Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TXHAWB DAG ZOG THIAB CEEB TOOM TXOG KEV TXOM NYEM LOJ – TAM SIM NO THIAB YAV TOM NTEJ

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Tug sau yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Tug pab yog Dr. Christopher L. Cagan
Qhia nyob rau hauv pawg ntseeg Npavtiv Thawnpaunakaus
Los Angeles Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Tsib hli 19, 2019
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan
preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, May 19, 2019
(Hmong)

“Tej no hais rau nej, tias hauv kuv nej thiaj yuav ntsib kev thajyeeb. Hauv lub ntiajteb uas muaj kev txom nyem loj: tiam sis cia li ua neeg zoo; vim kuv twb kov yeej lub ntiajteb lawm” (Yauhas 16:33).


Yexus hais tias, “Nej yuav muaj kev txom nyem loj hauv ntiajteb” lo lus no “Kev txom nyem loj” yog thlipsis, txhais li no tias “kev txhawb xeeb loj” Peb txhua tug yeej muaj kev txhawj xeeb hauv yus lub neej tiam sism qhov kev txhawb xeeb loj tseem yuav los tom ntej no. Qhov kev txom nyem loj yog lub sijhawm xya xyoo ua ntej Yexus yuav los rau saum roob txiv ntoo roj los kav lub ntiajteb no. Qhov kev txom nyem loj no yog peb xyoo los sis ib nrab ntawm ib xyoo twg. Xya xyoo tsuas yog ua ntej xya yog Yexus yuav los rau ntiajteb, Tug tawm tsam Yexus yuav los kav ntiajteb. Vajluskub hais tias txhua tug ntseeg lub sijhawm no yuav raug tua pov tseg.

Yauhas pom cov ntseeg tug ntsujplig uas raug tsis txom rau lub sihawm phem no nyob rau saum Vajtswv teb chaws. Nws hais tias,

“Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas tsib, kuv pom cov ntsuj plig uas nyob hauv lub qab thaj xyeem, yog cov neeg uas raug muab tua vim tim Vajtswv” (Tshwmsim 6:9).

Nws hais ntxiv tias,

“Kuv teb nws tias, Yawg hlob, koj thiaj paub. Nws txawm hais rau kuv tias, Cov neeg ntawd yog cov uas tuaj hauv txojkev tsim txom loj kawg tuaj. Lawv twb ntxhua lawv tej tsoos tsho hauv tus Menyuam Yaj cov ntshav kom dawb paug” (Tshwmsim 7:14).

Lub sijhawm xya xyoo no yog lub sihawm uas cov ntseeg raug kev txom nyem loj tshaj plaws li yav tag los. Yexus hais tias,

“Txij thaum tsim ntuj tsim teb los txog niaj hnub nimno tsis tau muaj dua li ntawd thiab dhau ntawd mus yuav tsis muaj dua li lawm” (Mathai 24:21).

Yog lub sijhawm Yexus yuav los coj mus qaum ntuj. Vajluskub hais tias,

“Rau qhov tus Tswv yuav nqes saum ntuj los muaj lub suab hu nrov, yog tus thawj tubtxib saum ntuj lub suab hu, thiab muaj Vajtswv lub suab raj suab xyu nrov, mas cov uas tuag rau hauv Khetos lawm yuav xub ciaj sawv los ua ntej. Dhau ntawd peb cov uas tseem tshuav muaj txojsia nyob yuav raug muab qaws rau saum ntuj huab nrog cov ntawd ua ke thiab yuav ntsib tug Tswv saum nruab ntug, mas raws li no peb yuav tau nrog tus Tswv nyob mus ib txhis” ( 1 Thexalaunike 4:16-17).

Peb tsis txhob xav hais tias tej no yuav tsis raug peb rau niaj hnub nim no, txawmyog ua ntej rau lub sihawm Ntsib Kev Txom nyem los los sis the Great Tribulation. Nyob hauv Vajluskub Yexus tau hais tias cov ntseeg yuav ntsib kev txom nyem rau lub sijhawm no.

“Kuv hais tej no rau nej kom nej thiaj nyob kaj siab lug hauv kuv. Nej yuav raug kev txom nyem nyuaj siab hauv lub ntiajteb no tiamsis nej cia li ua siab tuab. Kuv twb kov yeej ntiajteb lawm” (Yauhas 16:33).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Cia peb ua tib zoo los saib Yexus cov lus hais qhov no. kuv yuav los hais txom pw mob ntawm nqe Vajluskub no, tom qab ntawm mam los hais thawj pwm thiab pwm kawg

I. Ib, “hauv lub ntiajteb uas muaj kev txom nyem loj”.

Yexus hais rau cov Thwjtim no, thiab hais rau txhua tug ntseeg nyob txhua tiam uas yog kev txom nyem rau seem ntsujplig, xibhwb Povlauj sau tias,

“Xwv thiaj tsis pub kuv tsab ua loj vim tej uas Vajtswv qhia tshwm rau kuv pom ntau kawg ntawd, thiaj ua kom muaj pos chob kuv lub cev, yog Xatas…” (2 Kaulithaus 12:7).

Nov yog qhia tias xibhwb Povlauj qhia txog yam uas nws tau ntsib los, tsis hais kev mob nkeeg, kev mob, kev tuag. Peb yeej kiag tsis dhau tej kab mob kev nkeeg thaum peb los ntseeg Vajtswv.

Cov ntseeg los tseem yuav ntsib kev txom nyem lwm yam nyob rau lub ntiajteb uas muaj kev txhaum no. xibhwb Povlauj hais txog cov ntseeg uas tau ntsib.

“…Txawm yog kev ceeblaj, kev txom nyem, kev tsim txom, kev tshaib nqhis, kev khaub hlab, tej xwm txheej phem lossis hniav ntaj hniav riam yuav cais tau lov? 36Raws li uas muaj lus sau cia tias” (Loos 8:35-36).

Tiam sis nws hais tias tsis muaj kev yam kev txom nyem no yuav “cai peb tawm ntawm Vajtswv” (Loos 8:35a)

“Nyob lus ntiajteb uas muaj kev txom nyem” (Yauhas 16:33).

Cov thwjtim txhua tug raug tua vim yog lawv txoj kev ntseeg Yexus – tsuas yog Yauhas xwb – raug pov rau yias roj tab tom kub heev lub neej yav laus. Cov ntseeg txhua tiam yeej raug kev txom nyem vim yog lawv txoj kev ntseeg Foxe’s Book of Martyrs yog ib phau ntawv qhia txog cov ntseeg raug kev txom nyem thiab rau tua vim yog lawv txoj kev ntseeg. Dr. Paul Marshall hais tias,

Nyob rau Amelikas nruab nrab teb…Suav cov neeg rau nkuaj, Pakistani cov nkuaj, Indian teb chaws txom nyem, thiab lub zog Sudanese, cov ntseeg uas nyob ib thaj tsam no yeem tuag rau lawv txoj kev ntseeg (ibid., p. 160).

Cov ntseeg uas nyob rau Sudan rau ua qhev. Cov ntseeg nyob rau Iran raug ntaus. Cov ntseeg nyob rau Cuba rau kaw. Cov ntseeg nyob rau Suav teb raug ntau kom tuag. Thiab tseem muab 60 lub tebchaws uas muaj cov ntseeg nyob thiab raug kev tsim txom, raug ntaus, raug tsim txom vim yog lawv txoj kev ntseeg. 200,000,000 tug ntseeg thoob plaws hauv ntiajteb ntshai raug ntes, thiab raug kaw….neeg saum plhom tuag yeem raug kev txom nyem vim yog qhov kev ntseeg Vajtswv (Paul Marshall, Ph.D., Their Blood Cries Out, Word, 1997, back jacket).

Teb chaws uas nyob sab hnub poob tim no los yeej muaj tseeb uas raug ntau raug tsim txom los ntawm cov ntseeg Vajtswv. Cov ntseeg thiab Vajluskub raug thuam nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Cov ntseeg coob tug tuag los ntawm qhov uas raug tsim txom thiab raug ntau tsis hais raug kawm hauv nkuaj, ib txhia los tseem raug ntxub nyob rau lawv tej chaws ua haujlwm vim yog qhov law pehawm Vajtswv hauv lawv pawg ntseeg rau hnub pehawm Vajtswv. Txawm yog cov tsis ntseeg, Tswv Yexus thiaj li hais tias,

“Nyob lus ntiajteb uas muaj kev txom nyem” (Yauhas 16:33).

II. Ob, “yam kuv hais rau nej no, txhua tug nyob hauv kuv yuav tau txais kev thajyeeb”.

Nov yog hais txog neeg uas nyob “hauv Yexus” “hauv kuv” Nws yog peb qhov kev thajyeeb. Yexus hais tias,

“Kuv muab txojkev nyob kaj siab lug cob rau nej. Kuv pub kuv txojkev nyob kaj siab lug rau nej, kuv pub tsis thooj li lub ntiajteb pub.…” (Yauhas 14:27).

Thaum ib tug neeg twg paub Vajtswv lawm, tug ntawd yuav tau txais qhov kev thajyeeb yam neeg ntiajteb txais tsis qhov kev thaj yeeb no.

Tub neeg uas “nyob hauv Yexus, thiab muab nws tej teebmeem cob rau Vajtswv yuav tau txais kev thajyeeb, raws li Vajluskub hu tias “Vajtswv qhov kev thajyeeb, uas tsis muaj leej twg yuav totaub tau” (Filipis 4:7). Cov tsis ntseeg yeej tsis totaub hais tias cov ntseeg Vajtswv yog vim licas thiaj li kovyeej tej kev tsim txom, kev thuam thiab kev raug tua kom tuag tau licas – zoo li niaj hnub nim no tshwm thoob plaws ntiajteb.

Qhov kev thajyeeb no tsis tau qhia tias cov ntseeg Vajtswv tsis muaj kev paub txog tej yam teeb meem ua tshwmsim rau lawv; Muab tug ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas ntawm no muaj nyiaj nplua nuj, muaj kev thajyeeb thiab lwm yam. Tiam sis tej no los tseem twb piv tsis tau tej yam kev thaj yeeb uas cov ntseeg txom nyem nyob rau tebchaws Suav, los sis cov ntseeg nyob rau tebchaws Cuban uas raug tsim txom tsib rau xyoo los cov ntseeg uas nyob rau tebchaws Iran yeem tuag rau lawm txoj kev ntseeg Tswv Yexus.

Cov ntseeg Vajtswv uas raug kev txom nyem nyob rau cov tebchaws no thiaj li los paub txog thiab totaub txog Tswv Yexus cov lus thaum Nws hais li no “’cov lus no kuv hais rau koj, tias nej yuav tau txais kev thajyeeb” (John 16: 33) kuv ntseeg tias lawv yuav totaub txog qhov kev thajyeeb no zoo, vim yog Vajtswv tau zam lawv tej kev txhaum, thiab Vajtswv hlub lawv heev.

Kuv yuav nyeem 2 Kaulithaus 11:24-28. Ua tib zoo mloog yam kev thajyeeb uas xibhwb Povlauj muaj. Nws hais tias,

“Kuv raug cov Yudai nplawm tsib zaug, ib zaug twg yog peb caug cuaj nplawm. Kuv raug xuas pas nplawm peb zaug, raug xuas pob zeb ntaus ib zaug. Kuv caij nkoj tawg peb zaug. Kuv ntab hauv dej hiavtxwv ib hnub ib hmos, kuv taug kev tsis tu ncua, kuv ntsib xwm txheej phem hauv hav dej, ntsib xwm txheej phem ntawm tub sab, ntsib ntawm kuv haiv neeg, ntsib ntawm lwm haiv neeg, ntsib hauv lub nroog, ntsib hauv tebchaws moj sab qhua, ntsib hauv dej hiavtxwv thiab ntsib ntawm cov cuav kwvtij. Kuv ua haujlwm khwv thiab txom nyem, kuv yoo dab ntub ntau zaus, tshaib nqhis, yoo mov ntau zaus, thiab tiv no thiab liab qab. Dua li ntawd qhov uas kuv txhawj txog txhua pawg ntseeg tseem niaj hnub ua rau kuv hnyav siab” (2 Kualithaus 11:24-28).

Xibhwb hais txog qhov kev thajyeeb ntawm zoo li cas? Nws hais tseeb thiab muaj tseeb li ntawd. Xibhwb Povlauj tau teb nyob rau Filipis 4:6, 7

“Tsis txhob txhawj rau ib yam dabtsi, tiamsis cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub. Mas Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.” (Filipis 4:6-7).

Xibhwb Povlauj tau ntsib kev txom nyeem ntau zaug, raws li nws tau hais tseg “Vajtswv qhov kev thajyeeb uas tsis muaj leej twg yuav paub tau”

III. Peb, “ua tug neeg zoo raws li kuv tau kovyeej lub ntiajteb”.

Koj puas hais tias koj tug kheej los yeej muaj peev xwm kov yeej tej kev txom nyem ntawd thiab. Cov tub hluas tsis ntseeg Vajtswv yeej niaj hnub mus kawm ntawv yam tsis muaj homphiaj, thiab cov tsev kawm ntawv ntawm los tseem tawm tsam Vajjluskub thiab thuam Vajluskub, “Kuv puas yuav ua tau ib tug ntseeg maj?’ cov tub ntxhais kawm ntawv hais li no “Kuv puas yuav tiv dhau tej kev txom nyem no maj? Kuv puas yuav tiv tau thaum muaj cov neeg tig los tawm tsam kuv? Kuv puas yuav tiv dhau thaum kuv muaj kev ntshai – thiab kuv twb tsis muaj kev ntseeg txaus?”

Cov ntseeg uas mob siab rau Vajtswv niaj hnub nim no yeej raug cem thiab thuam. Cov neeg ntawd yuav hais tias koj ua rau Yexus heev dhau lawm os. Ces yuav hais rau koj tias cia li mus koom pawg ntseeg uas coj yooj yim xwb los sis tsis tag mus pehawm Vajtswv li lo yeej tau kawg. Lawv yuav hais tias koj yuav muaj kev zoo siab heev rau lub sijhawm koj tso kev raws Yexu qab. “tsis tag yuav kwv tug ntoo khaublig. Tsis tag yuav los tiv kev txom nyem rau Yexus” lawv hais tias “tso pov tsev hu si, tso tej ntawd pov tseg los ua neeg zoo li peb no xwb ces zoo heev li” lawv hais kom koj muaj kev nyuaj siab. Zoo li Yexus hais tias “Koj yuav raug kev txom nyem rau lub sijhawm muaj kev txom nyem loj”

Tiam sis Yexus hais tias, “Cia lo ua neeg zoo vim kuv twb kov yeej lub ntiaj teb no lawm” Ua tib zoo mloog kuv yuav nyeem Loos 8:35-39

“Leejtwg yuav muab peb cais tau ntawm tus Khetos txojkev hlub? Txawm yog kev ceeblaj, kev txom nyem, kev tsim txom, kev tshaib nqhis, kev khaub hlab, tej xwm txheej phem lossis hniav ntaj hniav riam yuav cais tau lov? 36Raws li uas muaj lus sau cia tias, Vim tim koj peb thiaj raug muab tua tas hnub tas hmo, thiab raug muab suav yam li cov yaj uas coj mus tua. Tiamsis hauv txhua yam xwm txheej no peb kov yeej kiag vim yog muaj tus uas hlub peb kawg. 38Rau qhov kuv ruaj siab tias txawm yog kev tuag lossis txojsia lossis cov tubtxib saum ntuj lossis tej timtswv lossis tej xwm txheej tiam no lossis tiam tom ntej lossis tej hwjchim, lossis qhov uas siab kawg lossis qhov uas tob kawg lossis ib yam dabtsi uas tau tsim los no yuav cais tsis tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub uas muaj hauv peb tus Tswv Yexus Khetos kiag li” (Loos 8:35-39).

Thaum koj los rau ntawm Yexus, nws yuav coj koj. Nws yuav tsis tso koj pov tseg. Thaum koj los rau ntawm Yexus, koj tsis tag yuav tsis tag tuav Nws, vim Nws yog tug yuav tuav koj! Lub sijhawm thaum koj hloov dua siab tshiab, koj los nyob rau hauv Yexus thiab nws ua tug siab xyuas koj lawm. Qhov tseeb tiag uas muaj neeg txog li ntawd 200 plhom tug neeg nyob rau cov tebchaws txom nyem yeem tiv kev txom nyem rau qhov los ua tug ntseeg Yexus qhia tias Yexus ua tug tuav cov neeg no cia nyob rau hauv Nws, tsis pub lawv raug txom nyem thiab cia kom lawv muaj kev vam rau saum Vajtswv lub tebchaws. Cia li los rau ntawm Yexus, thiab nws cawm txhua tug neeg, thiab saib xyua txhua tug! Zoo li Kl. Ngann thau hu zaj nkauj ua ntej mloog Vajluskub,

Tug ntsujplig uas nyob rau ntawm Yexus yuav tau so
   Kuv yuav tsis ntsai kuv tej yeeb ncuab
Kuv cov yeeb ncuab ntawd yuav poob rau tub tuag teb
   Tsis muaj hnub uas kuv yuav hnov qab
(“How Firm a Foundation,” ‘K’ in Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).

Lub npe ntawm zaj lus qhuab qhia no yog “Encouragement and Warning in Tribulation – Now and in the Future” Hmo no kuv xav txhawb nej lub zog. Thiab xav hais cov lus ceeb toom rau nej. Txawm yog tej yam peb ntsib nyob rau hmo yuav piv tsis tau rau cov neeg nyob ra lwm lub tebchaws los. Xws li cov neeg uas nyob rau lwm lub tebchaws txom nyem raug cem raug ntau, raug kaw hauv nkuaj, raug tsim txom thiab tej tug raug tua tuag vim yog qhov ntseeg Yexus. Peb kev ua neej nyob rau tebchaw Amelikas ntawm no ces zoo li neeg tsham ua si xwb yog muab piv rau cov neeg txom nyem rau lwm lub tebchaws. Tiam sis yav tom ntej kev ua ib tub ntseeg nyob rau tebchaws yuav tsis yooj yim lawm. Kev nyuaj siab yuav muaj ntau heev tuaj. Kuv yuav plam koj qhov haujlwm, koj lub tsev, koj tej nyiaj txiag rau qhov koj tug siv zog ntseeg Vajtswv. Yexus tau hais txog qhov kev txom nyem loj los sis Tribulation li no, “Kwv tij los ib leeg yuav tawm tsam ib leeg ua rau tuag, leej tub yuav tawm tsam leej txiv, menyuam sawv los tawm tsam niam txiv, ib tug tua ib tug. Koj yuav raug ntxub vim yog qhov ris kuv lub npe” (Malakaus 13:12, 13). Tab tom tshwm sim rau lwm lub tebchaws rau tam sim no. Tsis txhob poob siab rau qhov tib neeg tsis lees paub nej ua ntej xya lub xyoo.

Tug cev Vajtswv lus Yelemis hais li no “Yog koj nrog neeg sib tw dhia es lawv twb ua rau koj txog siav lawm, koj yuav ua li cas nrog nees sib tw dhia tau? Yog koj twb ntog rau hauv lub tebchaws uas nyob tso siab lug, koj yuav ua li cas nyob tau hauv tej hav zoov ntawm ntug dej Yaladee??” (Yelemis 12:5). Yog, koj yuav ntsib kev txom nyem rau tam sim no. Yog tej yam me me koj twb tiv tsis dhau yuav ua cas thiaj tiv dhau tej yam kev txom nyem loj loj? Koj yuav ua licas thaum koj ntsib cua daj cua dub? Kuv thov txhawb koj lub zog tias ua ib tug ntseeg kom khov kho. Yog koj ua li ntawd rau tam sim no koj yuav tau ib tug ntseeg uas kho tau rau yav tom ntej. Kuv tias yeej yog li ntawd thaum kuv los nyeem xibhwb Richard Wurnbrand phau ntawv Tortured for Christ. Tsis yog ib phau ntawv nyeem xwb, hloov kuv lub neej. Kev ua ib tug ntseeg tsis yog zoo li tug neeg mus ua si. Tsis yooj yim, yog “Ua ib tug ntseeg” (Yauhas 16:33). Tiam sis yeej yuav txom nyem (Saib Lukas 14:28). Yog koj nrog Yexus nyob uake yuav muaj nqe tshaj plaws.

Kuv thov hais rau cov uas tseem tsis lees yuav Yexus rau hmo no. Yexus hlub koj. Nws tuag saum tug ntoo Khaublig them koj tej kev txhaum. Nws muab Nws cov ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum. Tiam sis cia siab rau Yexus, Nws yuav cawm koj mus tag ib txhi. Thiab pab rau kom koj ua tug neeg muaj nqi. Cia siab yog txhais tias cia siab rau Yexus tiam sis yeej tsis yooj yim, koj yuav txom nyem, tiam sis tej ntawd yuav muaj nuj nqi rau koj heev. Koj yuav paub txog Yexus. Koj yuav nrog Yexus nyob mus tag ib txhi yog koj cia siab rau Yexus. Yog nej xav nrog kuv tham txog kev cia siab rau Yexus, thov los zaum pem hauv ntej no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj Ua ntej mloog Vajtswv lus yog Kl. Jack Ngann
“How Firm a Foundation” (‘K’ in Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).


TXHEEJ TXHEEM

TXAWB ZOG THIAB KEV CEEB TOOM RAU KEV TXOM NYEM LOJ – TAM SIM NO THIAB RAU YAV TOM NTEJ

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Tus sau yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Tug qhia yog Dr. Christopher L. Cagan
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan

“Tej no hais rau nej, tias hauv kuv nej thiaj yuav ntsib kev thajyeeb. Hauv lub ntiajteb uas muaj kev txom nyem loj: tiam sis cia li ua neeg zoo; vim kuv twb kov yeej lub ntiajteb lawm” (Yauhas 16:33).

(Tshwmsim 6:9; 7:14; Mathais 24:21; 1 Thexalaunike 4:16-17)

I.   Ib, “hauv lub ntiajteb uas muaj kev txom nyem loj”, 2 Kaulithaus 12:7;
Loos 8:35-36.

II.  Ob, “yam kuv hais rau nej no, txhua tug nyob hauv kuv yuav tau txais kev thajyeeb”, Yauhas 14:27; 2 Kaulithaus 11:24-28; Filipis 4:6-7.

III. Peb, “ua tug neeg zoo raws li kuv tau kovyeej lub ntiajteb”,
Loos 8:35-39; Malakaus 13:12, 13; Yelemis 12:5; Lukas 14:28.