHEN GOD SEES THE BLOOD
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunkaus hauv nroog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 27, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 27, 2017

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus”
(Khiavdim 12:13).


Cov neeg Henplais tsiv mus nyob rau tebchaws Eziv rau lub sijhawm uas lawv lub tebchaws muaj kev ntshaib nqhe, ua ntej ntawd neeg Eziv yeej hwm lawv vim yog Yauxej, Yaskhauj tug tub, vim Falaus cia nws ua tug nom loj kav tebchaws rau lub sijhawm ntawd, Ixayees cov menyuam coob zuj zus tuaj, tiam tug Vajntxwv Falaus tshiab uas tsis paub Yauxej, nws ntshai tsam cov neeg Ixayees cov menyuam yuav coob puv tebchaaws, nws thiaj li muab cov neeg no los ua qhev, cov neeg Ixayees thiaj li quaj thov Vajtswv, Nws thiaj li tso Mauxes uas tug must so lawv dim, tiam sis Falaus yeej tsis kam hlo li uas yog tso Vajtswv cov neeg tawm mus, Vajtswv thiaj li cuaj yam kev phem tswm los rau lawv lub tebchaws, Mauxes thiaj li mus cuag Falaus thiab hais tias, “Vajtswv uas yog cov neeg Henplais tug Vajtswv hais tias, tso kuv cov neeg tawm mus” Tiam tsis yeej tsis kam hlo li, Nws lub siab tawv, thiaj los rau lub sijhawm uas Vajtswv tso kev phem los rhuav tshem lub tebchaws.

“Thiab Vajtswv hais rau Mauxes, thiab kuv yuav tso ib yam kev phem los rau Falaus, thiab rau neeg Iziv, tom qab ntawd nws yuav tso koj mus…” (Khiavdim 11:1).

Thiab Mauxes thiaj li mus ntsib Mauxes ib zaug ntxiv, thiab hais tias,

“Vajtswv hais li no tias, peb yuav mus rau cov neeg Eziv, thiab Neeg Eziv cov tub hlob yuav tsum tuag…vim kuv yuav mus rau lub tebchaws Eziv rau hmo no, thiab yuav tua neeg Eziv cov tub hlob” (Khiavdim 11:4-5; 12:12).

Tiam tsis Vajtswv tsis xav kom Vajtswv haiv neeg raug tsim txom, Vajtswv hais rau Mauxes tias ib tsev neeeg yuav tsum tua ib tug yaj los fij,

“Thiab lawv yuav muab ntshav los plees ob sab qhov rooj thiab rau sab saud…” (Khiavdim 12:7).

Lub sijhawm no sawv ntsug thiab nyeem Khiavdim 12:12-13,

“Vim yog nyob rau hmo ntawd, peb yuav mush lo tebchaws Eziv, thiab peb yuav tua cov neeg Iziv cov tub hlo kom tag, qhov no xav neeg thiaj tsiaj huvsi, peb yuav txiav txim rau neeg Eziv, peb yog Vajyehauvas, thiab cov ntshav uas nyob rau nej tej tsev, qhov ntawd yog cim qhia rau peb paub, thaum peb pom cov ntshav ntawd, peb yuav hla lub tsev ntawd mus thiab cov kev rhuav tshem ntawd yuav tsis poob rau nej txhua tug rau lub sijhawm peb tua lub tebchaws Eziv” (Khiavdim 12:12-13).

Cov neeg Jews yeej ua kevcai yoo mov tau 1,500 xyoo los lawm, lawv noj ib pluas tseemceeb uas yog noj yaj thiab ncuav tsis xyaw poov thiab nyeem Vajtswv Txojlus rau lub sijhawm kev cai hla dhau, nco txog lub sijhawm lawv tsim tawm tebchaws, lo lus “Hladhau” los rau ntawm nqe Vajluskub no,

“Thaum kuv pom ntshav lawm, kuv yuav dhau nej mus” (Khiavdim 12:13)

.

Kuv xav kom nej los saib Vajluskub nqe no rau peb lub ntsiab lus ntawm no, Ib, ntsiab lus ntawm Ntshav. Ob, qhov tseemceeb ntawm ntshav. Thab peb, Cov ntshav ntawm no coj mus siv rau kev ua neej.

I. Ib, ntsiab lus ntawm Ntshav.

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau mus.”

Nqe Vajluskub ntawm no tseem ceeb licas rau peb? Yog, muaj ntsiab lust seem ceeb, cov ntshav uas muaj nyob rau lub sijhawm hla dhau ntawd qhia txog Tswv Yexus cov Ntshav – nyob rau lub sijhawm kev cai Hla dhau, Au yog, kev cai Hla dhau yog lub sijhawm Yexus raug ntsia saum Ntoo Khaublig.

“Nws cov thwjtim hais rau nws tias, peb yuav mus rau qhov twg thiab npaj noj rau lub sijhawm kev cai hla dhau?” (Malakaus 14:12).

Lawv mus noj mov rau chav sab saud thiab nyeem nqe lus no, Khiavdim 12:13,

“Thaum kuv pom ntshav lawm, kuv yuav dhau nej mus” (Khiavdim 12:13)

.

Thawj yam yog Yexus muab ncuav tsis xyaw poov rau lawv noj,

“Nws muab lub khob, thiab thaum nws ua tsaug lawm, nws muab rau lawv…thiab nws hais rau lawv, nov yog kuv cov ntshav uas yog coj cai tshiab, uas yog muab rau sawvdaws” (Malakau 14:23-24).

Tswv Yexus qhia lawv txog cov ntshav uas plees rau ntawm qhov rooj uas yog nyob hauv Khiavdim 12:13 yog daim duab qhia txog Ntshav uas yog txoj cai tshiab, uas yog ntws los ntawm ntoo Khaublig rau hnub tom qab.

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

Tsis yog hais txog lwm yam ntshav, tiam sis hais txog cov Ntshav uas yog

“Vajtswv tug Menyuam yaj, uas yog yuav rhuav tshem neeg ntiajteb tej kev txhaum” (Yauhas 1:29).

Cov ntshav uas nyob rau saum qhov rooj qhia txog cov Ntshav uas los rhuav tshem neeg tej kev txhaum, thiab muaj nyob rau.

“Vajtswv pawg ntseeg, uas nws yuav los ntawm nws cov ntshav” (Teshaujlwm 20:28).

Koj yuav nug hais tias yog vim licas cov Ntshav no yuav muaj hwjchim ua luaj, Spurgeon hais tias,

Yog Yexus yog neeg xwb…nws cov ntshav yuav cawm tsis tau, tiam sis Yexus yog “Vajtswv yog Vajtswv tiag tiag” Yexus cov Ntshav yog Vajtswv cov Ntshav, neeg cov ntshav, nws yog neeg zoo li peb, tiam sis nws kuj yog Vajtswv, cov ntshav muaj hwjchim os qhov ntawd…Vajtswv thiaj yuav tsum yug los ua neeg cawm tug neeg txhaum uas yuav tsusm tuag, Au, thaum peb xav hais tias Yexus yog tug Tsim lub ntiajteb, thiab txhua yam uas muaj nyob, peb tsis paub tias yog vim licas peb thiaj li raug cawmdim, thiab nws cov ntshav los ntxuav neeg txhaum zoo li peb…vim nws yog Vajtswv, nws yog “nws cawm tau txhua yam, cia li los ntawm nws mus rau Vajtswv” Nws cov ntshav cawm kom neeg dim ntawm Vajtsw qhov kev chim (C. H. Spurgeon, “The Blood,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, 1981 reprint, volume V, pp. 27-28).

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

Cov ntshav uas plees rau ntawm qhov rooj yog daim duab qhia txog Vajtswv cov Ntshav, ua yog Yexus Khetos.

“Vim yog Yexus uas yog peb qhov kevcai hla dhau raug tua rau peb txhua tug” (1 Kaulithaus 5:7)

Thiab lub ntsiab lus ntawm Ntshav!

II. Ob, qhov tseem ceeb ntawm Ntshav

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

“Kuv yuav hlad dhau nej mus” Kev txiav txim yuav tsis raug nej, kev foom tsis zoo yuav tsis raug dej – koj koj muaj cov Ntshav ntawd.

“Vim yog Vajtswv yuav hla mus tua neeg Eziv cov menyuam tub hlob, thiab tau Vajtswv pom cov ntshav plees rau ntawm ob sab qhov rooj, tug Tswv yuav hla qhov ntawd mus rau lwm qhov, thiab sis pub tug tub txib tuag neeg nkag mus tuag nej nyob hauv lub tsev hauv” (Khiavdim 12:23).

Tsis muaj kev txiav txim los ntawm Vajtswv poob los rau tug neeg uas muaj Yexus cov Ntshav.

“Nej cia li coj ib ceg ntoo thiab ntsw rau hauv ntshav uas nyob hauv lub tais, thiab muab cov los plees rau sau qhov rooj, thiab rau tnawd taw rooj ob sab huv si…” (Khiavdim 12:22).

Cov ntshav nyob ntawm taw rooj – nyob rau sab saud, nyob rau tawm sab qhov rooj, Ntshav ntawm tug ntsoo, sab saud, sab hauv, los sis ob sab, yog qhia txog tug ntoo Khaublig!

Saib ntawm nws tau hau, tes, kotaw,
   Nws hlub neeg ntaijteb txhua tug
Yog qhov kev hlub uas kuv tau ntsib
   Los sis lub koos mom koob?
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Isaac Watts, 1674-1748).

“Nej paub hais tias, Vajtswv tau cawm nej dim ntawm tej kev uas tsis muaj nuj nqi, ua nej tau txais ntawm nej tej yawg koob los, tsis yog cawm nej los ntawm tej nyiaj txiag uas yuav ploj mus…tiam los ntawm Yexus cov ntshav uaj muaj nqi heev, zoo li tug menyuam yaj uas tsis mua qhov phem” (1 Petus 1:18-19)

Martin Luther nug hais tias,

Tam sim no dabtsi, puas yog nyiaj txiag uas peb yuav tau txais? Tsis yog nyiaj thiab kub, tiam sis yog Tswv Yexus cov ntshav, nov yog yam uas muaj nqe tshaj plaws, tsis yog uas neeg yuav pom thiab tsawv tau, tsuas yog ib tee ntawm cov ntshav no ntws los xwb los ntxuav tau neeg tej kev txhaum, tsis tag li ntawd, Leej txiv xav ncuav nws tej kev hlub los rau peb, nws tso nws tug tub uas yog Yexus los rau peb ntawd yog ib nqe us kim tshaj plaws, Nws Leejtub tau muab nws cov ntshav rau peb nyob hauv peb uas cov khoom uas muaj nqe tshaj plaws (Luther, Exposition of I Peter 1:18-19).

Tswv Yexus cov Ntshav ntws rau av rau ntawm lub vaj Kebxemanes, Nws cov Ntshav ntws los nyob rau tom Pilaj lub tuam tsev, lub koos mom kub choj nws lub tau hw thiab ua rau tshav ntws los rau nws qhov muag, tug ntsia hlau ntsia nws txhais tes thiab kotaw, ua rau ntshav nws los saum ntoo Khaublig, tom qab ntawd, tug tub rog xuav mug nkaug nws sab tav,

“Thiab dej thiab ntshav ntws los ntawm nws sab tas los” (Yauhas 19:34).

“[Vajtswv] tso rau Yexus, Nws Leejtub, muab nws cov Ntshav los rau peb thiab yog cov qhov muaj nqe tshaj plaws” (Luther, ibid.).

Thiab

“Tswv Yexus uas yog Vajtswv Leejtub cov ntshav ntxuav tau peb tej kev txhau husi” (1 Yauhas 1:7).

Txhua yam kuv txhaum raug rhuav tshem los ntawm Yexus cov ntshav! Txhua yam kev txhaum! Tsis muaj ib yam kev txhaum twg uas nws cov Ntshav yuav ntxuav tsis tau! Tsis muaj ib yam kev txhaum twg uas nws cov ntshav yuav ntxuav tsis tau, muaj peev xwb ntiab tau xya tug dab uas nyob rau Malis Makadalas, ntiab tau ntsujplig phem, kho tau tug neeg mob ruas, tsis muaj ib yam kab mob seem ntsujplig uas yuav kho tsis tau, tsis muaj ib yam dab tsi hlo, Tswv Yexus cov ntshav zoo kawg nkaus.

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

Thiab cov Ntshav ntawd tseem ceeb tshaj plaws!

III. Peb, cov ntshav ntawm no yog siv rau peb lub neej licas

Yog tug menyuam yaj raug tua, tug neeg uas yuav los rhuav tshem uas yog los tua cov tub hlob nyob tsev neeg ntawd, yog tug yaj no raug tua thiab muab cov ntshav coj los plees saum qhov rooj, tug neeg los rhuav tshem yuav tsis kov cov neeg hauv lub tsev, yog leej twg tsis ntseeg txog cov ntshav no cia li paub tias, tsis yog tug menyuam yaj no tuag xwb, tiam sis cov ntshav ntawd tseem muaj qhov txawv txav, tseeb tiag, tug menyuam yaj tuag, thiab Vajtswv hais tias,

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

Yog ntshav xwb los yuav cawm tsis tau dabtsi ntawm qhov kev txiav txim, yog qhov coj mus siv, ntxuav kom dawj huv,

“thiab muab ra cov ntshav…thiabu muab plees rau saum ncej qhov rooj ob sab huv si” (Khiavdim 12:22).

Cov ntshav no yog yuav tsum coj muss iv li ntawd rau txoj kev ntseeg, yog tsis yog li ntawd ces tsis tseem ceeb, Au, neeg txhaum, cia li lo lees yuav Yexus cov Ntshav! Los ntxuav ntawm Yexus cov Ntshav!

“Yexus Khetos, tug ua Vajtswv tug coj los theej kev txhaum ntawm kev ntseeg hauv nws cov ntshav” (Loos 3:24-25).

Yog ua tib zoo saib phau NASV txhau qhov no yuam kev, raws li hu hais tias yog cov lus thawj! Tiam sis phau NIV ho txhais yog, “Ntawm txoj kev ntseeg hauv cov ntshav” kuv tsis nyiam mus tom ntej tom qab, yog li no kuv thiaj li pheej siv phau KJV, vim yog phau uas ntseeg tau.

“Ntawv kev ntseeg hauv cov ntshav.”

Lub ntsiab lus ntawm kev ntseeg ces yog Yexus cov Ntshav, nov yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum mus uake, nov yog vim qhov uas cov ntseeg yuav tsum siv rau koj - “Ntawm txoj kev ntseeg hauv cov ntshav.”

“Au tsis yog” muaj tej pawg ntseeg yuav hais tias, “koj tsis yog raug cawm los ntawm kev ntseeg hauv cov Ntshav” Kuv ho xav paub tias yuav dim tau li cas yog tsis muaj ntshav! “Yog neeg ho xij peem ntawm ntshav xwb los tsis tau thiab” Yeej ua tsis tau lintawd! Yog li no ces Vajtswv rov dag tug kheej, yog nws cia koj puas tsuaj los ntawm qhov uas nyob rau ntawm Yexus cov Ntshav xwb!

“Vim no yog kuv cov ntshav uas yog txoj cai tshiab, uas ntxuav tau ntau tug tej kev txhaum … yog qhov kev zam txim” (Mathais 26:28).

Coob tug yuav tsis pom zoo tias Yexus cov ntshav no tseem ceeb rau coj mus siv rau lub neej, tiam tsis qhov no tsis uacas, vim nqe Vajluskub ntawm no tsis tau hais tias koj yog tus ua yuav tsum pom Ntshav, Au tsis yog, hais li no!

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

Vajtswv yog tug uas yuav tsum pom cov Ntshav, Vajtswv yog tug uas tseem ceeb thiaj yuav tsum pom cov ntshav ua ntxuav tau koj tej kev txhaum huv si, tsis tau hais tias “thaum koj pom cov ntshav” Tsis tau hais tias koj yuav tsum totaub txhua yam txog ntawm Yexus cov Ntshav uas ntxuav tau kev txhaum, tiam sis hais tias “thaum kuv pom lawm” koj qhov kev ntseeg tsis tag zoo, tiam sis thaum koj los rau ntawm Yexus thiab cia siab rau Nws cov Ntshav, Vajswv yuav pom, Nws ib leeg xwb thiaj li yog tug pom, thiab,

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

Cov neeg Henplais tsis pom txog cov ntshav, vim lawv nyob rau hauv tsev, lawv yeej tsis pom cov ntshav uas muab plees rau sau tawv rooj thiab diam qhov rooj, tiam sis Vajtswv pom, no tsuas yog tib yam Vajtswv cheem tsum rau tug neeg txhaum – Vajtswv pom cov ntshav no rau koj, tsis yog qhov koj pom, los rau ntawm Vajtswv rau hauv kev thov Vajtswv thiab hais tias “Tug Tswv thov cawm kuv hauv Yexus cov Ntshav, kuv ntsia tsis pom zoo ntxiv nyho yuav tsum, tiam sis tug Tswv, koj ua tug pom, thiab koj hais tias,

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus” (Khiavdim 12:13).

“Tug Tswv, koj pom cov Ntshav, koj pom tias kuv cia siab tias muaj hwjchim, zam txim rau kuv, thiab ntxuav kuv los ntawm Yexus cov Ntshav” Thov Vajtswv pab kom koj lub siab yuav ntshaw thiab los raug ntxuav ntawm Yexus cov Ntshav sai sai no!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej qhia kev: Malakaus 14:12-25
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith::
“When I See the Blood” (by John Foote, 19th century).


TXHEEJ TXHEEM

THAUM VAJTSWV POM NTSHAV

WHEN GOD SEES THE BLOOD

Tug qhia Dr. R. L. Hymers
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum kuv pom cov ntshav, kuv yuav hla dhau koj mus”
(Khiavdim 12:13).

(Khiavdim 11:1, 4-5; 12:12, 7)

I.     Ib, Lub ntsiab lus ntawm cov Ntshav, Malakaus 14:12, 23-24;
Yauhas 1:29; Teshaujlwm 20:28; 1 Kaulithaus 5:7.

II.   Ob, cov Ntshav no tseem ceeb licas, Khiavdim12:23, 22;
1 Petus 1:18-19; Yauhas 19:34; 1 Yauhas 1:7.

III.  Peb, cov Ntshav no siv licas rau kev ntseeg, Loos 3:24-25;
Mathais 26:28.