Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YOOMOV THIAB THOV VAJTSWV RAU LUB SIJHAWM UAS NEEG TSO KEV NTSEEG TSEG

FASTING AND PRAYER IN A TIME OF APOSTASY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Xya hli 26, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, July 26, 2015


Tamsim no kuv xav koj nej nthuav mus rau Lukas tshooj 4, nqe 18 txog rau 21, peb twb hnov Kl, Prudhomme nyeem tag los lawm, tiamsis rov coj los nyeem dua, Lukas 4:18-21 nyob daim 1077 hauv phau Vajluskub the Scofield Study Bible.

“Vajtswv tug Ntsujplig los rau saum kuv, peb yog nws caw kuv los qhia xov zoo rau tug neeg txom nyem, tug neeg uas raug ua qhev, thiab tug neeg uas dig muag, thiab cawm lawv kom dim ntawm kev tsim txom, qhia txog Vajtswv hnub, thiab ze rau phau ntawv, thiab thiab muaj rau tug neeg ua nws tes dej num, thiab zaum, thuab tug tuaj nyob hauv lub tsev pehawm Vajtswv yuav pom thiab yoomov, nws yuav pib hais rau lawv, nov yog hnub uas Vajtswv Txojlus tias rau nej pub pob ntseg” (Lukas 4:18-21).

Nej zaum tau

Tswv Yexus muab phau Vajluskub uas yog Yaxayas 61:1, 2 coj los nyeem. Thaum Tswv Yexus nyeem tag lawm, Nws hais tias cov lus no yuav tiav nyob rau hauv Nws, vim Nws yog tug uas raug caw los qhia cov lus hais txog kev cawmdim. Nws yog tus uas Vajtswv xa los cawm cov neeg uas siab tawg tag, Nws yog tug uas Vajtswv xa los tso cov neeg uas ua dab tauj dab qhev, thiab cov neeg dig muag, Nws yog tug uas Vajtswv xa los cawm cov neeg txom nyem thiab raug tsim txom.

Lawv ntxub Nws heev vim yog cov lus Nws hais tias nws yog tug ntawd, Lawv yog nws cov phooj ywg thiab nyob uake, uas yog nyob rau lub zos Naxales. Lawv hais tias “Tsis yog Yauxej tug tub lov?” (Lukas 4:22), “Thiab lawv nyob hauv lub tsev pehawm Vajtswv, thaum lawv hnov cov lus no, ua rau lawv chim heev” – npau taws heev (Lukas 4:28). Lawv sawv tsees thiab ntiab nws tawm hauv lub nroog mus, lawv coj nws mus rau tom ib phab tsua - thiab thawb nws kom poob lawm hauv kom tuag mus, “tiam sis nws cia li khiav tawm ntawm cov neeg ntawd mus lawm” (Lukas 4:30). Matthew Henry hais li no tias nws ua rau kom lawv qhov muag dig, los sis ua rau lawv tsis nco qab txog nws, “Vim nws tes dej num tseem tsis tau tiav, vim tab tom pib xwb.”

Nws txawm khiav tawm hauv Naxales mus rau pem Capernaum lawm, nyob rau hauv lub tsev pehawm Vajtswv, tau muaj ib tug txiv neej raug dab nkag. Kuv poj niam thiab kuv twb mus txog lub tsev no, peb pom cov neeg txheej thaum ub lub tsev pehawm Vajtswv, tug txiv neej ua raug dab nkag ntawd txawm quaj qw li no tias,

“Thov txhob ua licas rau kuv, Yexus uas yog neeg Naxales? Puas yog koj tuaj rhuav tshem peb? Kuv paub tias koj yog leej twg; yog Vajtswv tug neeg dawb huv” (Lukas 4:34).

Yexus hais tias, “nyob twj ywm, cia li tawm ntawm nws los!” Tug dab ntawd txawm cia los tso tug txiv neej no tseg thiab tawm los. Cov neeg uas pom li no xav tsis thoob. Lawv hais tias “Cov lus qhuab qhia no yog dabtsi? Yuav mus hwjchim thiab rau cov ntsujplig phem no ntshai thiab tawm los!” “Thiab nws lub npe nrov ncha mus rau txhua txhia qhov chaw ib tam tsam ntawd” (Lukas 4:37).

Tswv Yexus txawm tawm hauv lub tsev ntawd mus rau tom Petus tsev, Thaum Ileana thiab kuv mus txog ib thaj tsam ntawd, kuv xav pom tias Petus lub tsev ze lub tuam tsev pehawm npaum licas – nyob tsis deb kiag li, tsuas yog nyob sab qab ke tom xwb. Lawv tseem tseg txhua yam cia, koj yog ntsia pom tau hais tias ntawm thaum ub yeej muaj ib tsev rau qhov ntawd. Petus niam tais nyob hauv lub tsev ntawd thiab tabtom ua dau no. Tswv Yexus taukho nws zoo. Yav hnub nqaib ntawd, muaj neeg coob coj cov neeg uas raug dab nkag, thiab muaj mob tuaj rau Yexus kho, Nws tau cev nws txhais tes rau saum lawv, txhua tug puas leej zoo tag husi. Cov ntsujplig phem tawm los thiab quaj qw tias “Koj yog Khetos, Vajtswv Leejtub!” thiab tug neeg uas muaj hwjchim loj dua ntais! Kuv nyiam nyeem cov lus hauv qab no heev!

Hais zaj uas yog hais txog Yexus,
   Muab txhua lo lus sau rau kuv siab.
Hais zaj uas yog yam uas zoo tshaj plaws,
   Qab zib tshajplaws thaum tau hnov lawm.
(“Tell Me the Story of Jesus,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Txog rau lub sijhawm uas Tswv Yexus rov mus qaum ntuj, tom qab ntawd los peb tseem pom txog Tswv Yexus lub hwjchim uas los ntawm Vajtswv los, thiab muab los rau pawg ntseeg, nyob rau tiam thaum peb los txog rau niaj hnub nim no – thiab thoob plawv rau hauv “nqab ntuj” rau niaj hnub nim no. Cov ntseeg tshiab uas tsis tau “zwm” rau ib pawg ntseeg twg tseem muaj txog li saum vam tug nyob rau Suav teb, thiab nyob rau lwm lub tebchaws uas tseem tsis tau vammeej.

Tiam sis zoo li muaj tej yam tshwmsim rau peb cov ntseeg uas nyob rau tebchaws Amelikas, Yublaum, thiab tebchaws sab hnoob poob, Muaj tej yam tshwm tau phem kawg nkaus nyob rau tiam 19th century rau cov tebchaws nyob rau sab hnub poob, Muaj txog 1830 yam uas tau pauv ntxeev, Dr. Martyn Lloyd-Jones hais txog txhua yam teeb meem uas tshwmsim rau cov pawg ntseeg tamsim no, yog pib thaum txheej 19th century los lawm – muaj kev thuam Vajluskub, muaj cov neeg uas khav hais tias txawj ntse rau lub sijhawm uas yog Gnostic-polluted Sinaiticus thiab Vaticanus manuscripts, the “decisionism” uas yog Finney li, the Mormons, the Jehovah’s Witnesses, the Campbellites, the Seventh Day Adventists, cov ntseeg haiss tias dim vim yog ua kev cai rau dej los sis Darwinism – txhua yam tswm sim tau 50 xyoo los no xwb! Yog ib lub sijhawm uas raug dab ua tug tswj, tom qab ntawm muaj tsov rog ntiajteb zaum I, uas yog pib nyob rau Yublaum, los sis pib ntawm cov ntseeg tuaj uantej, peb yeej khiav tsis dhau tej no li. Ib txhia tseem qhia tias tib neeg yeej muaj qhov zoo – neeg yeej muaj qhov mus lawm tom ntej, nrog rau lub ntiajteb uas zoo nkauj no. Tsov rog ntiajteb zaum I, qhia tseeb txog tej yam, meej npaum li raug dej los ntxuav! Tiam sis neeg tsis paub txog qhov Vajluskub qhia tias neeg pheem tshaj plaws, neeg yeej tsis puab tias cov neeg qhuab qhia ywj siab tab tom dag lawv, lawv xav tias cov kev ntseeg Vajtswv yog yam ua ruam tshaj plaws, yog ib yam uas kev dag ntxias xwb, peb yeej tsis tau raws li qhov qhia ntawd kiag li, tom qab ntawd ho los rau Trov rog ntiajteb zaum II, sim saib neeg pes tsawg tiam tsis lees yuav Vajtswv, lawv hais tias, “Kuv tsis ntseeg Vajtswv vim yog Auschwitz – los sis Hiroshima.” Lawv tsis tau hnov dua txog qhov Vajluskub qhia txog neeg qhov kev dab ntxias. Peb cov poj koob, yawg koob khiav tawm ntawm Vajtswv, lawv pib los uas cov neeg uas khav tias txawj ntse, tsis muaj Vajtswv, tam sis peb los ntsib koj – lawv tej menyuam

Cov neeg uas yog Fundamentalists tawm tsam cov uas yog liberalism, Lawv yog neeg zoo, kuv yeej lees li ntawd, Tiam sis lawv tsis paub hais tias “decisionism” yog cov ntseeg uas lam tau lam coj cov neeg uas twg tsis hloov dua siab tshiab tuaj rau hauv pawg ntseeg, qhov no ua rau muaj tej lub tsev kawm Vajluskub zoo li Fuller Theological Seminary like Rob Bell (Love Wins – universalism). Cov neeg ua neej zoo li yog cov neeg tshiab, tiam sis yeej tsis tshiab ib qhov twg kiag li. Cov neeg zoo Bell yog ib tug neeg tshiab Unitarians tau licas, Bell ces yog Unitarian ntag – Fuller Seminary los tib yam nkaus thaib, tsuas yog lub npe xwb. Cov neeg uas yog tsis ntseeg uas yog Unitarian hu lawv tug kheej hais tias “evangelicals.” Yuav puas tsuaj tiag tiag! Tsaib no cov ntseeg uas yog Npavtiv qab teb muaj cov ntseeg ploj txog li 200,000 tug nyob rau kaum ob lub hli! Sim los xav txog qhov no – Neeg txog li ntawd ib nrab nyob rau ib plhom hauv cov ntseeg Npavtiv ploj nyob rau ntawm 12 lub hli! Tsis txaus ntseeg kiag li! Lawv ntshai cov neeg uas yog ISIS; lawv pom cov ntseeg raug txiav caj dab nyob rau xov xwm, lawv ntshai heev; lawv ntshai yam uas yog txiv neej yuav txiv neej poj niam yuav poj niam, lawv ntshai Obama; lawv ntshai txhua txhua yam – lawv khiav pawg ntseeg ntseeg mus nkaum rau lwm qhov! Yeej muaj tseeb li no tiag! 200,000 tug ntseeg tig Vajtswv tag nyob rau 12 lub hli!

Nov yog qhov uas peb los rau hauv, peb nyob nruab nrab ntawm nroog Los Angeles, tsis deb ntawm Hollywood – qhov chaw ua yog txhua yam rau cov tebchaws sab hnub poob, ntxim nyho peb yuav tsum yog ib pawg ntseeg uas coj cov neeg tsis ntseeg no los cuag Vajtswv! Nej puas xav tas nej yog ib cov menyuam uas los ntawm tsev neeg uas twb tsis ntseeg Vajtswv yuav ua tau ib pawg ntseeg no? Ntse yuav ua tsis tau! Tiam sis, tshaj qhov ntawd, peb thov Vajtswv kom muaj rooj txhawb siab! Ha! Ha! Ha! Tej zaum zoo li ib yam npau suav tsis muaj tseeb! Lo sis tsis paub tias yog dabtsi? Neeg cov lus hais tias yeej yuav ua tsis tau, Tiam sis thaum Vajtswv ua haujlwm, Yexus hais tias,

“Ntawm neeg yeej ua tsis tau, tiam sis yog rau Vajtswv; vim txhua yeej ua tau nyob rau ntawm Vajtswv” (Malakaus 10:27).

Tsis muaj ib yam hloov mus rau qhov zoo txij thaum tiam ib century. Yexus nyeem Yaxayas thaib hais tias “Nqe Vajluskub no yuav tias thaum nej hnov lawm” (Lukas 4:21), lawv xav hais tias nws yog ib tug neeg dag, lawv thiab yuav tua nws pov tseg, “Tiam sis nws txawm cia li khiav tawm ntawm lawv mus lawm” (Lukas 4:30).

Nws khiav tawm ntawm lub tsev pehawm mus ua txuj ci ntau yam nyob rau lwm qhov, tom qab ntawd tsis ntev muaj cov neeg raws nws qab thoob plaws nyob rau tebchaws Loos. Thaum lawv mus txog rau lub nroog Thexalaunike, tug thawj cov ntaum lub nroog ntawm qw hais tias “Tej no ua rau lub ntiajteb tig rov qab [rau ntawm no] thiab” (Teshaujlwm 17:6).

Tsis muaj ib yam tseemceeb yuav hloov lawm, neeg tseem zoo li qub – tseem tawm tsam thiab tsis ntseeg, Vajtswv los zoo li qub, tseem nyob ntawm nws lub zwm txwv, tseem muaj hwjchim, thiab tswj txhua yam. Yexus tseem zoo li qub, Nws tau sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab yog peb tug Cawmseej!

Nws yog Vajtswv, Nws yog Vajtswv,
   Nws sawv hauv tuag rov qab los,
Nws yog Vajtswv,
   Txhua tug txog caug pehawm
Txhua tug yuav lees yuav
   Tias nws yog Cawmseej Yexus!
(“He is Lord,” Marvin V. Frey, 1918-1992).

“Koj yog Vajtswv” Hu uake!

Koj yog Vajtswv, Koj yog Vajtswv,
   Nws sawv hauv tuag rov qab los,
Koj yog Vajtswv,
   Txhua tug txog caug pehawm
Txhua tug yuav lees yuav
   Tias nws yog Cawmseej Yexus!

Vajtswv thiab Yexus thaib Vajntsujplig tseem yog tug muaj hwjchim tshaj hauv lub qab ntuj! Kuv ntseeg hais tias Vajtswv muaj peevxwm yuav Vajntsujplig lub hwjchim los rau peb lub sijhawm no – ntau thiab ntau zoo li yav tag los! Peb ua tsis tau, peb tsis muaj hwjchim, Tiam sis Vajluskub hais tias, “Luj hwjchim yog Vajtswv li” (Phau Ntawv Nkauj 62:11), Thaum Vajtswv nchuav Nws tug Ntsujplig tshwm los, John Knox, yog ib tug neeg Scottish Reformer, hais li no tias tebchaws Scotland yuav raug cawm ntaws Cov ntshav Mary nrab ntaj vim yog “Vajtswv muaj nws tug Ntsujplig los nyob puv ntoo rau hauv neeg” (The Works of John Knox, volume 1, 1946 edition, p. 101).

Thaum nej thov Vajtswv rau peb pawg ntseeg, thov kom Vajntsujplig los nrog peb nyob, thaum nej mus tshaj tawm, thov Vajtswv ncua Vajntsujplig los rau peb tes dej num. Thaum nej tab tom tsav tsheb, thov Vajtswv nchuav Vajntsujplig los rau nej tes dej num! Ib tug xibhwb muaj koob npe hais li no “Tes dej num ntawm cov ntseeg uas hloov dua siab tshiab yuav tswm sim nyob rau hauv nej, rau thaum Vajtswv nchuav Vajntsujplig rau nej” (W. Carus, Memoirs of Charles Simeon, 2nd edition, 1847, p. 373).

Cov ntsoov, peb tsis muaj peevxwm ua kom Vajtswv nchuav Vajntsujplig, Kuv thov Vajtswv tau plaub caug xyoo kom Vajtswv nchuav Vajntsujplig rau peb pawg ntseeg, tiam sis ua tsis tau kiag li, Tamsim no, tig rov mus saib, kuv pom, kuv xav, qhov uas Nws tsis teb, tiam sis tam sim no muaj ib pawg ntseeg zoo khov kho, tam sim no peb cov thawj coj hloov dua siab tshiab, tam sim no peb cov hluas feem coob hloov dua siab tshiab. Tej zaum tam sim no Vajtswv teb peb cov lus thov lawm – thiab tseem coj tau kaum txog rau kaum ob tug hluas tuaj koom pawg ntseeg rau lub caij ntuj qhuas no. Thov nco ntsoo nqe Vajluskub uas nej tau cim txog kev thov Vajtswv thiab yoomov, Yaxayas 58:6. Nyob dau daim 763 hauv phau Vajluskub uas yog the Scofield Study Bible, Thov sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov,

“Tsis yog kev yoomov uas kuv xav tau lov? Kom nej dim ntawm kev phem, lub nra nyhav, thiab kev raug tswv kom tau txais kev ywjpheej, thiab rhuav tshem txhua tug quab?” (Yaxayas 58: 6).

Nej zaum tau, thov nco ntsoov cim Vajluskub nqe no, thov nthuav mus rau nqe no nyeem thaum nej yoomov thov Vajtswv, thiab kom nej paub tias Yaxayas 58:6 thiab Yaxayas 61:1-2 muaj tib lub ntsiab lus xwb,

“Vajtswv tug Ntsujplig los rau ntawm kuv; vim yog Vajtswv tau caw kuv kom qhia txoj xov zoo rau tug neeg rau txom nyem, nws tau xa kuv los khov tug neeg uas siab tawg tag, tshaj tawm rau tug neeg rau khi, tso tug neeg uas rau kaw kom los dim lub txim, thiab qhia txog Vajtswv hnub, thiab hnub Vajtswv nplig neeg lub siab” (Yaxayas 61:1-2).

Peb pom vim yog muab ob lo lus ntawm cov los sib piv txog Tswv Yexus tes dej num uas nws ua nyob rau ntiajteb rau lub sijhawm no, thiab qhov Vajtswv teb peb cov lus thov

Dr. John R. Rice (1895-1980) hais tias “qhov kev yoomov tseeb tiag yog tos Vajtswv dej siab thiab nws li koob hmoov ua pub rau peb!…yoomov thiab thov Vajtswv tau txais koob hmoov” (Prayer: Asking and Receiving, Sword of the Lord, 1997 edition, pp. 230, 231)

Jonathan Edwards (1703-1758) tau yoomov thiab thov Vajtswv peb hnub nyob rau ib lim tiam twg rau lub sijhawm nws npaj zaj lus qhuab qhia no Sinners in the Hands of an Angry God...thiab rau lub sijhwm uas muaj rooj Txhawb siab loj (Elmer Towns, D.Min., The Beginner’s Guide to Fasting, Regal Publications, 2001, pp. 123, 124).

Dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) hais tias, “Kuv xav tsis thoob hais tias yog qhov ntawd tshwmsim rau peb lawm, peb tseem yuav tsis muaj qhov kev yoomov saib ua tseemceeb thiab lov? Qhov tseeb tiag, tsis yog lintawd, qhov tseeb tiag yog peb muab lo lus ntawm cuam pov tseg lawm…tsis hais hauv peb lub siab qhov kev xav” (Studies in the Sermon on the Mount, part 2, Eerdmans, p. 34).

Ib tug xibhwb nyob txheej thaum ub uas yog Polycarp (c. 80-167) hais li no tias “cia peb tig rov los rau lo lus uas tau sau rau peb thaum pib; ‘saib txog qhov kev thov Vajtswv thiab ‘muaj lo lus yoomov’” (Epistle to the Philippians).

Spurgeon (1834-1892) hais li no tias, “Peb tau…plam Vajtswv qhov koob hmoov vim yog tso qhov kev yoomov tseg” (C. H. Spurgeon, “A Desperate Case – How to Meet It,” January 10, 1864)

Dr. R. A. Torrey (1856-1928) hais li no tias “yog peb xav thov Vajtswv kom muaj hwjchim, peb yuav tsum thov Vajtswv thiab yoomov” (How to Pray, 2007 edition, p. 37)

Ib tug muaj suab npe uas yog John Wesley (1703-1791) hais li no tias, “Koj puas tau muaj hnub uas koj yoomov thiab thov Vajtswv? Teebmeem yuav hloov mus ua koobhmoov thiab Vajtswv qhov kev hlub yuav ntawm los” (The Works of John Wesley, volume 10, 1827 edition, p. 340)

Ib tug xibhwb muaj suab npe rau kev tshaj tawm uas yog Dr. John Sung (1901-1944) hais li no tias, “Muaj [cov hluas coob tug] tau yoomov thiab thov Vajtswv, Vajtswv lub hwjchim tau tshwmsim rau cov tub ntxhais kawm ntawv” (The Diary of John Sung, compiled by Levi, Genesis Books, 2012, p. 298).

Thawj tug neeg mus tshaj tawm nyob rau Suav teb uas yog Dr. James Hudson Taylor (1832-1905) hais li no tias “Kuv tau tshawb pom nyob rau Shansi, cov ntseeg uas yog neeg Suav tau siv sijhawm los yoomov thiab thov Vajtswv…Vajtswv tau nchuav kev hlub los rau lawv, tej zaum no yog tes hauj lwm uas tseemceeb tshaj plaws rau peb, thiab qhov kev yoomov, qhia rau peb paub tias peb txom nyem thiab qaub zog npaum licas – yog noj mov xwb yuav tsis ua kom peb muaj zog” (The New Encyclopedia of Christian Quotations, Baker Books, 2000, p. 360).

Dr. Timothy Lin (1911-2009) hais li no tias, “Peb lub qhov muag seem ntsujplig yuav rau qhev tawm rau lub sijhawm peb yoomov thiab thov Vajtswv…nov yog cov lus uas hais los ntawm qhov uas twb yeej ntsib pom dua los lawm” (The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, p. 23).

Peb tseem tshuam ib hnub uas peb yuav thov vajtswv rau lub lim tiam yuav los txog no, kuv thov kom nej nco ntsoov cov lus hauv qab no,


1.   Yoomov tsis pub leej twg paub (kom ntau thiab ntau), txhob mus hais rau tug ub tug no (txawm yog koj tsev neeg) tias koj tatom yoomov.

2.   Siv sijhawm los nyeem Vajtswv Txojlus, nyeem phau Vajluskub Lukas (pib tom haupaus tuaj).

3.   Cim Yaxayas 58:6 rau hnub Saturday uas peb yoomov.

4.   Thov Vajtswv kom muaj cov neeg txog li 10 leej tuaj nrog peb nyob

5.   Thov Vajtswv rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg (hu lawv lub npe)

6.   Thov Vajtswv rau cov tuaj koom (kev pehawm) thawj zaug kom yuav rov qab tuaj.

7.   Thov Vajtswv pab rau cov uas tuaj koom peb thawj zaug rau hnub no yuav los cuag Vajtswv thiab rov qab tuaj rau hnub pehawm Vajtswv (zuj hnub) tom ntej. Muab lawv lub npe fij rau Vajtswv. Thov Vajtswv qhia tias yuav qhia qhov twg rau lub Sunday yuav los txog no – tsis hais sawv ntxov thiab tsaus ntuj.

8.   Thov Vajtswv rau pab neeg thov Vajtswv, tshwj xeeb cov hluas (muaj txog li peb leeg). Mus ntsib John Samuel Cagan yog koj xav los koom.

9.   Haus dej kom ntau, ib khob rau txhau lub sijhawm, hauv coffee rau thaum pib los tau yog koj yog ib tug neeg nyiam haus. Tsis txhob mus hauv dej muaj zog lwm yam.

10. Mus cuag kws tshuaj ua ntej koj yuav yoomov yog koj muaj lus nug txog kev tug kheej. (Los sis los ntsib Dr. Kreighton Chan los sis Dr. Judith Cagan uas nyob hauv pawg ntseeg no). Tsis txhob yoo yog koj muaj mob loj, xws li ntshav siab, ntshav qab zib, thov Vajtswv rau tej yam no xwb los tau.

11. Pib yoomov tom qab koj noj hmo tag rau hnub Friday. Tom ntawm tsis txhob noj ib yam dab tsi li lawm, txog rau thaum pib los noj hmo thaum 5:30 yav li tom pawg ntseeg lub tuam tsev.


Tam sis no, kuv yuav los hais ob peb lo lus raug cov uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, koj thiaj yuav tsis raug txim vim yog koj tej kev txhaum. Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, Nws sawv ciaj sia rov los, thiab muab txoj sia ntev dhawv mus ib txhi rau peb, Yexus rov nce mus qaum ntuj zaum ntawm Vajtswv sab tes xis saum ntuj txheej peb. Koj muaj peev xwm los cuag nws ntawm txoj kev ntseeg thiab txais yuav kev cawmdim ntawm koj tej kev txhaum, thiab kev txiav txim! Vajtswv foom koobhmoov rua koj, A-mees. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 4:16-21.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (John Newton, 1725-1807).