Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NEEG XADISMENIAS

SANDEMANIANISM
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub xya hli ntuj 7, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2013

“Nej tshawb nrhiav Vajlukub, vim nej xav tias yuav ua rau nej tau txoj sia ntev dhawv: thiab vim yog cov Vajluskub tau ua povthawj qhia txog kuv. Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:39-40).


Tau ob txhiab xyoo los lawm uas tseem uaj kev sib cav sib ceg txog lo lus “Tshawb nrhiav” Qhov twg uas uas Yexus hais rau lawv txog qhov tshawb nrhiav Vajluskub, los sis qhov twg yog qhov tseeb uas lawv tshawb nrhiav Vajluskub? Ntawm kuv xav tias qhov no tsis yog ib lo lus nug tseemceeb dabtsi vim tsis yog lub ntsiab lus tseemceeb uas Yexus hais txog. Yog lintawd kuv thiab xav tias yog vim licas Vajntsujplig thiab tsis ua haujlwm rau kev tshawb nrhiav Vajluskub – tiam sis Nws pab rau kom peb ua yam thij ob nyob rau nqe Vajluskub no. Txuav ntxiv mus qhov Yexus hais txog ntawd yog qhia tias cov neeg Falixais tabtom ua dabtsi tiag tiag. Lawv tshawb nrhiav Vajtswv Txojlus – thiab pheej ua lintawd mus mus los los! Tswv Yexus tsis tau hais kom lawv txhob tshawb nrhiav Vajluskub! Dr. Gaebelein phau ntawv txhais Vajluskub hais li no tias, “Lawv rau siab saib kawm [Vajluskub qub] kom paub lub ntsiab lus tiag tiag, vim lawv ntseeg hais tias kev kawm zoo lino yuav coj lawv kom tau txoj sia” (Frank E. Gaebelein, D.D., editor, The Expositor’s Bible Commentary, Zondervan, 1981, volume 9, p. 68; note on John 5:39).

Vajntsujplig tsis tau kom peb yuav tsum siv zog rau qhov kev “tshawb nrhiav” tiam sis yuav tsum ua qhov tseemceeb tshaj ntawd – vim cov neeg ntawd xav tias qhov lawv siv zog kawm Vajtswv Txojlus yuav ua rau kom lawv tau txoj sia…” Vim nej xav tias yuav ua rau nej tau txoj sia ntev dhawv” Matthew Henry hais li no tias, “Lawv saib rau [txoj sia ntev dhawv] los ntawm qhov uas nyeem thiab kawm Vajtswv Txojlus. Qhov nov yeej tsis txhaum dabtsi tiamsis qhov lawv ntseeg thiab hais yog qhov yuamkev, ‘Tug neeg uas coj raws li txhua lo lus uas nyob rau hauv tej kevcai thiaj yuav tau txoj sia’; lawv ntseeg tias lawv yuav tau mus ceeb tsheej yog lawv hais tawm hauv lub siab los…vim qhov kev ntseeg zoo li no thiaj li ua rau muaj cov kev txwjlaug tshwm tuaj” (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1996 edition, volume 5, p. 753; note on John 5:39).

Lawv rau siab ntsoov tshawb nrhiav thiab ntseeg Vajtswv Txojlus, tiam sis lawv tsis kam txav los cuag Yexus. Lawv ntseeg Vajluskub tshaj qhov yuav los rau ntawm Yexus! Qhov no yog qhov uas Yauhas qhia txog – Yog ib cov ntsiab lus uas tseemceeb!

“Nej tshawb nrhiav Vajlukub, vim nej xav tias yuav ua rau nej tau txoj sia ntev dhawv: thiab vim yog cov Vajluskub tau ua povthawj qhia txog kuv. Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:39-40).

Qhov tau rhuav tsheem peb txhua tug rau seem ntsujplig vim yog cov neeg Xadismenia yog cov uas tsis tau txais kev cawmdim thiab yog cov ntseeg uas coj ywjsiab tau qhia yuamkev zoo li no los tau txhiab txhiab xyoo lawm, qhov tseeb tiag lawv yog dab ntxwnyoog li menyuam, thiab yuav poob rau tub Tuagteb mus tag ib txhi. Xadismenias yog dabtsi? Yog ib yam lus qhuab qhia uas xub qhia los ntawd ib tug xibhwb yog neeg Scotland uas muaj lub npe John Glass (1695-1773), tom qab tau muaj neeg nyiaj vim yog nws tug vauv uas muaj lub npe tias Robert Sandeman (1718-1771). Cov ntsiab lus tseemceeb nws qhia yog – lawv ntseeg hauv lawv lub siab txog cov Vajluskub uas qhia txog Yexus, thiab ntseeg tias qhov no tseemceeb tshajplaws lwm yam huv si. Qhov yuav dim, yog yuav tsum ntseeg Vajtswv Txojlus uas yog hais txog Yexus.

Qhov no ntseeg yuam kev ib yam li cov neeg Falixais raws li lawv hais tias, “Tug neeg uas muaj txhua lo lus [yog Vajluskub] yuav tau Txojsia ntevdhawv mus ib txhi.” Dr. Lloyd-Jones tau hais tias, “Koj lees los ntawm koj lub siab, qhov no yog qhov tseemceeb tshajplaws…yog ib yam uas qhia tias kev ntseeg tsuag tshajplaws. Qhov nov yog qhov tseemceeb dua ntais” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., “Sandemanianism,” in The Puritans: Their Origins and Successors, The Banner of Truth Trust, 1996 edition, p. 175).

Robert Sandeman hais tias txhua tug uas totaub txog Yexus qhov kev tuag thiab kev sawv rov los, thiab ntseeg txhua yam tseeb uas muaj qhia nyob rau Vajluskub, yog cov yuav dim (Lloyd-Jones, tibphau daim 174). Niaj hnub nim no Xadimenias yog qhov kev ntseeg uas yuam kev loj tshajplaws nyob rau peb cov pawg ntseeg. Xa neeg coob thiab coob mus rau tub Tuag teb. Muaj ib txhia uas tuaj tagkis no tau ntseeg yuamkev zoo li no! yog lintawd yuav tsum rau siab mloog cov lus qhuab qhia no, vim tej zaum koj yuav yog ib tug ntawm cov neeg ntawd!

“Nej tshawb nrhiav Vajlukub, vim nej xav tias yuav ua rau nej tau txoj sia ntev dhawv: thiab vim yog cov Vajluskub tau ua povthawj qhia txog kuv. Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:39-40).

Peb yuav los kawm ob yam tseemceeb nyob rau nqe Vajluskub no.

I. Ib, ntseeg hauv Vajluskub yuav cawm tsis tau kom koj dim.

Cov neeg Yudais uas Yexus hais txog ntawd yog ntseeg hauv Vajluskub. Tiam sis lawv tsis kam los rau ntawm Yexus. Muaj ib txhia tuaj rau tagkis no los ntseeg phau Vajluskub xwb. Nws tseeg qhov Vajluskub hais txog Yexus. Nej ntseeg tias nws nqi saum qaum ntuj los. Nej ntseeg tias nws yug los ntawm tug ntxhais nkauj xwb. Nej ntseeg tias nws ris nej tej kev ntshaum rau ntawm Nws. Nej ntseeg tias nej tiv kev txom nyem hauv lub vaj kebxemanes vim yog nej tej kev txhaum poob rau ntawm Nws, thaum Nws “Tawm hws..thiab cov ntshav ntws rau hauv av” (Lukas 22:44). Nej ntseeg tias nws lub nraub qaum raug nplawm. Nej ntseeg tias cov neeg txhaum rau kho vim yog Nws raug mob. Nej ntseeg tias nws rau ntsia rau saum ntoo Khaublig. Nej ntseeg tias nws ris nej tej kev txhaum rau qhov ntawd. Nej ntseeg tias Nws tuag theej txhuam yam kev txhaum rau saum tug ntoo Khaublig. Nej ntseeg tias Nws lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nej ntseeg tias Nws nce rov mus qaum ntuj, thiab nyob rau ntawm Leejtxiv sab xis. Nej ntseeg tias Nws tabtom thov Vajtswv rau cov neeg txhaum. Nej ntseeg tias Nws yuav rov qab los. Nws ntseeg tias Nws nqi nrog cov huab los kav ntiabteb no ib txhiab xyoo. Nej tseem ntseeg tias tsis muaj ib tug twg yuav dim yog tsis los rau ntawm Yexus. Tiam sis, txawm koj yuav ntseeg txhua yam zoo li no los Yexus tseem yuav hais rau koj tias,

“Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:40).

Muaj ib txhia yuav tsis yuav xav yuam kev tias kuv twb ntseeg txhua yam tseeb uas qhia nyob rau hauv Vajluskub uas cast seem tsis dim thiab. Vim nej tseem tsis tataub qhov tseeb tias yeej tsis muaj ib tug neeg twg dim los ntawm qhov uas ntseeg phau Vajluskub. Xibhwb Povlauj hais rau Timautes tias,

“…Qhov ua nej paub txog phau Vajluskub uas dawbhuv, uas muaj hwjchim pab rau kom nej mus tswvyim txog qhov kev cawmdim mus rau hauv kev ntseeg uas yog hauv Yexus Khetos” (II Timautes 3:15).

Qhov no yog qhov uas nej ntseeg yuam kev. Nej ntseeg hais tias Vajluskub hais txog Yexus tiam sis tsis tag “ntseeg txog Yexus” tug kheej.” Los sis muaj hais lwm yam zoo li no tias, nej tseem zoo li cov neeg Yudas uas Yexus hais rau lawv tias,

“Nej tshawb nrhiav Vajlukub, vim nej xav tias yuav ua rau nej tau txoj sia ntev dhawv: thiab vim yog cov Vajluskub tau ua povthawj qhia txog kuv. Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:39-40).

Kuv yuav tsum rov hais rau nej ib zaug ntxiv, kom meej li meej tau – ntseeg hauv phau Vajluskub yuav cawm tsis tau nej txog rau thaum nej txav los cuag Yexus tug kheej! Ntseeg phau Vajluskub xwb, tsus xaus rau qhov ntawd xwb, yog ib yam kev qhuab qhia uas tuag lawm zoo li Xedimenias xwb!

Dr. A. W. Tozer hais tawm tsam nyob rau lub ntsiab lus no, “Vajluskub qhia los yog Vajntsujplig qhia?” Dr. Tozer hais li no,

     Yuav ua rau ib txhia uas nyeem Vajluskub ceeb txog qhov hais txog qhov txawv ntawm tias Vajluskub qhia thiab Vajntsujplig qhia. Txawm licas los xij yog li no…
     Feem coob ntawm peb yuav paub zoo txog qhov uas kev qhia Vajluskub rau cov menyuam ib xyoo dhau ib xyoo, siv sijhawm qhia lawv nyob rau [chav kawm Vajluskub] los yeej pab tsis tau kom lawv loj hlob uas ib tug ntseeg. Lawv cov tswvcuag qhia tsis tau tias hla dhau ntawm kev tuag los muaj txoj sia. Tsis muaj ib yam [qhia tau ] txog kev cawmdim uas qhias nyob hauv Vajluskub yuav pom nyob rau hauv lawv. Lawv qhov kev ntseeg yeej coj yog thiab txaus ntseeg kawg lawm, tiam sis zoo li tej khoom tsis cia sia thiab tsis ua pa…
     Cov neeg no yeej tam li cov neeg uas ntsej muag ncaj siab nkaug. Muaj ib txhia yeej siv zog kawg nkaus rau txhua yam no. Tiam sis lawv zoo li tug neeg dig muag. Tsis muaj Vajntsujplig yuav los coj nrog rau lawv txoj kev ntseeg, lawv tug ntsujplig tshaib nqis txhua lub sijhawm los ntawm tsis paub qhov tseeb tias yuamkev rau qhov twg nyob rau hauv lawv…Tswv Yexus tug kheej thiab yog qhov tseeb, thiab tsis muaj ib yam lus tug yuav qhia tau Nws tag…(A. W. Tozer, D.D., “Bible Taught or Spirit Taught?”, The Root of Righteousness, Christian Publications, 1986 edition, pp. 35, 36, 37).

Dr. Tozer tau qhia txog cov lus qhia cuav ntawm cov neeg Xedimenias. Dr. Lloyd-Jones hais txog cov neeg Xedimenias li no tias, “…yog ib yam uas tseem muaj nyob rau niaj hnub nim no. Kuv tseem yuav hais kom ntau tshaj no txog yam teebmeem loj uas tau tshwmsim rau peb lub sijhawm no” (Tib phau., daim 177).

“Nej tshawb nrhiav Vajlukub, vim nej xav tias yuav ua rau nej tau txoj sia ntev dhawv: thiab vim yog cov Vajluskub tau ua povthawj qhia txog kuv. Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:39-40).

II. Ob, koj yuav tsum muab qhov kev tubnkeeg tso pov tseg.

Tej zaum los nyeem txog Yexus cov lus qhuab qhia rau cov tsis ntseeg uas nyob rau Yauhas tshooj tsib. Nws hais rau lawv tias,

“Thiab Leej txiv tug uas xa kuv los, tau ua povthawj rau kuv. Nej tsis tau hnov dua nws lub suab, thiab tsis tau pom dua nws lub cev. Nej tsis muaj nws cov lus nyob rau hauv nej vim yog nej tsis ntseeg: tug ua Vajtswv xa nws los” (Yauhas 5:37, 38).

Qhov ntawd yog ib yam kev qhia ua mob heev. Nov yog cov lus qhia uas peb cov neeg thaum ub hnov thiab qhia xws li Whitefield thiab Edwards thiab Wesley, Howell Harris, thiab lwm tug xibhwb thaum ub tau qhia ua lub hauvpaus rau peb. Tsis tag li Robert Sandeman ntxub cov neeg no heev! Dr. Lloyd-Jones hais li no tias,

Cov neeg uas coj raws li Xadimenias yeej tsis muaj kev hlub, thiab qhia tsis txaus ntseeg, thiab txhua yam ua lawv qhia yuav rhuav tshem neeg qhov kev xav…txog ntawm qhov tseeb uas yog hais txog tug neeg txhaum, thiab kev cai, thiab qhov tseeb hais txog Vajtswv tug dawbhuv, thiab neeg yuav tsum dawb huv ua ntej lawv yuav los cuag tau Vajtswv… Christmas Evans [ib tub xibhwb Npavtiv uas muaj suav npe] hais txog cov neeg [Xedimenias] tias yog cov uas qhia tsis tau ‘kom neeg muaj kev vam’ lawv tsis nyiam li ntawd. Nej pom tias, [cov neeg Xedimenias hais li no] nej tsus yog siv Vajluskub ua povthawj xwb…(Tib phau daim 185).

Robert Sandeman thiab cov neeg uas raws nws qab ntxub cov lus qhia raws li Whitefield, Wesley, Howell Harris, Daniel Rowland, Christmas Evans thiab lwm tug xibhwb uas Vajntsujplig

Muaj ib tug xibhwb uas yog pab Xedimenias ntseeg tias nws muaj peevxwb “qhia neeg kom dim” Cov xibhwb uas zoo li tug no yeej tsis xav txog hais tias yuav tsum qhia kom “nyhav” txog kev txhaum thiab coj raws li kev cai. Cov neeg no xav tias yog qhia txog “Kev cai” yuav ua rau neeg ntshai thiab tsis tag yuav qhia. Muaj ib tug xibhwb hais rau kuv, thiab kuv tau nug nws tias, “Koj puas muaj peevxwm qhia kom tshis mus ua yaj?” Nov yog ib yam tshiab rau nws. Nws ntsia rau hauv pem teb tsis tej kuv hlo li. Tiam sis yeej yog ib lo lus nug zoo. “Koj puas muaj peevxwm qhia kom tshis mus ua yaj?” Kuv ua Vajtswv dej num tau tsib-tsib xyoo muaj peevxwm tej lo lus no nrov nrov tias “Yeej qhia tsis tau!!!” Koj muaj peevxwm “qhia” Vajtswv Txojlus uas rau kom koj lub plhu ntsuab tag los tshis tseem yog tshis. Tsuas yog siv txujci tseemceeb xwb tshis thiab yuav hloov mus ua yaj tau! Thiab txujci tseemceeb uas yog hloov dua siab tshiab nrog kev ua haujlwm ntawm Vajntsujplig thiab yuav qhia tau kev cai - kev txhaum thiab kev txiav txim thiab tsis muaj kev vam yog tsis muaj Yexus!

Dr. Lloyd-Jones hais txog cov neeg Xedimenias li no tias, “Koj muaj peevxwm qhia tej yam ua tsis cia sia, koj muaj peevxwm qhia yam tsis kub tsis txias, koj muaj peevxwm thov Vajtswv yog tsis ciaj sia. Kev qhia uas zoo li Christmas Evans uas rau kom nws paub txog nws qhov yuam kev nyob rau hauv nws” (Lloyd-Jones, ibid., pp. 186-187).

Ob peb xyoos dhau los no muaj ib tug xibhwb uas yeej tsis qw thiab tsis quaj thaum nws los thov Vajtswv thiab qhia Vajtswv lus tau tawm tsam kev txwjlaug Lis qhov kev thov Vajtswv pheej thov nrov nrov. Teebmeem tsis yog ntawm kev txwjlaug Lis, tiam yog ntawm tug xibhwb ntawd, tug uas tau siv Theodore Roosevelt cov lus txog, kev thov Vajtswv thiab kev qhia Vajtswv Txojlus zoo li “Cov neeg txiav txiav thiab ntsujplig uas tsis muaj zog yuav kov yeej.” Kuv hais rau kev txwjlaug Lis tias txhob quav ntsej tug xibhwb ntawd cov lus vim yog nws tsuas paub txog kev txo hwjchim me me xwb. Nws tsuas paub txog qhov txiav txiav thiab tsis ciaj sia zoo li Xadimenias uas nws tau hnov nyob rau pawg ntseeg Npavtiv rau peb lub sijhawm. Tsis muaj neeg raws qab! Nws yeej tsis tau pom dua kev txhawb siab! Nws thiaj tsis ciaj sia, thiab txaus tu siab kawg!

“Yog lawm,” koj hais tias, “yeej yog qhov zo! Uas Kev txwjlaug li thov Vajtswv kawg nws lub siab. Qhov no yog qhov zoo!” Tiamsis kuv nug koj tias? Koj puas tau tshawb nrhiav Yexus kawg koj lub siab? Los yog koj yog tug neeg tsis kub tsis txias tsis ciaj sia ua los tshawb nrhiav Yexus zoo li tug neeg ua nyob rau hauv nws qhov kev thov Vajtswv? Kuv hais li tias koj tsis nyob kev txwjlaug Lis sab hlo li! Kuv hais tias koj nyob raug tug xibhwb Xedimenias sab! Koj yog Xedimenias sab. Kev tsis muab siab los ntshawb nrhiav Yexus. Kuv tsis kub siab yuav los ua qhov ntawd, koj yuas yog zoo li no? Kuv tsis pom koj quaj thaum koj los rau ntawm chav tsev thov Vajtswv. Kuv hais tias koj txias thiab tais caus zoo li tug xibhwb uas ntshai tsa nws lub suab los qhia Vajtswv Txojlus los sis thov Vajtswv – vim yog nws ntshai tej tug poj niam “tseemceeb” nyob rau nws pawg ntseeg!” Koj ho ntshai dab tsi? Yog vim licas peb thiaj tsis no koj quaj thiab thov Vajtswv nrov nrov hlo li? Vim koj yog neeg Xadimenias, puas yog li ntawd? Koj txias heev, thiag yog tug Xadimenias uas tuag lawm

!

Koj ua tib zoo nkag los rau ntawm chav tsev thov Vajtswv thiab hais tias, “Kuv cia sia tias Yexus tuag rau kuv.” Koj ntseeg tias Nws tuag rau koj! Ua cas koj yuav zoo tag tag li! Koj yeej tsis muaj cuab kav thiab hais tias “Nws tuag rau kuv.” Tsis yog lintawd! “Kuv ntseeg tias Nws tuag rau kuv.” Yog lus ib cov lus qhias! Yog ib cov lus qhia! “Tias” Nws tuag rau kuv! Koj ntseeg cov lus qhia – tsis ntseeg Yexus tug kheej! Koj tsis tau ua Xadimenias lov! Koj ua tib zoo hais, zoo Xadimenias! Koj yog tug uas Dabntxwnyoog uas qhov muag dig zoo li Xadimenias! Koj tsis tau ntseeg Yexus tug kheej! Au, yeej tsis ntseeg! Koj yeej tsis ua lintawd! Ntseeg Yexus tug kheej lov?, Au, tsis tau! Qhov ntawd nyuaj dhau lawm. Tej zaum koj kuj quaj? Nws cov ntshav lo koj tej khawb ncau mentsis! Koj hais tias, “Tsis txhob vam tias yuav txav los ze Nws! Kuv yuav nyob rau ntawm no, zoo heev li, thiab cia siab tias Nws tuag rau kuv!’ los sis ‘kuv’ cia siab rau Nws kom kuv tej kev txhaum pov tseg’” Koj puas cia siab rau Yexus tug kheej? “Au, yog muaj qabhau me me! Thiab ua rau kuv quaj. Tiam sis kuv yuav tsis los caj qha rau Nws. Kuv yuav nyob thiab cia siab rau nws rau ntawm no kom ntxuav kev tej kev txhaum. Kuv vam tias koj yuav totaub.”

Yog, kuv totaub. Kuv totaub tias koj lub qhov muag dig, “txhob cua kuv txhais tes qias neeg” zoo li Xadimenias. “Tiamsis” koj hais tias, “yog ib yam nyuaj kawg nkaus uas yuav los totaub!” Nws yeej tsis nyuaj kiag li!!! Peb muaj cov menyuam uas tuaj ntawm no tau tsis ntev tau los cuag Yexus thiab dim lawm. Peb muaj cov menyuam uas tuaj ntawm no tau tsis ntev tau los cuag Yexus tug kheej thiab dim lawm, lawv tuaj ntawm no lub sijhawm luv luv xwb. Jin thiab Robert thiab Barry thiab Jackie vam tias tamsim no los tseem cia siab rau Yexus. Koj tseem yuav hais dabtsi! Koj cia li los cia siab rau Yexus tug kheej. Thiab Yexus yeej paub txog yam phem nyob hauv koj, yog qhov uas koj ntxeev siab thiab tawm tsam, koj tsis kam lees thiab los hlub Vajtswv Leejtub. Nws thiaj hais tias,

“Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia” (Yauhas 5:40).

Muaj ib tug xibhwb npe hu ua Richard Baxter (1615-1691) hais li no tias, kuv tau hloov nws cov lus uas yog cov lus ua luv tshiab rau tamsim no.

Yog koj muaj siab kub lug xav paub Yexus zoo li tug neeg mob siab kawm ntawv, los sis nrhiav nyiaj txiag, koj tsis tag yuav nqi peev los sis pob txog thaum koj ntsib Yexus.

Tam sim no puas muaj tseeb lintawd? Puas muaj tseeb tias koj yeej tsis muaj Yexus vim yog koj tseem xav nyob qhov qub, zoo li ntshai, tsis muaj zog li Xadimenias? Puas muaj tseeb tias qhov tseeb tias qhov koj tsis muaj Yexus vim yog koj yeej tsis xav tau Nws? Koj xav khawv kev txhaum cia. Koj tsis xav tso cov phoojywg tsis ntseeg tseg. Koj tseem xav saib cov duab liab qab. Koj tseem xav ua tug tswj koj lub neej. Koj tsis xav tau Yexus los coj thiab kav koj lub neej! Puas yog lintawd? Koj uas yog Xadimenias hais txog Yexus tias, “Peb tsis xav cia tug neeg no los kav peb” (Lukas 19:14). Koj dag tias koj tsis cia siab rau Nws – tiam sis qhov tseeb yog li no koj tsis kam lees yuav Nws, vim yog koj xav khawv kev txhaum cia!

Koj yeej paub qhov tseeb no. Kuv los paub qhov tseeb no. Vajtswv kuj paub qhov tseeb no. Yog vim licas tseem pheej dag tias tsis muaj tseeb lintawd? Cia li lee yuav – koj tsis cia siab rau Yexus vim yog koj tsis xav tau Nws los tswj koj lub neej. Tamsim no puas muaj tseeb lintawd? Cov Falixais uas nyob rau peb qhov Vajluskub no tsis kam lo twb vim yog lawv tsis xav tau Yexus los hloov lawv lub neeg ntag. Qhov koj tsis kam los rau ntawm Nws vim yog koj tsis xav kom Nws hloov koj lub neej. Koj txaus siab nyob rau qhov kev txhaum. Thiab if yog koj tsis kam yuav Yexus, koj yuav tuag rau kev txhaum. Cov neeg Falixais tuag rau tej kev txhaum – yog ib tug neeg Xadimenias uas yuam kev. Koj yuav tuag rau koj tej kev txhaum! Thiab Yexus hais rau koj tias, “Txawm li ntawd los nej yeej tsis kam los rau ntawm kuv kom tau txoj sia.”

Kuv yuav tsis hais txhua yam uas koj tsis tau hnov dua uas muaj nyob rau cov lus qhuab qhia no. Kuv tsuas hais rau koj tias Yexus yuav ntxuav koj ntawm txhua yam kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav thaum koj los cia siab rau Nws, thau koj los cuag Nws thiab txog caug rau ntawm Nws! Yog koj xav nrog peb tham cia li sawv ntawm ko mus lawm nram qab. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau qhov chaw tsis muaj neeg. Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg los txais yuav Vajtswv no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yauhas 5:33-40.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Wounds of Christ Are Open” (tug sau Evangeline Booth, 1865-1950).