Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VAJTSWV KHO NEEG QHOV KEV KHOSIAB

GOD’S CURE FOR MAN’S LONELINESS
(Hmong)

Tug Qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv nyob hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov hnub tim 16 hlub cuab hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 16, 2012


Kuv ua tswvcuab rau pawg ntseeg suav nyob rau lub nroog Los Angles tau neesnkaum peb xyoos. Kuv tug xibhwb yog Dr. Timothy Lin. Nws tuaj tom lub tsev kawm Vajluskub uas yog Bob Jones University tuaj ua xibhwb rau peb. Niaj hnub nim no kuv kawm tau yam los ntawm Dr. Lin nyob rau pawg ntseeg Suav no, ib yam ntawd yog Dr. Lin qhia ntau yam rau kuv txog ntawm kev qhia Vajtswv txoj lus. Nws hais li tias,

      Txhua tes dej num ntawm cov xibhwb, tsis hais yam uas nyuaj thiab tseemceeb tshajplaws yog yuav tsum paub los ntawm tsis txhob uas xyem xyav. Vajtsw txoj lus yuav tsum raug qhia txhua hnub uas yog Vajtswv hnub…tej zaum tseem yog zwj hnub, tej zaud muaj tej tug tseem qhia Vajtswv txoj lus tau tsis meej. Yog zoo li [ntawd] Tug xibhwb ntawd yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv…thaum peb los yoo mov thov Vajtswv zoo lintawd yuav ua rau peb qhia tau Vajtswv txoj lus kom meej…thiab cawm tau peb tug ntsujplig. Cov lus no yuav tsum hais los ntawm qhov uas peb twb pom thiab ua tau los (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, p. 23).

Lub sijhawm no Vajtswv yeej zoo rau peb tshaj plaws. Nws tau qhia kom kuv paub qhia nws txoj lus ib ntus dhau ib ntus, yam tsis muaj teebmeem dabtsi hlo li. Qhov no yog ib qhov ua rau kom kuv qhia Vajtswv txoj tau yoojyim tsis hais yav sawv ntxov lossis yav hmo ntuj! Muaj tej tug xibhwb tau hais rau kuv tias, “Koj qhia Vajtswv txoj lus ib lim tiam peb zaug, thiab cov lus qhia ntawd los tsis sibthooj, koj qhia tau licas?” Ib yam kuv hais tau yog Vajtswv qhov kev hlub xwb! Kuv pom tau hais tias qhov no tsis nyuaj rau kuv kiag li vim yog peb tau thov Vajtswv yoo mov txhua hmo Vavxom. Qhov uas peb thov Vajtswv yoo mov rau txhua hmo Vavxom ntawd ua rau kom peb tau txais Nws li koobhmoov, thiab ua rau kom kuv npaj Vajtswv txoj lus los tsis nyuaj!

Qhov no tau tshwm sim rau lub lim tiam dhau lo no. Kuv tau siv sijhawm ntev heev los npaj Vajluskub qhia rau yav tsaus ntuj. Kuv yeej tsis paub tias yuav npaj qhov twg los qhia rau yav sawv ntxov. Tiamsis zoo li Vajtswv tau hais rau kuv, “Tsis txhob txhawj. Thaum koj npaj cov Vajluskub qhia rau yav tsau ntuj tag lawm, Kuv yuav qhia kom koj paub txog qhov yuav qhia rau yav sawv ntxov.” Qhuas Vajtswv! Qhov no lauj yog qhov tau tshwmsim tiag tiag!

Thaum kuv npaj cov lus qhuab qhia rau yav tsau ntuj tag lawm, kuv txawm mus no su, txhua zaug kuv noj su kuv nyiam saib xov xwm nyob rau T.V, thaum kuv tab tom qheb kuv lub T.V uas ca qheb yuam kev mus rau ib qhov uas kuv tsis tau saib dua los thaum kuv qheb mus rau qhov ntawd, George Beverly Shea tabtom hu nkauj.

Lub suab nrov ncha moo lug, ib hnub tseem yuav tshwm los.
   Muaj tej tug ntau ntog, tug ntawd puas yog koj?
   Tej zaum koj tseem muaj zog yuav ua neej lawm tom ntej,
Tsis txhob txhawj, kuv muaj xov xwm qhia rau koj
   Tsis muaj ib yam Vajtswv ua tsis tau, Nws ua rau lwmtug yuav ua rau koj thiab;
   Nws qheb nws txhais tes, zam koj lub txim, tsis muaj ib yam nws ua tsis tau.
(“It Is No Secret” tug sau Stuart Hamblen, 1908-1989).

Kuv poj niam txawm los ze los mloog Shea hu nkauj. Tom qab ntawd Billy Graham txawm sawv los qhia Vajtswv txoj lus. Nov yog cov lus qhuab qhia ntev los lawm, nyob rau Denver, Corolado xyoo 1988. Kuv twb tsis paub kiag li tias muaj li ntawd. Xibhwb Graham los qhia Vajtswv txoj lus tau zoo kawg nkaws, lub ntsiab lus hais txog kev nyob ua neeg twm zeej. Qhov no yog qhov Vajtswv hais rau kom kuv los qhia nyob rau yav sawv ntxov no! Kuv poj niam tseem hais rau kuv tias, “Robert, koj yuav tsum muab lub ntsiab lus no los qhia rau lub lim tiam tom ntej no rau yav sawv ntxov.” Kuv poj niam tau los hais kom kuv yuav muab qhov ntawd los qhia rau pawg ntseeg – tsawg zaug nws hais li ntawd rau kuv. Thaum nws hais li ntawd, kuv tau mloog nws lus. Kuv pom tau tias txhua zaug uas nws hais yeej yog tag. Xibhwb Graham lub ntsiab lus ua tug neeg twm zeej yog kuv lub ntsiab lus hnub no thiab.

Thov sawvdaws sawv ntsug thiab nthuav Vajluskub mus rau Phau Ntawv Nkauj 102:6-7.

”Kuv zoo li tus noog uas nyob tom tiaj suabpuam zoo ib yam li tus noog uas kho saib khuav saum rutsev” (Phau Ntawv Nkauj 102:6-7).

Nej zaum tau. Dr. John Gill (1697-1771) tau muaj Vajluskub nqe no los qhia li no. Dr. Gill hais tias.

      Cov neeg Ixayees lub qaum tsev tiaj tiaj, qhov no ua rau tej tug noog thiaj nyiam ya los pw rau yav hmo ntuj. Qhov tug sau Phau Ntawv Nkauj (ua luv piv txwv) txog rau nws tug kheej, nws raug tej phoojywg thiab cov neeg sib paub zoo tso pov tseg lossis yog lub sijhawm [tusiab thiab kho siab] nws xaiv nyob zoo li no los xav txog lub neej ua raug kev nyuaj siab. (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume IV, p. 127; note on Psalm 102:6-7).

“Kuv zoo li tus noog uas nyob tom tiaj suabpuam zoo ib yam li tus noog uas kho siab khuav saum rutsev” (Phau Ntawv Nkauj 102:6-7).

Muaj ntau tug tub ntxhais hluas yeej zoo li ntawd – lawv tsis muaj phoojywg zoo li tug noog uas nyob rau tom tiaj suabpuam, lossis tug plas nyob rau tom hav xuav zeb. Kuv tau ua xibhwb rau cov tub ntxhais hluas kawm nyob tsev kawm ntawv tau tsib caug plaub xyoos, kuv pom tau hais tias muaj ntau tug tub ntxhais hluas hauv lawv lub siab nyob yam tsis muaj ib tug phoojywm hlo li. Muaj ib tug tub hluas hais li no,

      Kuv xav ua ib tus neeg tseemceeb rau ib tug twg, tiamsis tsis muaj leej twg yuav los hlub kuv. Kuv nco tsis tau hais tias yuav muaj ib tug twg los kov kuv, thiab luag rau kuv, thiab los nrog kuv nyob…kuv nyob kho siab khuav kuv ua neej nyob nyuaj kawg nkaus. (muab cov lus no los ntawm Josh McDowell, The Disconnected Generation, Word, 2000, p. 11).

Muaj saum txhiab tug tub ntxhais hluas yog zoo li ntawd. Dr. Leonard Zunin, ua yog tug paub zoo rau neeg tej kev xav tau hais tias, “Tib neeg qhov teebmeem loj yog nyob ua neeg twm zeej kho siab khuav. Erich Fromm tau hais tias, “Yam ua nyob tob rau neeg lus siab thiab yog xav ua kom yeej qhov nyob ua neeg twm zeej, khiav tawm ntawm lub tsev loj cuj uas tsuas muaj kev nyiaj siab.”

Tsis muaj ib qhov chaw twg uas cov tub ntxhais hluas yuav nyob zoo tug neeg twm zeej tshaj li nyob hauv lub nroog Los Angeles lawm. Herbert Prochnow tau hais tias, “Lub nroog loj thiab neeg coob coob, tiam sis neeg nyob yam tsis muaj ib tug phoojywg kiag li.” Muaj ib tug tub hluas Suav tau hais tias, “tsis muaj ib tug neeg twg yuav totaub kuv li. Txij thaum lub sijhawm kwv sawv los, txog rau thaum kuv rov mus pw, kuv nyob zoo li neeg twm zeej kho siab khuav xwb.” Nej puas tau nyob zoo lintawd thiab? Koj puas muaj qhov ua pom tau hais tias tsis muaj ib tug neeg twg yuav los hlub koj hlo li? Koj puas muaj qhov pom tau tias tsis muaj ib tug twg yuav los totau koj, hmov tshua txog koj? Koj puas muaj qhov uas nrog neeg coob coob nyob uake, tiamsis zoo li tsis muaj ib tug neeg hlo li? Kuv tseem hnov cov tub ntxhais hluas hais tias lawv taug kev rau tom tablaj, tsus yog kom muaj neeg nyob ib puas ncig ntawm lawv xwb. Tiamsis qhov no yuav pab tsis tau dabtsi! Txawm lwm tug yuav xyivfaj, tiamsis tug neeg ntawd tseem kho siab khuav. Lwm tug yuav tso daj tso luag, tiamsis koj yuav khiav tsis dhau lub neej twm zeej zoo li nyob hauv nkuaj kiag li.

Dr. Lin pheej qhia haistias “cov hluas lub neej yog nyob kho siab khuav.” Nws totau qhov no zoo heev, nws thiaj li niaj hnub muab qhov no los hais, kuv ntseeg tias tej zaum nws tug kheej los kuv muaj tej lub sijhawm zoo ntawd thiab. Nws nyob ua neeg twm zeej, thaum nws nyob deb vaj deb tsev, thaum tseem kawm nyob rau tebchaws Suav. Ntawm koj ne? koj puas muaj qhov zoo li ntawd thiab? Koj puas muaj qhov uas nyob kho siab khuav thiab tsis muaj leej twg kiag li?

Ernest Hemingway yog ib tug uas muaj koob nrov npe nyob rau xyoo (1899-1961) muaj txhua yam uas yog qhov nyiaj yuav tau. Thaum John Kennedy mus txais nws qhov hwjlwm los ua nom nyob rau tebchaws Amelikas, nws tau caw Ernest mus hais lus rau lub sihawm ntawd. Tiamsis Hemingway tsis kam mus vim nws txhawj xeeb heev. Nws hais tias nws nyob zoo li “lub teeb uas raug hlawv kub nyhiab.” Tom qab ntawd tsis ntev nws txawm tua nws tug kheej tuag lawm. Kuv tsev neeg tau mus ncig txog rau lub nroog Key West, xeev Florida, peb tau mus cig saib lub tsev 75% ntawm nws cov ntaub ntawv yog sau nyob rau hauv lub tsev no. Thaum Ileana thiab cov menyuam tau mus ncig rau lwm qhov lawm, kuv txawm tig rov qab mus rau tom Hemingway lub tsev, nyob rau yav tavsu. Qhov no yog ib yam ua kuv kawm tau, lub tsev no nyob ntsia to yam kho siab kawg nkaus. Kuv saib lub tsev no zoo li ib lub tsev dab, uas tsis muaj kev vam dabtsi hlo li, tug txiv neeg ntawd thiab li nyob kho siab khuav. Ob peb xyoos tom qab ntawd peb tsev neeg nrov mus ncig txog hauv lub nroog Ketchehu xeev Idaho, yog qhov chaw uas Hemingway tau muab phom los tua nws tug kheej tuag. Kuv pom tau hais tias tug dab uas nyob kho siab khuav ntawd ua tug muab tug txiv neej no tua pov tseg. Nyob rau nws ib phau ntawv uas hais txog nws li keebkoom tau hais tias. “Qhov nws tuag, thiab nws tej ntshav yuav tsis muaj hnub yaj hnov qab” (Kenneth S. Lynn, Hemingway, Harvard University Press, 1987, p. 593). Kuv tug kheej los yeej tsis muaj hnub yuav hnov qab qhov chaw ntawd thiab.

Nej puas paub hais tias qhov kev tua tug kheej tuag yog ib yam ntawm ob yam uas ua rau cov tub ntxhais hluas uas muaj hnub nyhoo thaj tsam li neesnkaum-tsib xyoo? Kuv muaj ib tug phooj ywg thaum tseem kawm ntawv uake tau tua nws tug kheej tuag zoo Ernest Hemingway thiab. Nws xuas phom tua nws lub tau hau. Tom qab ntawd nws niam tau hais rau kuv hais tias, nws tsuas muaj kuv ib leeg xwb yog nws tug phoojywg. Qhov no ua rau kuv tu siab kawg nkaws mus tau ntau xyoo, vim kuv pab tsis tau nws dab tsis. Zoo li kuv yog tug tua nws, vim qhov uas ua tsis coj nws tuaj koom nrog rau pawg ntseeg. Thov nej tsis txhob ua tej yam yuam kev zoo li kuv tau ua lo no. Coj txhua tug neeg uas yog nej tej phoojywg tuaj mus mloog Vajtswv txoj lus! Kuv nrov hais dua - Coj txhua tug neeg uas yog nej tej phoojywg tuaj mus mloog Vajtswv txoj lus! Nej thiaj li yuav tsis muaj qhov kev tusiab zoo li kuv! “Pab lwm tug nyob rau hnub no.” Hu nkauj uake!

Pab lwm tug nyob rau hnub no, txhob cia nws nyob kho siab khuav,
   Txhawb kev phoojywg, kev kho siab thiaj yuav ploj mus
Au, pab lwm tug nyob rau hnub no!
   (“Help Somebody Today.” Tus sau Carrie E. Breck, 1855-1934;
     altered by the Pastor).

Kuv tug phooj ywg uas yog Dr. John S. Waldrip yog ib tug xibhwb. Nws tau hais txog nws tug kheej thaum tseem ua tub hluas li no,

      Kuv nyob nrog kuv tej phoojywg tsis hais poj niam txiv neej. Kuv nrog lawv nyob uake, tiamsis zoo li kuv nyob ib leeg. Peb siv sijhawm ua haujlwm uake…tiamsis tej ntawd zoo li qhov peb ua haujlwm uake xwb. Peb zoo li ib pab neeg sib paub tuaj ua haujlwm uake, tiamsis tsis muaj qhov kev ua phooj ywg kiag li. (John S. Waldrip, Th.D., “Cure for the Lonely Heart,” May 2, 2004).

Yeej tsis yog ib qhov txawv ua peb pom tau tias tub ntxhais hluas nyob zoo li tug sau Phau ntaw nkauj.

“Kuv zoo li tus noog uas nyob tom tiaj suabpuam zoo ib yam li tus noog uas kho siab khuav saum rutsev” (Phau Ntawv Nkauj 102:6-7).

“Pab lwm tug nyob rau hnub no.” Hu zaj nkauj no!

Pab lwm tug nyob rau hnub no, txhob cia nws nyob kho siab khuav,
   Txhawb kev phoojywg, kev kho siab thiaj yuav ploj mus
Au, pab lwm tug nyob rau hnub no!

Tiamsis Vajtswv tsis xav kom koj nyob ua neeg twmzeej thiab kho siab khuav. Nyob rau hauv lub vaj Edees, Vajtswv hais tias, “Tsis yog ib qhov zoo uas yuav cia tug txiv neej no nyob ib leeg xwb” (Chivkeeb 2:18). John Milton (1608-1674) hais tias, “Nyob ib leeg twm zeej yog thawj yam uas Vajtswv pom tau hais tias tsis yog ib qhov zoo kiag li.” Tamsim no los zoo ib yam li thaum ntawd thiab. Vajtswv tsis xav kom koj nyob twm zeej. Nws hais tias, “tsis yog ib qhov zoo uas yuav cia tug txiv neej no nyob ib leeg xwb” – poj niam los tib yam nkau thiab! Yog li ntawd Vajtswv thiab li tau npaj ob txoj haukev los kho kom txhob nyob ua neeg twmzeej.

I. Ib, Vajtswv xa nws tug Tub los tuag sau ntoo Khaublig, cawm koj tug ntujplig uas nyob twmzeej thiab tsis muaj teb tsis muaj chaw.

Thaum peb li pojkoob yawg koob tau ua txhaum, lawv txawm raug Vajtswv muab ntiab tawm mus ua neeg nyob tsis muaj chaw, raug txiav tawm ntawm Vajtswv. Adas ntau khiav nkaum Vajtswv (Chivkeeb 3:10). Adas thiab nws poj niam tau raug ntiab tawm ntawm lub vaj Edees vim ob tug qhov kev txhaum. Ob tug raug txiav tawm ntawv qhov nrog Vajtswv sib raug zoo. Vajtswv txoj lus tau qhia hais tias qhov kev txhaum no poob los rau txhua tug neeg hauv lub ntiajteb. Qhov no lauj thiaj ua rau koj ntsia tias Vajtswv zoo li tsis muaj tseeb. Vim kev txhaum muab koj cai tawm ntawm Vajtswv. Vajluskub tseem qhia tias,

“Twb yog vim nej tej kev txhaum nws thiaj tsis hnov nej tej lus thov, thaum nej pehawm Vajtswv nej tej kev txhaum quas nej thiab Vajtswv lawm” (Yaxayas 59:2).

Txawm niaj hnub nim no los xij, tib neeg ua neej nyob yam tsis muaj Vajtswv, thiab tsis muaj kev vam kiag li. H.G. Wells (1866-1946) tau hais tias, “Kuv muaj rau caum-tsib xyoo, kuv nyob ua neeg twmzeej thiab tsis tau ntsib kev thajyeeb kiag li.” Tiamsis Vajtswv tsis xav kom koj nyob zoo li ntawd. Vajtswv xav tig los nrog koj koom nyob uake. Qhov no lauj Nws thiaj xa nws tug tub los tuag saum ntoo Khaublig, koj lub txim thiaj yuav rau zam, thiab tig los nrog Vajtswv sibraugzoo. Vajluskub hais tias,

“Thaum peb tseem yog vajtswv cov yeebncuab vajtswv txib nws tus tub yexus khetos los tuag theej peb lub txhoj thiab coj peb los nrog vajtswv sib raug zoo. Nimno peb twb nrog vajtswv sib ruag zoo lwam, tsis yog li ntawdxwb, peb twb dim peb lub txim lawm thiab. Rua qhov yexus khetos sawv hauv qhov tuag los lawm (Loos 5:10).

Thaum koj los cuag Tswv Yexus ntawm koj txoj kev ntseeg lawm, koj lub txim yuav raug zam vim qhov Nws los tuag theej koj lub txim saum tug ntoo Khaublig – thiab koj raug coj los nrog Vajtswv sibraugzoo! Thiab Yexus lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws muab txoj sia ntev dhawv mus ib txhi rau koj. Cia li los cuag Tswv Yexus ntawm koj txoj kev ntseeg, nws yuav zam koj lub txim thiab cia koj los nrog Vajtswv nyob uake. Kuv zoo siab yuav nrog koj tham txhua lub sijhawm yog koj xav los cia siab rau Yexus thiab txais yuav kev cawmdim. “Pab lwm tug nyob rau hnub no.” Hu uake!

Pab lwm tug nyob rau hnub no, txhob cia nyob kho siab khuav,
   Txhawb kev phoojywg, kev kho siab thiaj yuav ploj mus
Au, pab lwm tug nyob rau hnub no!

II. Ob, Vajtswv npaj pawg ntseeg los pab kho kom peb txhob nyob twmzeej thiab txhob kho siab.

Kuv tsis ntseeg hais tias Vajtswv cawm koj, thiab cia koj nyob ib leeg txias to, tsis muaj phooj tsis mauj ywg. Kuv nyiam xibhwb Billy Graham cov lus qhuab qhia. Tiamsis kuv pom tau tias nws tseem hais tsis tag. Nws hais tias cia siab rau Yexus thiab peb tug ntsujplig raug cawm kom dim qhov kev nyob twmzeej thiab qhov raug cais tawm ntawm Vajtswv. Nws yuav tsum hais kom ntau tshaj no. Nws yuav tsum hais ntxiv hais tias, Tswv Yexus tau los tsim tsa Nws pawg ntseeg, los cawm neeg kom dim ntawm lawv qhov kev nyob twm zeej thiab kho siab khuav. Tswv Yexus hais tias,

“Kuv hias rau koj tais, koj kuv hias rau koj tais, koj yog petus thiab kuv yuav ta kuv pawg ntseeg rau saum lub pobzeb no txawm yog kev taug los yuav kov tsis yeej pawg ntseeg ntawd” (Mathais 16:18).

Vajtswv tau npaj pawg ntseeg ua qhov chaw kom muaj kev koom siab koom ntsws thiab nyob uake xyivfab – qhov chaw uas yuav yuav daws tau peb tej kev nyuaj siab. “Pab lwm tug nyob rau hnub no.” Hu zaj nkauj no!

Pab lwmtug nyob rau hnub no, txhob cia nyob kho siab khuav,
   Txhawb kev phoojywg, kev kho siab thiaj yuav ploj mus
Au, pab lwm tug nyob rau hnub no!

Lub sijhawm thaum cov tub ntxhais hluas kawm tias yuav sib ncaim nyias mus nyias lawv hais li no “Sib nug moo thiab” lossis “Kuv tseem yuav ntsib koj dua sai sai no.” Tiamsis yuav tsis zoo li no. yog koj yeej tsis tau ntsib lawv txog li 40 txog rau 50 xyoo lawm – tsis yoojyim rau koj yuav los cim tau lawv lawm! Tiamsis nyob rau pawg ntseeg tsis muaj hnub ua koj ncaim lawv, lawv yuav ncaim. Txawm koj twb tuag lawm los tseem yuav sis ntsib rau ntuj Ceebtsheej! Qhov no lauj kuv thiab li sau ib zaj nkauj luv luv rau Griffith los hu uantej ntawd,

Lub nroog loj tib neeg tsis muaj txoj kev hlub;
   Lawv qhov kev hlub thiab kev pab me me xwb.
Tiamsis los tsev los rau ntawm Yexus, koj yuav paub tias,
   Zaub mov muaj puv saum rooj, thiab koom kev phoojywg!
Los tsevlos rau pawg ntseeg los noj,los sawvdaws koom uake;
   Yuav pab tau peb sawvdaws, thaum peb los zaum noj uake!
(“Come Home to Dinner” tug sau Dr. R. L. Hymers, Jr.; to the tune of
     “On the Wings of a Dove”).

Nrog kuv hu nqe tshooj uake!

Los tsev los rau pawg ntseeg los noj, los sawvdaws koom uake;
   Yuav pab tau peb sawvdaws, thaum peb los zaum noj uake!

Tiamsis koj qhov kev kho siab yuav raug cawm tsis tau yog koj tuaj rau pawg ntseeg li ib pliag xwb! Au, txhob ua lintawd! Qhov no lauj thiab ua rau ntau pawg ntseeg coj tsis tau cov tub ntxhais hluas los cuag Vajtswv vim lawv tsis muaj qhov kev pehawm Vajtswv rau yav lig! Kuv tias tsis muaj ib yam dabtsi phem tshaj no lawm! Lawm yeej xam tsis pom yam ua los rhuav tshem paw ntseeg tej koomhaum kiag li lov? Qhov no tau los rhuav tshem cov Methodists thiab Presbyterians. Thiab tseem yuav los tua cov pawg ntseeg Bativ uas tsis zwm rau pawg twg, thiab tsis kam pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj! Tej zaud nws yuav tsis tua kom pawg ntseeg puas tsuaj tam sim ntawd, tiamsis yuav poob rau ib ob tiam neeg tom ntej no. cov tub ntxhais hluas yuav tsum tuaj pehawm Vajtswv rau txhua hmo lawv tej kev kho siab nyob twmzeej thiab yuav raug kho. Lawv yuav tsum koom nrog cov ntseeg pehawm Vajtswv rau hmo Vavxom thiab. Dr. Lin pheej hais tias, “Muab pawg ntseeg ua koj lub tsev thij ob.” Nws yeej hais yog lawm. Muaj cov neeg suav tuaj koom rau hauv pawg ntseeg coob heev lis thaum nws tseem ua xibhwb. Lawv muaj kev txhawb siab pawg ntseeg tau loj hlob zoo li pawg ntseeg hauv Yelusxalees. Lawv los “qhuas Vajtswv, thiab koom nrog lwm tug ntseeg. Thiab Vajtswv txhab neeg rau pawg ntseeg coob zujzu tuaj thiab tau txais kev cawmdim” (Teshaujlwm 2:47).

Ib yam ntxiv thiab. Yog koj xav kom pawg ntseeg no los kho koj tej kev nyuaj siab, kho siab, coj lwm tug nrog koj tuaj rau lub lim tiam tom ntej no! Yog lawm! Coj koj tej phoojywg, kwvtij nrog koj tuag rau lim tiam tomntej no – tuaj yav tsau ntuj ib chim los yim huab zoo! Muaj ib tug tub hluas Suav tuaj rau hauv pawg ntseeg tsis ntev xwb, nws hnov qhov kuv hais no. Nws txawm coj ib tug phoojywg nrog nws tuaj koom kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj! Qhov no thiaj yuav daws tau koj tej kev kho siab. Pib xav txog qhov yuav coj lwm tug nrog koj tuaj! Thawjyam uas Tswv Yexus hais rau nws cov thwjtim yog, “Raws kuv qab, kuv yuav tsa nej mus nrhiav neeg li nrhiav ntses” (Mathais 4:19). Cia li mus nrhiav ntses rau yav tavsu no! mus coj koj tej phoojywg kwvtij neej tsa nrog koj tuaj rau yav tsau ntuj – lossis lub limtiam tom ntej no! “kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg.” Hu uake!

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.
   (“I Will Make You Fishers of Men” tug sau Harry D. Clarke, 1888-1957).

Yog nej siv sijhawm cooj neeg tuaj rau pawg ntseeg, nej yuav tsis muaj sijhawm los nyob kho siab khuav!

Pes tsawg leej yuav hais tias, “Xibhwb, kuv yuav ua lintawd. I yuav sim coj lwm tug nrog kuv tuaj txhua zaug kuv tuaj rau hauv pawg ntseeg.” Thov tsa koj txhais tes. Dr. Chan yuav los thov Vajtswv pab rau nej (Thov Vajtswv). Hu nqe tshooj ib zaug thiab!

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.

Coj lwm tug tuaj koom peb qhov kev lom zem cov ntxog hnub yug – noj su lossis noj hmo nrog peb, thiab mloog Vajtswv txoj lus! “Los tsev los rau hauv pawg ntseeg.” Hu nqe tshooj uake ib zaug thiab!

Los rau pawg ntseeg los noj,los sawvdaws koom uake;
   Yuav pab tau peb sawvdaws, thaum peb los zaum noj uake!

Vajtswv, yuav pab kom lawv ua tau! Ntawm Tswv Yexus lub npe, Amees. “Pab lwmtug rau hnub no.” Hu uake

Pab lwm tug rau hnub no, txhob cia nyob kho siab khuav,
   Txawm muaj neeg cooj los, zoo li nyob ib leeg xwb,
Au, pab lwm tug nyob rau hnub no!

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus uantej mloog Vajtswv lus Dr. Kreighton L. Chan:
Phau Ntawv Nkauj 102:1-7.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswvlus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Come Home to Dinner” (tug sau Dr. R. L. Hymers, Jr.; to the tune
of “On the Wings of a Dove”)/
“I Will Make You Fishers of Men” (tug sau Harry D. Clarke, 1888-1957)/
“Help Somebody Today” (tus sau Carrie E. Breck, 1855-1934;
altered by the Pastor).


TXHEEJ TXHEEM

VAJTSWV KHO NEEG QHOV KEV KHOSIAB

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv zooli tub noog uas nyob tom tiaj suabpuam zoo ib yam li tub plas uas ynob hauv lub zos uas do cuas. Kuv pw tsis tsuag zog li, kuv zoo ib yam li tus noog uas nyob kho siab khuav rau rutsev,(Phau Ntawv Nkauj 102:6-7).

(Chivkeeb 2:18)

I.  Ib, Vajtswv xa nws tug Tub los tuag sau ntoo Khaublig, cawm koj tug
ntujplig uas nyob twmzeej thiab tsis muaj teb tsis muaj chaw
Chivkeeb 3:10; Yaxayas 59:2; Loos 5:10.

II. Ob, Vajtswv muab pawg ntseeg los pab kho kom peb txhob nyob
twmzeej thiab txhob kho siab. Mathais 16:18; Teshaujlwm 2:47;
Mathais 4:19.