Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TXAIS YUAV LOS UA MENYUAM!

ADOPTION!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub Kaum-ib hli ntuj 3, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 3, 2013

“Thiab vim yog nej yog menyuam lawm, Vajtswv thiaj cia Vajntsujplig uas yog Nws Leetug tug Ntsujplig los nyob rau nej lub siab hu hais tias Abas yog Leejtxiv” (Kalatias 4:6).


Lub ntsiablus ntawm Vajtswv Vajleejtxiv, Vajleejtub, Vajntsujplig yog los lus uas yooj yim rau sawvdaws totaub. Cov ntseeg tseeb puas leej tsis lees yuav cov ntseeg uas tawm tsam txog lo lus qhia no. Lub ntsiablus no puas leej yog qhov tseemceeb ntawm cov ntseeg. Qhov no, nyob rau peb cov lus hmo no, peb muaj tug Vajtswv uas faib nws tug kheej ua peb leeg. Peb paub tias Vajtswv Vajleejtxiv yog tug muab kev cawmdim rau neeg ntiajteb. Peb ntseeg tias Vajtswv xa nug Leejtub thiab tug Ntsujplig nqe los cawm tug neeg uas tig hloov dua siab tshiab. Peb yeej paub tsis tag txog tug Vajtswv no. Tiamsis peb kuj pom qee yam txog Nws nyob rau hauv Vajtswv Txojlus. Peb lees yuav tug Vajtswv no los ntawm txoj kev ntseeg.

Vajtswv Txojlus qhia tias peb tug no puas leej yog Vajtswv. Vajluskub hais ob zaug txog tug Vajtswv uas yog Vajleejtxiv – qhov ib yog “Vajtswv” thiab ib qhov yog “Vajleejtxiv.” Vajluskub nqe no hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv. Nws yug los ntawm ib tug nkauj xwb. Tiam sis nws tug Vajtswv “xa los” – yog lintawd Nws yeej muaj nyob uantej yug los ua neej. Tseem hu nws hais tias “Vajleejtub” – raws li Vajtswv txojlus txhais hais tias Nws cia sia zoo (ib yam li) Vajleejtxiv. Qhov no qhia tau tias nws yog Vajtswv. Vajtswv thiaj uas tau yam ua Vajtswv ua tau. Nws nyob hauv Nws cov menyuam lub siab. Yog lintawd nws thiaj yog ib tug ntawm peb tug no – “Vajtswv Vajleejtxiv,” “Vajntsujplig,” thiab “Nws Leejtub.”

Cov ntseeg tseeb paub meej hais tias tug Vajtswv uas faib tug kheej uas peb tug no puas leej tseemceeb nyob rau peb txoj kev cawmdim. Peb hlub Vajleetxiv vim yog Nws xaiv peb los uas Nws li menyuam. Peb hlub Vajleejtub vim yog Nws yeem muab Nws txojsia los tuag theej peb tej kev txhaum. Peb hlub Vajntsujplig vim yog nws qhia kom peb paub txog peb tej kev txhaum, thiab coj peb los rau ntawm Vaj Yexus. Yog lintawd peb thiaj li hu zaj nkauj lus no rau txhua zaug peb muaj kev pehawm Vajtswv. Qhov ib. Peb hu qhua Vajtswv, tug sau yog Thomas Ken nyob rau tiam 17th century.

Qhuas Vajtswv tug uas foom koobhmoov rau peb;
Txhua txhia yam cia li qhuas Vajtswv;
Txhua tug nyob saum ntuj qhuas Nws;
Qhuas Leejtxiv, Leejtub, Vajntsujplig. Amees.
(“The Doxology,” Thomas Ken, 1637-1711).

Peb tseem hu zaj nkauj “Gloria Patri,” tug sau nyob rau tiam 2nd century.

Thov kom Vajleejtxiv, Vajleejtub tau txais meejmom,
   Thiab Vajntsujplig;
Yav tag los, hnub no, thiab yav tom ntej
   Mus tag ib txhi,
Yam tsis muaj hnub kawg. Amees, Amees.
      (“Gloria Patri,” source unknown, early 2nd century).

Peb hu ob zaj nkauj no txhua zaug uas peb muaj kev pehawm Vajtswv – vim cov nkauj no hias txog kev qhuas Vajtswv, qhuas Vajtswv tug uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig, uas yog Vajtswv!

Cov neeg Mormons muab Vajtswv faib uas peb tug Vajtswv. Tiamsis lawm yuamkev lawm. Tiamsis Vajtswv yog ib tug Vajtswv, tsuas yog nws faib nws tug kheej uas peb leeg. Cov Yeshausvas tsis lees yuav Yexus. Tiamsi lawm yuam kev. Tswv Yexus yog Vajtswv. Cov Muslim tsis ntseeg tias Tswv Yexus thiab Vajntsujplig yog Vajtswv. Lawv yuam kev lawm. Tsuas muaj ib tug Vajtswv uas faib tug kheej ua peb leeg. Cov ntseeg uas yog coj ywjsiab los sis Liberal, tsis ntseeg qhov no thiab – Peb hu cov neeg hais tias yog cov neeg uas siv neej qhov kev txawj ntse, uas tsis muaj Vajtswv. Cov ntseeg zoo li no muaj nyob rau lub tsev kawm Vajluskub uas yog Fuller Seminary los sis Claremont Graduate School.

Vajtswv Txojlus qhia tias Vajtswv yog Vajleejtxiv, Vajleejtub thiab Vajntsujplig – Peb yuav tsum pehawm tug Vajtswv no – Nws yog Vajleejtxiv, Vajeejtub, thiab Vajleejtub. Peb yuav tsum ntseeg raws cov Npativ thiab Protestant. Cov no lawv hu lawv tug kheej hais tias “Cov ntseeg,” thiab cov Catholices and Orthodox, qhia tias Vajtswv yog Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab Vajntsujplig.

“Thiab vim yog nej yog menyuam lawm, Vajtswv thiaj cia Vajntsujplig uas yog Nws Leetug tug Ntsujplig los nyob rau nej lub siab hu hais tias Abas yog Leejtxiv” (Kalatias 4:6).

Vajtswv Txojlus no qhia txog Vajleejtxiv, Vajleejtub, Vajntsujplig. Tam sim no peb los saib seb nqe Vajluskub no hais licas rau peb. Yog nqe Vajluskub uas zoo heev.

I. Ib, Vajtswv Txojlus qhia txog kev lees yuav los ua menyuam Teshaujlwm.

Nqe ntawm no qhia tias “peb yog menyuam.” Peb tig mus saib rau nqe pem toj, hais li no tias, “…peb raug xaiv los ua Vajtswv menyuam.” Vajtswv yog tug xaiv peb los ua Vajtswv menyuam vim tsis yog vim yug los ua nws li menyuam. Vajtswv Txojlus qhia tias “Peb yog Vajtswv cov menyuam” (Teshaujlwm 17:29). Tiamsis tsuas muaj ib qho hais txog peb lub cev uas raug Vajtswv tsim. Tiam si qhov no txawv ntawm “peb raug Vajtswv coj los ua nws menyuam” nyob rau hauv Kalatias 4:5. Los sis raws li paub yog peb yug dua tshiab, qhov ntawd thiaj li coj peb los ua Vajtswv li menyuam. Tiamsis lo lus txais yuav, yog tshwmsim thaum peb rov yug dua tshiab, peb thiaj lis yog Vajtswv li menyuam tiag tiag.

Kuv txiv khia peb mus thaum kuv tseem muaj hnub nyoog li ob xyoo xwb. Thaum kuv muaj hnub nyoog kaum-peb xyoo kuv tau tawm hauv kuv niam tsev, vim tsis muaj chaw rau kuv nyob lawm. Lub sijhawm ntawd kuv thiaj li mus nrog peb ib tug kwvtij nyob. Lub sijhawm ntawd kuv tau mus haus dej haus cawv, mus los ua phem rau qhov ub qhov no, thiab mus rau tom Dr. McGowan thiab nws poj niam tsev. Kuv tau mus qheb saib TV nrog rau ob tug cov menyuam.

Kuv pheej mus khob nram lawv qab tsib taug, thiab tos kom muaj neeg los qheb coj kuv mus rau hauv tsev. Muaj ib hnub xibhwb McGowan tug poj niam hais rau kuv tias, “Robert, kuv tsis tag khob qhov rooj ntxiv lawm. Thaum koj tuaj txog cia li los rau hauv tsev.” Kuv mus mus los los zoo li ib tug ntawm lawv tsev neeg. Muaj ib hmo lawv lawv kuj caw kom kuv mus nrog lawv noj hmo uake. Ua rau kuv zoo siab heev, zoo kuv yog ib tug ntawm lawv tsev neeg. Kuv hais tias “txhua zaug” kuv zoo li yog ib tug menyuam ntawm lawv tsev neeg. Kuv nrog lawv nyob tau plaub xyoo pib thaum 13 xyoo txog rau 17 xyoo, lawv kuj coj kuv must sham rau ub rau no thiab. Kuv zoo siab thaum nrog lawv nyob, hniaj hnub nim no los kuv tseem hais txog lawv. Kuv tseem xav ntau mus rau tub niam tsev ntawd txua zaug uas yog niam hnub, thiab txiv hnub – yog kuv tseem muaj txoj sia nyob kuv yeej xa ntawv mus rau ob tug. Thaum Dr. McGown laus lawm, kuv tau coj nws mus txiav iav, vim nws txiv tuag thaum nws tseem me me, thiab kuv zoo li yog lawv ib tug menyuam – qhov tseeb – txawm li ntawd los kuv tseem tsis yog lawv menyuam tiag tiag.

Qhov no yog yam uas tshwm rau nej qeeleej. Thaum nej tuaj rau pawg ntseeg. Nej pom tau tias pawg ntseeg yog nej tsev neeg – tiamsis tseem tsis tau yog tag – Tiamsis qhov twg uas tsis muaj nyob rau hauv. Koj tseem xav tiag koj tsis tau koom nrog rau pawg ntseeg. Qhov no yog qhov kom los nyob rau hauv! Koj yuav tsum raug Vajtswv hu los kom nyob rau Vajtswv Tsev neeg, los sis tsis muaj hnub uas koj yuav los koom tau pawg ntseeg kiag li. Txawm yog koj yuav yug thiab loj hlob nyob rau pawg ntseeg, koj tseem pheej muaj qhov xav tias tseem tsis koom ua Vajtswv menyuam nyob rau pawg ntseeg ntawd tiag tiag. Spurgeion hais tias tug neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab nws koom pawg ntseeg zoo li “ib tug neeg uas nyob txhaum kevcai, tsis yog menyuam…yog tug ua tawm tsam [Vajtswv] thiab tsis yog tug menyuam uas muaj kev kajsiab nrog rau Vajleejtxiv txoj kev hlub.” Koj yuav tsum los ua Vajtswv menyuam los ntawm qhov uas Vajtswv mus txais koj los nws li menyuam, thiab txaus siab rau qhov los ua nws li menyuam. Muaj ib zaj nkauj nyob rau zaj 1777 hais li no tias,

Peb yog cov menyuam uas raug Vajtswv xaiv,
   Tug uas ntseeg hauv Tswv Yexus;
Tug uas npaj lub neej rau yav tomntej
   Peb los txais yuav Vajtswv li koobhmoov.
(Number 221 in “Our Own Hymn Book,”
      compiled by C. H. Spurgeon, 1834-1892).

II. Ob, Vajtswv Txojlus hais txog Vajntsujplig nyob rau hauv tug neeg uas hloov dua siab tshiab.

“Thiab vim yog nej yog menyuam lawm, Vajtswv thiaj cia Vajntsujplig uas yog Nws Leetug tug Ntsujplig los nyob rau nej lub siab…” (Kalatias 4:6).

Vajtswv tso Nws tug ntsujplig los nrog peb nyob. Thiab Vajtswv xa Nws tug ntsujplig los nyob hauv peb lub siab thaum uas peb raug cawmdim lawm.

Vajtswv Txojlus hais rau peb tias, Vajtswv xa nws tug Ntsujplig “los nyob hauv peb lub siab.” Tsis tau hais tias Vajtswv xa Vajntsujplig los nyob hauv peb taubhau. Vajntsujplig los nyob hauv peb lub siab. Vim koj lub siab yog txhua yam ntawm koj. Vajtswv Txojlus hais tias, “kev ntseeg hauv lub siab thiaj ua tau peb yog neeg ncajncces” (Loos 10:10).

Thaum koj los uas Vajtswv menyuam, Vajntsujplig los ua lub cim nias tias peb yog nws menyuam, tug ua cov kev kaj siab thiab nyob ze Vajtswv, thiab koom nrog nws nyob uake. Tsis yog zoo li tug tug hlob ua tseem nyob rau sab qhov rooj sab nraud, koj los nrog Vajtswv nyob uake, zoo li zaj lus pivtxwv ntawm tug tub yau uas ploj lawm, tiamsis tau hloov dua siab tshiab. Qhov no yog hais txog cov ntseeg, tiamsis tseem tsis tau pom txog qhov no. Cov uas tsis yog menyuam, yeej tsis paub txog qhov Vajntsujplig los nyob hauv peb. Tsis paub tias qhov peb hais ntawd yog dabtsi tiag. Tej zaum cov neeg no tseem tshim rau peb thiab, rau tej yam ua peb muaj tiamsis lawv tsis muaj. Kuv xav tias qhov no lauj yog qhov ua Ka-ees tua A-npees. Kuv ntseeg tias, qhov no lauj yog qhov uas tug tub hlov tsis txaus siab vim leejtxiv txais to tug tub yau. “thiab nws npau taws, thiab tsis mus rau hauv” (Lukas 15:28). Leejtxwv tawm los “thiab txais tos nws” – thiab zoo siab txais tos nws (Lukas 15:28). Vajtswv txais tos koj thaum koj los rau ntawm Yexus, thiab zoo siab rau qhov uas Vajtswv txais koj los ua nws menyuam! Sim los mloog zaj nkauj qub qub no,

Vajtswv hais tias, “Muaj koj lus siab rau kuv,”
   Tsis muaj ib yam loj npaum nws qhov kev hlub;
Nws lub suab mos muag los hu txog tug ntseeg nws,
   “Cia siab rau kuv, thiab muaj koj lub siab rau kuv.”
“Muab koj lub siab rau kuv, muab koj lub siab rau kuv,”
   “Vajtswv lub suab mos muag, tau hauv kuv,”
Vajtswv yuav muab qhov tsau ntuj faib pov tseg:
      Vajtswv lub siab hu, “muab kuv lub siab.”
(“Give Me Thy Heart,” Eliza E. Hewitt, 1851-1920).

Thaum koj muab koj lub siab rau Tswv Yexus, koj yuav muaj peevxwm hu zaj nkauj no,

Kuv yog Vajntxwv tug menyuam, kuv yog Vajntxwv tug menyuam;
Tswv Yexus tug cawmseej, kuv yog Vajntxwv tug menyuam.
      (“A Child of the King,” Harriet E. Buell, 1834-1910).

III. Peb, Vajtswv Txojlus hais txog tug neeg uas los nyob rau ntawm Vajtswv.

“Thiab vim yog nej yog menyuam lawm, Vajtswv thiaj cia Vajntsujplig uas yog Nws Leetug tug Ntsujplig los nyob rau nej lub siab hu hais tias Abas yog Leejtxiv” (Kalatias 4:6).

Peb pom tau tias peb lo lus nyob rau ntawm qhov kawg yog “A-npas, Txiv.” Yog ib qhov uas tseemceeb heev. Xibhwb Povlauj hais nyob rau hauv Loos li no,

“Vim yog nej tsis tau txais tug ntsujplig uas ua cev qhev yuav tsum ntshai ntxiv lawm, tiamsis nej tau txais Vajtswv ntsujplig kom nej los ua tau menyuam hu hais tias “A-npas Txiv” (Loos 8:15).

Ib Vajntsujplig tau quaj li no tias, “A-npas, Leejtxiv.” Peb txhua tug thiaj li muaj feem hu “A-npas, Txiv.” Vajtswv tug Ntsujplig hu, peb hu tias – “A-npas, Txiv.” Vajntsujplig qhia kom peb hu, peb yog Vajtswv cov menyuam uas tau hloov dua siab tshiab!

“A-npas” yog menyuam lus hu “Txiv.” Lo lus “A-npas” yog yog lus Alasmej yog siv hu leejtxiv. Yog ib los lus uas menyuam siv hu Txiv. Txhais li no los tau “Pas pas” los “txiv.” Spurgion hais li no tias A-npas, “yog ib lo lus hais uas rau sov siab, yog ib lo lus uas qhia txog kev hlub, rau Vajtswv cov menyuam.” Thaum Yexus raug kev txom nyem nyob hauv Kexemanes, nws tau txog caug rau hauv av thiab quaj hu tias, “A-npas, Txiv…muaj lub kho no tshem ntawm kuv mus” (Malakaus 14:36). Nws ntshais tais ntshe nws yuav tuag nyob rau hauv Kebxemane mus tuag rau saum Ntoo Khaublig – Nws quaj rau Leejtxiv tug nyob saum ntuj – “A-npas, Txiv…muab khob no tshem mus.” Qhov no qhia tau tias Tswv Yexus nyob ze Leejtxiv npaum licas! Thaum koj hlov dua siab tshiab, thiab rau Vajtswv coj los ua Nws menyuam, koj yuav muaj peevxwm thov, zoo li Yexus thov tias, “A-npas, Txiv!”

Khiav tawm ntawm koj tej kev txhaum los cia siab rau Yexus. Lub sijhawm ntawdm Nws cov ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum, nws lub hwjchim uas sawv qhov tuag rov los yuav qheb koj lub siab, thiab koj raug Vajtsw coj los ua Nws menyuam! Koj yuav yog nws lub menyuam mus tag ib tag ib txhi! Koj yuav muaj peevxwb hau zaj nkauj no “Vajntxwv leejtub” -

Muaj ib zaug peb tau yuam kev mus rau lub ntiajteb,
   Xaiv uas kev txhaum thiab yug los ua neeg tsis muaj tsw
Tiam kuv raug coj ua Vajtswv li menyuam,
   Los txais nws koobhmoov, los txais nws tej cuabtam.
Vajntxwv menyuam, Vajntxwv menyuam:
   Tswv Yexus kuv tug cawmseej, Kuv yog Vajntxwv menyuam.
(“A Child of the King,” Harriet E. Buell, 1834-1910).

Koj yuav muaj peevxwm hauv Charles Wesley zaj nkaus,

Vajtswv tug uas los nrhiav peb, kuv hnov Nws lub suab;
   Nws coj kuv los ua nws nyuam, kuv tsis ntshai ntxiv lawm;
Kuv txaus siab zoo siab rau kuv “Txiv, A-npas, Txiv!” hu,
   “Txiv, A-npas, Txiv!” hu,
(“Arise! My Soul, Arise!”, Charles Wesley, 1707-1788).

Los rau ntawm Yexus ntawm txoj kev ntseeg. Cia siab rau Nws thia koj yuav los ua nws li menyuam! Tswv Yexus yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav thiab muaj txoj sia tshiab rau koj vim qhov nws sawv hauv qhov tuag rov qab los. Yog koj xav nrog peb tham txog kev ua ib tug ntsee tseeb, thov sawv ntawm koj qhov chaw mus lawm nram qab. Dr. Cagan you los coj nej mus rau lwm qhov chaw muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Kalatias 4:3-7.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“A Child of the King” (Harriet E. Buell, 1834-1910).


TXHEEJ TXHEEM

TXAIS YUAV UA MENYUAM!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thiab vim yog nej yog menyuam lawm, Vajtswv thiaj cia Vajntsujplig uas yog Nws Leetug tug Ntsujplig los nyob rau nej lub siab hu hais tias Abas yog Leejtxiv” (Kalatias 4:6).

I.   Ib, Vajtswv Txojlus qhia txog kev lees yuav los ua menyuam
Teshaujlwm 17:29; Kalatias 4:5.

II.  Ob, Vajtswv Txojlus hais txog Vajntsujplig nyob rau hauv tug neeg uas hloov dua siab tshiab, Loos 10:10; Lukas 15:28.

III. Peb, Vajtswv Txojlus hais txog tug neeg uas los nyob rau ntawm Vajtswv, Loos 8:15; Malakaus 14:36