Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COJ LAWV TAWM HAUV KEV TXHAUM TUAJ RAU HAUV!

BRING THEM IN FROM THE FIELDS OF SIN!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Yim hli 7, 2016
A sermon given to the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 7, 2016

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).


Ntau xyoo uas kuv tsis paub txog kev coj neeg los cuag Vajtswv, kuv tsis paub coj cov neeg uas tsis ntseeg tuaj txais yuav kev cawmdim hauv pawg ntseeg, kuv siv txhua txoj haukev, kuv tsuas mus los xwb, tiam sis qhov no coj tsis tau neeeg tuaj rau hauv pawg ntseeg, kuv mus tshaj tawm nyob rau tom tog kev, tiam sis coj tsis tau neeg tuaj cuag Vajtswv, tsis tag li kuv mus qhia neeg rau tom tej tog kev, thiab mus ib lub tsev rau ib lub tsev, qhov no los kuj coj tsis tau neeg los cuag Vajtswv thiab, tej zaum lawv yuav thov Vajtswv raws li tug neeg txhaum qhov kev thov vajtswv, tiam sis lawv tsis tuaj rau hauv pawg ntseeg, kuv mus “caum lawv” tom qab lawv tau txais kev cawm dim, tiam sis qhov “raws qab” no los coj tsis tau neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg thiab, ua rau kuv chim heev.

Tiam sis kuv tsis tso tseg, kuv paub tias muaj ib hnub yuav tsum coj tau neeg los lees yuav siab tshiab thiab tuaj rau pawg ntseeg. Thaum ntawd kuv tau los nyem nqe Vajluskub no, ua nyeem uantej, thiab ua rau kuv paub tias no yog qhov tseem ceeb rau kev tshaj tawm, Tswv Yexus cov lus yog qhov tseem ceeb rau kev tshaj tawm,

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).

Tsis yog tias mus cuag neeg thiab hais kom lawv hais “thov Vajtswv li tug neeg txhaum” - tom qab ntawd hais kom lawv tuaj koom pawg ntseeg, peb yuav tsum hais kom lawv tuaj koom pawg ntseeg ua ntej coj lawv los txias yuav kev cawmdim, qhov no thiaj li siv tau! Tam sim no peb los tshaj tawm zoo li Yexus tau hais tseg, peb mus “coj lawv tuaj rau hauv” ua ntej yuav muab Vajtswv txoj lus qhia rau.

Coob tug tsis tuaj rau hauv pawg ntseeg, tiam sis ib txhia kuj tuaj, muaj ib txhia hnov kuv qhia thiab txais yuav kev cawmdim, tiam sis cov neeg uas coj tuaj rau hauv, tuaj ua phooj ywg rau cov ntseeg, lawv tuaj koom pawg ntseeg lawm, tom qab ntawd mus los qhia Vajtswv Txoj lus rau.

Zoo li kuv twb hais lawm, tsis yog tias txhua tug peb caw yuav tuaj koom pawg ntseeg, Tswv Yexus zaj lus piv txwv yeej qhia tias tsis yog tias txhua tug yuav tuaj rau hauv, Nqe 18 hais tias “lawv koom siab lam tau lam hais” kom txhob tau tuaj rau hauv, coob tug yeej tsis tuaj kiag li. Peb “yuam” lawv tuaj rau hauv pawg ntseeg, tiam sis tsawg tug thiaj li tuaj tiag tiag, peb hais kom lawv “tuaj rau hauv” tuaj rau qhov twg? Tiam sis tsawg tug thiaj li tuaj koom pawg ntseeg tiag tiag, lawv rau siab mloog Vajtswv txoj lus, lawv nrog peb “noj hmo” uake - zoo li nqe 16 tau hais, lawv zoo siab nrog peb noj hmo - thiab tseem muaj ua kev cai zoo siab rau cov neeg uas yug lub hli ntawd, lawv lom zem nrog rau peb! Peb thiaj li caw lawv rov qab tuaj.

Coob tug tuaj ib zaug ces tsis tuaj ntxiv lawm, tiam sis ib txhia kuj tuaj, thiab peb qhia Vajtswv txoj lus rau lawv kom ntau thiab ntau rau txhua lub sijhawm uas pehawm Vajtswv, lub sijhawm thaum lawv pib to taub Vajtswv txoj lus, tom qab ntawd muaj ib txhia cia li los lees lawv tej kev txhaum, thiab los cia siab rau Yexus thiab txais yuav kev cawmdim, nej peg tsawg tug tuaj zoo li ntawd? Txawm yog koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, nej peg tsawg tug tuaj zoo li ntawd? Thov sawv ntsug, (lawv sawv ntsug) Koj pom lawm? Peb cov tswv cuab coob tug tuaj zoo li ntawd! Nej tuaj rau peb pawg ntseeg vim yog mloog Yexus lus, nws hais tias,

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).

“Cov lawv tuaj rau hauv” los sis “Bring Them In”- nrog kuv hu zaj nkauj no uake!

Coj lawv tuaj rau hauv, coj tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm hauv qhov kev txhaum;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj tuaj rau hauv,
   Cov neeg los cuag Tswv Yexus.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

Thaum peb los coj raws li Yexus tug qauv txog kev txhaj tawm, peb kuv kawm tau lwm yam, peb thiaj los paub hais tias leej twg yog cov peb xaiv tuaj rau hauv, thaum pib peb coj txhua tuag, tiam sis peb pawg ntseeg nyob rau hauv plawv nroog Los Angeles, coob tug yog neeg txom nyem, coob tug quav dej quav cawv, peb pab tsis tau dab tsis rau cov neeg no, ib txhia yog neeg laus thiab coj li lawv nyiam, peb los yeej pab tsis tau cov neeg no thiab, nyob rau Yexus tiam, Nws hais kom lawv mus coj cov neeg “dig muag txom nyem tuaj” (nqe 21), tiam sis coob tug neeg nim no tsis yooj yim coj tuaj rau hauv pawg ntseeg, Yexus tug kheej hais txog qhov xaiv cov neeg tuaj rau hauv, Yexus hais rau nws cov thwj tim,

“Tsis txhob mus txoj kev ua coj mus rau lwm haiv neeg, thiab txob mus rau nroog Xamalias, tiam sis mus nrhiav cov yaj uas ploj lawm uas yog cov neeg Ixayees” (Mathais 10:5, 6).

tom qab ntawd nws hais kom xaiv neeg, Yexus hais tias tsis yog tias yuav hais rau qee leej, thiab cov neeg txhua tug, nws hais tias,

“Yog leej twg tsis tos txais nej, thiab mloog nej cov lus, thaum yuav tawm hauv lub tsev ntawd, cia li nco cov plua tshauv ntawm nej kotaw tawm, kuv hais qhov tseeb rau nej, hnub txiav txim ntawd, lub txim uas yog nroog Xaudoos thiab Kaumaulas, yuav sib tshaj lub nroog ntawd” (Mathais 10:14, 15).

Tswv Yexus tau xaiv, peb los yuav tsum ua tib yam nkaus li thiab, ib txhia hais tias, “yog koj xav kom txhua tug los ntseeg, koj yuav coj tsis tau ib tug los ntseeg” peb pom tias cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 16 txog 24 yog cov uas peb yuav coj los cuag Vajtswv, vim peb pawg ntseeg yeej muaj cov neeg phaum no coob xwb, peb tseem pom tias cov tub ntxhais hluas Suav uas kawm ntawv yog cov neeg uas coj los cuag Vajtswv tau yooj yim tshaj lwm haiv neeg, peb coj tau ob peb tug los lawm, peb muaj txog li 20 hom neeg nyob rau peb pawg ntseeg, tiam sis cov neeg no puas yog cov tub ntxhais kawm ntawv nkaus xwb (los sis nyob rau qeb siab) xwb, tsis yog tias yog cov neeg kawm ntawv xwb, tseem yog cov neeg zoo uas tsis haus dej haus cawv, lawv yog qhov peb hu tias “peb lub hom phiaj” peb tshaj tawm rau lawv, peb coj tau 50 leej tuaj rau peb pawg ntseeg rau ntau xyoo tag los no.

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).

Hu zaj nkauj no ib zaug ntxiv!

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Kuv hnov ib cov ntseeg tseem hais tias nyuaj kawg nkaus uas yuav coj neeg los cuag Vajtswv rau tam sim no, lawv hais tias ib xyoo yuaj zuj zus, lawv hais tias peb nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg, thiaj li nyuaj uas yuav coj neeg los lees yuav Tswv Yexus, lawv tseem hais tas tsis muaj leej twg muab lawv tug xov tooj rau tug neeg uas lawv tsis paub nyob rau tom tsev kawm ntawv los sis teb kiab khw, tiam sis qhov lawv hais no tsis yog nyob rau qhov tseeb, lawv tsis tau sim qhov uas peb ua, peb paub vim peb pom los lawm, vim cov tub ntxhais hluas coob tug yeej txaus saib muab lawv tej xov tooj thiab npe thiab uas phooj ywg zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv, lawv ua li ntawd txhua lim tiam, kuv ntseeg tias nees nkaum xyoo dhau los lawv tsis tau ua li ntawd, yog li no lawv tug xibhwb thiaj hais rau lawv tias pab tsis tau dabtsi, lawv tsis paub tias peb nyob rau tiam tshiab uas muaj ntau txoj hau kev tshaj tawm xw li Facebook thiab lwm yam, Cov hluas tiam “Tshiab” no puas leej muaj xov tooj thiab yeej txaus siab muab rau cov neeg uas lawv tsis paub, saum puas tug yeej muab rau cov ntseeg txhua lub lim tiam, nej yuam tsum mus rau cov hluas, vim lwm hom neeg tsis kam, lwm tug xibhwb hais tias qhov pab tsis tau dab tsi, lawv thiaj li muab qhov kev tshaj tawm saib zoo li nyuaj, tiam sis lawv yuam kev, Yexus hais tias,

“Tig qhov muag mus saib nram liaj, npej twb siav zoo hlais lawm” (Yauhas 4:35).

Tsev kawm ntawv, thiab kiab khw thiab tog kev yeej muaj cov hluas huv tib si, tiam sis peb yuav tsum mus nrhiav lawv, muaj cuag lawv thiab qhia kom lawv paub, lawv yeej nyob hauv tej nroog puv tag, vim yeej muaj cov tub ntxhais hluas kawm ntawv tshiaj tuaj txhua xyoo, Yexus hais tias,

“Nplej twb zoo hlais lawm, tiam sis cov neeg ua hauj lwm tsawg heev, thov Vajtswv kom xav cov neeg mus hlais” (Mathais 9:37, 38).

Hu ib zaug ntxiv!

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Nov tsis yog ib tes num uas yooj yim, kuv kuj tsis paub tias peb cov neeg ib txhias mus tshaj tawm coj tau tsawg tug lub npe thiab xov tooj rov qab los xwb, qhov no ua rau kuv xav tsis thoob, ib txhis twb coj tsis tau ib tug kiag li, qhov tseem tiag cov neeg cheem tsum Vajtswv yeej coob thiab coob, Yexus hais tias peb yuav tsum thov Vajtswv “xav cov neeg mus sau nplej” nej ib txhia tawm mus tshaj tawm, tiam sis coj tsis tau coob tug tuaj, koj coj tsis tau coob tug tuaj vim koj tsis yog Vajtswv “tug tub qhe” uas mus coj neeg tuaj! Lo lus “tub qhe” txhais tias “neeg ua hauj lwm”.

Thaum nej mus tshaj tawm, nej yuav tsum ua hauj lwm! Koj yuav tsum ua hauj lwm nyhav los sis tsis kam coj lawv cov npe tuaj, koj yuav tsum ua hauj lwm nyhav thiaj li coj tau neeg los cuag Vajtswvs, kuv thov Vajtswv tias lub lim tiam tom ntej no koj yuav ua li ntawd! Txhob tub nkeeg! Txhob nkaum tes nkaum taw! Txhob tos hnub dhau hnub! Koj yuav tsum siv zog ua hauj lwm coj lawv cov npe los!

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).

Hu nkauj!

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Lub lim tiam dhau los no Noah Song qhia Vajtswv txoj lus tau zoo heev, tsuas yog zaum ob uas nws qhia xwb, tiam sis zoo heev! Noah Song hais tias,

Yam teeb meem loj uas cov hluas niaj hnub nim no ntsib yog kev nyob ib leeg, kuv paub tias no yeej muaj tseeb! Koj nrog neeb nyob, tiam sis koj yeej tsis paub ib tug twg zoo, koj nrog lwm tug mus tsham uake, tiam sis zoo li nyias nyob nyias, koj hlub tug ntawd, tiam sis tsis paub tias xyo nws puas hlub koj tiag, koj mus rau hauv Facebook los sis lwm qhov nrog lwm tug tham - tiam sis koj yeej paub tias tug neeg koj tham ntawd yeej tsis hlub koj tiag, tsuas yog phooj ywg tham ua si - tsis yog phooj ywg tseeb, lo lus teb nyob qhov twg? Lo lus teb yog nyob rau hauv pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakau tshiab no! (Noah Song, ”Vajtswv ntxub kev kho siab!”).

Yog, Noah hais yog lawm! Cov menyuam tam sim no yeej nyob ib leeg kho siab khuav, tiam sis ib txhia xwb, txhua tug yeej mua qhov no, cia li mus cuag cov neeg no, luag thiab hais rau lawv tias “nyob zoo” tsis txhob ntshai John Cagan hais rau kuv tias “peb coj lawv tuaj koom pawg ntseeg tej kev lom zem” nws hais yog lawm! Peb ua li no vim peb tab tom uas yog lawv ntshaw pub rau lawv, yog los daws lawv tej kev kho siab, qhov lawv cheem tsum yog lub neej zoo tshaj, qhov lawv ntshawv yog kev thaj yeeb hauv Vajtswv uas los ntawm Tswv Yexus! qhov lawv cheem tsum yog tsis yog nrog lawv tham zoo li tug neeg muag khoom, los sis tug neeg uas xav tau ib yam dab tsi ntawm tug neeg ntawd, tsis yog! Tsis yog! Koj tsis yog tug neeg muag khoom! Koj mus tshaj tawm, tsis yog mus muag lwm yam! Tsis yog mus ntshaw lawv nyiaj! Tsis yog muag yam lawv ntshaw, koj yog tug muab teb yam pub rau lawv, muab yam tseem ceeb uas lawv cheem tsum tau! Mus coj lawv tuaj koom peb qhov kev ua kev cai nco txog hnub yug rau lawv, mus coj lawv tuaj ntsib cov phooj ywg tseeb, coj lawv rov los tsev uas yog pawg ntseeg uas yog hais txog Tswv Yexus - thiab txais yuav pob khoom plig tseeb uas yog kev cawmdim thiab kev hlub mus tag ib txhi!

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).

Hu zaj nkauj no!

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Thaum nej mus tshaj tawm, tsis txhob ntshai! Lawv cheem tsum yam koj muab rau, lawv yuav tsum tau qhov no xwb! Koj uas yam lawv ntshaw, koj mus pab lawv, muab yam lawv ntshaw, muab lawv cov npe qhov tuaj rau hauv, peb thiaj hlub tau lawv thiab nrog lawv ua phooj ywg - kev phooj ywg, tos txais, kev sib txoo txw uake rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus “tshiab”!

Cov nplej twb zoo hlais lawm! Cia li tawm mus coj lawv cov npe thiab xov tooj tuaj! Nrog peb mus tshaj tawm uake! Nrog peb mus rau yav lig! Thiab mus rau hnub rau! Yog - tseem mus rau hnub tom qab pehawm Vajtswv tag! Coj lawv cov npe tuaj, tsis yog ib ob tug neeg xwb tiam sis coob tug! Koj ua tau! Tsis txhob ntshai, koj muaj yam cov hluas cheem tsum tau! Mus tshaj tawm! Mus tshaj tawm! Mus tshaj tawm!

“Cia li mus rau txoj kev loj, thiab txhua tug laj kab, thiab hais kom lawv tuaj rau hauv kom peb lub tsev puv lub tuav tsev” (Lukas 14:23).

Hu zaj nkauj nyob rau zaj 8, uas yog “Bring Them In” zaj 8 nyob rau nej phau ntawv nkauj, hu uake, lub lim tiam tom ntej no peb yuav ua li zaj nkauj no hais!

Kuv hnov tug Tswv yug yaj lub suab,
   Nrov tom roob moj sab qhua tuaj,
Yog nws hu nws pab yaj tias nyob qhov twg
   Lawv nyob deb ntawm tug Tswv yug yaj.
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Leej twg yuav mus pab tug Tswv yug yaj,
   Mus pab nws nrhiav saib puas yuav ntsib?
Leej twg yuav mus coj tug neeg yuam kev tuaj,
   Qhov chaw lawv yuav nraim cua no?
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Hnov lawv quaj tom roob moj sab qhua tuaj,
   Hnov lawv quaj pem roob tuaj,
Tug Tswv hu nej sawvdaws txhua tug,
    “Cia li mus nrhiav kuv cov yaj.”
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

Zaj lus qhuab qhia no puas ua rau koj xav mus tshaj tawm thiab coj lawv cov npe tuaj rau hauv? Hmo no koj puas pom yam cheem tsum? Koj puas hais tias “yog, Dr. Hymers, koj yuav mus coj kom tau coob thiab coob rau lub lim tiam tom ntej no,” yog qhov no yog yam koj ntshaw, cia li sawv ntsug thiab los rau tom hauv ntej, los rau ntawm kuv no, thiab tom ntej no! Emi yuav ua yooj yam txog “Bring Them In” thaum nej los pem hauv ntej no (Lawv los).

Los coj peb thov Vajtswv rau cov neeg no kom coj tau lwm tug cov npe tuaj rau lub lim tiam tom ntej no, (John Cagan thov Vajtswv) lub sijhawm no Noah Song thov Vajtswv (nws thov), rau lub sishaw Emi uas yeej yam rau nqe tshooj, hu rau thaum lawv rov mus zaum.

Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj lawv tawm ntawm kev txhaum tuaj rau hauv;
Coj lawv tuaj rau hauv, coj lawv tuaj rau hauv,
   Cov lawv tuaj cuag Tswv Yexus.

Nej zaum tau, Tswv Yexus tes hauj lwm tseem ceeb yog coj neeg los txais yuav kev cawmdim, Yexus hais tias nws los “nrhiav thiab cawm tug neeg uas ploj lawm” (Lukas 19:10).

Yog koj tseem tsis tau dim, kuv hais rau koj ntawm no tias Tswv Yexus cawm tau koj, tso kev txhaum tseg thiab los ntsig Tswv Yexus “tim ntsej tim muag” - zoo li Noah Song tau ua, Tswv Yexus tiv kev txom nyem tuag saum ntoo Khaublig, nws tuag theej koj, thiab them koj tej kev txhaum, Nws cov ntshav uas ntws saum ntoo Khaub lig ntxuav koj tej kev txhaum, yog koj xav cia siab rau Yexus, thov mus ntsib Dr. Cagan rau hmo no, los sis hu xov tooj rau nws tom qhov chaw ua hauj lwm, thiab teem cai mus ntsib nws, nws yuav pab koj txog qhov kev txais yuav kev cawmdim, Vajtswv foom koob hmoov rau txhua tug! Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 14:16-23.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Bring Them In” (Alexcenah Thomas, 19th century).